Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής του Νομού Λέσβου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται Δημοτικό Ίδρυμα με το όνομα ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής του Νομού Λέσβου
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του ιδρύματος είναι η περίθαλψη σε αυτό ηλικιωμένων ατόμων αυτοεξυπηρετούμενων και μη και των δύο φύλων που έχουν ανάγκη προστασίας και ιδρυματικής περίθαλψης και έχουν ηλικία άνω των 60 ετών . Στο Ίδρυμα εισάγονται κατά προτεραιότητα οι άποροι δημότες του Δήμου Αγίας Παρασκευής Λέσβου , οι δωρητές και οι ευεργέτες . Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, το Ίδρυμα μπορεί να περιθάλψει και άτομα με ειδικές ανάγκες κάτω των εξήντα ετών . Το Ίδρυμα μπορεί να αναπτύσσει προγράμματα Κοινωνικής Φροντίδας κατ οίκον . Το Ίδρυμα παρέχει στα άτομα που περιθάλπει στέγη , διατροφή , ρουχισμό , ιατροφαρμακευτική περίθαλψη , εργοθεραπεία , φυσικοθεραπεία και ψυχαγωγία . Παράλληλα φροντίζει για την εισαγωγή , όσων έχουν ανάγκη , σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα.
Άρθρο 3
1.  
  Έδρα Έδρα του Ιδρύματος είναι το Δημοτικό Διαμέρισμα της έδρας του Δήμου Αγίας Παρασκευής Λέσβου
Άρθρο 4 "Σφραγίδα"
1.  
  Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι στρογγυλή και αποτελείται από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται παράσταση με την εικόνα της Αγίας Παρασκευής . Στον δεύτερο κύκλο αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και στον εξωτερικό κύκλο οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ.
Άρθρο 5 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής Λέσβου. β) Τυχόν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, ή άλλους φορείς. γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυμα. δ) πρόσοδοι από την περιουσία του. ε) κάθε είδους δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές καθώς και κάθε άλλη εισφορά που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών του.
Άρθρο 6 "Περιουσία"
1.  
  Περιουσία του Ιδρύματος είναι : α) το δωρηθέν από την Κλειώ Γ. Πλάτωνος προς το Δήμο Αγίας Παρασκευής οικόπεδο δυνάμει του υπ΄αριθμ. 33/16-10-2000 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αγίας Παρασκευής Γεωργίας Ρασβίτσιου , με σκοπό την ανέγερση σε αυτό Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων , το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής Λέσβου στη θέση Μηχανές εμβαδού 1.648,080 τετραγωνικών μέτρων και το οποίο οικόπεδο, μετά της επ αυτού ανεγερθησομένης οικοδομής, ο Δήμος μεταβιβάζει προς το συνιστώμενο Ίδρυμα κατά χρήση εις το διηνεκές και β) επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) δολάρια ΗΠΑ, δωρεά του ομογενούς Εμμανουήλ Μιχ. Ζαχαρή (Μichael Jaharis ) κατοίκου Νέας Υόρκης, για την ανέγερση και πλήρη αποπεράτωση σύγχρονης οικοδομής Προτύπου Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων .
Άρθρο 7 "Διοίκηση"
1.  
  Το ίδρυμα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που ορίζει ο δήμαρχος, ως πρόεδρο και έξι (6) μέλη εκ των οποίων: τρία (3) μέλη είναι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αγίας Παρασκευής Λέσβου , εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από την μειοψηφία ένα (1) μέλος είναι δημότης του Αγίας Παρασκευής Λέσβου , που έχει ανάλογη κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις , ανάλογες με το σκοπό του Ιδρύματος. ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ίδρυμα ένα (1) μέλος ορίζεται από τους δωρητές Εμμανουήλ Μιχαήλ Ζαχαρή και Κλειώ Γεωργίου Πλάτωνος ως αντιπρόσωπός τους ,ο οποίος ορίζει και τον αναπληρωτή του. Μετά την για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση από το διοικητικό συμβούλιο του πρώτου εκπροσώπου των δωρητών το μέλος αυτό αντικαθίσταται από πρόσωπο που θα ορίζει ο εκ των δωρητών Εμμανουήλ Μ. Ζαχαρής ή κατιών αυτού . Στο ίδρυμα υπάρχει τριμελής εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο και δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Άρθρο 8 "Δύναμη Κλινών"
1.  
  Η συνολική δύναμη της Μονάδας ορίζεται σε πενήντα (50) κλίνες , εκ των οποίων οι τριάντα (30) κλίνες θα διατίθενται για περίθαλψη ηλικιωμένων με ειδικές ανάγκες
Άρθρο 9 "Εκπροσώπηση"
1.  
  Το Ίδρυμα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και , όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται , από τον Αντιπρόεδρο . Στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας - Πρόνοιας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.-Τις διατάξεις των άρθρων 190 έως 192 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα( Π.Δ. 410/1995,ΦΕΚ Α 231/1995). β) του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ~Οργανα» (ΦΕΚ Α~ 137/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους», γ) του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ~Οργανα» (ΦΕΚ Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α~ του Ν. 2469/1997 (Α~ 38) και δ) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανω΄ν του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α~ 247). 2.-Την αριθ.ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187/12.5.2000 (ΦΕΚ Β 630) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Κωνσταντίνο Καϊσερλη. 3.-Την αριθ.1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ Β 571) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών 4.-Την αριθ.2850/2000(ΦΕΚ Β 565/20.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Χρ.Σπυράκη και Δ.Θάνο 5.- Τις αριθ. 6/2001 και 6α /2001 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής του Νομού Λέσβου.
 • - Το αριθμ. 33/16.10.2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αγίας Παρασκευής Λέσβου Γεωργίας Ρασβίτσιου. 7.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής ύψους 15.000.000 δρχ. από το έτος 2003 και εξής . Η δαπάνη θα καλύπτεται με την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ανωτέρω Δήμου . 8.-Την αριθμ 525/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης , Οικονομικών και Υγείας - Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2000/565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/565 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία