ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/351

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχειρήσεως Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως δήμων και κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου του Νομού Μαγνησίας στην περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Σέσκλου του Δήμου Αισωνίας και του Δημοτικού Διαμερίσματος Γλαφυρών του Δήμου Νέας Ιωνίας του Νομού Μαγνησίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Εγκρίνεται, η υπ’ αριθμ. 141/2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχειρήσεως υδρεύσεως και αποχετεύσεως δήμων και κοινοτήτων μείζονος περιοχής, Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), με την οποία επεκτείνονται τα διοικητικά όρια της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. στα Δημοτικά Διαμερίσματα Σέσκλου του νέου διευρυμένου Δήμου Αισωνίας (πρώην Κοινότητες Διμηνίου και Σέσκλου) και Γλαφυρών του διευρυμένου Δήμου Νέας Ιωνίας του Νομού Μαγνησίας, αντίστοιχα.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως . Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 890/1979 «περί συστάσεως Δημοτικής Επιχειρήσεως Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως δήμων και κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου» (ΦΕΚ Α΄ 80/1979).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1995 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα «(ΦΕΚ Α΄ 137/85) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 154/92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 38/1997).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 35 του Ν. 2539/97 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 244).
 • Τις αριθμ. 141/2000 και 208/2000 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχειρήσεως Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως δήμων και κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου.
 • Τις αριθμ. 100/1999 και 201/1999 αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Αισωνίας και Νέας Ιωνίας, αντίστοιχα του Νομού Μαγνησίας .
 • Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ /Φ1/2/11187/12.5.2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Κωνσταντίνο Καϊσερλή» (ΦΕΚ 630Β/12.5.2000).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή των προϋπολογισμών των Δήμων Αισωνίας και Νέας Ιωνίας του Νομού Μαγνησίας ή του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχειρήσεις Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως δήμων και κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου.
 • Την αριθμ 488/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1979/890 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/890 1979
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1995/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1558 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία