ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/359

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-10-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 200/1999 (Α΄ 179): Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), μετονομασία ΤΕΙ και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το στοιχείο ΙΙ της παραγράφου 1 και το εδάφιο 19 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 200/99 Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), μετονομασία ΤΕΙ και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργία [...]"
19.  
    Διατροφής και Διαιτολογίας στο Παράρτημα της Σητείας του ΤΕΙ Κρήτης με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2000 - 2001. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 παρ. 2 και του άρθρου 33 παρ. 1 του Ν. 1404/83 (Α΄ 173), όπως η πρώτη συμπληρώθηκε με το άρθρο 71 παρ. 7 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 2640/98 (Α΄ 206) καθώς και το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 (Α΄ 107). β. Του άρθρου 1 παρ. 21 και 22 του νόμου 2327/1995 (Α΄ 156). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38) καθώς επίσης και της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ίδιου Νομού. δ. Τnς αριθμ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (Β΄ 571) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών. ε. Τnς αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187/12.5.2000, (Β΄ 630) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στ. Τnς αριθμ. ΣΤ5/25/26.4.2000 (Β΄ 582) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Το αριθμ. Ε5/2370/29.11.2000 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τη Γραμματεία του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1404/83 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 2640/98 (Α΄ 206).
  • Τη γνώμη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης (αρ. πρακτ. 29/31.10.2000), Έγκριση χωροθέτησης του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας στο Νομό Λασιθίου.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 358/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ1_2_11187 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΣΤ5/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΣΤ5_25 2000
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998