Ίδρυση εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Της Επιχειρηματικής Πληροφορικής, της Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων, της Εφαρμογής των Πολυμέσων, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με σκοπό την Υποστήριξη των Διαδικασιών Επιχειρηματικών Αναγκών, της Μετάδοσης Επιχειρηματικών Δεδομένων με σύγχρονες μεθόδους, της Ανάλυσης και Σχεδίασης Επιχειρηματικών Πληροφοριακών Συστημάτων, της Δημιουργίας Καταλλήλου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Χρηστών, της Επίλυσης Επιχειρηματικών Προβλημάτων:
Άρθρο 2 "Αποστολή Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την εκπαίδευση και κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των άλλων τμημάτων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε σύγχρονα θέματα των τεχνολογιών της Επιχειρηματικής Πληροφορικής, με δυναμικά ανανεούμενο τρόπο, λαμβάνοντας παράλληλα υπ όψη του τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις επικρατούσες συνθήκες τόσο διεθνώς όσο και στον Ελληνικό χώρο
2.  
  Την ανάπτυξη νέων κατευθύνσεων και μορφών εκπαιδευτικής τακτικής, σχετικών με τις επιχειρηματικές σπουδές, μέσω της χρήσης υπολογιστικών συστημάτων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τον κανονισμό έρευνας, που καθορίζεται από τη Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
3.  
  Την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών με Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με τους στόχους του εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας
4.  
  Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, δημοσιεύσεων και εκδόσεων σχετικών με τα θέματα της Επιχειρηματικής Πληροφορικής
5.  
  Την παροχή υπηρεσιών αντιστοίχων προς το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53).
6.  
  Την εφαρμογή και διάδοση των νέων τεχνολογιών της Επιχειρηματικής Πληροφορικής, μέσω συνεργασιών με φορείς, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα
7.  
  Την ανάπτυξη νέων προϊόντων σε θέματα της Επιχειρηματικής Πληροφορικής
8.  
  Την υποστήριξη των μεθόδων διδασκαλίας με κατάλληλο εποπτικό υλικό
9.  
  Τη βελτίωση των ερευνητικών προσπαθειών, μέσω της υλικοτεχνικής υποδομής του εργαστηρίου
10.  
  Την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων κάθε φύσεως, με τη χρήση καταλλήλων πληροφοριακών συστημάτων
11.  
  Τον προσδιορισμό και επίλυση προβλημάτων εφαρμογών της Επιχειρηματικής Πληροφορικής στον Ελληνικό χώρο, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών και την ανάπτυξη σχετικής επιστημονικής έρευνας
12.  
  Τον προσδιορισμό, κατά περίπτωση, των διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων σχετικών με την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στην ελληνική γλώσσα
13.  
  Την τακτική ενημέρωση, μέσω ειδικών σεμιναρίων και ημερίδων, σε θέματα σχετικά με τις εκάστοτε εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες της Επιχειρηματικής Πληροφορικής^ των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου
14.  
  Την εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών στα πληροφοριακά και υπολογιστικά συστήματα, την εξοικείωσή τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών ως εργαλείων και την κατά το δυνατό καλλίτερη κατανόηση της χρησιμότητας των εφαρμογών της Επιχειρηματικής Πληροφορικής στις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα
15.  
  Τη βελτίωση των διδακτικών και ερευνητικών διαδικασιών στα Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα και συγκεκριμένα σε θέματα σύγχρονων εφαρμογών μέσω Υλικού και Λογισμικού
16.  
  Τη μελέτη των θεμάτων μετάδοσης Επιχειρηματικών Δεδομένων, των Δικτύων Υπολογιστικών Συστημάτων και των Επιχειρηματικών Εφαρμογών τους, της Σύνδεσης με Διεθνή Δίκτυα και Τράπεζες πληροφοριών, των Ψηφιακών επικοινωνιών ΙSDΝ
17.  
  Τις επιχειρηματικές εφαρμογές που προσφέρονται από το Διαδίκτυο (Ιnternet) και συγκεκριμένα το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Εlectrοnic Cοmmerce) και την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Εlectrοnic Data Ιnterchange ΕDΙ)
18.  
  Τις Επιχειρηματικές Εφαρμογές, καθημερινής πρακτικής και υλοποίησης στρατηγικής με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, μέσω της χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού για θέματα Στατιστικής, Χρηματοδοτικής Διοίκησης, Προβλέψεων, Γραφικών Παραστάσεων, Εφοδιαστικής, Προσομοίωσης, Βάσεων Δεδομένων, Εμπείρων Επιχειρηματικών Συστημάτων, Τεχνητής Νοημοσύνης, Συστημάτων Υποστήριξης Επιχειρηματικών Αποφάσεων, και Υποστήριξης Αποφάσεων Ομάδων και τη Χρήση Πολυμέσων σε Επιχειρηματικές Εφαρμογές
19.  
  Τη μελέτη των στοιχείων Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Εφαρμογών, που περιλαμβάνουν το σύνολο των μεθοδολογιών και διαδικασιών σε όλα τα στάδια της σχεδίασης και της ανάπτυξης, όπως η Δομημένη Ανάλυση, οι παραδοσιακές και εξελιγμένες μέθοδοι ανάπτυξης, οι Μεθοδολογίες Σχεδίασης, οι προσδιορισμοί των επιχειρηματικών λειτουργιών και της ροής των επιχειρηματικών πληροφοριών, η σχεδίαση εφαρμογών με χρήση εργαλείων CΑSΕ και η επικοινωνία Χρήστη - Μηχανής
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/92 (Α΄ 159) και 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις (Α΄ 78) αντίστοιχα.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ. Ε. Π.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί το εργαστήριο.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - λειτουργία"
1.  
  Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώρους που παραχωρούνται σ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων κάθε εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητας του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 18 του Ν. 1268/1982).
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 87) όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 173),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/ 1992, Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Α΄ 159),
 • Τις διατάξεις του (άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α΄ 38),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (Α΄ 48),
 • Τις διατάξεις της αρ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β 571)
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 2η/22.9.99).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 1.000.000 δρχ. ή 2.934,70 ΕΥΡΩ για τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυομένου εργαστηρίου, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό 500.000 δρχ. ή 1.467,35 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΑΕ 4121) και του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία μέρος της ανωτέρω δαπάνης αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος κατά δε το υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω Προϋπολογισμό χωρίς αύξηση της Κρατικής επιχορήγησης προς αυτόν. 9.Την αριθμ. 475/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία