ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/397

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-12-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-12-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός διακριτικού αναγνωρίσεως προσωπικού επιβατηγών πλοίων, το οποίο παρέχει συνδρομή στους επιβάτες σε καταστάσεις ανάγκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα μέλη του πληρώματοςεπιβατηγών πλοίων, τα οποία κατά τους πίνακες διαίρεσης του πληρώματος υποχρεούνται να παρέχουν συνδρομή προς τους επιβάτες σε κατάσταση ανάγκης, είναι αμέσως αναγνωρίσιμα, πρέπει να φέρουν ειδικό διακριτικό γνώρισμα. Το διακριτικό φέρεται από τους υπόχρεους αμέσως μετά την εκπομπή οποιουδήποτε σήματος συναγερμού καθώς και κατά την εκτέλεση γυμνασίων στο πλοίο.
2.  
  Ως διακριτικό γνώρισμα ορίζεται ταινία από κατάλληλο φωσφορίζον υλικό πορτοκαλί χρώματος, ορατό και υπό συνθήκες περιορισμένου φωτισμού. Η ταινία πλάτους τουλάχιστον δέκα εκατοστών του μέτρου έχει κατάλληλο μήκος ώστε να φέρεται σταθερά στο μέσον του αριστερού βραχίονα.
3.  
  Τα διακριτικά κατανέμονται στα διαμερίσματα των υπόχρεων μελών του πληρώματος. Αναγκαίος αριθμός από αυτά τοποθετείται σε στεγανά κιβώτια στους συνήθεις χώρους ενδιαίτησης και εργασίας των υπόχρεων μελών του πληρώματος.
4.  
  Ως επιβατηγά πλοία για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται τα θαλασσοπλοούντα πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από δώδεκα επιβάτες
Άρθρο 2
1.  
  Υπεύθυνοι για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι πλοίαρχοι και οι αξιωματικοί προϊστάμενοι των υπηρεσιών του πλοίου για το υπό τις διαταγές τους προσωπικό
2.  
  Μετά το πέρας της επιβίβασης των επιβατών και την έναρξη του πλου γίνεται ανακοίνωση στην Ελληνική και Αγγλική ότι σε κατάσταση ανάγκης οι φέροντες το διακριτικό είναι εντεταλμένοι να παρέχουν συνδρομή τους επιβάτες
3.  
  Οι πλοιοκτήτες είναι υπόχρεοι να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση εφαρμογής του παρόντος στο πλοίο τους
Άρθρο 3
1.  
  Αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι οι Λιμενικές Αρχές εσωτερικού και εξωτερικού
Άρθρο 4
1.  
  Στους παραβάτες του παρόντος ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» και έχει εφαρμογή η διαδικασία άσκησης προσφυγής του άρθρου αυτού.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει τριάντα μέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 32 παραγρ. 1ζ και 2, το άρθρο 36 παραγρ. 2, τα άρθρα 129 και 135 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄ 261).
 • Το άρθρο 29Α΄ του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 352/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την αριθμ. 571/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(6) Σύσταση τµήµατος εκπαίδευσης στο Υπουργείο Αιγαΐου. 1991/401 1991