ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/346

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του Συμβουλίου, «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός του διατάγματος Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1996 και της 98/76 ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 1998 «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νοούνται: α. «επάγγελμα οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων», η δραστηριότητα κάθε επιχείρησης η οποία εκτελεί μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων είτε με όχημα με κινητήρα είτε με συνδυασμό οχημάτων. β. «επάγγελμα οδικού μεταφορέα επιβατών»: η δραστηριότητα κάθε επιχείρησης που εκτελεί επιβατικές μεταφορές για το κοινό ή για ορισμένες κατηγορίες επιβατών, με οχήματα τα οποία ως εκ της κατασκευής και του εξοπλισμού τους μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα από εννέα άτομα - περιλαμβανομένου και του οδηγού - και τα οποία προορίζονται για τον σκοπό αυτόν, έναντι κομίστρου καταβαλλομένου από τον επιβάτη ή το διοργανωτή της μεταφοράς. γ. «επιχείρηση»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί κερδοσκοπική ή μη δραστηριότητα, κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που ασκεί κερδοσκοπική ή μη δραστηριότητα, καθώς και κάθε δημόσιος οργανισμός που έχει ιδία νομική προσωπικότητα ή εξαρτάται από αρχή έχουσα νομική προσωπικότητα. δ. «κανονική διαμονή»: ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον επί 185 ημέρες κατ΄ ημερολογιακό έτος λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή, σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτει στενή σχέση μεταξύ του προσώπου αυτού και του τόπου στον οποίο διαμένει. Ωστόσο ως κανονική διαμονή ενός ατόμου του οποίου οι επαγγελματικοί δεσμοί βρίσκονται σε τόπο διαφορετικό από εκείνο των προσωπικών του δεσμών και το οποίο, εξ αιτίας του γεγονότος αυτού, υποχρεούται να διαμένει εναλλακτικά σε διαφορετικούς τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, θεωρείται ο τόπος στον οποίο βρίσκονται οι προσωπικοί του δεσμοί υπό την προϋπόθεση ότι επιστρέφει εκεί τακτικά. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση δεν είναι απαραίτητη όταν το άτομο διαμένει σε κράτος μέλος για την εκτέλεση αποστολής συγκεκριμένης διάρκειας. Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή σε σχολείο δεν συνεπάγεται μεταφορά της κανονικής διαμονής. Άρθρο 3 Προϋποθέσεις Εισόδου Στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 1.Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)να παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας 2)να διαθέτει την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια 3)να πληροί την προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας 2.Το φυσικό πρόσωπο που δεν πληροί την προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας, μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών, αρκεί να ορίσει ένα άλλο άτομο για να διευθύνει μόνιμα και πραγματικά τις δραστηριότητες της επιχείρησής του, το οποίο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας και επαγγελματικής επάρκειας. 3.Αν ο αιτών δεν είναι φυσικό πρόσωπο η προϋπόθεση της αξιοπιστίας και της επαγγελματικής επάρκειας πρέπει να πληρούται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διευθύνουν μόνιμα και πραγματικά τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης. 4.Η προϋπόθεση της αξιοπιστίας ενός ατόμου, δεν πληρούται, όταν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους: 1)έχει καταδικαστεί, τελεσίδικα, κατά την προ της υποβολής της αίτησης δεκαετία, για ένα από τα παρακάτω ποινικά αδικήματα: Λαθρεμπορία, μεταφορά λαθρομεταναστών, παράβαση της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», σωματεμπορία, μαστροπεία και εκμετάλλευση πορνών, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, ληστεία, αλητεία, βιασμός, αποπλάνηση ανηλίκων, υπεξαίρεση, απαγωγή, σύσταση συμμορίας. 2)έχει καταδικαστεί, κατ΄ επανάληψη, για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας. 3)έχει καταδικαστεί, καθ΄ υποτροπή, για παραβάσεις διατάξεων του νόμου για τις εμπορευματικές ή τις επιβατικές μεταφορές ή άλλων διατάξεων που αφορούν τις μεταφορές αυτές ή διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, ή του τελωνειακού κώδικα. 4)έχει καταδικαστεί, καθ΄ υποτροπή, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση των οχημάτων. 5)έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. 6)έχει κηρυχθεί ακατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα. 7)έχει καταδικαστεί, καθ΄ υποτροπή, για παραβάσεις που αφορούν: 1) τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες του επαγγέλματος. 2) τις δραστηριότητες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών και ιδίως τις διατάξεις σχετικά με: – Το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών – Τα βάρη και τις διαστάσεις των οχημάτων επαγγελματική χρήσεως – Την οδική ασφάλεια, την ασφάλεια των οχημάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την επαγγελματική ευθύνη. Το κώλυμα της περιπτώσεως α της παρούσας παραγράφου παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρους ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί. Το κώλυμα των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου αυτής παύει να υπάρχει αν προ της υποβολής της σχετικής αίτησης έχει παρέλθει πενταετία από την καταδίκη. 5. 1)Η κατάλληλη οικονομική επιφάνεια συνίσταται στην ύπαρξη των οικονομικών πόρων που είναι αναγκαίοι για να εξασφαλίζεται η ορθή έναρξη λειτουργίας και η καλή διαχείριση της επιχείρησης. 2)Για την εκτίμηση της οικονομικής επιφάνειας δύναται να εξετάζονται επίσης οι ετήσιοι λογαριασμοί της επιχείρησης, τα διαθέσιμα κεφάλαια, στα οποία περιλαμβάνονται τα τραπεζικά διαθέσιμα, οι δυνατότητες υπέρβασης του διαθεσίμου υπολοίπου, και η δανειοληπτική ικανότητα, το ενεργητικό, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν ως εγγύηση για την επιχείρηση οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αγοράς ή της αρχικής καταβολής για την αγορά των οχημάτων, των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, καθώς και το κεφάλαιο κινήσεως. 3)Απαραίτητο στοιχείο για τη διακρίβωση ύπαρξης της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας μιάς επιχείρησης, αποτελεί η απόδειξη ότι διαθέτει η επιχείρηση κεφάλαιο και αποθεματικό ύψους τουλάχιστον 9.000 ευρώ όταν χρησιμοποιεί ένα όχημα και 5.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο όχημα. 4)Για τους σκοπούς των στοιχείων α,β και γ της παραγράφου αυτής οι κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ως αποδεικτικό στοιχείο, δέχονται τη βεβαίωση ή την παροχή ασφάλειας από τράπεζα ή άλλο αρμόδιο ίδρυμα. Αυτή η βεβαίωση ή η ασφάλεια μπορεί να παρέχεται με τραπεζική εγγύηση, ενδεχομένως με μορφή ενεχυρίασης ή εγγυητικής κατάθεσης ή με οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο μέσο. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μόνο για όσες επιχειρήσεις εισήλθαν στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών από 1 Ιανουαρίου 1990. Την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτή οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποδείξουν το αργότερο μέχρι 1η Οκτωβρίου 2001, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος. 6. 1)Η επαγγελματική επάρκεια συνίσταται στην κατοχή των γνώσεων που αντιστοιχούν στο επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο προβλέπεται στο παράρτημα Ι του άρθρου 16 του παρόντος, στα θέματα που απαριθμούνται σ΄ αυτό. 2)Η κατοχή των γνώσεων αυτών αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, που χορηγείται από τις Περιφέρειες στους ενδιαφερόμενους, έπειτα από παρακολούθηση μαθημάτων σε ειδικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και επιτυχείς γραπτές εξετάσεις που διοργανώνονται από αυτές (Περιφέρειες). Τα πιστοποιητικά αυτά είναι σύμφωνα με τον τύπο που απεικονίζεται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 16. 3)Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των υποψηφίων στις παραπάνω σχολές είναι η υποβολή σε αυτές, επικυρωμένου αντιγράφου τίτλου Σπουδών υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης ή άλλης ισοτίμου τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, χώρας μέλους της Ε.Ε. 4)Οι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης χώρας μέλους της Ε.Ε. δεν υποχρεούνται να φοιτήσουν στις σχολές αυτές (ΣΕΚΑΜ). Για τη συμμετοχή τους στις παραπάνω εξετάσεις υποβάλλουν στις αρμόδιες Περιφέρειες σχετική αίτηση με αντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών τους, 5)Τα πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας ανάλογα με την εξεταζόμενη ύλη διακρίνονται σε Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών. 6)Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας που έχει χορηγηθεί σε ένα πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνο μεταφορική επιχείρηση ως απόδειξη πλήρωσης της προϋπόθεσης αυτής (επαγγελματικής επάρκειας). 7.Στις επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων ανάλογα, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου νομάρχη περί απόρριψης του σχετικού αιτήματος. Στους μεταφορείς χορηγείται ο τύπος άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα που απεικονίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 16 του παρόντος. 8.Η εκτύπωση και η διάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες των εντύπων των πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας και της άδειας άσκησης επαγγέλματος του άρθρου αυτού, γίνεται με μέριμνα της οικείας Διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 4 Προσωρινή λειτουργία μεταφορικών επιχειρήσεων (αιτία θανάτου, φυσικής ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας ή εγκατάλειψης) 1.Με απόφαση του οικείου Νομάρχη δύναται να επιτραπεί η προσωρινή λειτουργία μεταφορικής επιχείρησης χωρίς την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους δυναμένη να παραταθεί αιτιολογημένα για άλλους έξη (6) μήνες: 1)Αν το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει την άδεια να ασκεί το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, πεθάνει ή καταστεί φυσικά ή δικαιοπρακτικά ανίκανο ή μεταβιβάσει την επιχείρηση με σύσταση δωρεάς εν ζωή ή γονικής παροχής στο ή στα πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4278/62 (Α΄ 191) και του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1061/71 (Α΄ 270). Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στα οποία περιέρχεται η παραπάνω επιχείρηση, υποχρεούνται να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα (επιβατών ή εμπορευμάτων), μέσα στις παραπάνω χρονικές προθεσμίες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος. 2)Αν το φυσικό πρόσωπο που είχε ορισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος, να διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης, πεθάνει ή καταστεί φυσικά ή δικαιοπρακτικά ανίκανο, ή λύσει τη σχέση του με την επιχείρηση για οποιοδήποτε λόγο. Οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μεριμνούν μέσα στην παραπάνω χρονική περίοδο για την αντικατάσταση του φυσικού προσώπου με άλλο που να πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας του νέου προσώπου, καθώς και του καθορισθέντος αποδεικτικού αξιοπιστίας αυτού, προκειμένου να εκδοθεί στις εν λόγω επιχειρήσεις νέα άδεια άσκησης επαγγέλματος λόγω αλλαγής των στοιχείων κατόχου του πιστοποιητικού που αναφέρονται σε αυτή (άδεια). 2.Μετά την παρέλευση απράκτου της ως άνω προθεσμίας ανακαλείται το δικαίωμα δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου ιδιοκτησίας της επιχείρησης κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 3.Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν προσωρινά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δύνανται κατά τη διάρκεια της προσωρινής λειτουργίας τους να μεταβιβάσουν, τα οχήματα δημόσιας χρήσης ιδιοκτησίας τους σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων. 4.Το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας επιστρέφεται στον κάτοχό του με την λύση της σχέσης του με την επιχείρηση. Άρθρο 5 Προσαρμογή διατάξεων Οι ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται στις παρακάτω κατηγορίες: α) φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μικτού βάρους μέχρι έξη (6) τόνων και β) φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων (εκκένωσης βόθρων). Άρθρο 6 Προσαρμογή Ορισμών 1.Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, όπου στην ισχύουσα νομοθεσία «περί φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης» αναφέρεται ο όρος «επαγγελματίας αυτοκινητιστής» για την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας αυτής ο όρος αυτός αντικαθίσταται με τον όρο «οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων» υπό την έννοια που καθορίζεται στο παρόν διάταγμα. Οι διατάξεις της νομοθεσίας περί φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που αφορούν στον «επαγγελματία οδηγό» εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος. 2.Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία δημόσιας χρήσης αναφέρεται ο όρος «επαγγελματίας αυτοκινητιστής» αντικαθίσταται με τον όρο «οδικός μεταφορέας επιβατών». Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις 1.Οι επιχειρήσεις που εισήλθαν στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μέχρι 1.1.1984 και εξακολουθούν να λειτουργούν, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος (αξιοπιστία, οικονομική επιφάνεια, επαγγελματική επάρκεια). 2.Οι επιχειρήσεις που εισήλθαν στο επάγγελμα μετά την 1.1.1984 μέχρι και την 1.1.1990 και εξακολουθούν να λειτουργούν, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αποδείξουν ότι πληρούν την προϋπόθεση της περίπτωσης β της παραγράφου 1, του άρθρου 3 του παρόντος (οικονομική επιφάνεια). 3.Οι επιχειρήσεις που εισήλθαν στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μετά την 1.1.1990 και εξακολουθούν να λειτουργούν, πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος. Ειδικότερα σε ότι αφορά την προϋπόθεση της οικονομικής επιφάνειας υποχρεούνται οι επιχειρήσεις αυτές να την αποδείξουν το αργότερο μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2001 για το σύνολο των οχημάτων. Εν τούτοις για κάθε πρόσθετο όχημα των επιχειρήσεων της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται αντίστοιχα η περίπτωση δ της παρ.5 του άρθρου 1 του παρόντος (5.000 Εύρω ανά πρόσθετο όχημα). 4.Τα πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί στους οδικούς μεταφορείς μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, ως απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας, εξομοιώνονται με τα πιστοποιητικά που θα χορηγούνται σύμφωνα με το Π.Δ. αυτό. 5.Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιχειρήσεις, καθώς και οι νέες που εισέρχονται για πρώτη φορά στο επάγγελμα, υποχρεώνονται κάθε πέντε (5) χρόνια να αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους αυτές. Ειδικά σε περίπτωση που η προϋπόθεση της οικονομικής επιφάνειας λειτουργούσας μεταφορικής επιχείρησης, δεν πληρούται κατά το διενεργούμενο έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί ότι η γενική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης αυτής προσφέρει προοπτικές πλήρωσης εκ νέου, βάσει ενός οικονομικού προγράμματος, επιτρέπεται, η απόδειξη της προϋπόθεσης αυτής να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία ελέγχου, με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Νομάρχη αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα. Σε περίπτωση που μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από την ημερομηνία αφαίρεσης της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, δεν χωρίσει μεταβίβαση, το δικαίωμα δημόσιας χρήσης των αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του οδικού μεταφορέα, ανακαλείται οριστικά. Άρθρο 8 Τήρηση Μητρώου Μεταφορέων κ.λ.π. 1.Κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τηρεί μητρώο μεταφορέων κατόχων άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός μητρώου άδειας και αριθμός μητρώου πιστοποιητικού) και τα τυχόν κατεχόμενα από αυτούς φορτηγά ή λεωφορεία δημοσίας χρήσης. 2.Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας (επάρκειας) που χορηγούνται από τις Περιφέρειες. 3.Οι παραπάνω υπηρεσίες (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Περιφέρειες) ενημερώνουν κάθε μήνα τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη συγκέντρωση των στοιχείων αυτών (αδειών και πιστοποιητικών) καθώς και για κάθε τυχόν μεταβολή (επέκταση, χορήγηση αντιγράφου κ.λ.π.). 4.Είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφου άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα (εμπορευμάτων ή επιβατών) ή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (επάρκειας) λόγω φθοράς ή απώλειας από την υπηρεσία που τα είχε εκδώσει, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται ταυτάριθμο αντίγραφο. Άρθρο 9 Κανονιστικές ρυθμίσεις Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις: Σύστασης Επιτροπής για τη συγγραφής εγχειριδίου με τίτλο «Βασική Εκπαίδευση Οδικών Μεταφορέων», που θα περιλαμβάνει, σε 4 ενότητες, όπως παρακάτω, τα θέματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 16 του παρόντος και κατάρτισης ερωτηματολογίων με πολλαπλές ερωτήσεις και με μελέτες περιπτώσεων, τα οποία θα αφορούν: αα) Εθνικές Εμπορευματικές Μεταφορές ββ) Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές γγ) Εθνικές Επιβατικές Μεταφορές δδ) Διεθνείς Επιβατικές Μεταφορές ΜΕΡΟΣ Β ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Άρθρο 10 Ελεύθερη εγκατάσταση οδικών μεταφορέων (1) Επιτρέπεται η εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια φυσικών προσώπων ή εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με οδικές μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος. (2) Η απόκτηση από τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες αυτοκινήτων - οχημάτων δημόσιας χρήσης γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. (3) Το παρόν άρθρο αφορά τις εταιρείες, συνεταιρισμούς ή άλλα νομικά πρόσωπα, εφόσον έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους και τα οποία έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εν λόγω Κράτος - Μέλος. Άρθρο 11 Αναγνώριση πιστοποιητικού αξιοπιστίας 1.Προκειμένου να αποδειχθεί ότι το φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος άλλου κράτους - μέλους της ΕΕ πληροί τους όρους της αξιοπιστίας, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει τούτου, βεβαίωση που χορηγείται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσής του, που να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι παραπάνω όροι. 2.Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί την βεβαίωση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, που χορηγεί βεβαίωση περί του όρκου αυτού ή περί της υπεύθυνης δήλωσης. 3.Τα έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν γίνονται δεκτά αν υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Ο όρος αυτός ισχύει επίσης και για τις δηλώσεις που γίνονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Άρθρο 12 Απόδειξη οικονομικής επιφάνειας Προκειμένου να αποδειχθεί ότι το φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος άλλου κράτους - μέλους της ΕΕ ή η επιχείρηση μεταφορών που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ πληροί τους όρους της οικονομικής επιφάνειας, όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος απαιτείται σχετική βεβαίωση από Τράπεζα ή παρεμφερή οργανισμό της χώρας καταγωγής ή προέλευσης. Η οικονομική επιφάνεια μπορεί να αποδεικνύεται και από βεβαίωση Πιστωτικού Φορέα που εδρεύει στην Ελλάδα, ότι υπάρχει λογαριασμός κατάθεσης ύψους τουλάχιστον ίσου με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος. Άρθρο 13 Αναγνώριση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας 1.Προκειμένου να αποδειχθεί ότι το φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος κράτους - μέλους της ΕΕ πληροί την προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας, απαιτείται προς τούτο η προσκόμιση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής του κράτους καταγωγής ή προέλευσής του. 2.Στις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που έλαβαν πριν από την 1η Ιανουαρίου του 1975 άδεια να ασκούν σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών, στον τομέα των εθνικών ή και εθνικών και διεθνών μεταφορών αναγνωρίζεται ως ικανή απόδειξη της επαγγελματικής τους επάρκειας, η βεβαίωση περί πραγματικής ασκήσεως της εν λόγω δραστηριότητας σε κράτος-μέλος επί τρία έτη. Η δραστηριότητα αυτή δεν πρέπει να έχει παύσει πριν από πέντε και πλέον έτη από της ημερομηνίας καταθέσεως της βεβαίωσης. 3.Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα η πραγματική άσκηση των δραστηριοτήτων πρέπει να βεβαιούται για ένα από τα φυσικά πρόσωπα τα οποία διευθύνουν στην πραγματικότητα τη μεταφορική δραστηριότητα της επιχείρησης. Άρθρο 14 Όργανα-Διαδικασία Αναγνώρισης 1.Στην Ελλάδα η αναγνώριση του πιστοποιητικού αξιοπιστίας, του αποδεικτικού οικονομικής επιφάνειας και της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας των φυσικών ή νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος γίνεται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 2.Τα παραπάνω παραστατικά. μαζί με επίσημη μετάφρασή τους, από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Δικηγόρο, κατατίθενται, με αίτηση των ενδιαφερομένων, στις αρμόδιες ως άνω υπηρεσίες, οι οποίες μετά το σχετικό έλεγχο και τη διαπίστωση των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με το παρόν, προβαίνουν στην έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών, εθνικών ή διεθνών μεταφορών ανάλογα. Άρθρο 15 Κατάργηση διατάξεων Από της ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται τα Π.Δ. 57/1989 (Α΄ 28), 294/1991 (Α΄103), 206/1989 (Α΄97), Π.Δ. 586/88 (Α΄14), και Π.Δ. 211/91 (Α΄ 79). Άρθρο 16 Προσάρτηση Παραρτημάτων Προσαρτώνται στο παρόν διάταγμα, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, τα παρακάτω παραρτήματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οι γνώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διαπίστωση της επαγγελματικής επάρκειας πρέπει να αφορούν τουλάχιστον τα θέματα του παρόντος καταλόγου για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών, αντίστοιχα. Όσον αφορά αυτά τα θέματα, οι υποψήφιοι οδικοί μεταφορείς πρέπει να έχουν φθάσει στο επίπεδο γνώσεων και πρακτικών ικανοτήτων που είναι αναγκαίο για να διευθύνουν μια επιχείρηση μεταφορών. Το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων που καθορίζεται παρακάτω δεν μπορεί να είναι κατώτερο του επιπέδου 3 της διάρθρωσης των επιπέδων εκπαίδευσης που προβλέπεται στο παράρτημα της απόφασης 85/368/ΕΟΚ (L 199 της 31/07/1985 σ. 0056 - 0059), δηλαδή του επιπέδου το οποίο επιτυγχάνεται με την υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση την οποία συμπληρώνει είτε επαγγελματική εκπαίδευση και συμπληρωματική τεχνική εκπαίδευση είτε σχολική τεχνική ή άλλη εκπαίδευση, επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Α. Στοιχεία αστικού δικαίου Οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών Ο υποψήφιος οφείλει ιδίως: 1.να γνωρίζει τις κυριότερες συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες οδικών μεταφορών καθώς και τα συνακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις, 2.να είναι σε θέση να διαπραγματευθεί μια νομικά έγκυρη σύμβαση μεταφοράς, ιδίως σε ό,τι αφορά τους όρους μεταφοράς. Οδική μεταφορά εμπορευμάτων 3.να μπορεί να αναλύει τυχόν ένσταση του εντολέα του αναφορικά με τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν είτε από απώλεια ή αβαρίες του εμπορεύματος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς είτε από καθυστέρηση της παράδοσής του, καθώς και τις επιπτώσεις που έχει η ένσταση αυτή επί της συμβατικής του ευθύνης, 4.να γνωρίζει τους κανόνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση CΜR (Cοntrat de transpοrt internatiοnal de Μerchandises par Rοute) περί του συμβολαίου για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς (ν. 559/1977). Οδική μεταφορά επιβατών 5.να είναι σε θέση να αναλύει τυχόν ένσταση του εντολέα του αναφορικά με τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν στους επιβάτες ή τις αποσκευές τους κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος που συνέβη κατά τη μεταφορά ή αναφορικά με τυχόν ζημίες που οφείλονται σε καθυστερήσεις, καθώς και τις επιπτώσεις της ένστασης αυτής επί της συμβατικής του ευθύνης. Β. Στοιχεία εμπορικού δικαίου Οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών Ο υποψήφιος οφείλει ιδίως: 1.να γνωρίζει τους προβλεπόμενους όρους και διατυπώσεις για την άσκηση της σχετικής εμπορικής δραστηριότητας καθώς και τις γενικές υποχρεώσεις των ασκούντων εμπορική δραστηριότητα (εγγραφή σε μητρώα, εμπορικά βιβλία κ.λ.π.), καθώς και τις συνέπειες τυχόν πτώχευσης, 2.να έχει κατάλληλες γνώσεις των διαφόρων τύπων εμπορικών εταιρειών καθώς και των κανόνων σύστασης και λειτουργίας τους. Γ. Στοιχεία κοινωνικής νομοθεσίας Οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών Ο υποψήφιος οφείλει ιδίως: 1.να γνωρίζει το ρόλο και τη λειτουργία των διαφόρων κοινωνικών θεσμικών οργάνων που υπεισέρχονται στον τομέα των οδικών μεταφορών (εργατικά συνδικάτα, επιτροπές επιχειρήσεων, εκπρόσωποι προσωπικού, επιθεωρητές εργασίας κ.λ.π.), 2.να γνωρίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης, 3.να γνωρίζει τους εφαρμοστέους κανόνες για τις συμβάσεις εργασίας των διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων στις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (τύπος συμβάσεων, υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων μερών, όροι και διάρκεια εργασίας, άδειες μετ αποδοχών, αμοιβές, λύση της σύμβασης κ.λπ.), 4.να γνωρίζει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L 370 της 31/12/1985,σ. 0001 - 0007) και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L 370 της 31/12/1985 σ. 0008 - 0021), καθώς και τα πρακτικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών αυτών. Δ. Στοιχεία φορολογικού δικαίου Οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών Ο υποψήφιος οφείλει ιδίως να γνωρίζει τους κανόνες σχετικά με: 1.το ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνονται οι υπηρεσίες μεταφοράς, 2.το φόρο κυκλοφορίας οχημάτων, 3.τους φόρους με τους οποίους επιβαρύνονται ορισμένα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων καθώς και τα διόδια και τα τέλη χρήσης που εισπράττονται για τη χρησιμοποίηση ορισμένων έργων υποδομής, 4.τη φορολογία εισοδήματος. Ε. Εμπορική και χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης Οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών Ο υποψήφιος οφείλει ιδίως: 1.να έχει γνώση των νομικών διατάξεων και των πρακτικών που διέπουν τη χρήση των επιταγών, των συναλλαγματικών, των γραμματίων εις διαταγή, των πιστωτικών καρτών και των άλλων μέσων ή μεθόδων πληρωμής, 2.να γνωρίζει τις διάφορες μορφές πίστωσης (τραπεζική πίστωση, εχέγγυο πίστωση, εγγύηση τρίτων, ενυπόθηκη πίστωση, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση, εκχώρηση απαιτήσεων σε εκδοχέα κ.λπ.) καθώς και τα βάρη και τις υποχρεώσεις που αυτές συνεπάγονται, 3.να γνωρίζει τί είναι ο ισολογισμός, πώς παρουσιάζεται και να είναι σε θέση να τον ερμηνεύει, 4.να μπορεί να διαβάζει και να ερμηνεύει τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων, 5.να μπορεί να πραγματοποιεί ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, βασιζόμενος ιδίως σε χρηματοοικονομικούς συντελεστές απόδοσης, 6.να είναι σε θέση να καταρτίσει προϋπολογισμό, 7.να γνωρίζει τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος παραγωγής του (πάγιο κόστος, μεταβλητό κόστος, κεφάλαιο εκμετάλλευσης, αποσβέσεις κ.λπ.) και να είναι σε θέση να το υπολογίσει ανά αυτοκίνητο, ανά χιλιόμετρο, ανά επιβάτη ή ανά τόνο, 8.να μπορεί να συντάξει οργανόγραμμα για το συνολικό αριθμό των απασχολούμενων ατόμων στην επιχείρηση και να διαμορφώνει τα προγράμματα εργασίας κ.λπ., 9.να γνωρίζει τις βασικές αρχές έρευνας της αγοράς (marketing), προώθησης των πωλήσεων μεταφορικών υπηρεσιών, επεξεργασίας αρχείων με τα στοιχεία των πελατών, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων κ.λπ., 10.να γνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες ασφαλείας τις σχετικές με τον κλάδο των οδικών μεταφορών (ασφάλιση ευθύνης, προσώπων, πραγμάτων, αποσκευών) καθώς και τις αντίστοιχες εγγυήσεις και υποχρεώσεις που οι ασφάλειες αυτές συνεπάγονται, 11.να γνωρίζει τις τηλεματικές εφαρμογές στον τομέα των οδικών μεταφορών. Οδική μεταφορά εμπορευμάτων 12.να είναι σε θέση να εφαρμόσει τους κανόνες έκδοσης τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων αλλά και να γνωρίζει τη σημασία και τις επιπτώσεις των διεθνών εμπορικών όρων Ιncοterms, 13.να γνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες των αιτούντων βοηθητικά επαγγέλματα μεταφορών, το ρόλο που διαδραματίζουν, τα λειτουργικά τους καθήκοντα και το καθεστώς που ενδεχομένως τους διέπει. Οδική μεταφορά επιβατών 14.να είναι σε θέση να εφαρμόσει τους κανόνες για τους ναύλους και για τη διαμόρφωση των τιμών κατά τη μεταφορά επιβατών με δημόσια και ιδιωτικά μέσα, 15.να μπορεί να εφαρμόσει τους κανόνες για την έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς επιβατών. ΣΤ. Πρόσβαση στην αγορά Οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών Ο υποψήφιος οφείλει ιδίως: 1.να γνωρίζει τις ρυθμίσεις που διέπουν τον επαγγελματικό κλάδο των οδικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να γνωρίζει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις για την εκμίσθωση βιομηχανικών οχημάτων και για την υπεργολαβία και ιδίως τους κανόνες που αφορούν την επίσημη οργάνωση του αντίστοιχου επαγγέλματος, την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό, τις άδειες που χορηγούνται για τις ενδοκοινοτικές και εξωκοινοτικές οδικές μεταφορές, τον έλεγχο και τις κυρώσεις, 2.να γνωρίζει τις ρυθμίσεις που διέπουν τη σύσταση μιας επιχείρησης οδικών μεταφορών, 3.να γνωρίζει τα διάφορα έγγραφα που απαιτούνται για την εκτέλεση δρομολογίων οδικής μεταφοράς και να μπορεί να θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες εξακρίβωσης για να διασφαλίζεται η ύπαρξη, τόσο στο χώρο της επιχείρησης όσο και επί των οχημάτων, νομότυπων εγγράφων για κάθε πραγματοποιούμενη μεταφορά, και ιδίως των εγγράφων που αφορούν το όχημα, τον οδηγό, το εμπόρευμα ή τις αποσκευές. Οδική μεταφορά εμπορευμάτων 4.να γνωρίζει τους κανόνες που διέπουν την οργάνωση της αγοράς των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων, τους κανόνες για τα γραφεία ναύλωσης και τους κανόνες για την υλικοτεχνική υποδομή, 5.να γνωρίζει τις διατυπώσεις κατά τη διέλευση των συνόρων, αλλά και να έχει υπόψη του το ρόλο και την έκταση εφαρμογής των εγγράφων Τ και των δελτίων ΤΙR, καθώς και των υποχρεώσεων και ευθυνών που συνεπάγεται η χρησιμοποίησή τους. Οδική μεταφορά επιβατών 6.να γνωρίζει τους αντίστοιχους κανόνες οργάνωσης της αγοράς των οδικών μεταφορών επιβατών, 7.να γνωρίζει τους κανόνες που ισχύουν για τη δημιουργία υπηρεσιών μεταφορών και να μπορεί να καταρτίσει σχέδια μεταφοράς. Ζ. Τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση Οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών Ο υποψήφιος οφείλει ιδίως: 1.να γνωρίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται για τα βάρη και τις διαστάσεις των οχημάτων στα κράτη μέλη καθώς και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις έκαστες μεταφορές κατά παρέκκλιση των κανόνων αυτών, 2.να είναι σε θέση να επιλέγει, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τα οχήματα καθώς και τα ιδιαίτερα στοιχεία τους (αμάξωμα, κινητήρας, όργανα μετάδοσης, συστήματα πέδησης κ.λπ.), 3.να γνωρίζει τις διατυπώσεις για την έγκριση, την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων αυτών, 4.να μπορεί να λαμβάνει υπόψη του τα μέτρα που απαιτούνται για την καταπολέμηση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα καθώς και για την καταπολέμηση του θορύβου που προκαλούν, 5.να μπορεί να συντάσσει προγράμματα περιοδικής συντήρησης των οχημάτων και του εξοπλισμού τους. Οδική μεταφορά εμπορευμάτων 6.να γνωρίζει τους διάφορους τύπους μέσων διακίνησης φορτίων και φόρτωσης (οπίσθια πλατφόρμα φορτοεκφόρτωσης, εμπορευματοκιβώτια, παλέτες κ.λπ.) και να μπορεί να θέσει σε εφαρμογή μεθόδους και οδηγίες για το έργο φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων (κατανομή του βάρους, στοίχιση, στοιβασία, σφήνωση φορτίου κ.λπ.), 7.να γνωρίζει τις διάφορες τεχνικές συνδυασμένων μεταφορών σιδηροδρομικώς ή με πορθμεία rοll οn/rοl οff, 8.να μπορεί να θέσει σε εφαρμογή τις διαδικασίες που στοχεύουν στην τήρηση των κανόνων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και αποβλήτων και ιδίως των κανόνων που απορρέουν από την οδηγία 94/55/ΕΚ (που προσαρμόστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα 104/99 (ΦΕΚ Α΄/113/4.6.1999), από την οδηγία 96/35/ΕΚ (που προσαρμόστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την Απόφαση 64834/5491/13.10.2000 (ΦΕΚ Β΄/1350/7.11.2000) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών), και από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L 030 της 06/02/1993 σ. 0001 - 0028). 9.να μπορεί να θέσει σε εφαρμογή τις διαδικασίες για την τήρηση των κανόνων μεταφοράς αναλώσιμων τροφίμων και ιδίως των κανόνων που απορρέουν από τη συμφωνία για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές αυτές (ΑΤΡ), 10.να μπορεί να θέσει σε εφαρμογή τις διαδικασίες για την τήρηση των ρυθμίσεων σχετικά με τη μεταφορά ζώντων ζώων. Η. Οδική ασφάλεια Οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών Ο υποψήφιος οφείλει ιδίως: 1.να γνωρίζει τα προσόντα που απαιτούνται για το προσωπικό οδήγησης (άδεια οδήγησης - ιατρικά πιστοποιητικά - πιστοποιητικά επάρκειας, κ.λπ.), 2.να μπορεί να θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίζει ότι οι οδηγοί θα τηρούν τους κανόνες, τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς κυκλοφορίας που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη (όρια ταχύτητας, κανόνες προτεραιότητας, στάση και στάθμευση, χρήση φανών, οδική σήμανση, κ.λπ.), 3.να μπορεί να δίνει στους οδηγούς οδηγίες που αφορούν τον έλεγχο τήρησης των κανόνων ασφαλείας αφενός μεν για την κατάσταση του τροχαίου οδικού εξοπλισμού του και του φορτίου και, αφετέρου, για οδήγηση με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων, 4.να μπορεί να θεσπίσει διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στις περιπτώσεις ατυχημάτων και να θέτει σε εφαρμογή κατάλληλες διαδικασίες για να αποφεύγεται τυχόν επανάληψη ατυχημάτων ή και σοβαρών παραβάσεων. Οδική μεταφορά επιβατών 5.να έχει στοιχειώδεις γνώσεις της γεωγραφίας του οδικού δικτύου των κρατών μελών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α~ 34) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΄Ανθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α΄) καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. 352/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας , με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο­ρές και άλλες διατάξεις. 2006/3446 2006
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2008/3710 2008
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 2008/38 2008