Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Α΄ 149)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του Π.Δ. 165/2000 (Α΄ 149) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος υπάγονται και τα επαγγέλματα στα οποία αφορούσε η κοινή απόφαση Α4/4112/24.7.1992 (Β΄ 502) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, η οποία καταργείται με το άρθρο 4 του παρόντος.
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 165/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Εάν το επάγγελμα ρυθμίζεται νομοθετικά στη χώρα προέλευσης λόγω της ιδιότητας του μέλους επαγγελματικής οργάνωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4, το Συμβούλιο αναγνωρίζει στους Έλληνες υπηκόους και στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών που αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της οργανώσεως αυτής, το δικαίωμα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο ή τη συντομογραφία που απονέμει η οργάνωση, εφόσον αυτοί δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα κατά τους όρους του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 3 "Το άρθρο 10 του Π.Δ. 165/2000 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συλλογικό όργανο υπό την ονομασία Συμβούλιο αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως στην Ελλάδα ορισμένου επαγγέλματος κατά τους όρους του παρόντος διατάγματος. Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου ανήκουν ιδίως:.
 1. Η έγκριση εσωτερικού κανονισμού για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγματος
 2. Η κρίση κάθε θέματος κρίσιμου για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας και ιδίως του ζητήματος εάν:
  • Το εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο πραγματοποίησε την επαγγελματική του εκπαίδευση ο αιτών, ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Ο αιτών διαθέτει την απαραίτητη επαγγελματική πείρα, στην περίπτωση που η διάρκεια της εκπαίδευσης υπολείπεται κατά ένα τουλάχιστον έτος αυτής που απαιτείται στην Ελλάδα για την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος
  • Απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε δοκιμασία επάρκειας, καθώς και το περιεχόμενο αυτής, στην περίπτωση που το προσκομιζόμενο αλλοδαπό δίπλωμα δεν καλύπτει, από πλευράς τομέων γνώσεων, τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ασκούνται στην Ελλάδα
 3. Η εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία κατά το άρθρο 12, παρ. 1 της υπηρεσίας που υποστηρίζει γραμματειακά το Συμβούλιο και τις Επιτροπές του.
 4. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εμπρόθεσμης και ορθής εκτέλεσης από το αρμόδιο όργανο των αποφάσεών του, στις περιπτώσεις επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής
 5. Η έκδοση της πράξης αναγνώρισης του δικαιώματος να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο, συνοδευόμενο από το νόμιμο ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος αποκτήθηκε στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης και ενδεχομένως τη σύντμησή του, στη γλώσσα του κράτους αυτού, σε όσους με απόφασή του αναγνωρίσθηκε η επαγγελματική ισοτιμία τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 6. Ο ακαδημαϊκός τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τίτλο του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τον έχει χορηγήσει.
 7. Η γνωστοποίηση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άλλα μέλη των τίτλων που χορηγούνται και αναγνωρίζονται στην Ελλάδα ως ισοτίμου επιπέδου προς τους τίτλους του άρθρου 4, παρ. 1, περ. β΄.
2.  
  Το Συμβούλιο αποτελούν:
 1. Ο Νομικός Σύμβουλος του Ν.Σ.Κ. στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του άλλο Νομικό Σύμβουλο οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.
 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο με απόφαση του Συμβουλίου αυτού
 3. Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ), με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου οριζόμενο με απόφαση του Συμβουλίου αυτού
 4. Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου για το επάγγελμα Υπουργείου, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό
 5. Ένας εκπρόσωπος του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, με ειδικές γνώσεις και εμπειρία του κοινοτικού δικαίου, προτεινόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας
 6. Ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο κοινοτικό δίκαιο, προτεινόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 7. Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς επαγγελματικής οργανώσεως, προτεινόμενος με τον αναπληρωτή του από την Επαγγελματική Οργάνωση
 8. Δύο ειδικοί επιστήμονες με εμπειρία στον χειρισμό θεμάτων αναγνώρισης διπλωμάτων, προτεινόμενοι με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 9. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας του άρθρου 12.
 10. Οι υπό τα στοιχεία δ΄ και ζ΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.
 11. Κατά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού σύμφωνα με την παρ. 1 περ. α΄ του παρόντος άρθρου μετέχουν όλοι οι υπό τα στοιχεία δ΄ και ζ΄ εκπρόσωποι.
3.  
  Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, υπάλληλος της Υπηρεσίας του άρθρου 12.
4.  
  Εάν οι οικείες αρχές και οργανώσεις δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός ενός μηνός από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, το Συμβούλιο μπορεί να συγκροτηθεί και χωρίς τους εκπροσώπους τους
5.  
  Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής
6.  
  Το Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες η πλειοψηφία των μελών του, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7.  
  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη που γνωστοποιείται πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη του Συμβουλίου
8.  
  Εισηγητής ενώπιον του Συμβουλίου ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του άρθρου 12, για κάθε αίτηση, ένας υπάλληλος της Υπηρεσίας αυτής ο οποίος αναπτύσσει την εισήγησή του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε περίπτωση που έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή της παρ. 12 του παρόντος άρθρου, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις γνώμες που διατυπώθηκαν στο σχετικό πρακτικό της.
9.  
  Το Συμβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές της ημεδαπής και της αλλοδαπής
10.  
  Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύνανται κατά την κρίση του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου να παρίστανται πρόσωπα δυνάμενα να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις ανωτέρω συνεδριάσεις μπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του.
11.  
  Ο γραμματέας του Συμβουλίου τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο και μεριμνά για την σύνταξη της αποφάσεως του Συμβουλίου
12.  
  Προς υποβοήθηση του έργου του, το Συμβούλιο δύναται να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριμελείς επιτροπές, αποτελούμενες από:
 1. έναν εκπρόσωπο του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΙΤΕ.
 2. Το μέλος αυτό δεν δύναται να μετέχει στο Συμβούλιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
 3. έναν εκπρόσωπο της οικείας ή συγγενούς επαγγελματικής οργανώσεως, εφόσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή, ελλείψει αυτής, από έναν εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματικής οργανώσεως οποιασδήποτε νομικής μορφής
 4. έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου, η οποία είναι αρμόδια για θέματα άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος, που προτείνεται από τον Υπουργό.
 5. Στις εργασίες των τριμελών επιτροπών παρίσταται άνευ ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως.
 6. Έργο των επιτροπών είναι η διατύπωση γνώμης επί της αιτήσεως, επί της ανάγκης υποβολής του αιτούντος σε πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας, καθώς και επί του περιεχομένου της πρακτικής ασκήσεως προσαρμογής ή της δοκιμασίας επάρκειας.
 7. Η γνωμοδότηση της επιτροπής διατυπώνεται στο σχετικό πρακτικό που υποβάλλεται από τον εισηγητή στο Συμβούλιο.
Άρθρο 4
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι αριθ. Α4/4112/ 1992 (Β΄ 502), Υ7/οικ.3896/1994 (Β΄ 399), Υ7/οικ.641/95 (Β΄ 148), Υ7/οικ.5842/95 (Β΄ 944) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας και Πρόνοιας που αφορούν εφαρμογή της οδηγίας 89/48 σε επαγγέλματα Υγείας και Πρόνοιας, καταργούνται. Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας περιέρχονται στη δικαιοδοσία του Συμβουλίου αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Π.Δ. 165/2000, ως τροποποιείται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1338/1983 εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, και του άρθρου 4 του αυτού Ν. 1338/84, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6, παράγραφος 4 του Ν.1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ (Α΄ 70), 65 του Ν.1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Α΄ 101) και 22 του Ν. 2789/2000 Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου προς την οδηγία 98/261/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων κ.α. διατάξεις (Α΄ 21).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄ 154) Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν 2469/1997 (Α΄ 38) Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 341/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Α4/4112 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Α4_4112 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/Υ7/ΟΙΚ.3896 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/Υ7_ΟΙΚ_3896 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/Υ7/ΟΙΚ.5842 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/Υ7_ΟΙΚ_5842 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/Υ7/ΟΙΚ.641 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/Υ7_ΟΙΚ_641 1995
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1338 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/165 2000