Για τον καθορισμό των θέσεων ή ειδικοτήτων προσωπικού των Περιφερειών, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους πιο κάτω κλάδους και κατηγορίες του προσωπικού των Περιφερειών. Α. Θέσεις μονίμων υπαλλήλων."
1.  
  Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Οικονομολόγων ΠΕ Μηχανικών ΠΕ Γεωτεχνικών ΠΕ Πληροφορικής ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ Ψυχολόγων ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ Γεωλόγων ΠΕ Χημικών ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
2.  
  Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – κλάδοι: ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΤΕ Τεχνολόγων Εφαρμογών ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕ Πληροφορικής ΤΕ Γεωπονίας, Αλιείας - Τροφίμων ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ΤΕ Δασοπονίας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
3.  
  Βοηθητικό προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ΔΕ Δασοφυλάκων ΔΕ Τεχνικών
4.  
  Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) - κλάδοι: ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Εργατών ΥΕ Δασοφυλάκων Β΄ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων Β. Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 2
1.  
  Οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διορίζονται στις ανωτέρω θέσεις μόνιμου προσωπικού δεν δύνανται να καταλαμβάνουν τη θέση του Γενικού Διευθυντή, καθώς και τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων των Περιφερειών
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό των Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Συντάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2683/ 1999.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 175 Α΄).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4 και 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187/12-5-2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 630 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 401/2001/13.7.2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_11187 2000
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία