Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους κατωτέρω Κλάδους και Κατηγορίες Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, εξαιρουμένων των θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων, ως επίσης και των θέσεων προϊσταμένων τμημάτων, αυτοτελών γραφείων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων, οι οποίες θέσεις επιφυλάσσονται για τους Έλληνες πολίτες, πλην αυτών των Τμημάτων Γραμματείας: Α ΚΛΑΔΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ1 Οικονομικού ΠΕ2 Μηχανικών ΠΕ4 Λοιπών Ειδικοτήτων ΠΕ5 Πληροφορικής ΠΕ6 Μεταφραστών - Διερμηνέων ΠΕ7 Βιβλιοθηκονόμων ΤΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ2 Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕ4 Πληροφορικής ΤΕ5 Βιβλιοθηκονόμων ΔΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού ΔΕ3 Λοιπών Εφαρμογών ΔΕ4 Πληροφορικής ΔΕ5 Μεταφραστών - Διερμηνέων ΔΕ6 Βιβλιοθηκονόμων ΥΕ1 Επιμελητών ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ3 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων ΥΕ4 Εργατών Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Αξιολογητές Επενδύσεων (Π.Δ. 146/1985) Αξιολογητές Επενδύσεων (Π.Δ. 246/1987) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό - (Ειδικοί Επιστήμονες) (Π.Δ. 318/1986) Δικηγόροι (άρθρο 25 παρ. 20 Ν. 2190/1994) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ν. 2160/1993 - άρθρο 5 παρ. 8) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ν. 2166/1993 - άρθρο 27 παρ. 10).
Άρθρο 2
1.  
    Δεν επιτρέπεται ο διορισμός πολιτών των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους κάτωθι κλάδους Υπαλλήλων Υπηρεσιών Εξωτερικού: Α.ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β.ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (άρθρο 59 παρ. ΙΙΙ εδ. 2 Π.Δ. 178/2000).
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 175/τ.Α/30.7.1996). β. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/τ.Α/ 10.9.1992) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/τ.Α/14.3.1997) «Περιορισμοί και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». γ. Των άρθρων 57 και 59 του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 165/ τ.Α/14.7.2000).
  • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 630/τ.Β/2000).
  • Το γεγονός ότι από τον καθορισμό των θέσεων ή των ειδικοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλiου της Επικρατείας με αριθμ. 497/2001, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/178 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/178 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία