ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/337

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακήρυξη της Πηγής ΘΕΡΜΑ του Δήμου Μύρινας Λήμνου ως Ιαματικής και κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ανακηρύσσεται η Πηγή ΘΕΡΜΑ του Δήμου Μύρινας Λήμνου ως Ιαματική με θεραπευτικές ενδείξεις για παθήσεις του πεπτικού συστήματος και ποικίλες ρευματοπάθειες και κατατάσσεται αυτή στην κατηγορία των Ιαματικών Πηγών Τοπικής Σημασίας. Στον Υπουργό Ανάπτυξης ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4086/1960 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί Ιαματικών Πηγών (ΦΕΚ 112 Α).
 • Τη με αριθ. 468/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2188/1920 περί Ιαματικών Πηγών (ΦΕΚ 132 Α).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/93) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 365/97 Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 241/Α/97).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου Στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/12.6.2001 (ΦΕΚ 123/Α/ 2001). Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/ 92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/97 (38 Α).
 • Την με αριθ. 20/11.3.99 απόφαση της με αριθ. 147ης Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
 • Την με αριθ. 44 απόφαση του Δ.Σ./ΕΟΤ που λήφθηκε στην με αριθ. 3/29.1.2001 συνεδρίασή του και ύστερα από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2188 1920
ΝΟΜΟΣ 1960/4086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4086 1960
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 1997/365 1997
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 2001/142 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία