ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/372

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-10-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178), σύμφωνα με την Οδηγία 2000/5/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/5/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.L. 054/26.2.2000 σελ. 42) για την τροποποίηση των παραρτημάτων Γ και Δ της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την Οδηγία 89/48/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 231/98 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178) που τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 301/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 275).
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2000/5/ΕΚ) Ι. Το προσαρτώμενο στο άρθρο 19 του Προεδρικού Διατάγματος 231/98 παράρτημα Γ τροποποιείται, ως εξής:"
1.  
  Στο σημείο 1 Παραϊατρικός και κοινωνικοπαιδαγωγικός τομέας και μετά την αναφορά στις Κάτω Χώρες - βοηθών κτηνιάτρου (dierenartassistent) προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: στην Αυστρία: - ειδική βασική κατάρτιση νοσοκόμων παιδιών και νέων - ειδική βασική κατάρτιση νοσοκόμων ψυχιατρικής
2.  
  Το πρώτο εδάφιο του σημείου 5 Εκπαιδεύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που γίνονται δεκτές ως Νatiοnal Vοcatiοnal Qualificatiοns ή ως Scοttish Vοcatiοnal Qualificatiοns τροποποιείται ως εξής:
 1. διαγράφονται τα ακόλουθα είδη εκπαίδευσης:
 2. - αναγνωρισμένου κοινωνικού λειτουργού (Αpprονed sοcial wοrker - Μental Ηealth) - ειδικού επί εμπορικών σημάτων (Τrade mark agent)
 3. προστίθεται, ως τελευταία περίπτωση, το είδος εκπαίδευσης:
 4. - τεχνικού ειδικευμένου στη διαχείριση αποβλήτων (Certified technically cοmpetent in waste management)
 5. διαγράφεται η φράση ή που εγκρίνονται ή αναγνωρίζονται ως ισοδύναμοι από το Νatiοnal Cοuncil fοr Vοcatiοnal Qualificatiοns.
 6. ΙΙ.
 7. Το προσαρτώμενο στο άρθρο 19 του Προεδρικού Διατάγματος 231/98 παράρτημα Δ τροποποιείται, ως εξής:
 8. Στην πρώτη παράγραφο διαγράφεται η φράση από το Νatiοnal Cοuncil fοr Vοcatiοnal Qualificatiοns.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ. (Φ.Ε.Κ. Α΄ 70), 7 του Ν. 1775/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 101), 31 του Ν. 2076/ 1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 21).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2272/1994 Κύρωση συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με την προσχώρηση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Φ.Ε.Κ. Α΄ 230).
 • Τη διάταξη του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
 • Την υπ΄ αριθμ. 470/2001 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγ[...]" 1994/2272 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/231 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (ΦΕΚ 178/τ.Α΄), σύμφωνα με την οδηγία 97/38/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1999/301 1999