Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών). ΄Εκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"
1.  
  Εγκατάσταση καύσης αερίου καυσίμου. Είναι το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών διατάξεων με τις οποίες επιτυγχάνεται η καύση των αερίων καυσίμων.
2.  
  Εκτέλεση της εγκατάστασης. Είναι το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την τοποθέτηση, συναρμολόγηση και σύνδεση όλων των μερών μίας εγκατάστασης καύσης αερίου καυσίμου. Στις εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνεται και η ρύθμιση της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, ο έλεγχος των οργάνων και διατάξεων αυτοματισμού, η δομή των διατάξεων ασφαλείας και ο έλεγχος της ποιότητας των καυσαερίων.
3.  
  Συντήρηση της εγκατάστασης. Είναι το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για να διατηρείται η εγκατάσταση καύσης αερίων καυσίμων, σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Στις εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης, του συστήματος αερισμού και εξαερισμού του χώρου και ο έλεγχος της ποιότητας των καυσαερίων με σκοπό τον περιορισμό εντός των επιτρεπτών ορίων, των εκπεμπομένων ρύπων.
4.  
  Επισκευή της εγκατάστασης. Είναι το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης, δηλαδή η επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων ή αντικανονικά λειτουργούντων εξαρτημάτων, μερών ή τμημάτων της εγκατάστασης.
5.  
  Δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Π.Δ/γτος οι παρακάτω εγκαταστάσεις και τμήματα εγκαταστάσεων και οι σχετικές με αυτές εργασίες. - Η ηλεκτρική εγκατάσταση γραμμής από τον πίνακα κοινοχρήστων προς τον πίνακα λεβητοστασίου και η εγκατάσταση γενικού πίνακα. - Η ηλεκτρική εγκατάσταση γραμμών αυτονομίας ορόφων, ηλεκτροβανών, θερμοστατών χώρου. - Η ηλεκτρική εγκατάσταση γραμμών φωτισμού, αερισμού, εξαερισμού. - Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση του λέβητα ή άλλου μέσου που εξυπηρετείται από την καύση του αερίου καυσίμου (θερμοσίφωνας, κουζίνα) καθώς και κάθε υδραυλική εγκατάσταση παροχής νερού τροφοδοσίας αυτών. - Οι οικοδομικές εργασίες σχετικές με τον αερισμό του χώρου και την απαγωγή των παραγώγων καύσης, καθώς και η τοποθέτηση των σχετικών αγωγών και μηχανημάτων αερισμού και εξαερισμού του χώρου. - Το δίκτυο σωληνώσεων αερίου και γενικότερα οποιαδήποτε εγκατάσταση σωληνώσεων μεταφοράς και διανομής αερίου.
Άρθρο 2 "ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ"
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος χορηγούνται οι κάτωθι επαγγελματικές άδειες: α. ΄Αδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων. β. ΄Αδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων. γ. ΄Αδεια εγκαταστάτη αερίων καυσίμων.
Άρθρο 3 "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ"
1.  
  ΄Αδεια βοηθού Τεχνικού αερίων καυσίμων. Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται: - Να συμμετέχει σε συνεργείο εργασίας προσφέροντας τεχνική υποστήριξη στον αδειούχο Τεχνίτη ή Εγκαταστάτη υπό την ευθύνη και τις οδηγίες του οποίου εργάζεται. - Να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
2.  
  ΄Αδεια Τεχνίτη αερίων καυσίμων. Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται: - Να εργάζεται ως συνυπεύθυνος συνεργείου σε εργασίες εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων όπως οι εργασίες αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος Π.Δ/γτος, υπό την εποπτεία και συνυπευθυνότητα αδειούχου εγκαταστάτη αερίων καυσίμων ή άλλου προσώπου έχοντος το προς τούτου δικαίωμα βάσει Διαταγμάτων που εκδόθηκαν με εξουσιοδότηση του Ν. 6422/1934. - Να συνυπογράφει πιστοποιητικά προϋπηρεσίας. - Να συνυπογράφει τις εκάστοτε προβλεπόμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας μίας εγκατάστασης καύσης αερίων καυσίμων, καθώς και πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ποιότητας καυσαερίων.
3.  
  ΄Αδεια εγκαταστάτη αερίων καυσίμων. Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται: - Να εργάζεται ως υπεύθυνος συνεργείου σε εργασίες εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος Π.Δ/γτος. - Να χορηγεί τις εκάστοτε προβλεπόμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας μίας εγκατάστασης καύσης αερίων καυσίμων, καθώς και πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ποιότητας καυσαερίων. - Να χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
Άρθρο 4 "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ"
1.  
  ΄Αδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων. Ο κάτοχος της άδειας αυτής υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες του αδειούχου τεχνίτη ή εγκαταστάτη χρησιμοποιώντας υλικά, μεθόδους, μέσα και εργαλεία που αυτός του υποδεικνύει.
2.  
  ΄Αδεια Τεχνίτη και Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων. Οι κάτοχοι των αδειών αυτών υποχρεούνται:.
 1. Να εφαρμόζουν τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες
 2. Να εφαρμόζουν τη μελέτη, όπου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαιτείται τέτοια μελέτη και να μην αναλαμβάνουν την εκτέλεση μίας εγκατάστασης αν η μελέτη αυτή δεν έχει εγκριθεί από τον κατά νόμο, αρμόδιο Φορέα
 3. Να χρησιμοποιούν μόνο μηχανήματα, εξαρτήματα, σωλήνες, ηλεκτρολογικό υλικό, όργανα κλπ που πληρούν εγκεκριμένα αντίστοιχα πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (Ε.Λ.Ο.Τ.) ή αντίστοιχα πρότυπα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.) ή αντίστοιχα διεθνή πρότυπα.
 4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής μιας εγκατάστασης να χρησιμοποιούν μόνο αδειούχους του παρόντος ΠΔ/τος και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή κινδύνου ή όχλησης σε βάρος των εργαζομένων, των χρηστών και τρίτων άλλων εγκαταστάσεων ή έργων
 5. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής μιας εγκατάστασης καύσης αερίων καυσίμων, να θέτουν σε λειτουργία ή επαναλειτουργία την εγκατάσταση, μόνον όταν προβούν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και διαπιστώσουν ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις καλής, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας αυτής.
 6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση δεν πληροί τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας, δεν εκδίδουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις και γνωστοποιούν τούτο εγγράφως στον καταναλωτή.
 7. Να εκδίδουν τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας, όπως επίσης βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που αφορούν στη προστασία του περιβάλλοντος.
 8. Στη περίπτωση αδειούχου τεχνίτη αερίων καυσίμων οι παραπάνω βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά φέρουν υποχρεωτικά την υπογραφή του αδειούχου εγκαταστάτη.
Άρθρο 5 "ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ"
1.  
  ΄Αδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων. Την άδεια αυτή δικαιούνται χωρίς προϋπηρεσία και εξετάσεις οι πτυχιούχοι: - Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) και Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε) Α΄ και Β΄ κύκλου, των Τομέων Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού. - Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.) Ομάδων Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών καθώς και οι απόφοιτοι Σχολών Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ειδικότητας λεβητοστασίων. Την άδεια αυτή δικαιούνται επίσης οι μέχρι δημοσίευσης του παρόντος εργαζόμενοι ως τεχνικοί σε εταιρείες με αντικείμενο εργασίας την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων, εφόσον υποστούν επιτυχή εξέταση ενώπιον της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής.
2.  
  ΄Αδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων. Την άδεια αυτή δικαιούνται:.
 1. Χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς εξετάσεις οι διπλωματούχοι του Ο.Ε.Ε.Κ. απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας:
 2. τεχνικός αερίων καυσίμων.
 3. Οι κάτοχοι άδειας βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων κατόπιν επιτυχούς εξέτασης ενώπιον της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής και εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τεσσάρων (4) ετών τουλάχιστον στην εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων, διανυθείσα μετά την απόκτηση της άδειας βοηθού
 4. Οι μέχρι δημοσίευσης του παρόντος εργαζόμενοι ως τεχνικοί σε εταιρείες με αντικείμενο εργασιών την εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων, εφόσον υποστούν επιτυχή εξέταση ενώπιον της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής και εφόσον προσκομίσουν προϋπηρεσία πέντε (5) ετών τουλάχιστον στην εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων.
 5. Πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων εξειδίκευσης στα αέρια καύσιμα διάρκειας εκατόν πενήντα (150) ωρών τουλάχιστον, από πιστοποιημένο Φορέα, ισοδυναμούν με προϋπηρεσία ενός (1) έτους.
 6. Οι μετά την δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/τος, κάτοχοι άδειας εγκαταστάτη- συντηρητή καυσίμων υγρών καυσίμων του Π.Δ/τος 511/77 (ΦΕΚ Α΄/ 162), κατόπιν εξετάσεων ενώπιον της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής και εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος εξειδίκευσης στα αέρια καύσιμα διάρκειας εκατόν πενήντα (150) ωρών τουλάχιστον από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό Φορέα.
3.  
  ΄Αδεια Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων. Την άδεια αυτή δικαιούνται:.
 1. Οι μέχρι δημοσίευσης του παρόντος, κάτοχοι άδειας εκτέλεσης - συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων του Π.Δ/τος 511/1977 (ΦΕΚ Α΄/ 162) εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος εξειδίκευσης στα αέρια καύσιμα διάρκειας εκατόν πενήντα (150) ωρών τουλάχιστον από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση ενώπιον της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής.
 2. Οι κάτοχοι άδειας τεχνίτη αερίων καυσίμων του παρόντος εφόσον προσκομίσουν προϋπηρεσία τεσσάρων (4) ετών τουλάχιστον στην εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων
Άρθρο 6 "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ"
1.  
  Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας του άρθρου 2 του Παρόντος Π.Δ/γτος, πρέπει να υποβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Βιομηχανίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου μονίμου διανομής τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά: - Αίτηση κατάλληλα χαρτοσημασμένη. - Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. - Τίτλους σπουδών, όπου απαιτούνται. - Παράβολο Δημοσίου Ταμείου, το ποσό του οποίου ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. - Αποδεικτικό πληρωμής δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις. - Κατά περίπτωση πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και έγκυρο κατά τις κείμενες διατάξεις αντίγραφο αδείας του Π. Δτος 511/77.
2.  
  Η ακρίβεια των στοιχείων των Πιστοποιητικών Προϋπηρεσίας για την απόκτηση των αδειών του άρθρου 2 του παρόντος ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία Βιομηχανίας
3.  
  Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που χορηγούνται σε εργαζόμενους με ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. πρέπει να είναι θεωρημένα για την ακρίβεια του περιεχομένου (χρόνος και ειδικότητα απασχόλησης) από τους κατά τόπους Επόπτες Εργασίας.
Άρθρο 7 "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θα καθοριστεί:
 1. Ο τρόπος και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων
 2. Η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής στην οποία, υποχρεωτικά, θα συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον εκπρόσωπος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 3. Το ποσό και ο τρόπος πληρωμής του δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις και η αποζημίωση των μελών της εξεταστικής επιτροπής καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία αυτής.
 4. Με την ίδια απόφαση θα καθοριστεί επίσης και η εξεταστέα ύλη για κάθε άδεια του άρθρου 2 του παρόντος.
Άρθρο 8 "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ"
1.  
  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Βιομηχανίας στις οποίες υποβάλλονται τα δικαιολογητικά για την απόκτηση των αδειών του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ/τος αφού τα εξετάσουν και κρίνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος, δημιουργούν ατομικό Φάκελλο για κάθε υποψήφιο, τον οποίο διαβιβάζουν στην έδρα της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία αφού εξετάσει τον υποψήφιο, επιστρέφει το Φάκελλο στην αρμόδια υπηρεσία Βιομηχανίας η οποία και χορηγεί τη σχετική άδεια σε περίπτωση επιτυχίας του υποψηφίου. Σε περίπτωση αποτυχίας η αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή ειδοποιεί εγγράφως τον ενδιαφερόμενο και του ορίζει νέα ημερομηνία εξέτασης, η οποία δεν είναι δυνατόν να απέχει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την τελευταία εξέταση.
Άρθρο 9 "ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ"
1.  
  Το πλαίσιο εξεταστέας ύλης για την απόκτηση των αδειών του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ/γτος καθορίζεται όπως ακολουθεί: - Καύσιμα αέρια και καύση - Φυσικοχημικά μεγέθη. - Διατάξεις καύσης - Καυστήρες. - Προβλήματα καύσης και φλόγας. - Αερισμός, καπναέρια και καπναγωγοί. - Γενικά περί συσκευών αερίων καυσίμων. - Προδιαγραφές και κανονισμοί κατασκευής και λειτουργίας συσκευών. - Βασική περιγραφή εσωτερικών δικτύων (μέχρι 1 Βar) και μετρητών αερίου. - Εκτέλεση, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων, όπως: Μαγειρεία (εστίες και κρουνοί), θερμοσίφωνες (συνεχούς ροής και αποθήκης), Λέβητες αυτόνομης θέρμανσης, καυστήρες και λέβητες κεντρικής θέρμανσης, λεβητοστάσια, θερμάστρες δωματίου, ειδικές επαγγελματικές συσκευές και ειδικοί βιομηχανικοί καυστήρες.
Άρθρο 10 "ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ"
1.  
  Οι άδειες βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων δεν υπόκεινται σε θεώρηση
2.  
  Οι άδειες τεχνίτη αερίων καυσίμων και εγκαταστάτη αερίων καυσίμων θεωρούνται ανά πενταετία. Οι κάτοχοι της προς θεώρηση αδείας υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Βιομηχανίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:.
 1. Αίτηση
 2. Την προς θεώρηση άδεια.
 3. Βεβαίωση του τοπικού ή περιφερειακού Σωματείου που καλύπτει τον κλάδο, από την οποία να προκύπτει ότι αυτός, ασκεί το επάγγελμα εφόσον υπάρχει τέτοιο Σωματείο.
 4. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ότι ο ενδιαφερόμενος τυγχάνει επιτηδευματίας φορολογούμενος Εγκαταστάτης - Συντηρητής.
 5. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από το εκκαθαριστικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου εφόσον από αυτό προκύπτουν τα ίδια στοιχεία.
 6. Η μη θεώρηση επαγγελματικής αδείας δεν συνεπάγεται και την ακύρωσή της.
 7. Οι Άδειες αυτές ανακτούν την ισχύ τους, ύστερα από την εκ νέου θεώρησή τους.
Άρθρο 11 "ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται με τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του Ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κ.λ.π.» (Α΄412) και κυρίως τα άρθρα 3,5 και 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 1150/1944 (Α΄249) με το άρθρο 1 παρ. 2-4.
 • Τις διατάξεις του Α.Ν.1671/1951 (Α΄33) και κυρίως το άρθρο 14, παράγραφος 5.
 • Το Π.Δ. 27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Β΄19).
 • Το Π.Δ. 229/1986 Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Α΄96), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 396/1989 και 189/1995.
 • Την με αριθ. 303/5.5.2000 (ΦΕΚ 594/Β΄/5.5.2000) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη.
 • Την με αριθ. πρακτικού 1/16.1.2001 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ. κατά τα διαλαμβανόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2009/92.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθ. 384/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/303 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/303 2000
ΝΟΜΟΣ 1934/6422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6422 1934
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1944/1150 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1944/1150 1944
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1671 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1671 1951
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/511 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/511 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/229 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/396 1989
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 172). 1995/189 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996