ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/327

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Α. Ιδρύεται Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Α. Ξάνθης. Β. Ιδρύονται τα κάτωθι Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης."
1.  
  Γραφείο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής.
2.  
  Γραφείο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Β΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας
3.  
  Γραφείο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Γ΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας
4.  
  Γραφείο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Δ΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας
5.  
  Γραφείο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής.
6.  
  Γραφείο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας.
7.  
  Γραφείο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6 του Ν.2043/92 (Α΄ 79) Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την αριθμ. ΣΤ5/25/26.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (Β΄ 582).
 • Την αριθμ. 1039386/441/Α0006/27.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β΄ 571).
 • Τα αριθμ. 5069/1.11.2000, 4135/3.11.2000, 7111/ 28.11.2000, 7430/29.11.2000, 4478/7.11.2000, Φ. 1/5496/ 22.11.2000, 7227/3.11.2000, 6259/3.11.2000 και 8000/ 7.12.2000 έγγραφα των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, Δυτ. Αττικής, Ανατ. Αττικής, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Πέλλας, Δράμας και Ξάνθης αντίστοιχα, καθώς επίσης και το αριθ. Γ2/4035/7.7.2001 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ προς το Συμβούλιο της Επικρατείας.
 • Το γεγονός ότι με το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη ύψους 17.584.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και 23.968.000 δρχ. περίπου για καθένα απ τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ δρχ. 1.824.000 δαπάνη έτους 2001 θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-220 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η εκ δρχ. 15.760.000 δαπάνη έτους 2001 θα καλυφθεί από πιστώσεις των προϋπολογισμών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η εκ δρχ. 23.968.000 (3.648.000 επίδομα θέσης + 20.320.000 λειτουργικά) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί: α) με εγγραφή και πρόβλεψη της πίστωσης 3.648.000 δρχ. στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-220 του πρ/σμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και β) από πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για το ποσό των 20.320.000 δρχ.
 • Την 333/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΣΤ5/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΣΤ5_25 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία