ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/378

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-10-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 342/2000 (ΦΕΚ 296 Α’) «Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» και του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ 97Α’) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο μόνο του Π.Δ. 342/2000 (ΦΕΚ 296 Α’) τροποποιείται ως εξής: Το μέτρο του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής για κατάδικους ή υποδίκους ορίζεται σε δύο και μισή ημέρες εκτιτέας ποινής για κάθε ημέρα εργασίας τους α) σε αγροτική ή κτηνοτροφική μονάδα αγροτικής φυλακής ή αγροτικού σωφρονιστικού καταστήματος ανηλίκων και β) σε συνεργεία οικοδομικών και τεχνικών εργασιών, που συγκροτούνται εκτάκτως και για συγκεκριμένο έργο σε οποιαδήποτε φυλακή, ακόμη και διαφορετική αυτής στην οποία κρατούνται, ή σε άλλα δημόσια κτίρια
Άρθρο 2
1.  
  Καταργείται η διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 1 περ. α εδ. β’ του Π.Δ. 107/2001(ΦΕΚ 97Α’).
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του Νόμου 2776/1999 (ΦΕΚ 291 Α’).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α’ του Νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α’) όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α’) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α’).
 • Την ανάγκη ενδυνάμωσης όχι μόνο της λειτουργίας των αγροτικών φυλακών ως παραγωγικών μονάδων με σημαντικό έργο, αλλά και των συνεργείων οικοδομικών και τεχνικών εργασιών, που συγκροτούνται εκτάκτως από κρατούμενους.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ.542/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σωφρονιστικός Κώδικας 1999/2776 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/342 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/342 2000
Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές. 2001/107 2001