ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/386

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-10-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Πυροσβεστικού Σταθμού, ίδρυση δύο Πυροσβεστικών Σταθμών και ενός Υποσταθμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», με έδρα τα Σπάτα Αττικής, ένας Πυροσβεστικός Σταθμός κι ένας Πυροσβεστικός Υποσταθμός για την ανάληψη της πυρασφάλειας του
2.  
  Για τη στελέχωση του ως άνω Πυροσβεστικού Σταθμού και Υποσταθμού συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες κατά βαθμό θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών: Μία (1) Πυράρχου Μία (1) Αντιπυράρχου Δύο (2) Πυραγών Δέκα τρεις (13) Υποπυραγών - Ανθυποπυραγών Τρεις (3) Πυρονόμων Πενήντα ενός (51) Αρχιπυροσβεστών (παραγωγικής σχολής) Εκατόν είκοσι εννέα (129) Αρχιπυροσβεστών (μη παραγωγικής Σχολής)- Πυροσβεστών
3.  
  Οι δύο (2) ως άνω Υπηρεσίες λειτουργούν υπό ενιαία Διοίκηση, η οποία έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις διάρθρωση Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 210/92 (Α΄99) και υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής.
Άρθρο 2
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργείται το εδαφ. β΄ του άρθρου 3 του Β.Δ. 850/19.12.69 (Α΄ 277) με το οποίο ιδρύθηκε Πυροσβεστικός Σταθμός Α΄ Τάξης στον Κρατικό Αερολιμένα Αθηνών και ιδρύεται όμοιος Σταθμός στην πόλη των Μεγάρων.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3 .Την 507/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/850 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/850 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία