ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/326

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τήρηση πρακτικών των συζητήσεων στα Πρωτοδικεία της Χώρας με φωνοληψία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ενώπιον των Πρωτοδικείων εφαρμόζεται και το σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με φωνοληψία
Άρθρο 2
1.  
  Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών γίνεται από το Γραμματέα του Δικαστηρίου και υπό τις οδηγίες του Δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση με μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση ή άλλες τεχνικές φωνοληψίας που διενεργούνται με τη χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων και, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, με τη συνδρομή βοηθητικού προσωπικού
Άρθρο 3
1.  
  Οι υλικοί φορείς του ήχου (ψηφιακοί δίσκοι, κασέτες κλπ) παράγονται, με την ενσωμάτωση του ήχου, σε ένα πρωτότυπο το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου για τη διασφάλιση της δυνατότητας επαλήθευσης προς το απομαγνητοφωνημένο ή με άλλες τεχνικές εκτυπωμένο κείμενο και σε ένα κυρωμένο αντίτυπο, το οποίο χρησιμοποιείται για την εργασία της απομαγνητοφώνησης-εκτύπωσης
Άρθρο 4
1.  
  Η μηχανική εγγραφή (φωνοληψία) κατά τη διαδικασία ενώπιον του ακροατηρίου αποτελεί για τις ανάγκες του άρθρου 257 ΚΠολΔ το σχέδιο των πρακτικών
2.  
  Το απομαγνητοφωνημένο ή με άλλες τεχνικές εκτυπωμένο κείμενο υπογράφεται από το Δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση και από το Γραμματέα, τίθεται στη δικογραφία και συνιστά το κατά την έννοια των άρθρων 256 επ. ΚΠολΔ κείμενο των πρακτικών.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 256 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, β) του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1, παρ. 2, εδ. α΄ του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38)
 • Την αριθ. 27081/ΔΙΟΕ 540 (Β΄ 970) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας.
 • Την από 22 Μαΐου 2001 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2001 και καθορίστηκαν τα οικονομικά στοιχεία της Συλλογικής Απόφασης (Σ.Α) 020 ΤΡΟΠ Ο, του έργου με Κωδικό 2120000 Τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων στα πολυμελή πρωτοδικεία της χώρας με το σύστημα μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης.
 • Το γεγονός ότι με το παρόν διάταγμα το μέγεθος της δαπάνης που προκαλείται είναι το αναγραφόμενο στην ανωτέρω υπό 3 υπουργική απόφαση χρηματικό ποσό των 3.750.000.000 δραχμών, το οποίο κατανέμεται κατά οικονομικά έτη σε 500.000.000 δραχμές για το έτος 2001 και ανά 812.500.000 δραχμές για τα έτη 2002, 2003, 2004 και 2005, η οποία αντιμετωπίζεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ειδικό φορέα του Προϋπολογισμού κατά την υπό 3 υπουργική απόφαση το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) 17-960-8200, από τον οποίο πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη.
 • Την 540/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-10-01 Τήρηση πρακτικών των συζητήσεων στα Πρωτοδικεία της Χώρας με φωνοληψία.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/218