Για την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1 "(άρθρο 1 οδηγίας)"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας. (ΕΕ L235/6 17.9.96) Ειδικότερα καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να επιτευχθεί η διακοινοτική διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι του παρόντος. Οι παραπάνω προϋποθέσεις αφορούν το σχέδιο, την κατασκευή, τη διευθέτηση, την εκμετάλλευση της υποδομής και του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του συστήματος αυτού και εφαρμόζονται μετά τη έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 2 "(άρθρο 2 οδηγίας) Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως:"
1.  
  διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας: το σύνολο το οποίο περιγράφεται στο παράρτημα Ι του παρόντος και απαρτίζεται από τη σιδηροδρομική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών και των μονίμων εγκαταστάσεων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η οποία είναι ειδικά κατασκευασμένη ή διευθετημένη για κυκλοφορία μεγάλης ταχύτητας και το τροχαίο υλικό το σχεδιασμένο για να κυκλοφορεί επί της υποδομής αυτής
2.  
  διαλειτουργικότητα: η ικανότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας να επιτρέπει την ασφαλή και συνεχή κυκλοφορία τρένων μεγάλης ταχύτητας επιτυγχάνοντας καθορισμένες επιδόσεις. Η ικανότητα αυτή βασίζεται στο σύνολο κανονιστικών, τεχνικών και λειτουργικών προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται για να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις.
3.  
  υποσυστήματα: το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας υποδιαιρείται όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος σε διαρθρωτικά ή λειτουργικά υποσυστήματα για τα οποία πρέπει να καθοριστούν βασικές απαιτήσεις
4.  
  στοιχεία διαλειτουργικότητας: κάθε βασικό στοιχείο, ομάδα στοιχείων, υποσύνολο ή πλήρες σύνολο υλικών ενσωματωμένων ή προοριζομένων να ενσωματωθούν σε ένα υποσύστημα, από το οποίο εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας
5.  
  βασικές απαιτήσεις: το σύνολο των προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας, τα υποσυστήματα και τα στοιχεία διαλειτουργικότητας
6.  
  ευρωπαϊκή προδιαγραφή: μια κοινή τεχνική προδιαγραφή, μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή ένα εθνικό πρότυπο στο οποίο έχει μεταφερθεί ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κεφ. Α΄ του Π.Δ. 57/2000 (Α΄ 45) και στις διατάξεις του π.δ. 334/94 (Α΄ 176).
7.  
  τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας εφεξής καλούμενες ΤΠΔ: οι προδιαγραφές που ισχύουν για κάθε υποσύστημα προκειμένου να ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις με τον καθορισμό αναγκαίων αμοιβαίων λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των υποσυστημάτων του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας και με εξασφάλιση της συνοχής του
8.  
  αντιπροσωπευτικός κοινός οργανισμός: ο οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν αντιπρόσωποι των φορέων διαχείρισης της υποδομής, των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την εκπόνηση των ΤΠΔ. Φορέας διαχείρισης της υποδομής είναι ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του κεφ. Ι και άρθρου 6 του κεφ. ΙΙΙ του Π.Δ. 324/96 (Α΄ 220).
9.  
  κοινοποιημένοι οργανισμοί: οι οργανισμοί οι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας ή τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου CΕ των υποσυστημάτων, (παράγραφος 1 άρθρου 19 του παρόντος)
Άρθρο 3 "(άρθρο 3 οδηγίας)"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος αφορούν κάθε υποσύστημα, τις παραμέτρους, τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, τις διασυνδέσεις και τις διαδικασίες καθώς και τις προϋποθέσεις γενικής συνοχής του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας που απαιτούνται για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας του
Άρθρο 4 "(άρθρο 4 οδηγίας)"
1.  
  Το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας, τα υποσυστήματα και τα στοιχεία διαλειτουργικότητας πρέπει να πληρούν τις οικείες βασικές απαιτήσεις. Οι πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του κεφ. Γ΄ του Π.Δ. 57/2000 (Α΄ 45) που συμπληρώνουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή άλλα κοινοτικά πρότυπα, δεν πρέπει να αντιβαίνουν προς τις οικείες βασικές απαιτήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας
Άρθρο 5 "(άρθρο 5 οδηγίας)"
1.  
  Κάθε υποσύστημα αποτελεί αντικείμενο μιας ΤΠΔ. Για τα υποσυστήματα που αφορούν το περιβάλλον, την εκμετάλλευση ή τους χρήστες, καταρτίζονται ΤΠΔ μόνον όταν τούτο απαιτείται για να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας στους τομείς της υποδομής, της ενέργειας, των ελέγχων χειρισμού και σηματοδότησης και του τροχαίου υλικού.
2.  
  Τα υποσυστήματα πρέπει να πληρούν τις ΤΠΔ. Η συμμόρφωση διατηρείται συνεχώς καθ όλη τη χρήση κάθε υποσυστήματος.
3.  
  Εφόσον είναι αναγκαίο για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, οι ΤΠΔ:
 1. διευκρινίζουν τις βασικές απαιτήσεις των υποσυστημάτων και διασυνδέσεών τους,
 2. καθορίζουν τις βασικές παραμέτρους οι οποίες περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 3 του παρόντος διατάγματος και απαιτούνται για την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων,
 3. καθορίζουν τους όρους που πρέπει να πληρούνται για να επιτυγχάνονται οι επιδόσεις που ορίζονται για καθεμία από τι ακόλουθες κατηγορίες γραμμών:
 4. γ1) Γραμμές ειδικά κατασκευασμένες για μεγάλη ταχύτητα. γ2) Γραμμές ειδικά διευθετημένες για μεγάλη ταχύτητα. γ3) Γραμμές ειδικά διευθετημένες για μεγάλη ταχύτητα με ειδικά χαρακτηριστικά λόγω δυσκολιών που οφείλονται στη τοπογραφία, τη διαμόρφωση του εδάφους ή το αστικό περιβάλλον.
 5. καθορίζουν τις ενδεχόμενες λεπτομέρειες εφαρμογής σε ειδικές περιπτώσεις
 6. προσδιορίζουν τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και τις διασυνδέσεις που πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών προτύπων που χρειάζονται για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας τηρουμένων των βασικών απαιτήσεων
 7. αναφέρουν, σε κάθε προβλεπόμενη περίπτωση, τις ενότητες, όπως ορίζονται στην απόφαση 93/465/ΕΚ (L 220 της 30.8.93) ή ενδεχομένως, τις συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για την αξιολόγηση είτε της συμμόρφωσης, είτε της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας, καθώς και τον έλεγχο CΕ των υποσυστημάτων.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από πρόταση του διαχειριστή της υποδομής, ΟΣΕ ΑΕ., καθορίζονται τα τμήματα ή το σύνολο νέας ή διευθετημένης υποδομής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη κυκλοφορία άλλων τρένων.
5.  
  Οι ΤΠΔ τηρούνται στο σύνολό τους προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή του σιδηροδρομικού δικτύου
Άρθρο 6 "(άρθρο 7 οδηγίας)"
1.  
  Σε περίπτωση που ο διαχειριστής της υποδομής, ΟΣΕ ΑΕ, έχει αντίρρηση στην εφαρμογή ορισμένων ΤΠΔ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το τροχαίο υλικό, μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ. του, εισηγείται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών να κινηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και για τις ακόλουθες περιπτώσεις και συνθήκες:.
 1. για ένα σχέδιο νέας γραμμής ή διευθέτησης υπάρχουσας γραμμής ενόψει της εγκατάστασης γραμμής μεγάλης ταχύτητας ευρισκομένης σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης κατά τη δημοσίευση των ΤΠΔ στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 2. για σχέδιο διευθέτησης υπάρχουσας γραμμής ενόψει της εγκατάστασης γραμμής μεγάλης ταχύτητας, όταν το περιτύπωμα, το εύρος και το περιτύπωμα ελεύθερης διατομής της γραμμής αυτής, (αξονική απόσταση των γραμμών), έχουν τιμές διαφορετικές από τις υπάρχουσες στο μεγαλύτερο τμήμα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου και όταν η γραμμή δεν αποτελεί απευθείας σύνδεση με το δίκτυο μεγάλης ταχύτητας άλλου κράτους μέλους που αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού
 3. για τα σχέδια νέων γραμμών ή διευθέτησης υπαρχουσών γραμμών ενόψει της εγκατάστασης γραμμών μεγάλης ταχύτητας τα οποία εκτελούνται στη χώρα μας όταν το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι αποκλεισμένο δια ξηράς ή θαλάσσης από το σιδηροδρομικό δίκτυο μεγάλης ταχύτητας της κοινότητας
 4. για σχέδιο διευθέτησης υπάρχουσας γραμμής ενόψει της εγκατάστασης γραμμής μεγάλης ταχύτητας, όταν η εφαρμογή των ΤΠΔ αυτών θέτει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα του έργου
2.  
  Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την (α) περίπτωση, μετά την αναφερόμενη εισήγηση στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ζητήσει παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία ενημερώνει σχετικά με την εξέλιξη των έργων, διαβιβάζει σ αυτή φάκελο με τις ΤΠΔ ή τα τμήματα των ΤΠΔ που επιθυμεί να μην εφαρμοστούν και περιγράφει τις διατάξεις που σκοπεύει να εφαρμόσει κατά τη υλοποίηση του έργου προκειμένου να ευνοήσει τη μακροπρόθεσμη διαλειτουργικότητα του και τους λόγους τεχνικής, διοικητικής ή οικονομικής φύσεως που δικαιολογούν την παρέκκλιση αυτή
3.  
  Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τη (β) περίπτωση, μετά την αναφερόμενη εισήγηση στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ζητήσει παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία διαβιβάζει φάκελο με τις ΤΠΔ ή τα τμήματα των ΤΠΔ, όσον αφορά τις φυσικές παραμέτρους του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που επιθυμεί να μην εφαρμοστούν και περιγράφει τις διατάξεις που σκοπεύει να εφαρμόσει κατά την υλοποίηση του έργου προκειμένου να προάγει τη μακροπρόθεσμη διαλειτουργικότητα του, τα μεταβατικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια της εκμετάλλευσης και τους λόγους τεχνικής, διοικητικής ή οικονομικής φύσεως που δικαιολογούν τη παρέκκλιση αυτή
4.  
  Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την (γ) περίπτωση, μετά την αναφερόμενη εισήγηση στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ζητήσει παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία διαβιβάζει φάκελο με τα στοιχεία που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο
5.  
  Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την (δ) περίπτωση, μετά την αναφερόμενη εισήγηση στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόθεσή της χώρας να ζητήσει παρέκκλιση και της διαβιβάζει φάκελο με τις ΤΠΔ ή τα τμήματα των ΤΠΔ διαλειτουργικότητας που επιθυμεί να μην εφαρμοστούν
6.  
  Στα πλαίσια των προβλεπομένων διαδικασιών των παραπάνω παραγράφων 2,3,4 και 5 ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ζητήσει από τον διαχειριστή της υποδομής, ΟΣΕ ΑΕ να ετοιμάσει φάκελο με τις ΤΠΔ καθώς και όλα τα στοιχεία που θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΙ Στοιχεία διαλειτουργικότητας
Άρθρο 7 "(άρθρο 8 οδηγίας)"
1.  
  Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος διατάγματος τα στοιχεία διαλειτουργικότητας επιτρέπεται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της οδηγίας 96/48/ΕΚ (ΕΕ L 235 της 17.9.1996):.
 1. Να διατίθενται στην αγορά μόνον εάν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας
 2. Να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους και να εγκαθίστανται και συντηρούνται δεόντως
2.  
  Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν παρεμποδίζουν την εμπορία αυτών των στοιχείων για άλλες εφαρμογές ούτε τη χρησιμοποίησή τους σε συμβατικές σιδηροδρομικές γραμμές
Άρθρο 8 "(άρθρο 9 οδηγίας)"
1.  
  Από την ισχύ του παρόντος διατάγματος η διάθεση στην αγορά στοιχείων διαλειτουργικότητας, προορισμένων να χρησιμοποιηθούν στο ευρωπαϊκό σύστημα μεγάλη ταχύτητας , είναι ελευθέρα και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περιορισμός ή παρακώλυση διάθεσής τους στην αγορά
Άρθρο 9 "(άρθρο 10 οδηγίας)"
1.  
  Από την ισχύ του παρόντος διατάγματος θεωρείται δεδομένη η συμμόρφωση των στοιχείων διαλειτουργικότητας προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις όταν συνοδεύονται από τη δήλωση συμμόρφωσης CΕ ή καταλληλότητας χρήσης της κατά το παράρτημα ΙV του παρόντος διατάγματος
2.  
  Η συμμόρφωση ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις καθορίζονται σε σχέση με τις τυχόν υφιστάμενες αντίστοιχες ευρωπαϊκές προδιαγραφές
3.  
  Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΑΕ (ΕΛΟΤ ΑΕ) δίνει στην δημοσιότητα τα στοιχεία αναφοράς των εθνικών προτύπων στα οποία έχουν μεταφερθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα
4.  
  Ελλείψει ευρωπαϊκών προδιαγραφών και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 20 της οδηγίας 96/48/ΕΚ, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση του διαχειριστή της υποδομής ΟΣΕ ΑΕ ή του ΕΛΟΤ ΑΕ κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων
Άρθρο 10
1.  
  (άρθρο 11 οδηγίας) Όταν ο ΕΛΟΤ ή ο διαχειριστής της υποδομής ΟΣΕ ΑΕ κρίνει ότι κάποιες ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προσφεύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφασίσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της οδηγίας 96/48/ΕΚ, την μερική ή πλήρη απόσυρση αυτών των προδιαγραφών από τις δημοσιεύσεις όπου έχουν καταχωρηθεί ή την τροποποίησή τους.
Άρθρο 11 "(άρθρο 12 οδηγίας)"
1.  
  Όταν ο ΕΛΟΤ ή ο διαχειριστής της υποδομής ΟΣΕ ΑΕ διαπιστώσει, ότι ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας το οποίο συνοδεύεται με τη δήλωση συμμόρφωσης CΕ ή καταλληλότητας χρήσης, και το οποίο διατίθεται στην αγορά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, ενδέχεται να μην ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις, εισηγείται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για το στοιχείο αυτό και τα προβλήματα που δημιουργεί. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητά από τον ΕΛΟΤ τη γνώμη του, η οποία πρέπει να δοθεί εντός τριών μηνών, σχετικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί καθώς και τις προτάσεις του σχετικά με τα μέτρα που είναι αναγκαίο να ληφθούν και τα οποία θα περιορίζουν την εφαρμογή του ή θα απαγορεύουν την χρήση του ή θα το αποσύρουν από την αγορά. Σε περίπτωση απόσυρσης του στοιχείου από την αγορά ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να λάβει τα αναγκαία μέτρα, για τα οποία ενημερώνεται απαραίτητα και η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών κοινοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέτρα που ελήφθησαν και αναφέρει τους λόγους λήψης των μέτρων αυτών, παρέχει δε διευκρινίσεις ιδίως εάν η μη συμμόρφωση προκύπτει από:.
 1. Μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων
 2. Κακή εφαρμογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εφόσον έχει γίνει επίκληση της εφαρμογής των εν λόγω προδιαγραφών
 3. Ανεπάρκεια των ευρωπαϊκών προδιαγραφών
2.  
  Όταν ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης CΕ αποδεικνύεται στερούμενο συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές, ο ΕΛΟΤ ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα έναντι εκείνου που συνέταξε τη δήλωση και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη - μέλη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται τα μέτρα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 12 "(άρθρο 13 οδηγίας)"
1.  
  Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του για να συντάξει τη δήλωση συμμόρφωσης CΕ ή καταλληλότητας χρήσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας εφαρμόζει τις διατάξεις που προβλέπονται από τις σχετικές ΤΠΔ για το στοιχείο αυτό
2.  
  Όταν οι ΤΠΔ το επιβάλλουν, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας πραγματοποιείται από τον κοινοποιημένο οργανισμό στον οποίο έχει υποβάλει σχετική αίτηση ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του
3.  
  Σε περίπτωση που τα στοιχεία διαλειτουργικότητας αποτελούν αντικείμενο άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν άλλες πτυχές, η δήλωση συμμόρφωσης CΕ ή καταλληλότητας χρήσης αναφέρει, στην περίπτωση αυτή, ότι τα στοιχεία διαλειτουργικότητας ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις των άλλων αυτών διατάξεων
4.  
  Όταν οι υποχρεώσεις των παραγράφων 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου δεν τηρούνται, ούτε από τον κατασκευαστή ούτε από τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν εκείνον που διαθέτει το στοιχείο διαλειτουργικότητας στην αγορά. Τις ίδιες υποχρεώσεις υπέχει και εκείνος ο οποίος συναρμολογεί στοιχεία διαλειτουργικότητας ή μέρος αυτών, διαφορετικών προελεύσεων ή κατασκευάζει στοιχεία διαλειτουργικότητας για ίδια χρήση όσον αφορά το παρόν διάταγμα.
5.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος:
 1. κάθε διαπίστωση ότι έχει εκδοθεί παρατύπως δήλωση συμμόρφωσης CΕ, συνεπάγεται για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του την υποχρέωση να αποκαταστήσει τη συμμόρφωση του στοιχείου διαλειτουργικότητας υπό τους όρους που θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από τη γνώμη του ΕΛΟΤ
 2. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του προς τα ανωτέρω, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών περιορίζει ή απαγορεύει τη διάθεση του σχετικού στοιχείου διαλειτουργικότητας στην αγορά ή εξασφαλίζει ότι θα αποσυρθεί από την αγορά σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος διατάγματος.
 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Υποσυστήματα.
Άρθρο 13 "(άρθρο 14 οδηγίας)"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που εκδίδεται μετά από εισήγηση του διαχειριστή της υποδομής ΟΣΕ ΑΕ μπορεί να τίθενται σε λειτουργία τα διαρθρωτικά υποσυστήματα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας τα οποία ευρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια ή τα οποία εκμεταλλεύονται οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες σ αυτήν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα παραπάνω διαρθρωτικά υποσυστήματα τίθενται σε λειτουργία μόνον εάν έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί ή/και αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις, όταν ενσωματώνονται στο διευρωπαϊκό σύστημα μεγάλης ταχύτητας.
Άρθρο 14 "(άρθρο 15 οδηγίας)"
1.  
  Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 18 αυτού δεν επιτρέπεται η απαγόρευση, ο περιορισμός ή η παρακώλυση της κατασκευής, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης διαρθρωτικών υποσυστημάτων του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας τα οποία πληρούν τις βασικές απαιτήσεις
Άρθρο 15 "(άρθρο 16 οδηγίας)"
1.  
  Από την ισχύ του παρόντος θεωρούνται διαλειτουργικά και σύμφωνα προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις τα διαρθρωτικά υποσυστήματα που συγκροτούν το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας και συνοδεύονται από τη δήλωση συμμόρφωσης CΕ
2.  
  Ο έλεγχος της διαλειτουργικότητας ενός διαρθρωτικού υποσυστήματος που συγκροτεί το διευρωπαϊκό σύστημα σιδηροδρόμων μεγάλης ταχύτητα και που είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις, γίνεται με αναφορά στις ΤΠΔ εφόσον υπάρχουν
3.  
  Όταν ελλείπουν ΤΠΔ, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση του διαχειριστή της υποδομής ΟΣΕ ΑΕ ή του ΕΛΟΤ αποστέλλει στα άλλα κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κατάλογο των τεχνικών κανόνων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων
Άρθρο 16 "(άρθρο 17 οδηγίας)"
1.  
  Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι ΤΠΔ δεν ικανοποιούν πλήρως τις βασικές απαιτήσεις, μπορεί η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΕΛΟΤ , να παραπέμψει το θέμα στην επιτροπή του άρθρου 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ
Άρθρο 17 "(άρθρο 18 οδηγίας)"
1.  
  Για τη σύνταξη της δήλωσης συμμόρφωσης CΕ, ο αναθέτων φορέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του αναθέτει τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου CΕ στον ΕΛΟΤ
2.  
  Η αποστολή του ΕΛΟΤ, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο CΕ ενός υποσυστήματος αρχίζει από το στάδιο του σχεδίου και καλύπτει ολόκληρη τη περίοδο της κατασκευής μέχρι το στάδιο της έγκρισης πριν τεθεί σε λειτουργία το υποσύστημα
3.  
  Ο ΕΛΟΤ είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου που πρέπει να συνοδεύει τη δήλωση συμμόρφωσης CΕ. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία έγγραφα τα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του υποσυστήματος, καθώς και, κατά περίπτωση, όλα τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η συμμόρφωση των στοιχείων διαλειτουργικότητας. Πρέπει επίσης, να περιέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις προϋποθέσεις και τα όρια χρησιμοποίησης, τις οδηγίες για συντήρηση, τη συνεχή ή περιοδική επιτήρηση, τη ρύθμιση και τη διατήρηση.
Άρθρο 18 "(άρθρο 19 οδηγίας)"
1.  
  Όταν διαπιστώνεται ότι ένα υποσύστημα διαρθρωτικής φύσεως, που συνοδεύεται από δήλωση CΕ ελέγχου μαζί με τον τεχνικό φάκελο, δεν πληροί εξ ολοκλήρου τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και ιδίως τις βασικές απαιτήσεις τότε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ζητήσει να διενεργηθούν συμπληρωματικοί έλεγχοι
2.  
  Όταν ζητηθούν συμπληρωματικοί έλεγχοι αναφέρονται οι λόγοι που τους αιτιολογούν. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους συμπληρωματικούς ελέγχους που ζητήθηκαν για να κινηθεί η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Κοινοποιημένοι οργανισμοί.
Άρθρο 19 "(άρθρο 20 οδηγίας)"
1.  
  Οργανισμός επιφορτισμένος με την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης που προβλέπεται από το άρθρο 13 και της διαδικασίας ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 18 είναι ο ΕΛΟΤ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ορίζεται και άλλος κοινοποιημένος οργανισμός εφόσον πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος VΙΙ του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα κράτη - μέλη, τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την εφαρμογή της διαδικασίας συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης που προβλέπεται στο άρθρο 12 και της διαδικασίας ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 17, αναφέροντας τον τομέα αρμοδιότητας του καθενός
3.  
  Τα κριτήρια του παραρτήματος VΙΙ του παρόντος εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των προς κοινοποίηση οργανισμών. Οι οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία προβλέπονται στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται στα προαναφερόμενα κριτήρια.
4.  
  Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών αποσύρει την έγκριση που έχει χορηγήσει σε έναν οργανισμό ο οποίος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ του παρόντος και ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη - μέλη
5.  
  Εάν ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κρίνει ότι ένας οργανισμός κοινοποιημένος από άλλο κράτος - μέλος δεν πληροί πλέον τα σχετικά κριτήρια, προσφεύγει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κινηθεί η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 20 της οδηγίας 96/48/ΕΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ Τελικές Διατάξεις.
Άρθρο 20
1.  
  (άρθρο 22 οδηγίας) Όλες οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται κατ εφαρμογή του παρόντος διατάγματος και οι οποίες αφορούν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης στοιχείου διαλειτουργικότητας, τον έλεγχο υποσυστημάτων που συγκροτούν το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατ εφαρμογή των άρθρων 10,11,16 και 18 του παρόντος αιτιολογούνται επακριβώς και κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο το συντομότερο δυνατόν, αναφέροντας τα μέσα προσφυγής τα οποία προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις προθεσμίες άσκησής τους
Άρθρο 21
1.  
Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1.Η υποδομή 1)Η υποδομή του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας είναι η υποδομή των γραμμών του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών όπως προσδιορίστηκε στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται στο άρθρο 129 Γ της συνθήκης: - η οποία έχει ή πρόκειται να κατασκευασθεί ειδικά ώστε να επιτυγχάνονται σ αυτή μεγάλες ταχύτητες. - η οποία έχει ή πρόκειται να διευθετηθεί ειδικά ώστε να επιτυγχάνονται σ αυτή μεγάλες ταχύτητες . Η υποδομή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει γραμμές μεταγωγής και διασύνδεσης, ιδίως νέων γραμμών ή γραμμών διευθετημένων για μεγάλη ταχύτητα με τους κεντρικούς σταθμούς των πόλεων, στις οποίες οι ταχύτητες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες. 2)Οι γραμμές μεγάλης ταχύτητας περιλαμβάνουν: - τις γραμμές που κατασκευάζονται ή πρόκειται να κατασκευασθούν ειδικά για μεγάλη ταχύτητα και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να επιτρέπουν ταχύτητες εν γένει ίσες προς ή μεγαλύτερες από 250 km/h. - τις γραμμές που έχουν διευθετηθεί ή πρόκειται να διευθετηθούν ειδικά για μεγάλη ταχύτητα και διαθέτουν εξοπλισμό για ταχύτητες της τάξης των 200 km/h. - τις γραμμές που έχουν διευθετηθεί ειδικά για μεγάλη ταχύτητα ειδικού τύπου λόγω δυσκολιών σχετιζομένων με την τοπογραφία, τη διαμόρφωση του εδάφους ή το αστικό περιβάλλον, των οποίων η ταχύτητα πρέπει να προσαρμόζεται κατά περίπτωση. 2.Το τροχαίο υλικό Τα τρένα μεγάλης ταχύτητας προηγμένης τεχνολογίας πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν κυκλοφορία ασφαλή και συνεχή: - με ταχύτητα τουλάχιστον 250 km/h στις γραμμές που έχουν κατασκευαστεί ή πρόκειται να κατασκευασθούν ειδικά για μεγάλη ταχύτητα, και υπό τις κατάλληλες συνθήκες να είναι δυνατό να φθάσουν ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 300 km/h. - με ταχύτητα της τάξης των 200 km/h στις ειδικά διευθετημένες υφιστάμενες ή μελλοντικές γραμμές. - με την υψηλότερη δυνατή ταχύτητα στις άλλες γραμμές. 3.Συνοχή μεταξύ της υποδομής και του τροχαίου υλικού. Οι υπηρεσίες τρένων μεγάλης ταχύτητας προϋποθέτουν ότι υπάρχει άριστη συνοχή μεταξύ των χαρακτηριστικών της υποδομής και του τροχαίου υλικού. Από τη συνοχή αυτή εξαρτώνται η ασφάλεια το επίπεδο των επιδόσεων, η ποιότητα των υπηρεσιών και το κόστος τους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ1.Για τις ανάγκες της παρόντος διατάγματος, το σύστημα που συγκροτεί το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας μπορεί να υποδιαιρεθεί σε οκτώ υποσυστήματα, τα οποία αντιστοιχούν: 1.1 Είτε σε τομείς διαρθρωτικής φύσεως: - υποδομή - ενέργεια - έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση - τροχαίο υλικό 1.2 Είτε σε τομείς λειτουργικής φύσεως - συντήρηση - περιβάλλον - εκμετάλλευση - χρήστες 2.Για κάθε ένα από τα υποσυστήματα, ο κατάλογος των πτυχών που συνδέονται με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού δικτύου προσδιορίζεται στις εντολές που ανατίθενται στον κοινό αντιπροσωπευτικό οργανισμό για την εκπόνηση σχεδίων ΤΠΔ. Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ, οι εντολές καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της ίδιας οδηγίας. Ενδεχομένως, ο κατάλογος των πτυχών που συνδέονται με τη διαλειτουργικότητα και προσδιορίζονται στις εντολές διευκρινίζεται από τον κοινό αντιπροσωπευτικό οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 περίπτωση ε) του παρόντος διατάγματος. 3.Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 3 περίπτωση β) βασικές παράμετροι του παρόντος διατάγματος για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας είναι κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ - Ελάχιστο περιτύπωμα της υποδομής - Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας - Εύρος των σιδηροτροχιών - Μέγιστες καταπονήσεις στη γραμμή - Ελάχιστο μήκος των κρηπιδωμάτων (αποβάθρων) - Ύψος των κρηπιδωμάτων - Τάση τροφοδότησης - Γεωμετρία των αλυσοειδών - Χαρακτηριστικά του Εurοpean Rail Τraffic Μanagement System (ΕRΤΜS) - Φορτίο κατ άξονα - Μέγιστο μήκος των τρένων - Περιτύπωμα του τροχαίου υλικού - Ελάχιστα χαρακτηριστικά πέδησης - Οριακά ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά του τροχαίου υλικού - Οριακά μηχανολογικά χαρακτηριστικά του τροχαίου υλικού - Χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης σχετικά με την ασφάλεια των τρένων - Οριακά χαρακτηριστικά σχετικά με τους εξωτερικούς θορύβους - Οριακά χαρακτηριστικά σχετικά με τις εξωτερικές δονήσεις - Οριακά χαρακτηριστικά σχετικά με τις εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές - Οριακά χαρακτηριστικά σχετικά με τους εσωτερικούς θορύβους - Οριακά χαρακτηριστικά σχετικά με τον κλιματισμό - Χαρακτηριστικά σχετικά με τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.Γενικές απαιτήσεις 1.1 Ασφάλεια 1.1.1. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση και η επιτήρηση των στοιχείων που είναι καίρια για την ασφάλεια και ειδικότερα των στοιχείων που συμμετέχουν στην κυκλοφορία των τρένων πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια στο επίπεδο που αντιστοιχεί προς τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το δίκτυο, ακόμα και υπό τις καθορισμένες αντίξοες συνθήκες. 1.1.2. Οι παράμετροι που υπεισέρχονται στην επαφή τροχού-τροχιάς πρέπει να πληρούν τα κριτήρια σταθερότητας κύλισης που είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλίζεται κυκλοφορία με πλήρη ασφάλεια υπό την επιτρεπόμενη μέγιστη ταχύτητα. 1.1.3. Τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία πρέπει να ανθίστανται στις καθοριζόμενες συνήθεις ή εξαιρετικές καταπονήσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Οι τυχαίες βλάβες τους πρέπει με τη χρησιμοποίηση των ενδεδειγμένων μέσων να έχουν περιορισμένες συνέπειες επί της ασφάλειας. 1.1.4 Ο σχεδιασμός των μόνιμων εγκαταστάσεων και του τροχαίου υλικού, καθώς και η επιλογή των χρησιμοποιουμένων υλικών πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να περιορίζεται η εκδήλωση, διάδοση και τα αποτελέσματα της φωτιάς και του καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς. 1.1.5 Οι διατάξεις με προορισμό το χειρισμό από τους χρήστες πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια τους σε περίπτωση προβλεπτών χρήσεων που δεν είναι σύμφωνες προς τις αναγραφόμενες οδηγίες. 1.2 Αξιοπιστία- διαθεσιμότητα. Η επιτήρηση και η συντήρηση των σταθερών ή των κινητών στοιχείων που συμμετέχουν στην κυκλοφορία των τρένων πρέπει να οργανώνονται, να διενεργούνται και να εκτιμώνται ποσοτικά κατά τρόπο ώστε να διατηρείται η λειτουργία τους υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες. 1.3 Υγεία. 1.3.1 Τα υλικά που ενδέχεται, στον τρόπο χρησιμοποίησης τους, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των προσώπων τα οποία έχουν πρόσβαση σε αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα τρένα και στη σιδηροδρομική υποδομή. 1.3.2 Η επιλογή, οι εφαρμογές και η χρησιμοποίηση των υλικών αυτών πρέπει να γίνονται κατά τρόπο ώστε να περιορίζονται οι εκπομπές επιβλαβών και επικινδύνων καπνών ή αερίων, ειδικότερα σε περίπτωση πυρκαγιάς. 1.4 Προστασία του περιβάλλοντος. 1.4.1 Κατά το σχεδιασμό του συστήματος, πρέπει να εκτιμώνται και να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις για το περιβάλλον λόγω της εγκατάστασης και της εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, σύμφωνα με τις εν ισχύ κοινοτικές διατάξεις. 1.4.2 Πρέπει να αποφεύγεται να εκπέμπονται από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα τρένα και την υποδομή επιβλαβείς και επικίνδυνοι για το περιβάλλον καπνοί ή αέρια, ιδίως σε περίπτωση πυρκαγιάς. 1.4.3 Το τροχαίο υλικό και τα συστήματα ενεργειακής τροφοδότησης πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε να είναι συμβατά, από ηλεκτρομαγνητική άποψη με τις εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα με τα οποία ενδέχεται να υπάρξει παρεμβολή. 1.5 Τεχνική συμβατότητα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδομής και των μόνιμων εγκαταστάσεων πρέπει να είναι συμβατά και μεταξύ τους και με τα χαρακτηριστικά των τρένων που πρόκειται να κυκλοφορούν στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας. Όταν είναι δύσκολο να τηρηθούν τα χαρακτηριστικά αυτά σε ορισμένα μέρη του δικτύου, θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή προσωρινές λύσεις που να εγγυώνται τη μελλοντική συμβατότητα. 2.Ειδικές απαιτήσεις για κάθε ένα υποσύστημα. 2.1 Υποδομή. 2.1.1 Ασφάλεια. Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της ανεπιθύμητης πρόσβασης ή παρείσφρησης στις εγκαταστάσεις των γραμμών στις οποίες η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη ταχύτητα. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να περιορίζονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται τα άτομα, κυρίως όποτε διέρχονται από τους σταθμούς τρένα που κυκλοφορούν με μεγάλη ταχύτητα. Η υποδομή στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη κατά τρόπο ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των προσώπων (σταθερότητα, πυρκαγιά, πρόσβαση, εκκένωση, κρηπιδώματα κλπ). Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις ασφαλείας εντός των σηράγγων μεγάλου μήκους. 2.2 Ενέργεια 2.2.1 Ασφάλεια Η λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργειακής τροφοδότησης δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ούτε των τρένων μεγάλης ταχύτητας, ούτε των προσώπων (χρηστών, προσωπικού εκμετάλλευσης, περίοικων και τρίτων). 2.2.2 Προστασία του περιβάλλοντος Η λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργειακής τροφοδότησης δεν πρέπει να διαταράσσει το περιβάλλον πέραν των καθορισμένων ορίων 2.2.3 Τεχνική συμβατότητα Τα συστήματα τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας πρέπει: - να επιτρέπουν στα τρένα να επιτυγχάνουν τις καθορισμένες επιδόσεις. - να είναι συμβατά με τα συστήματα λήψης ρεύματος που είναι εγκατεστημένα στα τρένα. 2.3 Έλεγχος - χειρισμός και σηματοδότηση 2.3.1 Ασφάλεια Οι εγκαταστάσεις και οι ενέργειες ελέγχου, χειρισμού και σηματοδότησης που χρησιμοποιούνται για το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα τρένων μεγάλης ταχύτητας πρέπει να επιτρέπουν κυκλοφορία των τρένων στο επίπεδο ασφάλειας το οποίο αντιστοιχεί προς τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το δίκτυο. 2.3.2 Τεχνική συμβατότητα Κάθε νέα υποδομή μεγάλης ταχύτητας και κάθε νέο τροχαίο υλικό μεγάλης ταχύτητας που κατασκευάζεται ή αναπτύσσεται μετά την υιοθέτηση συμβατών συστημάτων ελέγχου - χειρισμού και σηματοδότησης πρέπει να προσαρμόζεται στη χρήση των εν λόγω συστημάτων. Ο εξοπλισμός ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης που είναι εγκατεστημένος στο χώρο της θέσης οδήγησης των τρένων πρέπει να επιτρέπει κανονική εκμετάλλευση, υπό καθορισμένες συνθήκες, επί του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας. 2.4 Τροχαίο υλικό 2.4.1 Ασφάλεια Η δομή του τροχαίου υλικού και των ζεύξεων μεταξύ των οχημάτων πρέπει να είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε να προστατεύει τους χώρους επιβατών και οδήγησης, σε περίπτωση σύγκρουσης ή εκτροχιασμού. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων ελέγχου- χειρισμού και σηματοδότησης. Οι τεχνικές πέδησης καθώς και οι ασκούμενες καταπονήσεις πρέπει να είναι συμβατές με το σχεδιασμό των γραμμών, των τεχνικών έργων και των συστημάτων σηματοδότησης. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα όσον αφορά την πρόσβαση στα στοιχεία υπό τάση, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσώπων. Σε περίπτωση κινδύνου, ορισμένες διατάξεις πρέπει να επιτρέπουν στους επιβάτες να το επισημαίνουν στο μηχανοδηγό και στο προσωπικό συνοδείας να έρχεται σ επαφή μ αυτόν. Οι θύρες εισόδου πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ένα σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος το οποίο να εγγυάται την ασφάλεια των επιβατών. Πρέπει να προβλέπονται έξοδοι κινδύνου και να επισημαίνονται. Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις ασφαλείας εντός των σηράγγων μεγάλου μήκους. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη επί των τρένων ενός συστήματος φωτισμού κινδύνου με επαρκή ένταση και αυτονομία. Τα τρένα πρέπει να διαθέτουν ηχητικό σύστημα που να επιτρέπει τη διαβίβαση μηνυμάτων προς τους επιβάτες εκ μέρους του προσωπικού των αμαξοστοιχιών και του επί του εδάφους προσωπικού ελέγχου. 2.4. 2 Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα Ο σχεδιασμός του εξοπλισμού ζωτικής σημασίας, κύλισης, έλξης και πέδησης καθώς και ελέγχου-χειρισμού πρέπει να επιτρέπει, υπό καθορισμένες αντίξοες συνθήκες, τη συνέχιση της πορείας του τρένου, χωρίς αρνητικές συνέπειες για τον εξοπλισμό που παραμένει σε λειτουργία. 2.4.3 Τεχνική συμβατότητα. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι συμβατός με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης. Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων λήψης ρεύματος πρέπει να επιτρέπουν την κυκλοφορία των τρένων με τα συστήματα ενεργειακής τροφοδότησης του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας. Τα χαρακτηριστικά του τροχαίου υλικού πρέπει να του επιτρέπουν να κυκλοφορεί σε όλες τις γραμμές για τις οποίες προβλέπεται η εκμετάλλευσή του. 2.5 Συντήρηση 2.5.1 Υγεία Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες στα κέντρα συντήρησης δεν πρέπει να βλάπτουν την υγεία των προσώπων. 2.5.2 Προστασία του περιβάλλοντος Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες στα κέντρα συντήρησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επίπεδα οχλήσεων που είναι αποδεκτά για τον περιβάλλοντα χώρο. 2.5.3 Τεχνική συμβατότητα Οι εγκαταστάσεις συντήρησης για τα τρένα μεγάλης ταχύτητας πρέπει να επιτρέπουν να εκτελούνται οι εργασίες ασφάλειας, υγιεινής και άνεσης σε όλα τα τρένα για τα οποία έχουν σχεδιαστεί. 2.6 Περιβάλλον 2.6.1 Υγεία Η εκμετάλλευση του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς σχετικά με τα επίπεδα ηχητικών οχλήσεων. 2.6.2 Προστασία του περιβάλλοντος Η εκμετάλλευση του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας δεν πρέπει να προκαλεί στο έδαφος επίπεδο δονήσεων, απαράδεκτο για τις δραστηριότητες και το χώρο που διασχίζεται πλησίον της υποδομής, υπό κανονική κατάσταση συντήρησης. 2.7 Εκμετάλλευση 2.7.1 Ασφάλεια Η σύγκλιση των κανόνων εκμετάλλευσης των δικτύων καθώς και τα προσόντα των μηχανοδηγών και του προσωπικού των αμαξοστοιχιών πρέπει να εγγυώνται ασφαλή διεθνή εκμετάλλευση. Οι διαδικασίες και η συχνότητα συντήρησης, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού συντήρησης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζεται στα κέντρα συντήρησης των σχετικών φορέων πρέπει να εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφάλειας. 2.7.2 Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα Οι διαδικασίες και η συχνότητα συντήρησης, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού συντήρησης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζεται από τους σχετικούς φορείς εκμετάλλευσης στα κέντρα συντήρησης πρέπει να εγγυώνται υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του συστήματος. 2.7.3 Τεχνική συμβατότητα Η σύγκλιση των κανόνων εκμετάλλευσης των δικτύων, καθώς και τα προσόντα των μηχανοδηγών, του προσωπικού των αμαξοστοιχιών και του προσωπικού διαχείρισης της κυκλοφορίας, πρέπει να εγγυώνται την αποδοτικότητα της εκμετάλλευσης επί του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Δήλωση CΕ ΣυμμόρφωσηςΚαταλληλότητας χρήσης 1.Στοιχεία διαλειτουργικότητας Η δήλωση CΕ ισχύει για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να είναι: 1.1 Στοιχεία γενικής χρήσεως Είναι τα στοιχεία που δεν αφορούν ειδικά το σιδηροδρομικό σύστημα και μπορούν να χρησιμοποιούνται ως έχουν και σε άλλους τομείς. 1.2 Στοιχεία γενικής χρήσεως με ειδικά χαρακτηριστικά Είναι τα στοιχεία που, αυτά κάθε αυτά, δεν αφορούν ειδικά το σιδηροδρομικό σύστημα αλλά πρέπει να έχουν ειδικές επιδόσεις όταν χρησιμοποιούνται στο σιδηροδρομικό τομέα. 1.3 Ειδικά στοιχεία Είναι τα στοιχεία που είναι ειδικά για σιδηροδρομικές εφαρμογές. 2.Πεδίο εφαρμογής Η δήλωση CΕ αφορά: - είτε την αξιολόγηση, από έναν ή περισσότερους κοινοποιημένους οργανισμούς, της εγγενούς συμμόρφωσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας εξεταζομένου μεμονωμένα προς τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί. - είτε την εκτίμηση αξιολόγησης, από ένα ή περισσότερους κοινοποιημένους οργανισμούς, της καταλληλότητας χρήσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας, εξεταζομένου στο πλαίσιο της σιδηροδρομικής χρήσης και ιδιαίτερα, στην περίπτωση που πρόκειται περί διασυνδέσεων, σε σχέση με τις υπό έλεγχο τεχνικές προδιαγραφές κυρίως λειτουργικής φύσεως. Οι διαδικασίες αξιολόγησης τις οποίες χρησιμοποιούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, στο στάδιο του σχεδιασμού, καθώς και της κατασκευής, διεξάγονται βάσει των ενοτήτων που ορίζονται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που αναφέρουν οι ΤΠΔ. 3.Περιεχόμενο της δήλωσης CΕ Η δήλωση συμμόρφωσης CΕ ή καταλληλότητας χρήσης και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή. Η δήλωση αυτή, πρέπει να συντάσσεται στην ίδια γλώσσα, όπως και οι οδηγίες χρήσεως και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία. - τα στοιχεία αναφοράς του παρόντος διατάγματος. - το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του (πρέπει να αναφέρεται η εταιρική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση και σε περίπτωση αντιπροσώπου και η εταιρική επωνυμία του κατασκευαστή). - την περιγραφή του στοιχείου διαλειτουργικότητας (μάρκα, τύπος κλπ) - την αναφορά της διαδικασίας που τηρήθηκε για τη δήλωση της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης (άρθρο 12). - κάθε σχετική περιγραφή στην οποία ανταποκρίνεται το στοιχείο διαλειτουργικότητας και ιδιαίτερα οι προϋποθέσεις χρήσης. - την ονομασία και τη διεύθυνση του ή των κοινοποιημένων οργανισμών οι οποίοι παρενέβησαν στην ακολουθούμενη διαδικασία για τη συμμόρφωση ή την καταλληλότητα χρήσης καθώς και την ημερομηνία του πιστοποιητικού εξέτασης, ενδεχομένως, με τη διάρκεια και τους όρους ισχύος του πιστοποιητικού. - κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. - το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει με την υπογραφή του τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΗΛΩΣΗ CΕ ΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση CΕ ελέγχου και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή. Η δήλωση αυτή πρέπει να συντάσσεται στην ίδια γλώσσα όπως ο τεχνικός φάκελος και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: - τα στοιχεία αναφοράς του παρόντος διατάγματος - το όνομα και τη διεύθυνση του αναθέτοντα φορέα ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του (πρέπει να αναφέρεται η εταιρική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση και σε περίπτωση αντιπροσώπου, και η εταιρική επωνυμία του αναθέτοντα φορέα). - τη συνοπτική περιγραφή του υποσυστήματος - την ονομασία και τη διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος διεξήγαγε τον έλεγχο CΕ που αναφέρεται στο άρθρο 17 του παρόντος διατάγματος. - Τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων που περιέχει ο τεχνικός φάκελος - όλες τις σχετικές προσωρινές ή οριστικές διατάξεις τις οποίες πρέπει να πληροί το υποσύστημα και ιδιαίτερα εάν συντρέχει λόγος, τους περιορισμούς ή τις προϋποθέσεις εκμετάλλευσης. - εάν είναι προσωρινή η διάρκεια ισχύος της δήλωσης CΕ - το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑΕΛΕΓΧΟΣ CΕ 1.Ο έλεγχος CΕ είναι η διαδικασία με την οποία ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει και πιστοποιεί εφόσον το ζητήσει ο αναθέτων φορέας ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα αντιπρόσωπό του, ότι ένα υποσύστημα είναι: - σύμφωνο προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. - σύμφωνο προς άλλες κανονιστικές διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται σύμφωνα με τη συνθήκη, και μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. 2.Ο έλεγχος του υποσυστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: - γενικό σχεδιασμό - κατασκευή του υποσυστήματος, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ιδίως η εκτέλεση των έργων πολιτικού μηχανικού, η συναρμολόγηση των στοιχείων, η ρύθμιση του συνόλου - δοκιμές του περατωμένου υποσυστήματος 3.Ο κοινοποιημένος οργανισμός ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο CΕ συντάσσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο προορίζεται για τον αναθέτοντα φορέα ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, ο οποίος με τη σειρά του συντάσσει τη δήλωση CΕ ελέγχου, η οποία προορίζεται για την εποπτεύουσα αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο ή/και τίθεται υπο εκμετάλλευση το υποσύστημα. 4.Ο τεχνικός φάκελος ο οποίος συνοδεύει τη δήλωση ελέγχου, πρέπει να έχει συσταθεί ως ακολούθως: - για την υποδομή : σχέδια των τεχνικών έργων, πρακτικά παραλαβής των έργων εκσκαφής και της σιδηροκατασκευής, εκθέσεις δοκιμών και ελέγχου των κατασκευών εκ σκυροδέματος. - για τα λοιπά υποσυστήματα, γενικά και αναλυτικά σχέδια εκτέλεσης των εργασιών, σχέδια ηλεκτρικών και υδραυλικών κυκλωμάτων, σχέδια κυκλωμάτων χειρισμού, περιγραφή των συστημάτων πληροφορικής και των αυτοματισμών, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης κλπ. - κατάλογος των στοιχείων διαλειτουργικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος τα οποία είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα. - αντίγραφα των δηλώσεων CΕ συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος (άρθρο 13 οδηγίας 96/48/ΕΚ), τα οποία συνοδεύονται, εάν συντρέχει λόγος, από τα αντίστοιχα στοιχεία υπολογισμού και από ένα αντίγραφο των πρακτικών, των δοκιμών και εξετάσεων που έχουν διεξαχθεί από τους κοινοποιημένους οργανισμούς βάσει των κοινών τεχνικών προδιαγραφών. - βεβαίωση του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο CΕ με την οποία βεβαιώνει ότι το έργο είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και της οδηγίας 96/48/ΕΚ, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα στοιχεία υπολογισμού και θεωρημένη με τη φροντίδα του οργανισμού και η οποία αναφέρει, εάν συντρέχει λόγος τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και δεν έχουν αρθεί καθώς και συνοδευόμενη από τις εκθέσεις επίσκεψης και ελέγχου τις οποίες θα έχει συντάξει στο πλαίσιο της αποστολής του όπως διευκρινίζεται στα σημεία 5.3 και 5.4 κατωτέρω. 5.Επιτήρηση5.1 Σκοπός της επιτήρησης CΕ είναι να εξασφαλιστεί ότι, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του υποσυστήματος τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον τεχνικό φάκελο. 5.2 Ο κοινοποιημένος οργανισμός ο επιφορτισμένος με τον έλεγχο της εκτέλεσης πρέπει να έχει συνεχώς πρόσβαση στα εργοτάξια, στα εργαστήρια κατασκευής, στους χώρους αποθήκευσης και εάν συντρέχει λόγος, προκατασκευής, στις εγκαταστάσεις δοκιμών και εν γένει σε όλους τους χώρους που μπορεί να κρίνει αναγκαίους για την εκτέλεση της αποστολής του. Ο αναθέτων φορέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα οφείλει να του παραδίδει ή να φροντίζει να του παραδίδονται όλα τα αναγκαία για το σκοπό αυτό έγγραφα και ιδίως τα σχέδια εκτέλεσης και η τεχνική τεκμηρίωση σχετικά με το υποσύστημα. 5.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός για να ελέγξει την εκτέλεση, πραγματοποιεί κατά τακτά διαστήματα, ελέγχους προκειμένου να βεβαιωθεί ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος και με την ευκαιρία αυτή, χορηγεί έκθεση ελέγχου στα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εκτέλεση. Μπορεί να απαιτεί να καλείται στο εργοτάξιο σε ορισμένες φάσεις του έργου. 5.4 Εξάλλου, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στο εργοτάξιο ή στα εργαστήρια κατασκευής. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διενεργεί πλήρεις ή μερικούς ελέγχους και χορηγεί έκθεση επίσκεψης και ενδεχομένως έκθεση ελέγχου στα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εκτέλεση. 6.Ο πλήρης φάκελος που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος παραρτήματος κατατίθεται στον αναθέτοντα φορέα ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του για την υποστήριξη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης που εκδίδει ο κοινοποιημένος οργανισμός ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο του υποσυστήματος σε κατάσταση λειτουργίας. Ο φάκελος επισυνάπτεται στη δήλωση CΕ ελέγχου την οποία υποβάλλει ο αναθέτων φορέας στην εποπτεύουσα αρχή του οικείου κράτους μέλους. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί αντίγραφο του φακέλου καθ όλη τη διάρκεια ζωής του υποσυστήματος. Ο φάκελος κοινοποιείται στα άλλα κράτη μέλη, εφόσον το ζητήσουν. 7.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός δημοσιεύει τακτικά τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά: - τις αιτήσεις ελέγχου CΕ που παρέλαβε - τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που χορηγήθηκαν - τις βεβαιώσεις συμμόρφωσης που απορρίφθηκαν 8.Οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου CΕ συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκαταστημένος ο αναθέτων φορέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον αναθέτοντα φορέα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1.Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση των διαδικασιών ελέγχου, δεν μπορούν να παρεμβαίνουν ούτε ως εντολοδόχοι, στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την εκτέλεση την εμπορία ή τη συντήρηση των στοιχείων διαλειτουργικότητας ή των υποσυστημάτων, ούτε στην εκμετάλλευση. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή ή του εκτελεστή του έργου και του οργανισμού. 2.Ο οργανισμός και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο οφείλουν να εκτελούν τις εργασίες ελέγχου με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και τη μεγαλύτερη τεχνική επάρκεια και οφείλουν να μην εξαρτούν τη στάση τους από πιέσεις και προτροπές, ιδίως οικονομικής φύσεως, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν τη κρίση τους ή τα αποτελέσματα του ελέγχου τους, ιδιαίτερα εάν προέρχονται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων. 3.Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και τα αναγκαία μέσα για να επιτελεί με ικανοποιητικό τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με την εκτέλεση των ελέγχων, πρέπει, ομοίως, να έχει πρόσβαση στο υλικό που είναι αναγκαίο για κατ εξαίρεση ελέγχους. 4.Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τους ελέγχους πρέπει να διαθέτει: - καλή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση - ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά με τους ελέγχους που διεξάγει και επαρκή πρακτική εμπειρία των ελέγχων αυτών. - την απαιτούμενη ικανότητα για τη σύνταξη των βεβαιώσεων, των πρακτικών και των εκθέσεων που αποδεικνύουν ότι οι έλεγχοι έχουν πράγματι διεξαχθεί. 5.Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την ανεξαρτησία του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τους ελέγχους. Η αμοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να εξαρτάται ούτε από τον αριθμό των ελέγχων που διενεργεί, ούτε από τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. 6.Ο Οργανισμός οφείλει να συνάπτει σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης, εκτός εάν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου, ή εάν οι έλεγχοι διενεργούνται απευθείας από το κράτος μέλος. 7.Το προσωπικό του οργανισμού δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο για οτιδήποτε περιέχεται εις γνώσιν του κατά την άσκηση των καθηκόντων του (πλην έναντι των αρμοδίων διοικητικών αρχών του κράτους στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητες του) στο πλαίσιο του παρόντος διατάγματος ή οποιασδήποτε διάταξης εσωτερικού δικαίου που αποσκοπεί στην εφαρμογή του.
Άρθρο 22
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος , στους Υπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ανάπτυξης αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.1338/1983 Εφαρμογή Κοινοτικού Δικαίου (Α΄ 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ.4 του Ν. 1440/1984 και 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και του άρθρου 3 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/92 (Α΄ 136).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 448/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας , Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Προϊόντα Δομικών Κατασκευών. 1994/334 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/324 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/324 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/57 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία