Καθορισμός περιεχομένου σπουδών των Τμημάτων: α) Διατροφής β) Τεχνολογίας Τροφίμων γ) Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Καθορίζουμε όπως παρακάτω το περιεχόμενο σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Α. Τμήμα Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διατροφής της Σχολής Τεχ [...]"
1.  
  Ικανότητα να χρησιμοποιούν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει
2.  
  Βαθιά γνώση βασικών και εφαρμοσμένων επιστημών για την κατανόηση της διατροφής, ώστε να επιλαμβάνονται της επίλυσης διαιτητικών προβλημάτων
3.  
  Ικανότητα να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα και μεθόδους για τη διεκπεραίωση του ποιοτικού ελέγχου τροφίμων και τη σύνταξη διατροφικής ετικέτας
4.  
  Ίδρυση και λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων γευσιγνωσίας, εργαστηρίων ανάλυσης ποτών καθώς και ελέγχου οινολογικών αποβλήτων και υδάτων
5.  
  Δυνατότητα να κατανοούν τα κοινωνικά και ψυχολογικά δυναμικά που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και να αναπτύσσουν προγράμματα διατροφικής αγωγής
6.  
  Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία
7.  
  Αυτογνωσία καθώς και ευαισθησία προς τους άλλους, ειδικά στην εφαρμογή της διαιτολογίας
8.  
  Γνώση των αρχών και του τρόπου εφαρμογής της επιστημονικής έρευνας με μελέτες που στηρίζονται σε παρατηρήσεις και πειράματα Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και τη συμμετοχική εργασία. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και βιολογικών επιστημών, όπως χημεία, μικροβιολογία, βιοχημεία, φυσικοχημεία, βιοτεχνολογία, καθώς και αμπελουργικά αντικείμενα, όπως μορφολογία και φυσιολογία, εδαφολογία, ειδικά θέματα της αμπελουργίας. Στα αντικείμενα ειδικότητας μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ιδίως η επιστήμη, η τεχνολογία και ο ποιοτικός έλεγχος οίνων και ποτών. Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων αποτελούν τα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης, οικονομίας και νομοθεσίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την οργάνωση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων, εργαστηρίων, οργανισμών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ειδικότητα. Από τη δημοσίευση του παρόντος παύει να ισχύει κάθε άλλη προηγούμενη διάταξη σχετική με το περιεχόμενο σπουδών των παραπάνω Τμημάτων. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
9.  
  Ικανότητα να χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων για την ενημέρωση και την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τη Διατροφή και τη Διαιτολογία. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα καθώς και εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Στα μαθήματα γενικής υποδομής του Τμήματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η χημεία, η βιοχημεία, η φυσική, τα μαθηματικά και ο προγραμματισμός Η/Υ, σε έκταση και βάθος κατάλληλου επιπέδου για την κατανόηση των αναλυτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη της Διατροφής και των αναγκών του ανθρώπινου οργανισμού για τα συστατικά των τροφίμων. Στα μαθήματα ειδικής υποδομής περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα που έχουν σχέση με τα τρόφιμα, όπως η επιστήμη και η τεχνολογία των τροφίμων, η μικροβιολογία και η υγιεινή τροφίμων, η παρασκευή τροφίμων σε μαζικό και ατομικό επίπεδο, τα νέα τρόφιμα. Στα μαθήματα ειδικότητας διδάσκονται γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την επίδραση των τροφίμων στην υγεία του ανθρώπου, τις ανάγκες του οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά στα διάφορα στάδια της ζωής του, το σχεδιασμό των κατάλληλων διαιτολογίων σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις, την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων για εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και τα ειδικά θέματα διατροφής που επηρεάζουν την υγεία. Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων αποτελούν τα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης, οικονομίας και νομοθεσίας, που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, εργαστηρίων, οργανισμών και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη Διατροφή. Β. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης καλύπτει τις εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας στα τρόφιμα και ειδικότερα στη βελτίωση της παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, προετοιμασίας, εξέτασης, νομοθεσίας καθώς και χρησιμοποίησης των τροφίμων. Κάνει δε χρήση των βιολογικών, φυσικών, χημικών και οικονομικών αρχών καθώς και των τεχνολογιών πληροφόρησης. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως Τεχνολόγοι Τροφίμων και να μπορούν:.
10.  
  Να εκτελούν τα ανωτέρω χρησιμοποιώντας κατάλληλες δεξιότητες διαπροσωπικής επαφής, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να εργάζονται είτε ατομικά είτε ως μέλη μικρών ή μεγάλων ομάδων, να προετοιμάζουν αναφορές και να πραγματοποιούν κατά τρόπο τελεσφόρο παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων διερευνήσεων μελετών, έρευνας κ.λπ.
11.  
  Να υιοθετούν και να μαθαίνουν νέες τεχνικές, ώστε να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και της αγοράς. Οι σπουδές περιλαμβάνουν: θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και τη συμμετοχική εργασία. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Στα μαθήματα γενικής υποδομής του τμήματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, Βιολογία Μικροβιολογία. Τα μαθήματα εξειδίκευσης παρέχουν γνώση της χημικής σύνθεσης όλων των τροφίμων, της φυσικής, βιολογικής και βιοχημικής συμπεριφοράς τους, των θρεπτικών απαιτήσεων του ανθρώπου και των θρεπτικών παραγόντων των τροφίμων, της φύσης και συμπεριφοράς των ενζύμων, της μικροβιολογίας των τροφίμων, των αλληλεπιδράσεων των συστατικών των τροφίμων μεταξύ τους καθώς και με τα υλικά συσκευασίας και με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο, των προσθέτων και των επιμολύνσεων, της τοξικολογίας των τροφίμων, των επιδράσεων των διαφόρων μεθόδων βιομηχανικής επεξεργασίας, των διεργασιών και συνθηκών αποθήκευσης καθώς και της χρήσης της στατιστικής για το σχεδιασμό της πειραματικής εργασίας και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Επίσης, στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται οι εφαρμογές και άλλων τεχνολογιών στα τρόφιμα, όπως των υλικών (χάλυβας, λευκοσίδηρος, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικά, χαρτί), της μηχανικής, των οργάνων μέτρησης, του αυτοματισμού και των ηλεκτρονικών, της γεωργίας και της βιοτεχνολογίας. Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων αποτελούν τα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης, οικονομίας και νομοθεσίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, εργαστηρίων, οργανισμών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ειδικότητα, καθώς και τα γνωστικά αντικείμενα ανθρωπιστικών σπουδών. Γ. Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών στην επεξεργασία των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση, καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζυμώσεων αυτών για την παραγωγή ποτών. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως Οινολόγοι και Τεχνολόγοι Ποτών ιδίως στους ακόλουθους τομείς:.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (173 Α΄) Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 57 του Ν. 2413/96 (124 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 17 του Ν. 2621/1998 (136 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (137 Α΄), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (154 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (38 Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. ΣΤ5/25/26.4.2000 (582 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: Ορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Τις γνώμες των Γεν. Συνελεύσεων των παρακάτω Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής: α) Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρακτικού 5/1.10.1998). β) Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (αριθμ. πρακτ. 3/29.10.98) και του ΤΕΙ Θεσ/νίκης (αριθμ. πρακτ. 1/ 8.4.1998). γ) Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας (αριθ. πρακτικού 6/12.11.98)
 • Την αρ. 13/23.12.98 γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
 • Την αριθ. 340/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΣΤ5/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΣΤ5_25 2000
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία