Εσωτερικός κανονισμός της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικείμενο"
1.  
  Η Α Χειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 459/1987 (Α΄ 215), μετονομάσθηκε με την αριθμ. Β1/349/22.8.1996 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 792) και εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με την αριθμ. Α3β/οικ. 7956/31.5.1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 365), έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση, την πρόληψη, τη συντηρητική και χειρουργική θεραπεία και αποκατάσταση των παθήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο της Γενικής Χειρουργικής. Στην Κλινική συγκροτείται και λειτουργεί ειδική μονάδα Τεχνητής διατροφής (εντερικής - παρεντερικής) με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας την μελέτη - αντιμετώπιση - αποκατάσταση των διαταραχών της θρέψης σε χειρουργικούς και μη αρρώστους καθώς και την παρασκευή και χορήγηση των απαραίτητων προς τούτο διαλυμάτων.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η Κλινική με την ειδική της μονάδα έχουν ως αποστολή:
 1. την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής καθώς και των συναφών Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα αντικείμενα δραστηριότητάς τους
 2. την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων λειτουργών υγείας και την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 3. την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με χειρουργικά νοσήματα (τακτικά και επείγοντα)
 4. την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και εν γένει παραγωγή νέας γνώσης σχετικά με την παθογένεια, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των χειρουργικών παθήσεων
 5. τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλες κλινικές ή εργαστήρια, επιστημονικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής, οργάνωση συμποσίων, σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και επιμόρφωση των συμμετεχόντων
2.  
  Το έργο της Κλινικής με την ειδική της μονάδα διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό
3.  
  Το εκπαιδευτικό έργο αφορά στην εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής, την εκπαίδευση των ειδικευομένων και τη μετεκπαίδευση των ειδικευμένων ιατρών, καθώς και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υγείας. Η εκπαίδευση των φοιτητών επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό και διακρίνεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, σε θεωρητική και πρακτική. Οι φοιτητές παράλληλα με την εκπαίδευση παρακολουθούν τις επιστημονικές δραστηριότητες της Κλινικής και της μονάδας της. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων και η μετεκπαίδευση των ειδικευμένων ιατρών διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στην διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση.
4.  
  Το ερευνητικό έργο της Κλινικής και της ειδικής της μονάδας περιλαμβάνει εφαρμοσμένη κλινική έρευνα, πειραματική και βασική έρευνα, και επιτελείται από το προσωπικό της Κλινικής, μόνον ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, Κλινικές ή εργαστήρια. Προϋπόθεση για τη διενέργεια κλινικής πειραματικής έρευνας, στην περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών, είναι η χορήγηση άδειας από το Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Το ερευνητικό έργο στοχεύει στη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων στα επιστημονικά πεδία που υπηρετεί η Κλινική.
5.  
  Το κλινικό έργο αφορά στην περίθαλψη των ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην Κλινική και την μονάδα της. Οι υπηρεσίες είναι διαγνωστικές και θεραπευτικές (χειρουργικές, επεμβατικές ή συντηρητικές). Όλοι οι διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί και αποφάσεις θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες της επιστήμης και να αποτελούν εφαρμογή αποδεδειγμένων ή διεθνώς παραδεκτών πρακτικών. Διαγνωστικοί ή θεραπευτικοί πειραματικοί χειρισμοί εφαρμόζονται μόνο μετά από έγκριση της επιτροπής ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας και με έγγραφη συγκατάθεση των ασθενών.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο Νοσοκομείο στο οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί
2.  
  Το Ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής, των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στις διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές δραστηριότητες της Κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους ιατρούς που αποσπώνται ή τοποθετούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τέλος από ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ.που αποσπώνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζουν οι σχετικές για την απόσπαση αυτή διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού και λοιπού παραϊατρικού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Κλινικής. Η τοποθέτηση στην Κλινική των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και του ειδικού τεχνικού ερευνητικού προσωπικού γίνεται με την διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α 159), του διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α 78) και των υπολοίπων μελών με την διαδικασία που ορίζεται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η Κλινική.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Κλινική διευθύνεται από Διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση Τομέα Χειρουργικής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας της Κλινικής και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί Κλινική, η μέριμνα για την παροχή του νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων της Κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων της Κλινικής, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Χειρουργικής για τον ορισμό του υπεύθυνου της ειδικής μονάδας, καθώς και των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου. Τα κριτήρια επιλογής του υπεύθυνου της ειδικής μονάδας αφορούν κυρίως την επιστημονική δραστηριότητά του στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία μονάδα. Ο Διευθυντής μπορεί να καλεί τον υπεύθυνο της ειδικής μονάδας, όταν συζητούνται θέματα της μονάδας του, να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σ αυτόν και να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ειδικών θεμάτων.
Άρθρο 5 "Λειτουργία"
1.  
  Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της Κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, και την παραμονή εργαζομένων στους χώρους όταν πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο Διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία, πριν από την διεξαγωγή της, και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων, όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
2.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο προσωπικό της Κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
3.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές δραστηριότητες της Κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του π. δ. 407/1980 (Α΄112).
Άρθρο 6 "΄Εσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992 (Α΄ 159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς της Κλινικής.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί η Κλινική είναι τα εξής: Βαθμολόγιο φοιτητών, Αρχείο ασθενών, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού. Πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες της Κλινικής από τον οικείο Διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 Για τη Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 87), όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/ 1983 Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 173),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. γ του ν. 2083/1992, Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Α΄ 159),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (Α΄ 48),
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 1/10.10.2000).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Την αριθμ. 533/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/Α3Β/ΟΙΚ.7956 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/Α3Β_ΟΙΚ_7956 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Β1/349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Β1_349 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/459 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/459 1987
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία