ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/395

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-12-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-12-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-12-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η κατά το άρθρο 1 του Ν. 1645/1986 (ΦΕΚ Α΄ 132) Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π) υπάγεται εφεξής απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης ή ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως αρμόδιος για τα θέματα της Ε.Υ.Π., νοείται εφεξής ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137).
  • Του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.2026/1992 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 43).
  • Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τις υπ αριθ. 620 και 634/2001 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-12-04 Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/275
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1645 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1645 1986
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997