ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/379

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-10-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Θέσεις στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθορίζουμε, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τις θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εξής: Β. Οι πολίτες της Ε.Ε. δεν μπορούν να καταλαμβάνουν με οποιοδήποτε τρόπο τις θέσεις του Γενικού Διευθυντού Διοικητικής Υποστήριξης, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Πολιτικής Άμυνας της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, Πολιτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις: α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α΄175), β) του Π. Δ/τος 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), γ) του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λ.π.» (Α΄154) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του α΄ εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Κωνσταντίνο Καϊσερλή» (ΦΕΚ 630).
  • Την αριθ. 382/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία