ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/333

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά μίας (1) θέσης ιδιαίτερου γραμματέα από την Πρεσβεία Αμπιτζάν στη Πρεσβεία Ρώμης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Μεταφέρεται μία (1) οργανική θέση ιδιαίτερου γραμματέα από την Πρεσβεία Αμπιτζάν στη Πρεσβεία Ρώμης. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν.2594/98 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου ‘Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών’» (Α΄ 62).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 37), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, εδ. α΄ του Ν.2469/97 (Α΄ 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθ. 545/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,