Οργανισμός Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ των Πε.Σ.Υ
Άρθρο 1 "ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ των Πε.Σ.Υ Κάθε Περιφερειακό Σύστημα Υγείας (Πε.Σ.Υ), που έχει ιδρυθεί με τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 37 Α΄) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει ως αποστολή:"
1.  
  Τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας στο επίπεδο της Περιφέρειάς του, που θα εγγυώνται μια πλήρη δέσμη υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, από την πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή περίθαλψη μέχρι τη μετανοσοκομειακή φροντίδα, την αποκατάσταση και την κατ οίκον νοσηλεία, καθώς και την πρόληψη των ασθενειών και την προστασία της υγείας
2.  
  Το συντονισμό των δράσεων και πολιτικών παροχής υπηρεσιών υγείας στο επίπεδο της Περιφέρειάς του και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης όλων των μονάδων υγείας του εθνικού συστήματος υγείας (Ε.Σ.Υ) που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, με στόχο την υψηλότερη δυνατή λειτουργική και οικονομική αποδοτικότητα.
3.  
  Την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου της Περιφέρειάς του για την πρόληψη των ασθενειών και τη προστασία της υγείας
4.  
  Τη διαρκή αξιολόγηση και έλεγχο της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας της Περιφέρειάς του και τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων
Άρθρο 2
1.  
  ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ Πε.Σ.Υ (ΑΡΘΡΟ 1 Ν. 2889/2001) Κάθε Πε.Σ.Υ φέρει την επωνυμία Περιφερειακό Σύστημα Υγείας, που συμπληρώνεται από το όνομα της οικείας Περιφέρειας στην οποία έχει ιδρυθεί. Έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει η Διοικητική Περιφέρεια, με τις ειδικές εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν. 2889/2001. Εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 3 "ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Πε.Σ.Υ"
1.  
  Το Πε.Σ.Υ περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία και τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες. Α. Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας Η Κεντρική Υπηρεσία του Πε.Σ.Υ αποτελεί Γενική Διεύθυνση η οποία διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία, ως εξής: α. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Δ1). β. Διεύθυνση Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δ2). γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Δ3). δ. Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Τ4). ε. Το Γραφείο Προέδρου (Γ5). στ. Το Νομικό Γραφείο (Γ6). Β. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Πε.Σ.Υ αποτελούν όλες οι Νοσοκομειακές Μονάδες, καθώς και τα Κέντρα Υγείας με τα Περιφερειακά τους Ιατρεία, που ανήκουν στο ΕΣΥ και βρίσκονται και λειτουργούν στη χωρική αρμοδιότητα του Πε.Σ.Υ. Οι μονάδες αυτές λειτουργούν ως αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες του Πε.Σ.Υ. με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, οργανώνονται δε και λειτουργούν όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 2889/01.
Άρθρο 4 "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση που έχει συσταθεί σε κάθε Πε.Σ.Υ με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2889/2001, συντονίζει τη δράση των υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τη μεθοδικότερη, ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους. Ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ., ως προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2889/01 και τις λοιπές διατάξεις του Νόμου αυτού, καθώς και από άλλες ειδικές ή γενικές διατάξεις. Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής είναι αρμόδιος για τα θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αναπληρώνει τον Πρόεδρο στη Διοίκηση της Γενικής Διεύθυνσης, ασκεί τις αρμοδιότητες που ο Πρόεδρος του εκχωρεί με αποφάσεις του και υπογράφει, με εντολή του, διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα.
Άρθρο 5 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"
1.  
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Δ1) Τη Διεύθυνση (Δ1) συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα: α. Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Πρόνοιας. β. Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας. γ. Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δ1, είναι ο σχεδιασμός των πολιτικών παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στην Περιφέρεια του Πε.Σ.Υ, η οποία κατανέμεται στα τμήματα αυτής, ως εξής: α. Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Πρόνοιας. Το Τμήμα αυτό: (1) Καταγράφει και αναλύει τα επιδημιολογικά, κοινωνιολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για τη χάραξη της πολιτικής υγείας στην Περιφέρεια. (2) Εκπονεί και επικαιροποιεί το Χάρτη Υγείας της Περιφέρειας με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία. (3) Εκπονεί το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την παροχή υπηρεσιών υγείας, το οποίο εξειδικεύει σε συνεργασία με τα συμβούλια διοίκησης των νοσοκομείων και τις διοικήσεις των κέντρων υγείας. (4) Προτείνει, ύστερα από αξιολόγηση, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πε.Σ.Υ τη συγχώνευση, μεταφορά ή κατάργηση νοσοκομειακών μονάδων ή τμημάτων αυτών, καθώς και τη δημιουργία νέων ή εξειδικευμένων μονάδων, με βάση το Χάρτη Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας. β. Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας. Το Τμήμα αυτό καθιερώνει και γνωστοποιεί κριτήρια αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχόμενων από τις μονάδες του Πε.Σ.Υ. υπηρεσιών υγείας και ελέγχει την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.) και τις συναρμόδιες ελεγκτικές αρχές. γ. Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Το Τμήμα αυτό: Διαχειρίζεται κονδύλια ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προέρχονται από χρηματοδότηση αντίστοιχων επιστημονικών προτάσεων εργαζομένων στο Ε.Σ.Υ. Η διαχείριση αυτή γίνεται μέσω ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.ΕΑ). Προκηρύσσει και χρηματοδοτεί από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕΑ ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη στόχων υγείας του πληθυσμού της Περιφέρειας ή είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και συντονίζονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Μεριμνά για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων και ευρεσιτεχνιών, όπως αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας. Παρακολουθεί μέσω της Επιτροπής ηθικής και δεοντολογίας τη διενέργεια των ερευνών, ώστε αυτές να ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων βιοηθικής, δεοντολογίας, προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος, εφαρμογών της βιοτεχνολογίας και χρήσεις πειραματόζωων.
Άρθρο 6 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ2) Τη Διεύθυνση (Δ2) συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:"
1.  
  Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Μονάδων Υγείας
2.  
  Τμήμα Οργανωτικής Ανάπτυξης Μηχανοργάνωσης και Εξοπλισμού
3.  
  Τμήμα Προμηθειών. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης (Δ2) είναι η υποστήριξη των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας της σε όλες τις βασικές διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες τους. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματά της, ως εξής:.
 1. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Μονάδων Υγείας.
 2. Το Τμήμα αυτό:
 3. (1) Συντάσσει τον προϋπολογισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ., παρακολουθεί τη σύνταξη των προϋπολογισμών των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.
 4. (2) Συντάσσει τον ενιαίο προϋπολογισμό των μονάδων Υγείας του Πε.ΕΣ.Υ (3) Μεριμνά για τη σύνταξη του ενοποιημένου ισολογισμού.
 5. (4) Μεριμνά για τον έλεγχο της εκτέλεσης των ανωτέρω προϋπολογισμών.
 6. (5) Μεριμνά για την παρακολούθηση και τη σωστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της Περιφέρειας.
 7. (6) Μεριμνά για την οικονομική υποστήριξη των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας του Π.ε.Σ.Υ. (7) Μεριμνά για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού και αναλυτικής λογιστικής και συνεχούς παρακολούθησής τους.
 8. (8) Μεριμνά για τον οικονομικό έλεγχο και την τήρηση στατιστικών στοιχείων σε ενιαία βάση.
 9. (9) Σε συνεργασία με το τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας εκπονεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο.
 10. Τμήμα Οργανωτικής Ανάπτυξης, Μηχανοργάνωσης και Εξοπλισμού.
 11. Το Τμήμα αυτό:
 12. (1) Μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών και λειτουργικών συστημάτων των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας της Περιφέρειας και για την υποστήριξη αυτών με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας.
 13. Τμήμα Προμηθειών.
 14. Το Τμήμα αυτό:
 15. (1) Συγκεντρώνει τα προγράμματα προμηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας και όλων των αποκεντρωμένων μονάδων του Πε.Σ.Υ, αξιολογεί και ελέγχει τις προτάσεις και καταρτίζει το σχέδιο του ετήσιου ενιαίου προγράμματος προμηθειών του Πε.Σ.Υ, το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ και ακολούθως υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, για την ένταξη στο ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, κοινοποιούμενο στο εποπτεύον Υγείας και Πρόνοιας.
 16. (2) Παρακολουθεί και κατευθύνει όλες τις διαδικασίες προμηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων του Πε.Σ.Υ.
Άρθρο 7 "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"
1.  
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Δ3) Η Διεύθυνση αυτή συγκροτείται από τα εξής τμήματα και γραφεία: α. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων. β. Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών. Το Τμήμα αυτό συγκροτείται σε δύο (2) Γραφεία: (βα) Το Γραφείο Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. (ββ) Το Γραφείο Διοικητικής και Οργανωτικής Εκπαίδευσης. Η Διεύθυνση Δ3 έχει αρμοδιότητα την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού . Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης είναι: α. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Το Τμήμα αυτό: (1) Σχεδιάζει την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό που έχουν οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. (2) Μεριμνά για τις μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις του αναγκαίου προσωπικού, προς κάλυψη δημιουργούμενων αναγκών σε μονάδες υπηρεσιών υγείας της Περιφέρειας. β. Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών. Τα Γραφεία του τμήματος αυτού για τους τομείς της αρμοδιότητάς τους: (1) Μελετούν και εισηγούνται μέτρα για την διαμόρφωση της πολιτικής που αναφέρεται στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. (2) Μεριμνούν για την κατάρτιση και οργάνωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. (3) Φροντίζουν για την εξασφάλιση πόρων, τη διοικητική υποστήριξη και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. (4) Αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Διεθνείς Οργανισμοί για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού και μεριμνούν για την ανάπτυξη σχετικής συνεργασίας με άλλες χώρες.
Άρθρο 8 "ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Τ4)"
1.  
  Το Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή και Πρόεδρο του Δ.Σ.
2.  
  Το Τμήμα αυτό έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των υπηρεσιών της κεντρικής υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ. Ειδικότερα:.
 1. Μεριμνά για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε φύσεως προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ, καθώς και για την απόσπαση, διάθεση, μετάταξη και μεταφορά υπαλλήλων από τα νοσοκομεία και από τις υπηρεσίες των Περιφερειών και των Υπουργείων στο Πε.Σ.Υ., καταρτίζοντας και τα σχέδια των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κάθε φορά.
 2. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού της κεντρικής υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.
 3. Παρέχει γραμματειακή εξυπηρέτηση στο Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ, σε ομάδες εργασίας και επιτροπές.
 4. Καταρτίζει τα σχέδια των εγγράφων, πράξεων, αποφάσεων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή - Προέδρου του Πε.Σ.Υ στα ανωτέρω θέματα.
 5. Παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή του ωραρίου εργασίας του προσωπικού
 6. Εισηγείται για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή - Προέδρου του Πε.Σ.Υ σε άλλα όργανα και την παροχή εξουσιοδοτήσεων σε υπηρεσιακά όργανα υπογραφής επιταγών, εντολών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και διάφορων εγγράφων και πράξεων.
 7. Χειρίζεται όλα τα θέματα πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης
 8. Μεριμνά για την εκκαθάριση και τη καταβολή των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ και διενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές της κεντρικής υπηρεσίας.
 9. Τηρεί τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και λογαριασμούς
 10. Μεριμνά για την εκκαθάριση και καταβολή των λειτουργικών και λοιπών δαπανών της κεντρικής υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.
