Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Ειδικός Δασικής Προστασίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Νόμου 2009/1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι κάτοχοι Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Ειδικός Δασικής Προστασίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Νόμου 2009/ 1992 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 18/Α΄/1992), έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.
2.  
  Οι κάτοχοι Διπλώματος της, ως άνω, ειδικότητας μπορούν να απασχοληθούν στο Δημόσιο τομέα ως δασικό προσωπικό κατηγορίας Δ.Ε. (Δασοπροστασίας) και στον ιδιωτικό τομέα ως φύλακες θήρας ή ως προσωπικό δασικών εργασιών.
3.  
  Οι ανωτέρω διπλωματούχοι μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις του κλάδου ΔΕ15 δασοφυλάκων του Δασικού Σώματος (άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο Α΄ του Π.Δ. 242/1993 Περί σύστασης Δασικού Σώματος).
4.  
  Οι ανωτέρω διπλωματούχοι μπορούν να απασχολούνται στον Ιδιωτικό τομέα ως φύλακες θήρας και έχουν τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα με τους προβλεπόμενους στην παρ.1 του άρθρου 267 του Ν.Δ 86/69 περί Δασικού Κώδικος φύλακες θήρας.
Άρθρο 2 "Ι.- Στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός τους , οι κάτοχοι Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Ειδικός Δασικής Προστασίας των Ινστιτούτω [...]"
1.  
  Παρατήρηση και περιπολία για εντοπισμό και αναφορά στην προϊσταμένη αρχή του, παραβάσεων της σχετικής με τη θήρα και την αλιεία ορεινών υδάτων νομοθεσίας και λήψη των υπό της νομοθεσίας προβλεπομένων μέτρων
2.  
  Επιστασία και παρακολούθηση παραγωγής δασικών προϊόντων
3.  
  Καταμέτρηση δασικών προϊόντων και συμπλήρωση των σχετικών δελτίων καταμέτρησης
4.  
  Επιστασία εκτροφής θηραμάτων σε εκτροφεία και σε ελεύθερο περιβάλλον
5.  
  Επιστασία στην εκτέλεση και συντήρηση έργων αντιπυρικής προστασίας
6.  
  Έλεγχο στην άσκηση θήρας, εκτέλεση των λαμβανόμενων κάθε φορά από την αρμόδια αρχή μέτρων προστασίας της άγριας πανίδας
7.  
  Επιστασία σε δασοτεχνικά έργα και εργασίες (αναδασωτικές, δασικής οδοποιίας, ορεινής υδρονομίας κ.τ.λ. ).
 1. Ως προσωπικό δασικών εργασιών
8.  
  Επιστασία στην εκτέλεση εργασιών καταπολέμησης ασθενειών και ζημιών σε δασικά φυτώρια ΙΙ.- Οι κάτοχοι Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) μπορούν να εκτελούν και άλλες πράξεις, σχετικές με τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο εργασίες τους, μετά από ανάθεση από τον υπεύθυνο Δασολόγο ή Δασοπόνο ή άλλο ειδικό επιστήμονα που ασχολείται με εξειδικευμένα αντικείμενα της δασικής πράξης.
9.  
  Επιστασία σε δασοτεχνικά έργα και εργασίες (αναδασωτικές, δασικής οδοποιίας, ορεινής υδρονομίας κ.λ.π.) μετά από ανάθεση από ειδικό δασολόγο ή δασοπόνο ή άλλους ειδικούς επιστήμονες.
10.  
  Συμμετοχή σε ομάδες λήψης στοιχείων υπαίθρου προοριζομένων για την εκπόνηση των πάσης φύσεως δασικών, χλωριστικών και μελετών εντοπισμού και αξιολόγησης της άγριας πανίδας
11.  
  Φύλαξη και επιτήρηση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών
12.  
  Επιστασία εκτροφής θηραμάτων σε εκτροφεία και σε ελεύθερο περιβάλλον
13.  
  Χρήση και συντήρηση εργαλείων και μέσων πυρόσβεσης
14.  
  Σύνταξη πρωτοκόλλων μηνύσεων, επίδοση, ανάρτηση, θυροκόλληση και τοιχοκόλληση εγγράφων
15.  
  Έλεγχο στην άσκηση θήρας, εκτέλεση των λαμβανόμενων κάθε φορά από την αρμόδια αρχή μέτρων προστασίας της άγριας πανίδας
16.  
  Έλεγχο της τήρησης των κανονισμών λειτουργίας ως και των σχετικών διατάξεων των προστατευομένων δασικών περιοχών και των χώρων δασικής αναψυχής
17.  
  Κατάσχεση των δασικών προϊόντων που συγκομίζονται ή μεταφέρονται παράνομα, όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών επεξεργασμένων ή μη, που συγκομίζονται ή μεταφέρονται, ή συλλέγονται, ή συλλαμβάνονται, ή διακινούνται, ή διατίθενται στην αγορά, ή κατέχονται παράνομα, κατάσχεση των κατά παράβαση των περί θήρας και ορεινής αλιείας διατάξεων αποκτωμένων θηραμάτων και αλιευμάτων, κατάσχεση των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παρανόμων πράξεων καθώς και σύλληψη, μεταγωγή και παράδοση όσων παρανομούν στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή. Β. Στον ιδιωτικό τομέα.
 1. Ως φύλακες θήρας
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του εδαφίου ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Νόμου 2009/1992 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 18/Α΄/1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την, με αριθμ. 353001/13.4.2000, Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη, (ΦΕΚ 566/Β΄/20.4.2000).
 • Την υπ αριθμ. 21/18.9.2000 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ.
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 220/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/353001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/353001 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
Σύσταση Δασικού Σώματος (ΔΑ.ΣΩ.). 1993/242 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία