ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/369

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-10-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Νόμου 2009/1992

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ"
1.  
  Οι κάτοχοι Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Νόμου 2009/1992 έχουν δικαίωμα απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Άρθρο 2 "ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ"
1.  
  Οι κάτοχοι Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού μπορούν να απασχοληθούν σε: - Υπουργεία και εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή άλλους φορείς του δημοσίου που ασχολούνται με τον αθλητισμό. - Αθλητικές Οργανώσεις (Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικές Α.Ε. κ.λ.π.). - Δημοτικούς Αθλητικούς Οργανισμούς, Δημοτικές Αθλητικές Επιχειρήσεις -Υπηρεσίες και Αθλητικές Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. - Αθλητικά Κέντρα, Ιδιωτικά Γυμναστήρια, Ιδιωτικές Αθλητικές Σχολές, Επιχειρήσεις οργάνωσης εξειδικευμένων μορφών αθλητικού τουρισμού, αθλητικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις διακίνησης αθλητικών προϊόντων, κατασκηνώσεις και χώρους ψυχαγωγίας που προσφέρουν αθλητικές δραστηριότητες και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με την ειδικότητα τους.
Άρθρο 3 "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ"
1.  
  Στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός τους οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού, ασκούν τις ακόλουθες δραστηριότητες: Συνεργάζονται, όπου απαιτείται, με τα στελέχη που έχουν πανεπιστημιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές στην οργάνωση και διοίκηση αθλητικών φορέων και οργανισμών. - Εκτελούν τις διοικητικές εργασίες των Υπουργείων και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή άλλων φορέων που ασχολούνται με τον Αθλητισμό. - Συμβάλλουν στην οργάνωση - υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων και την διεξαγωγή αθλητικών αγώνων. - Συμβάλλουν στην οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων. - Συμβάλλουν στην οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση φορέων, επιχειρήσεων και εταιριών, που ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες, με αναψυχή και με παροχή αθλητικών υπηρεσιών ή διακίνηση αθλητικών προϊόντων.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του εδαφίου ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Νόμου 2009/1992 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 18/Α΄/1992).
 • Την υπ αριθ. 20261/20.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β΄/2000) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού.
 • Την υπ αριθμ. 24/26.10.2000 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΑΙ 54) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 332 /2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/20261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/20261 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία