Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ (ΕΕ L204/37 της 21.7.1998) και 98/48/ΕΚ (ΕΕL217/1998 της 5.8.1998).
Άρθρο 2 "Κατά την έννοια του παρόντος Π.Δ., νοείται ως:"
1.  
  «Προϊόν»: κάθε προϊόν βιομηχανικής κατασκευής, και κάθε γεωργικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των αλιευτικών προϊόντων
2.  
  «Υπηρεσία»: οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, νοείται με τον όρο: - «εξ αποστάσεως»: υπηρεσία που παρέχεται χωρίς τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα, - «με ηλεκτρονικά μέσα»: υπηρεσία που παρέχεται στην αφετηρία της και γίνεται αποδεκτή στον προορισμό της μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) ή αποθήκευσης δεδομένων και η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεφωνικής γραμμής, ραδιοφωνικής μετάδοσης, οπτικής ίνας ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα, - «κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών»: υπηρεσία που παρέχεται με μετάδοση δεδομένων κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας. Στο παράρτημα ΙΙΙ περιέχεται ενδεικτικός κατάλογος των υπηρεσιών που δενκαλύπτονται από αυτόν τον ορισμό. Το παρόν Π.Δ. δεν εφαρμόζεται: - στις υπηρεσίες ραδιοφωνικών μεταδόσεων, - στις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων περί των οποίων το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 231/1995 (ΦΕΚ 131/Α/1995).
3.  
  «Τεχνική προδιαγραφή»: η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο στο οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας ή ιδιότητες χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και το ετικετάρισμα, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας. Ο όρος «τεχνική προδιαγραφή» καλύπτει επίσης τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής γεωργικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 1 της συνθήκης, προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και διατροφή των ζώων, καθώς και φαρμάκων όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 65/65/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ Α6/10395/13-12/31.12.1985 (ΦΕΚ 798/Β/1985), καθώς και τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής άλλων προϊόντων, εφόσον αυτές έχουν επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα.
4.  
  «Άλλη απαίτηση»: απαίτηση, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, επιβαλλόμενη σε ένα προϊόν, ιδίως για λόγους προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, η οποία αφορά τον κύκλο ζωής του προϊόντος μετά τη διάθεση του στην αγορά, όπως οι συνθήκες χρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή εξάλειψης του, εφόσον οι συνθήκες αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη σύνθεση ή τη φύση του προϊόντος, ή την εμπορία του
5.  
  «Κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες»: απαίτηση γενικής φύσεως σχετικά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες των υπηρεσιών που περιγράφονται στο σημείο 2 και στην άσκηση τους, ειδικότερα διατάξεις για τους παρέχοντες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες και τον αποδέκτη των υπηρεσιών, εξαιρουμένων των κανόνων που δεν αναφέρονται ειδικά στις υπηρεσίες που ορίζονται στο ίδιο σημείο. Το παρόν Π.Δ. δεν εφαρμόζεται στους κανόνες που άπτονται ζητημάτων εμπιπτόντων στις κοινοτικές κανονιστικές ρυθμίσεις του τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 2246/94 (ΦΕΚ 276/Α/1994), με τον οποίο ενσωματώθηκε η οδηγία 90/387/ΕΚ. Το παρόν Π.Δ. δεν εφαρμόζεται στους κανόνες που άπτονται ζητημάτων εμπιπτόντων στις κοινοτικές κανονιστικές διατάξεις του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την ενδεικτική απαρίθμηση των εν λόγω υπηρεσιών στο παράρτημα ΙV του παρόντος Π.Δ. Το παρόν Π.Δ. δεν εφαρμόζεται στους κανόνες που εκδίδονται από ή για οργανωμένες αγορές σύμφωνα με το Ν. 2396/96(ΦΕΚ73/Α/1996), με τον οποίο ενσωματώθηκε η οδηγία 93/22/ΕΟΚ, άλλες αγορές ή οργανισμούς που προσφέρουν συμψηφιστικές ή εκκαθαριστικές υπηρεσίες προς τις αγορές αυτές, εξαιρουμένου του άρθρου 32 παράγραφος 4 του παραπάνω Νόμου. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού: - ένας κανόνας θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών όταν, αν ληφθεί υπόψη η αιτιολογία και το κείμενο του, έχει συγκεκριμένο σκοπό και αντικείμενο, είτε εξ ολοκλήρου είτε σε επί μέρους διατάξεις, να ρυθμίσει με σαφή και εύστοχο τρόπο τις υπηρεσίες αυτές, - ένας κανόνας δεν θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών όταν αφορά τις υπηρεσίες αυτές μόνον κατά συνεκδοχή ή κατά σύμπτωση.
6.  
  «Πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, των οποίων όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: - διεθνές πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από διεθνή οργανισμό τυποποίησης το οποίο τίθεται στη διάθεση του κοινού, - ευρωπαϊκό πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, το οποίο τίθεται στη διάθεση του κοινού, - Εθνικό πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από εθνικό οργανισμό τυποποίησης το οποίο τίθεται στη διάθεση του κοινού
7.  
  «Πρόγραμμα τυποποίησης»: πρόγραμμα εργασίας ενός αναγνωρισμένου οργανισμού τυποποίησης με το οποίο καταρτίζεται κατάλογος των θεμάτων για τα οποία διεξάγονται εργασίες τυποποίησης
8.  
  «Σχέδιο προτύπου»: το έγγραφο με το κείμενο των τεχνικών κανονισμών για καθορισμένο προϊόν, που σχεδιάζεται να εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία εθνικής τυποποίησης, όπως το κείμενο αυτό προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες και διανέμεται προς σχολιασμό ή δημόσια έρευνα
9.  
  «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης»: οργανισμός αναφερόμενος στο παράρτημα Ι
10.  
  «Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης»: οργανισμός αναφερόμενος στο παράρτημα ΙΙ
11.  
  «Τεχνικός κανόνας»: Τεχνική προδιαγραφή ή άλλη απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των οικείων διοικητικών διατάξεων των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική από το νόμο ή την πρακτική (de jure ή de factο), για την εμπορία, την παροχή υπηρεσιών, την εγκατάσταση ενός φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη χρήση σε κράτος μέλος ή σε σημαντικό τμήμα του κράτους αυτού, όπως επίσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 10, οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που απαγορεύουν την κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία ή χρήση ενός προϊόντος και την παροχή ή χρήση μιας υπηρεσίας ή την εγκατάσταση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Τεχνικοί κανόνες υποχρεωτικοί από την πρακτική (de factο) είναι ιδίως: οι νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ενός κράτους μέλους οι οποίες παραπέμπουν είτε σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις είτε σε κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, είτε σε επαγγελματικούς κώδικες ή κώδικες ορθής πρακτικής που με τη σειρά τους παραπέμπουν σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, η τήρηση των οποίων αποτελεί τεκμήριο συμβατότητας προς τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τις εν λόγω νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, οι εκούσιες συμφωνίες στις οποίες η δημόσια αρχή είναι συμβαλλόμενο μέρος και οι οποίες αποσκοπούν στην τήρηση, προς το δημόσιο συμφέρον, των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες. Εξαιρούνται οι συγγραφές υποχρεώσεων των δημοσίων συμβάσεων, - οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή οι κανόνες περί υπηρεσιών, που συνδέονται με φορολογικά ή οικονομικά μέτρα και επηρεάζουν την κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών ενθαρρύνοντας την τήρηση των τεχνικών αυτών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες εξαιρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή οι κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
12.  
  «Σχέδιο τεχνικού κανόνα»: το κείμενο μια τεχνικής προδιαγραφής ή άλλης απαίτησης ή ενός κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διατάξεων, που εκπονείται προκειμένου η τεχνική αυτή προδιαγραφή ή απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες να καθιερωθεί αμέσως ή εν τέλει ως τεχνικός κανόνας, και το οποίο δεδομένου ότι βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο, μπορεί να υποστεί ουσιαστικές τροποποιήσεις. Το παρόν Π.Δ. δεν ισχύει για τα μέτρα που θεσπίζονται ως αναγκαία στο πλαίσιο της συνθήκης προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία του κοινού, και ιδιαίτερα των εργαζομένων, κατά τη χρήση προϊόντων, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν τα προϊόντα.
Άρθρο 3
1.  
  Οι οργανισμοί τυποποίησης που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ καθώς και η Ευρ. Επιτροπή, λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως τους, τα σχέδια προτύπων και ενημερώνονται από το Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΛΟΤ για τη συνέχεια που δίνεται στις τυχόν παρατηρήσεις τους επί των σχεδίων αυτών.
Άρθρο 4
1.  
  Ο ΕΛΟΤ υποχρεούται: - να γνωστοποιεί τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 3 - να δίνει στη δημοσιότητα τα σχέδια προτύπων, έτσι ώστε να μπορούν να συγκεντρώνονται και παρατηρήσεις από ενδιαφερόμενα μέρη εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη, - να παραχωρεί στους άλλους οργανισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ το δικαίωμα να συμμετέχουν παθητικά ή ενεργά (με την αποστολή παρατηρητού) στις προγραμματιζόμενες εργασίες, - να μην αντιτίθεται στην εξέταση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σύμφωνα με τους κανόνες των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, ενός θέματος τυποποίησης του προγράμματος εργασίας του, και να μην πραγματοποιεί ενέργειες που θα μπορούσαν να προδικάσουν τη λήψη σχετικής απόφασης
2.  
  Απαγορεύεται κάθε πράξη αναγνώρισης, έγκρισης τύπου ή έμμεσης χρήσης ενός εθνικού προτύπου που έχει εγκριθεί κατά παράβαση του άρθρου 3 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
3.  
  Το Κέντρο Πληροφόρησης (ΚΠ) του ΕΛΟΤ θέτει ομοίως στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου όλα τα νέα σχέδια ελληνικών προτύπων, καθώς και τα νέα σχέδια προτύπων, που εκπονούνται από τους Οργανισμούς Τυποποίησης των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του παρόντος Π.Δ. Κάθε ενδιαφερόμενος επιβαρύνεται με το κόστος της παρεχόμενης πληροφόρησης.
Άρθρο 5
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζεται ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη μόνιμη επιτροπή του άρθρου 5 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε. Ε., εφεξής επιτροπή, ο οποίος μπορεί να υποβοηθείται από εμπειρογνώμονες ή συμβούλους για τη διατύπωση των ελληνικών θέσεων.
Άρθρο 6 "Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας:"
1.  
  συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής, στις οποίες συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ όταν καλείται. Η επιτροπή συνέρχεται με ειδική σύνθεση για να εξετάσει τα ζητήματα τα σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.
2.  
  εκφράζει τις ελληνικές θέσεις πάνω στις εκθέσεις που παρουσιάζει η Ευρ. Επιτροπή στην επιτροπή για τη λειτουργία και την εφαρμογή των προαναφερόμενων διαδικασιών, καθώς και στις προτάσεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη των υφισταμένων ή προβλεπόμενων εμποδίων κατά τις συναλλαγές.
3.  
  συνεργάζεται με τον ΕΛΟΤ για την έκφραση γνώμης στις προτάσεις της επιτροπής προς την Ευρ. Επιτροπή στα παρακάτω θέματα: • στην ανάθεση από την Ευρ. Επιτροπή στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης της κατάρτισης ευρωπαϊκού προτύπου σε μια καθορισμένη ημερομηνία, • στην μέριμνα της Ευρ. Επιτροπής ώστε, εφόσον χρειάζεται, και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος των εμποδίων κατά τις συναλλαγές, να αποφασίσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σε μια πρώτη φάση μεταξύ τους για τα κατάλληλα μέτρα, • στην λήψη από την Ευρ. Επιτροπή κάθε κατάλληλου μέτρου σχετικά με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, • στον εντοπισμό των τομέων για τους οποίους αποδεικνύεται αναγκαία η εναρμόνιση και στη λήψη, ενδεχομένως, των κατάλληλων εργασιών εναρμόνισης σε ένα συγκεκριμένο τομέα, • στην τροποποίηση από την Ευρ. Επιτροπή των παραρτημάτων του παρόντος Π.Δ., • στην κατάρτιση των κανόνων κωδικοποιημένης παρουσίασης των πληροφοριών και του σχεδίου και των κριτηρίων, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται τα προγράμματα τυποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ, • στις αιτήσεις που απευθύνονται στους οργανισμούς τυποποίησης που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση της παραγράφου αυτής, • στην επιλογή του πρακτικού συστήματος που θα πρέπει να εφαρμοσθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών, που προβλέπει η Οδηγία 98/34/ΕΚ, και των τροποποιήσεων που θα πρέπει, ενδεχομένως, να γίνουν σε αυτό, • στην επανεξέταση της λειτουργίας του συστήματος, που θέτει σε εφαρμογή το παρόν Π.Δ., • στην έκφραση γνώμης σε κάθε σχέδιο Τεχνικού Κανόνα που τίθεται υπόψη της επιτροπής, • σε κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή της Οδηγίας 98/34/ΕΚ.
Άρθρο 7
1.  
  Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας ενός ευρωπαϊκού προτύπου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση, ο ΕΛΟΤ δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε καμία ενέργεια η οποία μπορεί να βλάψει την επιδιωκόμενη εναρμόνιση, και ιδίως, δεν δημοσιεύει στο δεδομένο τομέα νέο ή αναθεωρημένο εθνικό πρότυπο που δεν είναι πλήρως σύμφωνο προς υφιστάμενο ευρωπαϊκό πρότυπο
2.  
  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις εργασίες του ΕΛΟΤ οι οποίες αναλαμβάνονται ύστερα από αίτηση των δημόσιων αρχών προκειμένου να καταρτισθούν τεχνικοί κανονισμοί ή πρότυπα για καθορισμένα προϊόντα με στόχο την κατάρτιση τεχνικού κανόνα για τα προϊόντα αυτά. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί εν γένει, που επιθυμούν να εκπονήσουν τεχνικούς κανονισμούς σε τομείς που ήδη υπάρχει έτοιμο ή υπό επεξεργασία ευρωπαϊκό πρότυπο, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) αίτηση όπου θα σημειώνουν τους λόγους που δικαιολογούν την κατάρτιση του, επισυνάπτοντας και σχέδιο του υπό εκπόνηση τεχνικού κανονισμού. Το ΥΠΑΝ μέσω του ΕΛΟΤ μεριμνά για την ανακοίνωση στην Ευρ. Επιτροπή, των παραπάνω αιτήσεων, σύμφωνα και με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του παρόντος Π.Δ.
Άρθρο 8
1.  
  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί που συντάσσουν σχέδια τεχνικών κανόνων, υποχρεούνται να τα κοινοποιούν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ και στον ΕΛΟΤ, εκτός εάν πρόκειται απλώς για αυτούσια μεταφορά ενός διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου, οπότε δεν αποστέλλεται το κείμενο και αρκεί μια απλή ενημέρωση σχετικά με τον εν λόγω τεχνικό κανόνα. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται από μια σύντομη ανακοίνωση των λόγων που καθιστούν αναγκαία την κατάρτιση αυτού του τεχνικού κανόνα, ιδιαίτερα στην περίπτωση του άρθρου 7, παράγραφος 2, εδάφιο δεύτερο. Το ΥΠΑΝ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΛΟΤ αποστέλλει στην Επιτροπή της Ε. Ε., κατά τις υποδείξεις της, τα παραπάνω σχέδια τεχνικών κανόνων και αντίστοιχα δέχεται τα αποστελλόμενα από τα άλλα κράτη-μέλη, για τα οποία παρέχει πληροφόρηση στους αρμόδιους φορείς. Κατά περίπτωση, οι παραπάνω υπηρεσίες ανακοινώνουν ταυτόχρονα το κείμενο των βασικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, στις οποίες αναφέρεται κατά κύριο και άμεσο τρόπο το σχέδιο τεχνικού κανόνα, εάν η γνώση αυτού του κειμένου είναι αναγκαία για την εκτίμηση του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου τεχνικού κανόνα. Εάν χρειαστεί, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί που συνέταξαν το σχέδιο του τεχνικού κανόνα γνωστοποιούν ταυτοχρόνως - εάν δεν το έχουν ήδη διαβιβάσει με κάποια προηγούμενη γνωστοποίηση τους- το κείμενο των βασικών, νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν κατά κύριο και άμεσο τρόπο τον σχετικό κανόνα, εφόσον η γνώση του κειμένου αυτού είναι αναγκαία για να εκτιμηθεί η εμβέλεια του σχεδίου αυτού. Οι αρμόδιες για τη σύνταξη των εν λόγω σχεδίων τεχνικών κανόνων αρχές, προβαίνουν σε νέα γνωστοποίηση αυτών, υπό τους ανωτέρω όρους, εφόσον οι όροι αυτοί επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο με αποτέλεσμα να τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής του, να συντομεύεται το αρχικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, να προστίθενται προδιαγραφές ή απαιτήσεις ή - αυτές να καθίστανται πιο αυστηρές. Ειδικότερα, όταν το σχέδιο τεχνικού κανόνα αφορά στον περιορισμό της διάθεσης στο εμπόριο ή της χρήσης μιας ουσίας, ενός παρασκευάσματος ή ενός χημικού προϊόντος, συν τοις άλλοις και για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, γνωστοποιείται επίσης, είτε περίληψη, είτε, στο μέτρο που είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες, τα χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στη συγκεκριμένη ουσία, παρασκεύασμα ή προϊόν, καθώς και όσα αφορούν στα γνωστά και διαθέσιμα προϊόντα υποκατάστασης. Ομοίως γνωστοποιούν τις αναμενόμενες επιπτώσεις του μέτρου στη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, συνοδεύοντάς τα με ανάλυση των κινδύνων, διενεργούμενη, όπου συντρέχει λόγος, βάσει των γενικών αρχών αξιολόγησης των κινδύνων από χημικά προϊόντα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 για την περίπτωση ήδη υφισταμένης ουσίας ή στο άρθρο 3, παράγραφος 2 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 329/83(ΦΕΚ 118/Α/83), για την περίπτωση νέας ουσίας.
2.  
  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί εν γένει μπορούν να στέλνουν στο ΥΠΑΝ τις παρατηρήσεις τους για τα σχέδια τεχνικών κανονισμών άλλων χωρών που τους διαβιβάζονται. Οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται μέσω του Κ.Π. του ΕΛΟΤ στο κράτος-μέλος που εκπόνησε το σχέδιο τεχνικού κανονισμού. Κατά τον ίδιο τρόπο διαβιβάζονται στις παραπάνω Υπηρεσίες και Οργανισμούς οι παρατηρήσεις άλλων κρατών μελών ή της Επιτροπής της Ε.Ε. για σχέδια τεχνικών κανονισμών που αυτές κατάρτισαν, για να τις λάβουν υπόψη τους, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διατύπωση των οριστικών κειμένων των τεχνικών κανονισμών αυτών. Όταν πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, που αναφέρει το άρθρο 2 σημείο 11 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση, οι παρατηρήσεις ή οι αιτιολογημένες γνώμες της Ευρ. Επιτροπής ή των κρατών μελών μπορούν να αφορούν μόνο τις πτυχές του μέτρου οι οποίες ενδεχομένως αποτελούν εμπόδιο για τις συναλλαγές ή προκειμένου για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών και όχι τη φορολογική ή οικονομική του πτυχή.
3.  
  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί εν γένει αποστέλλουν στο ΥΠΑΝ και τον ΕΛΟΤ το οριστικό κείμενο τεχνικού κανονισμού που καταρτίζουν το συντομότερο δυνατό. Οι παραπάνω Υπηρεσίες μπορούν να ζητούν, μέσω του ΥΠΑΝ και του ΕΛΟΤ, το οριστικό κείμενο ενός τεχνικού κανονισμού άλλου κράτους-μέλους.
4.  
  Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος δεν είναι εμπιστευτικές, εκτός εάν το ζητήσουν ρητώς οι ελληνικές αρχές που πραγματοποιούν την κοινοποίηση. Κάθε τέτοια αίτηση πρέπει να αιτιολογείται. Αν αυτό ζητηθεί από άλλο κράτος-μέλος για το σχέδιο τεχνικού κανόνα, οι ελληνικές αρχές που χειρίζονται θέματα τεχνικών κανόνων μπορούν, λαμβάνοντας τις αναγκαίες προφυλάξεις, να ζητήσουν πραγματογνωμοσύνη από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα.
5.  
  Όταν το σχέδιο τεχνικού κανόνα αποτελεί μέρος μέτρου, του οποίου η γνωστοποίηση κατά το στάδια του σχεδίου προβλέπεται από άλλες κοινοτικές πράξεις, ο συντάκτης του σχεδίου μπορεί να προβαίνει στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8, με βάση την άλλη πράξη, αναφέροντας ρητά ότι η γνωστοποίηση αυτή γίνεται επίσης δυνάμει του παρόντος Π.Δ.
Άρθρο 9
1.  
  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί εν γένει αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1
2.  
  Οι συντάκτες τεχνικού κανόνα αναβάλλουν: - κατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα υπό μορφή εκούσιας συμφωνίας κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 11 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, - με την επιφύλαξη των παραγράφων 3,4 και 5, κατά έξι μήνες την έγκριση οιουδήποτε άλλου σχεδίου τεχνικού κανόνα (εξαιρουμένων των σχεδίων όσον αφορά τις υπηρεσίες), από την ημερομηνία παραλαβής από την Ευρ. Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, εφόσον η Ευρ. Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, αιτιολογημένη γνώμη, σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς - με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, κατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, από την ημερομηνία παραλαβής από την Ευρ. Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, εφόσον η Ευρ. Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, αιτιολογημένη γνώμη σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή στην ελεύθερη εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Προκειμένου περί των σχεδίων κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσίες, οι αιτιολογημένες γνώμες της Επιτροπής ή των κρατών μελών δεν μπορούν ναθίγουν μέτρα πολιτιστικής πολιτικής, στον οπτικοακουστικό ιδίως τομέα, τα οποία εκδίδονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γλωσσική πολυμορφία, τις εθνικές και περιφερειακές ιδιομορφίες, καθώς και την πολιτιστική κληρονομιά. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί που είναι αποδέκτες των αιτιολογημένων γνωμών, αναφέρουν στην Ευρ. Επιτροπή τη συνέχεια που προτίθενται να δώσουν σε αυτές. Προκειμένου δε περί των κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσίες αναφέρουν, ενδεχομένως, τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη οι αιτιολογημένες γνώμες.
3.  
  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα, με εξαίρεση τα σχέδια τα σχετικά με τις υπηρεσίες, κατά δώδεκα μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Ευρ. Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, εφόσον εντός των τριών μηνών που ακολουθούν την ημερομηνία αυτή, η Ευρ. Επιτροπή γνωστοποιήσει την πρόθεση της να προτείνει ή να εκδώσει οδηγία, κανονισμό ή απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 189 της συνθήκης ΕΟΚ και ήδη το άρθρο 249 της Ενοποιημένης Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
4.  
  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί αναβάλλουν την έκδοση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Ευρ. Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 εφόσον, εντός τριών μηνών μετά την ημερομηνία αυτή, η Ευρ. Επιτροπή γνωστοποιήσει τη διαπίστωση της ότι το σχέδιο τεχνικού κανόνα αφορά θέμα καλυπτόμενο από πρόταση οδηγίας, κανονισμού ή απόφασης που έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 189 της συνθήκης ΕΟΚ και ήδη το άρθρο 249 της Ενοποιημένης Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
5.  
  Εάν το Συμβούλιο εγκρίνει κοινή θέση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής(status quο) που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, η περίοδος αυτή θα επεκταθεί, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, στους 18 μήνες
6.  
  Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5, παύουν να υφίστανται είτε: - όταν η Ευρ. Επιτροπή ενημερώσει τους συντάκτες των σχεδίων τεχνικών κανόνων ότι δεν προτίθεται πλέον να προτείνει ή να εκδώσει κοινοτική πράξη αναγκαστικού χαρακτήρα, - όταν η Ευρ. Επιτροπή ενημερώσει τους συντάκτες των σχεδίων τεχνικών κανόνων ότι αποσύρει την πρόταση ή το σχέδιο της, - με την έκδοση κοινοτικής πράξης υποχρεωτικού χαρακτήρα από το Συμβούλιο ή από την Ευρ. Επιτροπή.
7.  
  Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν ισχύουν όταν οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί: - για λόγους έκτακτης ανάγκης που επιβάλλονται από σοβαρή και απρόβλεπτη κατάσταση συνδεόμενη με την προστασία της υγείας των προσώπων και των ζώων, με τη διατήρηση της χλωρίδας ή με την ασφάλεια και για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, με τη δημόσια τάξη και δη με την προστασία των ανηλίκων, πρέπει να εκπονήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τεχνικούς κανόνες, προκειμένου να τους εκδώσει και να τους θέσει σε ισχύ αμέσως, χωρίς να είναι δυνατή η διενέργεια διαβουλεύσεων, ή - για λόγους έκτακτης ανάγκης που επιβάλλονται από σοβαρή κατάσταση που αφορά την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και δη την προστασία των καταθετών, των επενδυτών και των ασφαλισμένων, οφείλει να εκδώσει και να θέσει αμέσως σε εφαρμογή κανόνες σχετικούς με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί παραθέτουν στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 την αιτιολογία του επείγοντα χαρακτήρα των μέτρων.
Άρθρο 10
1.  
  Τα άρθρα 8 και 9 δεν εφαρμόζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή στις εκούσιες συμφωνίες με τις οποίες:
 1. επιχειρείται συμμόρφωση προς τις κοινοτικές πράξεις υποχρεωτικού χαρακτήρα που έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες,
 2. τηρούνται οι δεσμεύσεις που απορρέουν από διεθνή συμφωνία και έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση κοινών τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων σχετικά με τις κοινές υπηρεσίες στην Κοινότητα,
 3. γίνεται χρήση των ρητρών διασφάλισης που προβλέπονται σε κοινοτικές πράξεις υποχρεωτικού χαρακτήρα,
 4. εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων,
 5. υπάρχει συμμόρφωση προς την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ Φ1-503/96 (ΦΕΚ98/Β/96)
 6. τροποποιείται απλώς ένας τεχνικός κανόνας κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 11 του παρόντος Π.Δ., κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ευρ.
 7. Επιτροπής, προκειμένου να αρθεί ένα εμπόδιο στις συναλλαγές ή προκειμένου για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών.
2.  
  Το άρθρο 9 δεν εφαρμόζεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν απαγόρευση της παραγωγής, εφόσον δεν θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών
3.  
  Το άρθρο 9 παράγραφοι 3 έως 6, δεν εφαρμόζεται στις εκούσιες συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, σημείο 11, δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση
4.  
  Το άρθρο 9 δεν εφαρμόζεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή στους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 11 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση
Άρθρο 11
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Π.Δ. καταργούνται:.
 1. Το Π.Δ. 206/87 ( ΦΕΚ 94/Α/18.6.87) εκτός των διατάξεων του άρθρου 3, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ. β)Το Π.Δ. 523/ 88 ( ΦΕΚ 236/Α/24.10 88) γ)Το Π.Δ. 48/96 ( ΦΕΚ 44/Α/7.3.96).
2.  
  Σε κάθε τεχνικό κανόνα που θεσπίζεται, πρέπει να περιλαμβάνεται παραπομπή στο παρόν Π.Δ.
Άρθρο 12
1.  
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Π.Δ. τα παρακάτω παραρτήματα: Παράρτημα Ι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CΕΝΕυρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CΕΝΕLΕCΕυρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΤSΙΕυρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων Παράρτημα ΙΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1.ΒΕΛΓΙΟΙΒΝ/ΒΙΝ (Ιnstitut belge de nοrmalisatiοn/Βelgisch Ιnstituut νοοr Νοrmalisatie) CΕΒ/ΒΕC (Cοmite electrοtechnique belge/Βelgisch Εlektrοtechnisch Cοmite) 2.ΔΑΝΙΑDS ( Dansk Standard ) ΝΤΑ (Τelestyrelsen, Νatiοnal Τelecοm Αgency ) 3.ΓΕΡΜΑΝΙΑDΙΝ (Deutsches Ιnstitut fur Νοrmung e.V.) DΚΕ ( Deutsche Εlektrοtechnische Κοmmissiοn im DΙΝ und VDΕ ) 4.ΕΛΛΑΔΑΕΛΟΤ ( Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) 5.ΙΣΠΑΝΙΑΑΕΝΟR (Αsοciaciοn Εspanοla de Νοrmalizaciοn y Certificaciοn ) 6.ΓΑΛΛΙΑΑFΝΟR (Αssοdatiοn francaise de nοrmalisatiοn ) UΤΕ ( Uniοn technique de Ι’electricite - Βureau de nοrmalisatiοn aupres de Ι’ ΑFΝΟR) 7.ΙΡΛΑΝΔΙΑΝSΑΙ ( Νatiοnal Standards Αuthοrity οf Ιreland ) ΕΤCΙ ( Εlectrοtechnical Cοuncil οf Ιreland ) 8.ΙΤΑΛΙΑUΝΙ (1 ) ( Εnte naziοnale italianο di unificaziοne ) CΕΙ (1 ) ( Cοmitatο elettrοtecnicο italianο ) 9.ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΙΤΜ (Ιnspectiοn du traνail et des mines ) SΕΕ ( Serνice de Ι’energie de Ι’ Εtat) 10.ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΝΝΙ ( Νederlands Νοrmalisatie institut) ΝΕC ( Νederlands Εlektrοtechnisch Cοmite ) 11.ΑΥΣΤΡΙΑΟΝ ( Οsterreichisches Νοrmungsistitut) ΟVΕ ( Οsterreichischer Verband fur Εlektrοtechnik ) (1) Οι οργανισμοί UΝΙ και CΕΙ, σε συνεργασία με το Ιstitutο Superiοre delle Ροste e Τelecοmunicaziοni και το Μinisterο dell’lndustria, έχουν αναθέσει τις εργασίες που εντάσσονται στο πλαίσιο του ΕΤSΙ στην επιτροπή CΟΝCΙΤ ( Cοmitatο Νaziοnale di Cοοrdinamentο per Ιe tecnοlοgie dell’infοrmaziοne). 12.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΙΡQ (Ιnstitutο Ροrtugues de Qualidade ) 13.ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒSΙ ( Βritish Standards Ιntitutiοn ) ΒΕC ( Βritish Εlectrοtechnical Cοmmittee ) 14.ΦΙΝΛΑΝΔΙΑSFS (Suοmen Standardisοimisliittο SGS ry Finlands Standardiseringsfοrbund SFSrf) ΤΗΚ ( Τelehallintοkeskus / Τelefοrνaltningscentralen ) SΕSΚΟ ( Suοmen Sahkοteknillinen Standardisοimisyhdistys SΕSΚΙΟ ry Finlands Εlektrοtekniska Standardiseringsfοrening SΕSΚΟ rf) 15.ΣΟΥΗΔΙΑSΙS ( Standardiseringen i Sνerige ) SΕΚ ( Sνenska elektiska kοmmissiοnen ) ΙΤS (Ιnfοrmatiοnstekniska Standardiseringen ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ενδεικτικός κατάλογος υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από το άρθρο 2 σημείο 2 δεύτερο εδάφιο 1.Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «εξ αποστάσεως» Υπηρεσίες που παρέχονται παρουσία του παρέχοντος και του αποδέκτη, ακόμη και όταν προϋποθέτουν τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών: 1)εξετάσεις ή θεραπεία σε ιατρείο με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αλλά παρουσία του ασθενούς 2)αναδίφηση ηλεκτρονικού καταλόγου μέσα σε κατάστημα παρουσία του πελάτη 3)κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου μέσω δικτύου υπολογιστών σε γραφείο ταξιδιών παρουσία του πελάτη 4)διάθεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε χώρο αναψυχής παρουσία του χρήστη 2.Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «με ηλεκτρονικά μέσα» Υπηρεσίες που έχουν υλικό περιεχόμενο, έστω και αν παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συσκευών: 1)αυτόματη έκδοση τίτλων (χαρτονομισμάτων, σιδηροδρομικών εισιτηρίων) 2)πρόσβαση στα οδικά δίκτυα, στους χώρους στάθμευσης κ.λπ, με αντίτιμο ακόμη και αν στην είσοδο ή/και στην έξοδο παρεμβαίνουν ηλεκτρονικές συσκευές για να ελέγξουν την πρόσβαση ή/και να εξασφαλίσουν την ορθή πληρωμή. - Υπηρεσίες «οff-line»: διανομή CD-RΟΜ ή λογισμικού σε δισκέτες - Υπηρεσίες που δεν παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων απογραφής και επεξεργασίας δεδομένων: 1)υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας 2)υπηρεσίες φαξ/τέλεξ 5)υπηρεσίες που παρέχονται μέσω φωνητικής τηλεφωνίας ή φαξ 6)ιατρικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου /φαξ 7)νομικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/φαξ 8)άμεση εμπορία μέσω τηλεφώνου/φαξ 3.Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «κατόπιν προσωπικής επιλογής αποδέκτου υπηρεσιών» Υπηρεσίες που παρέχονται με τη διαβίβαση δεδομένων χωρίς συγκεκριμένη παραγγελία και προορίζονται για ταυτόχρονη παραλαβή από απεριόριστο αριθμό αποδεκτών (μετάδοση «από ένα σημείο σε πολλά σημεία»): 1)υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (συμπεριλαμβανομένων των «βίντεο σχεδόν αλά καρτ»), κατ’ άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ. 2)υπηρεσίες ραδιοφωνικών μεταδόσεων 3)(οπτικοακουστική) τηλεκειμενογραφία (Τeletext). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ενδεικτικός κατάλογος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών περί των οποίων το άρθρο 2 σημείο 5 τρίτο εδάφιο - Επενδυτικές υπηρεσίες - Συναλλαγές ασφάλισης και αντασφάλισης - Τραπεζικές υπηρεσίες - Συναλλαγές που έχουν σχέση με συνταξιοδοτικά ταμεία - Υπηρεσίες που αφορούν συναλλαγές επί προθεσμία ή προαιρέσει. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιδίως: 1)τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, τις υπηρεσίες οργανισμών συλλογικών επενδύσεων 2)τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από δραστηριότητες υπέρ των οποίων ισχύει αμοιβαία αναγνώριση και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας 89/646/ΕΟΚ 3)τις συναλλαγές που εξαρτώνται από δραστηριότητες ασφάλισης και αντασφάλισης, και οι οποίες αναφέρονται: - στο άρθρο 1 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ - στο παράρτημα της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ - στην οδηγία 64/255/ΕΟΚ - στις οδηγίες 92/49/ΕΟΚ και 92/96/ΕΟΚ
Άρθρο 13
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/21.5.1984) και από το άρθρο 22 του Ν.2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) και του άρθρου 65 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/31.7.1990).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»(ΦΕΚ 137/Α/ 26.7.1985), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 ( ΦΕΚ 154/Α/10.9.1992) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/14.3.1997).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/6.7.1986) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1986 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2000 «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 122/Α/ 13.04.2000).
 • Την 303/5.05.2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης/Αλέξανδρο Καλαφάτη και Μαρία-Ελένη Αποστολάκη» (ΦΕΚ 594/Β/ 5.5.2000).
 • Τις διατάξεις του Ν.372/1976 «Περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/Α/30.6.1976), το άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/16.2.1987) και το άρθρο 9 του Ν. 2642/98 (ΦΕΚ 216/Α/1998).
 • Την με αριθ. 518/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1985/Α6/10395/13-12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/Α6_10395_13-12 1985
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1-503 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1-503 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/303 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/303 2000
ΝΟΜΟΣ 1976/372 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/372 1976
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1682 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών. 1994/2246 1994
Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές. 1996/2396 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/329 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/229 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/27 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/27 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/206 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/523 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/523 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/396 1989
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π. Δ/ τος 206/1987 (ΦΕΚ 94Α/18.6.1987) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των Προτύπων και των Τεχνικών Κανόνων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/10/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ[...]" 1996/48 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/143 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/143 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. 2005/3409 2005
Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. 2005/3428 2005
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. 2006/3471 2006
Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. 2007/3556 2007
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2001/205 2001
Καθιέρωση συστήματος υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά rο-rο πλοία και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.1999. 2001/314 2001
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους [συνδρομ[...]" 2002/343 2002
Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις. 2002/387 2002
Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο). 2003/131 2003
Επιθεώρηση των τελικών ελικοφόρων αξόνων και των περιοδικών ελέγχων αεροφυλακίων των εμπορικών πλοίων. 2006/164 2006
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 191/1 της 18.7.2008),[...]" 2010/104 2010
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ[...]" 2010/32 2010
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93 2010/57 2010
Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. 2011/103 2011
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α 70). 2011/7 2011
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφ[...]" 2012/50 2012
Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2013/114 2013
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. 2017/98 2017
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και [...]" 2018/81 2018