 11. Φροντίζει για τη διακίνηση της πάσης φύσεως εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 12. Τηρεί το γενικό πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 13. Βεβαιώνει την ακρίβεια αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιονδήποτε εγγράφων, καθώς και του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.
 14. Μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ, τη συντήρηση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, καθώς και για την ασφάλεια, καθαριότητα και ευταξία των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του.
Άρθρο 9 "ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (Γ5)"
1.  
  Αρμοδιότητα του Γραφείου Προέδρου είναι η υποβοήθηση του έργου του Προέδρου και του Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ, η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενημέρωση των οργάνων αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το χειρισμό της αλληλογραφίας τους και γενικά της επικοινωνίας αυτών με τις υπηρεσίες και το κοινό.
Άρθρο 10 "ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (Γ6)"
1.  
  Το Νομικό Γραφείο υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή και Πρόεδρο του Πε.Σ.Υ.
2.  
  Το Νομικό Γραφείο είναι αρμόδιο για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων του Πε.Σ.Υ. και τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη του Πε.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων που παραπέμπονται σ΄ αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το Γενικό Διευθυντή - Πρόεδρο του Πε.Σ.Υ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 11 "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ"
1.  
  Οι θέσεις της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) κάθε Πε.Σ.Υ. διαβαθμίζονται ως εξής: Μία (1) θέση με βαθμό 1ο, που καταλαμβάνεται από τον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του Πε.Σ.Υ., με πενταετή θητεία. Μία (1) θέση με βαθμό 2ο, που καταλαμβάνεται από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Πε.Σ.Υ., με πενταετή θητεία. Η θητεία των υπαλλήλων που καταλαμβάνουν τις παραπάνω θέσεις ανανεώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 2889/2001.
Άρθρο 12 "ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"
1.  
  ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Σε κάθε Πε.Σ.Υ. υφίστανται τέσσερις (4) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των οποίων οι ειδικότητες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (παρ. 13 άρθρο 3 Ν. 2889/2001). ΘΕΣΗ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ Σε κάθε Πε.Σ.Υ. υφίσταται μία θέση δικηγόρου παρ Αρείω Πάγω με πάγια αντιμισθία (περ. η παρ. 14Α του άρθρου 3 του Ν. 2889/2001).
Άρθρο 13 "ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"
1.  
  ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Οι θέσεις των μόνιμων υπαλλήλων του Πε.Σ.Υ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Άρθρο 14 "ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"
1.  
  Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι:
 1. ΠΕ Οικονομικός (ΠΕ1)
 2. ΠΕ Κοινωνιολόγων ή Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ2)
 3. ΠΕ Διοικητικός - Λογιστικός (ΠΕ3)
 4. ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ4)
 5. ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ5)
 6. ΠΕ Γιατρών (ΠΕ6α)
 7. ΠΕ Γιατρών Ειδικοτήτων( ΠΕ6β)
 8. ΠΕ Οδοντιάτρων (Πε6γ)
 9. ΠΕ Νοσηλευτικής (ΠΕ6δ)
 10. ΠΕ Φαρμακοποιών(ΠΕ6ε)
 11. ΠΕ Στατιστικής (ΠΕ7)
2.  
  Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι:
 1. ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός (ΤΕ1)
 2. ΤΕ Πληροφορικής (ΤΕ2)
 3. ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (ΤΕ3)
3.  
  Στην Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι :
 1. ΔΕ χειριστών Η/Υ (ΔΕ1)
 2. ΔΕ Τεχνικός (ΔΕ2) ειδικότητας οδηγών οχημάτων
4.  
  Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι :
 1. ΥΕ Επιμελητών (ΥΕ1)
 2. ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων (ΥΕ2)
 3. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (ΥΕ3)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΘΕ ΚΛΑΔΟΥ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ
Άρθρο 15 "ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ"
1.  
  Σε κάθε Πε.Σ.Υ. τρεις (3) θέσεις μόνιμου προσωπικού είναι με βαθμό Διευθυντή, κοινές για περισσότερους κλάδους, ως εξής: α. Μια (1) θέση για τους κλάδους ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ6α, ΠΕ6β, ΠΕ6γ, ΠΕ6δ, ΠΕ6ε και ΠΕ7. β. Μια (1) θέση για τους κλάδους ΠΕ1, ΠΕ4, και ΠΕ5. γ. Μια (1) για τους κλάδους ΠΕ1, ΠΕ3, ΠΕ6α, ΠΕ6β, ΠΕ6γ, ΠΕ6δ, ΠΕ6ε και ΠΕ7.
Άρθρο 16 "Διαβάθμιση Θέσεων Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κάθε Πε.Σ.Υ διακρίνονται κατά κλάδους και βαθμούς, ως εξής: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)"
1.  
  Κλάδος ΔΕ1, θέσεις τέσσερις (4), με βαθμούς Δ-Α
2.  
  Κλάδος ΔΕ2, θέσεις δύο (2), με βαθμούς Δ-Α. Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
3.  
  Κλάδος ΠΕ3 θέσεις δύο (2), με βαθμούς Δ-Α
4.  
  Κλάδος ΠΕ4 θέσεις δύο (2), με βαθμούς Δ-Α
5.  
  Κλάδος ΠΕ5 θέσεις δύο (2), με βαθμούς Δ-Α
6.  
  Κλάδοι ΠΕ6α, ΠΕ6β, ΠΕ6γ, ΠΕ6δ, ΠΕ6ε θέσεις πέντε (5), με βαθμούς Δ-Α, οι οποίες ανήκουν ανά μία στους προαναφερόμενους κλάδους
7.  
  Κλάδος ΠΕ7 θέση μία (1), με βαθμό Δ-Α. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Άρθρο 17 "ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ"
1.  
  Τα προσόντα διορισμού που απαιτούνται για τις θέσεις της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 2889/2001. Προσόντα διορισμού που απαιτούνται για τις θέσεις της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος (50/2001 ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων του Δημοσίου, που μπορεί να εξειδικεύονται με την αναφερόμενη στο άρθρο 12 του παρόντος απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Τα προσόντα διορισμού του υπολοίπου προσωπικού ορίζονται στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος (50/2001 ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων του Δημοσίου. Για τη θέση του δικηγόρου με έμμισθη εντολή απαιτείται επιπλέον των τυπικών προσόντων και άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στον Άρειο Πάγο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 18 "Προϊστάμενοι"
1.  
  Των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ. προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή ως εξής:.
 1. Της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Δ1), υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων:
 2. α.1.
 3. Οικονομικού (ΠΕ1) α.2.
 4. Διοικητικού - Λογιστικού (ΠΕ3) α.3.
 5. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ4) α.4.
 6. Γιατρών(ΠΕ6α) α.5.
 7. Γιατρών ειδικοτήτων (ΠΕ6β) α.6.
 8. Οδοντιάτρων (ΠΕ6γ) α.7.
 9. Νοσηλευτικής (ΠΕ6δ) α.8.
 10. Φαρμακοποιών (ΠΕ6ε) α.9 Στατιστικής (ΠΕ7) α.10 Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ2).
 11. Της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δ2), υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων:
 12. β.1.
 13. Οικονομικού (ΠΕ1) β.2.
 14. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ4) β.3.
 15. Πληροφορικής (ΠΕ5).
 16. Της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Δ3) υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων:
 17. γ.1.
 18. Οικονομικού (ΠΕ1) γ.2.
 19. Διοικητικού - Λογιστικού (ΠΕ3) γ.3.
 20. Γιατρών(ΠΕ6α) γ.4.
 21. Γιατρών ειδικοτήτων (ΠΕ6β) γ.5.
 22. Οδοντιάτρων (ΠΕ6γ) γ.6.
 23. Νοσηλευτικής (ΠΕ6δ) γ.7.
 24. Φαρμακοποιών (ΠΕ6ε) γ.8.
 25. Στατιστικής (ΠΕ7) γ.9 Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ2).
2.  
  Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Δ1) προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και ειδικότερα: Κατηγορία ΠΕ κλάδοι: Οικονομικού (ΠΕ1) Διοικητικού - Λογιστικού (ΠΕ3) Κοινωνιολόγων ή Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ2) Γιατρών(ΠΕ6α)Γιατρών ειδικοτήτων (ΠΕ6β) Οδοντιάτρων (ΠΕ6γ) Νοσηλευτικής (ΠΕ6δ) Φαρμακοποιών (ΠΕ6ε) Στατιστικής (ΠΕ7) - Γιατρών και Φαρμακοποιών (ΠΕ6) όλων των ειδικοτήτων - Στατιστικής (ΠΕ7) Κατηγορία ΤΕ κλάδοι: - Πληροφορικής (ΤΕ2) - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (ΤΕ3)
3.  
  Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οργάνωσης Διοικητικής Υποστήριξης (Δ2), υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ με βαθμό Α΄ και ειδικότερα: Κατηγορία ΠΕ κλάδοι: - Οικονομικού (ΠΕ1) - Διοικητικού - Λογιστικού (ΠΕ3) - Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ4) - Πληροφορικής (ΠΕ5) Κατηγορία ΤΕ κλάδοι: - Διοικητικού - Λογιστικού (ΤΕ1) - Πληροφορικής (ΤΕ2) - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (ΤΕ3)
4.  
  Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Δ3) προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ και ειδικότερα: Κατηγορία ΠΕ κλάδοι: - Οικονομικού (ΠΕ1) - Διοικητικού - Λογιστικού (ΠΕ3) - Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ4) - Γιατρών(ΠΕ6α) - Γιατρών ειδικοτήτων (ΠΕ6β) - Οδοντιάτρων (ΠΕ6γ) - Νοσηλευτικής (ΠΕ6δ) - Φαρμακοποιών (ΠΕ6ε) - Στατιστικής (ΠΕ7) Κατηγορία ΤΕ κλάδοι: - Πληροφορικής (ΤΕ2) - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (ΤΕ3)
5.  
  Του αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και ειδικότερα : Κατηγορία ΠΕ κλάδοι: - Οικονομικού (ΠΕ1) - Διοικητικού - Λογιστικού (ΠΕ3) - Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ4) Κατηγορία ΤΕ κλάδοι: - Διοικητικού - Λογιστικού (ΤΕ1) - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (ΤΕ3) Του Γραφείου Προέδρου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ και ΤΕ και ειδικότερα: Κατηγορία ΠΕ κλάδοι: - Οικονομικού (ΠΕ1) - Διοικητικού - Λογιστικού (ΠΕ3) - Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ4) Κατηγορία ΤΕ κλάδοι: - Πληροφορικής (ΤΕ2) - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (ΤΕ3)
6.  
  Του Νομικού Γραφείου προΐσταται ο με πάγια αντιμισθία δικηγόρος
Άρθρο 19 "ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ"
1.  
  ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι Υπηρεσίες και οι κλάδοι αναφέρονται με τα στοιχεία της συντομογραφίας όπως περιγράφεται στα επί μέρους άρθρα του οργανισμού. Η σύνθεση του προσωπικού κάθε υπηρεσιακής μονάδας αποτυπώνεται στο συνημμένο Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) και μπορεί να τροποποιείται, για την αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν κυρίως από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων ή την εκτέλεση ειδικών εργασιών της υπηρεσιακής μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 2503 /1997.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
Άρθρο 20 "ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ"
1.  
  Τα Γενικά καθήκοντα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας κάθε Πε.Σ.Υ. συνίστανται στα εξής: - Στο συντονισμό της λειτουργίας των μονάδων, που λειτουργούν υπό την ευθύνη του. - Στην εξειδίκευση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης του και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων στα υπερκείμενα όργανα. - Στην εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλους φορείς του Δημόσιου τομέα. - Στην αξιολόγηση των προϊσταμένων των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του κατά τις ισχύουσες διατάξεις. - Στην παροχή οδηγιών προς τις Υπηρεσίες και τον Συντονισμό της δραστηριότητάς τους. - Στη λήψη αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του. - Στην άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που ανατίθενται.
2.  
  Τα γενικά καθήκοντα των Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας κάθε Πε.Σ.Υ. συνίστανται στα εξής:.
 1. Άσκηση διευθυντικών καθηκόντων:
 2. - Λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της ομαδικής εργασίας και της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού της Διεύθυνσης. - Ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού και τόνωση του ηθικού του. - Ενημέρωση των υπαλλήλων για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τη Διεύθυνση και τις μεταβολές που συντελούνται. - Παρακίνηση - ενδυνάμωση των υπαλλήλων με πρόσφορους τρόπους και αναγνώριση - επιβράβευση της θετικής συμπεριφοράς και δραστηριότητας. -Λήψη έγκαιρων, ακριβών και δυνάμενων να εκτελεστούν αποφάσεων, σε συνεργασία με τους υφισταμένους και, μετά τη συλλογή δεδομένων, εκτίμηση εναλλακτικών τρόπων δράσης. - Ενθάρρυνση στην ανάληψη πρωτοβουλίας και ευθυνών και υποστήριξη των προσπαθειών των υφισταμένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. - Αναζήτηση ευθυνών και επιβολή κυρώσεων για πειθαρχικά παραπτώματα.
 3. Αξιολόγηση προσωπικού:
 4. - Καθορισμός απαιτήσεων εργασίας, επιπέδου απόδοσης υπαλλήλων και ανάλυση αυτών στο προσωπικό. - Παρακολούθηση του έργου που εκτελεί το προσωπικό. - Αξιολόγηση της απόδοσης σε σύγκριση με τα πρότυπα που τίθενται κάθε φορά και συζήτηση με το προσωπικό των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
 5. Συντονισμός ενεργειών των τμημάτων και εναρμόνιση προσπαθειών τους μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των σκοπών της Διεύθυνσης
 6. Προγραμματισμός Εργασίας:
 7. - Καθιέρωση, μετά από συνεργασία με το προσωπικό, αντικειμενικά επιτεύξιμων στόχων. - Ιεράρχηση των εργασιών της Διεύθυνσης και ανάλυση στο προσωπικό των μέτρων πολιτικής της Διεύθυνσης. - Βελτίωση μεθόδων εργασίας. - Ενημέρωση επί των τεχνολογικών εξελίξεων. - Πρόβλεψη, αξιολόγηση μελλοντικών εξελίξεων και λήψη μέτρων για υλοποίηση των προβλέψεων, κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων δράσης.
 8. Άσκηση ελέγχου επί των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η Διεύθυνση. - Παρακολούθηση των μεθόδων και διαδικασιών που εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της εργασίας. - Έλεγχος χρήσεως των καθιερωμένων προτύπων εργασίας. - Αξιολόγηση αποτελεσμάτων από την άποψη του κόστους. - Έλεγχος της ακρίβειας της παραγόμενης ποσότητας εργασίας. - Διαπίστωση συμφωνίας αποτελεσμάτων και στόχων προγραμματισμού δραστηριοτήτων.
 9. Προσαρμογή του προγράμματος της οργανικής μονάδας στις περιπτώσεις αποκλίσεων. - Έλεγχος απόδοσης υφισταμένων και επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 10. Οργάνωση δραστηριοτήτων:
 11. - Ορθός καταμερισμός της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί από τους υπαλλήλους. - Σωστή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους υπαλλήλους για την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων. - Σαφής καθορισμός των καθηκόντων και της ευθύνης κάθε υπαλλήλου. - Μέριμνα για την δημιουργία κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη στο προσωπικό πνεύματος ομαδικής εργασίας.
3.  
  Τα γενικά καθήκοντα του προϊσταμένου του αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης είναι ανάλογα αυτών της προηγούμενης παραγράφου που προβλέπονται για τους προϊσταμένους διευθύνσεων
4.  
  Πέρα από τα καθήκοντα της παραγράφου 2, οι προϊστάμενοι ασκούν και ειδικά καθήκοντα, όπως αυτά εξειδικεύονται κατά οικεία οργανική μονάδα στα άρθρα 5 - 9 του παρόντος
Άρθρο 21 "ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ"
1.  
  ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Τα γενικά καθήκοντα των προϊσταμένων των τμημάτων και των αυτοτελών γραφείων, συνίστανται στα εξής: - Προσδιορισμός των συγκεκριμένων θεμάτων που θα χειρίζεται κάθε υπάλληλος. - Κατανομή της εργασίας του τμήματος ανάλογα με τις αρμοδιότητες, την ειδίκευση, τις γνώσεις και τις ικανότητες κάθε υπαλλήλου. - Παροχή οδηγιών στους υπαλλήλους για την εκτέλεση των τρεχουσών εργασιών και ενεργός συμμετοχή σ΄ αυτές, όταν απαιτείται, με σκοπό την υποβοήθηση των υπαλλήλων. - Έλεγχος της εργασίας των υπαλλήλων ως προς την ποιότητα και την ποσότητα. - Παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του τμήματος και ενημέρωση του προϊσταμένου της διεύθυνσης. - Υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας. - Αμερόληπτη και αντικειμενική αξιολόγηση των υπαλλήλων του τμήματος. - Μέριμνα για την τήρηση στατιστικών στοιχείων και άλλων πληροφοριών, για τη δραστηριότητα του τμήματος. - Έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων γενικά, καθώς και βεβαιώσεις για θέματα που είναι δυνατόν να βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία. - Απαντήσεις σε αναφορές πολιτών και έγγραφα υπηρεσιών και νομικών προσώπων σε θέματα για τα οποία έχει λάβει θέση η Υπηρεσία, πλην αναφορών και αιτήσεων παραπόνων. - Υπογραφή εγγράφων και πράξεων για τα οποία έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα υπογραφής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22 "ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος αποτελούν τον Οργανισμό, που ισχύει για κάθε Περιφερειακό Σύστημα Υγείας (Πε.Σ.Υ.).
Άρθρο 23 "ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΠΟΡΟΙ"
1.  
  Τα όργανα διοίκησης κάθε Πε.Σ.Υ., οι αρμοδιότητές τους, τα συλλογικά όργανα και η λειτουργία τους καθώς και οι πόροι του, ορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του Ν. 2889/2001. Για την έγκριση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Π.ε.Σ.Υ., του ενιαίου προϋπολογισμού των αποκεντρωμένων μονάδων του, των τυχόν τροποποιήσεων καθώς και του ισολογισμού - απολογισμού αυτών, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2362/95 και του Ν.Δ. 496/74, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, οι δε δαπάνες αυτών θα υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Άρθρο 24 "ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Π.Σ.Υ.Μ) ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ.Σ.Υ. Οι Υπηρεσίες και οι κλάδοι αναφέρονται με τα στοιχεία της συντομογραφίας όπως περιγράφεται στα επί μέρους άρθρα του Οργανισμού. Η σύνθεση του προσωπικού κάθε υπηρεσιακής μονάδας μπορεί να τροποποιείται για την αντιμετώπιση αναγκών, που προκύπτουν κυρίως από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων ή την εκτέλεση ειδικών εργασιών της υπηρεσιακής μονάδας. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πε.Σ.Υ: Δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107 Α΄) β) των άρθρων 77, 79, 84, του Νόμου 2683/1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 19 Α΄). γ) των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 15 του Νόμου 2889/01 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 37 Α΄). δ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 30 Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187/12.5.2000 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 630 Β΄).
 • Την αριθμ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 571 Β΄).
 • Την με αριθμ. 569/2001/6.9.2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-10-17 Οργανισμός Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ).
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/240
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003