ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/367

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-10-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2001/367

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση του Π.Δ. 299/1997 «Αντιστοιχία τίτλων σπουδών που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, προς τίτλους σπουδών που απονέμονται από Τμήματα Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)» (Α΄ 214). Άρθρο 1 Στο τέλος του άρθρου 1 του Π.Δ. 299/1997 (Α΄ 214) προστίθενται παράγραφοι ως ακολούθως: ιστ) Ο τίτλος σπουδών Κλασσικών Σπουδών που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Φιλολογίας με ειδίκευση στην Κλασσική Φιλολογία των Ελληνικών Πανεπιστημίων. ιζ) Ο τίτλος σπουδών Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Φιλολογίας με ειδίκευση στη Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 2413/1996 «Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 124) Όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2454/1997 «Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 7).
  • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής, όπως αυτή διατυπώθηκε με το αριθμ. 408 πρακτικό της συνεδρίας της 10ης Νοεμβρίου 2000, ενόψει του γεγονότος ότι δεν έχει ακόμη συσταθεί η αρμόδια μονάδα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/97 (Α΄ 38).
  • Την αριθμ. 484/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-10-22 Προεδρικό Διάταγμα 2001/367
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/245
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία