ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/350

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-10-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Ιεράπετρας, ίδρυση Υπολιμεναρχείου Ιεράπετρας και καθορισμός ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Λιμεναρχείου Άγιου Νικολάου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός Ιεράπετρας καταργείται
2.  
  Ιδρύεται Υπολιμεναρχείο Ιεράπετρας
3.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Ιεράπετρας ορίζονται από του χωρίου «Βάτος» έως και του άκρου «Γούδουρα» του νομού Λασιθίου και περιλαμβάνουν τους λιμένες, τους όρμους, τις νησίδες με την κατά νόμο χερσαία ζώνη, τα παράλια γενικά με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα
4.  
  Τα όρια τοπικής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Αγ. Νικολάου τροποποιούνται αναλόγως και ορίζονται στην βόρεια πλευρά του νομού Λασιθίου από το άκρο «Άγιος Ιωάννης «μέχρι το άκρο «Κάστελλος». Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 672/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 530/1970 «Περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων «(Α΄ 235), όπως η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του Ν. 2329/1995 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις (Α΄ 172)».
 • Την 1222.2/40/2001/12.6.2001 πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος «Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Ιεράπετρας, ίδρυση Υπολιμεναρχείου Ιεράπετρας και καθορισμός ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού».
 • Τη διάταξη του άρθρου 140 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου «(Α΄ 261).
 • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του κράτους κ.λ.π. (Α΄ 247).
 • Την 1039386/441/Α0006/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών «(Β ΄ 571).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) δραχμών περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για το μεν τρέχον έτος θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Ειδ.Φ.41/110 και ΚΑΕ 0722,1711,1713,1729,0849, για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος για τον σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την 548/27.8.2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία