Ίδρυση Αναισθησιολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναισθησιολογική Κλινική, η οποία εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Αναισθησιολογίας και Θεραπείας Πόνου. Ειδικότερα, το κλινικό έργο περιλαμβάνει την προεγχειρητική εκτίμηση και κατάλληλη προετοιμασία των χειρουργικών ασθενών, την εξασφάλιση των απαιτουμένων συνθηκών για να υποβληθούν οι ασθενείς σε διαγνωστικές ή χειρουργικές επεμβάσεις με τη χορήγηση της κατάλληλης αναισθησίας (γενικής, περιοχικής ή συνδυασμένης), τη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών στην αίθουσα ανάνηψης, την αντιμετώπιση των τυχόν μεταναισθητικών / μετεγχειρητικών επιπλοκών, τη θεραπεία του μετεγχειρητικού και χρόνιου πόνου.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η Κλινική έχει ως αποστολή: α.Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και άλλων τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο δραστηριότητας της Κλινικής, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος.
 1. Την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής
 2. Την ειδίκευση ιατρών στην Αναισθησιολογία και την εκπαίδευση και επιμόρφωσή των σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (πρακτική εκπαίδευση στις διάφορες τεχνικές της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας)
 3. Τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών, νοσηλευτών και άλλων λειτουργών Υγείας
 4. Την αναισθησιολογική αντιμετώπιση ασθενών καθώς και την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού και χρόνιου πόνου
 5. Τη διεξαγωγή κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη νέων τεχνικών, την αξιολόγησή των και την πιθανή περαιτέρω εφαρμογή των στην κλινική πράξη
 6. Τη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, όσον αφορά ερευνητικά προγράμματα και ανταλλαγή γνώσεων
 7. Την οργάνωση φροντιστηριακών μαθημάτων, σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, συνεδρίων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Κλινικής
2.  
  Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό έργο της Κλινικής εξειδικεύεται ως εξής:
 1. Εκπαιδευτικό έργο Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής, των ειδικευομένων και ειδικευμένων γιατρών, όπως και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών Υγείας ως εξής:
 2. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική και γίνεται από το διδακτικό προσωπικό της Κλινικής.
 3. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων από έδρας, σεμιναρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων στις χειρουργικές αίθουσες διεγχειρητικά, στην αίθουσα ανάνηψης και στους θαλάμους των ασθενών κατά την προεγχειρητική προετοιμασία και μετεγχειρητική παρακολούθηση, την παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών και βιβλιογραφική ενημέρωση.
 4. Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει την άσκηση των φοιτητών κατά μικρές ομάδες σε προσομοιοτές ή / και ασθενείς και αφορά φλεβικές και αρτηριακές παρακεντήσεις, οσφυονωτιαία παρακέντηση, αερισμό των πνευμόνων με προσωπίδα, εξασφάλιση και διατήρηση ανοικτού αεραγωγού με τη χρήση τραχειακού σωλήνα ή λαρυγγικής μάσκας, την κατανόηση της λειτουργίας του αναισθησιολογικού μηχανήματος και αναπνευστήρα, καθώς και των παραμέτρων που αφορούν τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης (mοnitοring) των ασθενών.
  • Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών είναι θεωρητική και πρακτική Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα στα οποία διδάσκεται η προκαθορισμένη ύλη η απαιτούμενη για τη λήψη ειδικότητας, φροντιστηριακά μαθήματα, βιβλιογραφική ενημέρωση παρουσίαση και συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων με τη συμμετοχή όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας και των φοιτητών.
  • Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει την προεγχειρητική αξιολόγηση και προετοιμασία των ασθενών, τη χορήγηση της κατάλληλης αναισθησίας για τις διάφορες χειρουργικές ειδικότητες, την ανάνηψη, την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν μετεγχειρητικών επιπλοκών, τη θεραπεία πόνου, την εκμάθηση και απόκτηση ικανής πείρας στη διασωλήνωση της τραχείας (με λαρυγγοσκόπιο, ινοοπτικό βρογχοσκόπιο, ή μέσω της ειδικής λαρυγγικής μάσκας), στην υπαραχνοειδή και επισκληρίδια αναισθησία, όπως και στους αποκλεισμούς νεύρων.
  • Επίσης στην απόκτηση πείρας στην παρακέντηση και καθετηριασμό φλεβών και αρτηριών.
  • Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των ειδικευομένων καταρτίζεται με στόχο την απόκτηση πείρας στο αντικείμενο της αναισθησιολογίας σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών των ασθενών κατά τη μετεγχειρητική περίοδο, την ταχεία ανάρρωση και έξοδο των ασθενών από το νοσοκομείο.
 5. Ερευνητικό έργο Το ερευνητικό έργο της Κλινικής αποσκοπεί στο σχεδιασμό και διεκπεραίωση πρωτοτύπων μελετών με αντικείμενο την αναισθησιολογία και τη θεραπεία πόνου, με σκοπό αφ ενός την προώθηση της γνώσης και τη βελτίωση της αναισθησιολογικής πρακτικής αφ ετέρου την εκπαίδευση των ιατρών όσον αφορά το σχεδιασμό, διεκπεραίωση και δημοσίευση εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά.
 6. Επίσης στη διεκπεραίωση διδακτορικών διατριβών.
 7. Κλινικό έργο Το κλινικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνει την προεγχειρητική επίσκεψη, εξέταση και εκτίμηση των ασθενών καθώς και την κατά το δυνατό βελτίωση των παθολογικών προβλημάτων των, τη χορήγηση της κατάλληλης αναισθησίας για τις επεμβάσεις στις οποίες υποβάλλονται, την ασφαλή και άνευ επιπλοκών ανάνηψη, την πρόληψη και αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου, την αντιμετώπιση των τυχόν μετεγχειρητικών επιπλοκών, και την κατά το δυνατόν ταχύτερη έξοδό του από το Νοσοκομείο.
 8. Του κλινικού έργου προΐσταται ο Διευθυντής της Κλινικής.
 9. Το έργο επιτελείται από τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους λοιπούς ιατρούς της Κλινικής με την παρακολούθηση και συμμετοχή των ειδικευομένων και φοιτητών.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό, που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Νοσοκομείο όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της Κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς που αποσπώνται ή τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού και λοιπού παραϊατρικού προσωπικού του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Κλινικής. Η τοποθέτηση στην Κλινική των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν.2083/1992 (Α΄ 159), ενώ των υπολοίπων με τη διαδικασία που καθορίζεται στον οργανισμό του νοσοκομείου όπου εγκαθίσταται.
Άρθρο 4 "Διοίκηση-Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Κλινική διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού), ερευνητικού, κλινικού και νοσηλευτικού έργου της Κλινικής, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας της Κλινικής και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η Κλινική, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των εσόδων και την κατανομή των χώρων της Κλινικής, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί η Κλινική.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση-Λειτουργία"
1.  
  Η Κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε νοσοκομείο με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν.1397/1983 (Α΄ 143).
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στην Κλινική στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της Κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτή, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων της Κλινικής από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων της Κλινικής επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς των διδακτικών, ερευνητικών και νοσηλευτικών δραστηριοτήτων της Κλινικής, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 «Περί του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού κ.λ.π. του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης» (Α΄112 ).
6.  
  Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της τη σφραγίδα του Τμήματος Ιατρικής με την προσθήκη του τίτλου της ήτοι «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ». Στους χώρους, όπου εγκαθίσταται η Κλινική και ασκεί τις δραστηριότητές της, υπάρχουν πινακίδες με τον ακριβή τίτλο και τα στοιχεία του διευθυντή.
Άρθρο 6 "΄Εσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μέσω του Νοσοκομείου στο οποίο θα εγκατασταθεί η Κλινική. στ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ζ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς της Κλινικής.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες της Κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, αρχείο ασθενών, βιβλίο ασθενών παραμονής στην ανάνηψη, βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας, φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας. Με εισήγηση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄159).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48),
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρίαση: 1/17.10.2000).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
 • Την αριθμ. 435/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αποφασίζουμε:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία