ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/330

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1994 (Α΄ 35).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η με την κατάλληλη τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 32/1997, δημιουργία δυνατότητος από πλευράς Ελληνικής Πολιτείας (ΥΕΝ/ΚΕΕΠ), για διεύρυνση, με την υπογραφή νέας γραπτής πρότυπης συμφωνίας, της υφισταμένης εξουσιοδότησής της προς τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς, ώστε αυτοί να δύνανται παράλληλα και για λογαριασμό της να παρέχουν υπηρεσίες α) διενεργείας αρχικών και περιοδικών επιθεωρήσεων και έκδοσης των προβλεπομένων από την υφιστάμενη νομοθεσία πιστοποιητικών, πλην των πιστοποιητικών απαλλαγής, σε Φ/Γ πλοία μέχρι 500 κ.ο.χ. εκτελούντα εσωτερικούς ή διεθνείς πλόες, Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοία μέχρι 1.500 κ.ο.χ., δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη και ταχύπλοα σκάφη υπαγόμενα στον διεθνή Κώδικα Ταχυπλόων, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, β) καταμέτρησης και έκδοσης πιστοποιητικών καταμέτρησης για όλα τα πλοία, γ) ελέγχου και έκδοσης των προβλεπομένων από τον Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΙSΜ Cοde) πιστοποιητικών (DΟC και SΜC) για όλες τις διαχειρίστριες Εταιρείες Ελληνικών πλοίων και όλα τα Ελληνικά πλοία, πλην των Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ άνω των 1.500 κ.ο.χ., δ) πιστοποίησης και εκπαίδευσης πληρωμάτων των ταχυπλόων σκαφών των υπαγομένων στον Διεθνή Κώδικα Ταχυπλόων και ε) επιθεώρησης και έκδοσης αδειών λειτουργίας στα συνεργεία επιθεώρησης πνευστών σωσιβίων σχεδίων και ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης πλοίων.
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος (ε) του άρθρου 3 του Π.Δ. 32/1997 (Α΄ 35), αντικαθίσταται ως ακολούθως: (ε) Οι επιθεωρήσεις και η έκδοση των προβλεπομένων πιστοποιητικών, για τα υπό Ελληνική σημαία επιβατηγά πλοία άνω των 1.500 κ.ο.χ., τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίον εφαρμογής του Κώδικα Δυναμικώς υποστηριζομένων σκαφών και του Κώδικα Ταχυπλόων σκαφών, καθώς και για τα Φ/Γ πλοία άνω των 500 κ.ο.χ. τα οποία εκτελούν πλόες εσωτερικού, διενεργούνται από τον ΚΕΕΠ, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει ρητή διαφορετική πρόβλεψη στο παρόν διάταγμα.
Άρθρο 3
1.  
  Όπου στις διατάξεις του Π.Δ. 32/1997 (Α΄ 35), αναφέρεται ο όρος ΔΕΕΠ (Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων), αντικαθίσταται από τον όρο ΚΕΕΠ (Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων).
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, (Α΄ 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70), 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 39 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄ 261) και 7 του Ν. 2575/1998 (Α΄ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1999 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α΄ 201).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 353/7.5.2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την αριθμ. 460/24.7.2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του συμβουλίου της 22 Νοεμβρίου 1994. 1997/32 1997
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία