Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση - αποστολή."
1.  
  Ιδρύεται και λειτουργεί Υποδιεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης (ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ.), με έδρα και τοπική αρμοδιότητα εκείνη της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία και υπάγεται διοικητικά.
2.  
  Η Υποδιεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης έχει ως αποστολή τη συμβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταστολή του οργανωμένου και κοινού εγκλήματος, την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων αστυνομικής αρμοδιότητας, την εξασφάλιση και διασφάλιση της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης και την ενίσχυση και παγίωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών και την παροχή έννομης προστασίας σ’ αυτούς. Στην αποστολή της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης περιλαμβάνονται, ιδίως:.
 1. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες και η καταπολέμηση των σχετικών με αυτά παρανόμων δραστηριοτήτων
 2. Ο έλεγχος και η δίωξη της παράνομης παραγωγής, διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και των συναφών με αυτά εγκλημάτων
 3. Η πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας και η αντιμετώπιση των σχετιζομένων με αυτά παρανόμων δραστηριοτήτων
 4. Η δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας
 5. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα
 6. Η περιφρούρηση της δημόσιας ειρήνης και της ευταξίας στην ύπαιθρο και η αντιμετώπιση αστυνομικής αρμοδιότητας συμβάντων, όπως περιπτώσεις έντονων τοπικών διενέξεων, απαγωγών προσώπων, ανθρωποκτονιών, ληστείων και εκβιάσεων, αναζητήσεων και συλλήψεων διωκομένων προσώπων, σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο
 7. Η προστασία συγκεκριμένων ευπαθών στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 2 "Συγκρότηση."
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες:
 1. Το Επιτελείο
 2. Το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Χανίων.
 3. Το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Ρεθύμνης.
 4. Το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Ηρακλείου.
 5. Το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Λασιθίου.
2.  
  Το Επιτελείο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
 2. Γραφείο Επιχειρησιακής Τακτικής
3.  
  Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης χειρίζεται τα θέματα προσωπικού, αλληλογραφίας, χρηματικού, υλικού και τεχνικών μέσων
4.  
  Το Γραφείο Επιχειρησιακής Τακτικής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Μεριμνά για τη συνεργασία και το συντονισμό των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων σε θέματα εκπλήρωσης και αποστολής τους, σύμφωνα με τις εντολές του Διευθυντή της Υπηρεσίας
 2. Δέχεται, καταγράφει και αναλύει τις αναφορές των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, αξιολογεί τη δράση και την αποτελεσματικότητά τους και εισηγείται τρόπους βελτίωσης αυτής
 3. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί στοιχεία και πληροφορίες επί θεμάτων βαρύνουσας ή εκτεταμένης εγκληματικότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων και μεθόδων για την αντιμετώπισή τους
 4. Φροντίζει για την κατάρτιση σχεδίων τακτικής και έκτακτης επιχειρησιακής δράσης, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του Διευθυντή της Υπηρεσίας, παρακολουθεί την εφαρμογή τους από τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων και αξιολογεί τα σχετικά αποτελέσματα
 5. Μελετά και διατυπώνει εξειδικευμένα μέτρα και μεθόδους ενεργειών και προστασίας του προσωπικού των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
5.  
  Τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου έχουν έδρα και τοπική αρμοδιότητα εκείνη των αντιστοίχων Αστυνομικών Διευθύνσεων και διαρθρώνονται εσωτερικά στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Γραφείο Γραμματείας
 2. Γραφείο Επιχειρήσεων
6.  
  Το Γραφείο Γραμματείας στελεχώνεται με αστυνομικό προσωπικό μέχρι τρία (3) άτομα και είναι αρμόδιο για το χειρισμό των θεμάτων γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, καθώς και την τήρηση του αρχείου, και ειδικότερα:
 1. Μεριμνά για τη χορήγηση των φύλλων αδειών και των φύλλων πορείας στο προσωπικό της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 2. Χειρίζεται τα θέματα ασθενειών, πειθαρχίας και ηθικών αμοιβών του προσωπικού της Υπηρεσίας
 3. Τηρεί τα απαραίτητα για την κανονική λειτουργία της Υπηρεσίας υπηρεσιακά βιβλία
 4. Καταχωρίζει εμπιστευτικές και άλλες διαταγές που αφορούν αποκλειστικά θέματα προσωπικού στα προς τούτο τηρούμενα βιβλία και φροντίζει για την έγκαιρη κοινοποίησή τους στο προσωπικό της Υπηρεσίας
 5. Μεριμνά για την επίδοση δικογράφων στο προσωπικό και τη διαβίβαση αρμοδίως των αποδεικτικών επίδοσης
 6. Φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση, διανομή προς ενέργεια της εισερχόμενης αλληλογραφίας και γενικά για τη διακίνηση και ταχεία διεκπεραίωση αυτής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διαταγές του διοικητή
 7. Χειρίζεται τα θέματα της διαχείρισης του χρηματικού και υλικού
 8. Εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που ανατίθεται σ’ αυτό από το διοικητή της Υπηρεσίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του
7.  
  Το Γραφείο Επιχειρήσεων στελεχώνεται με αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς και είναι αρμόδιο για την εντός των συνταγματικών και νομοθετικών πλαισίων πραγμάτωση της αποστολής της Υπηρεσίας, η οποία εκπληρώνεται με τους εξής, ιδίως, τρόπους:
 1. Ενέργεια προγραμματισμένων ή αιφνιδιαστικών ελέγχων και ερευνών επί οχημάτων, προσώπων, πραγμάτων, εγκαταστάσεων και χώρων
 2. Συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών
 3. Ενέργεια ενεδρών, κατοπτεύσεων και περιπολιών πεζών και εποχούμενων
 4. Αναζήτηση, εντοπισμό και σύλληψη δραστών και διωκομένων προσώπων, κατάσχεση προϊόντων και πειστηρίων εγκλημάτων και μέσων τέλεσης αυτών
 5. Επιτήρηση περιοχών, εγκαταστάσεων και χώρων καθώς και φρούρηση συγκεκριμένων ευπαθών στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος
 6. Συνεργασία και σύμπραξη, με άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες, κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων
8.  
  Πρόσωπα που για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία συλλαμβάνονται καθώς και μέσα διάπραξης, προϊόντα και πειστήρια εγκλημάτων, τα οποία ανευρίσκονται και κατάσχονται, κατά την αποστολή των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων προσάγονται ή παραδίδονται, αντίστοιχα και κατά περίπτωση, στις οικείες και αρμόδιες κατά τόπο και καθ’ ύλη αστυνομικές Υπηρεσίες, για περαιτέρω ενέργειες. Στις ίδιες Υπηρεσίες παραδίδονται και τα δελτία βεβαίωσης παραβάσεων και συμβάντων. Κατεξαίρεση δεν παραδίδονται στις ανωτέρω Υπηρεσίες οι πράξεις επιβολής προστίμων ή διοικητικών ποινών, ο χειρισμός των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Όλα τα αδικήματα και συμβάντα και τα συναφή προς αυτά περιστατικά καταχωρούνται στο Βιβλίο Αδικημάτων - Συμβάντων - Συστάσεων - Συλλήψεων και Παραπόνων ή και άλλα ειδικά βιβλία, τα οποία τηρούνται από το οικείο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9.  
  Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης συνεργάζεται με τους Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού των ενεργειών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας
10.  
  Τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων δύνανται να ασκούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους και σε περιοχή εκτός της εδαφικής τους δικαιοδοσίας, με διαταγή ή έγκριση κατά περίπτωση, του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης και εφόσον ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τούτο
11.  
  Δεν θίγονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των λοιπών αστυνομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με τους τομείς της αποστολής των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων
12.  
  Για τα θέματα που αφορούν τις υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης και δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 74, 76 έως 79, 93 έως 96, 99, 101, 102, 107 έως 123, 125 και 133 του π.δ. 141/1991 (Α΄- 58).
Άρθρο 3 "Καθήκοντα οργάνων Υπηρεσιών."
1.  
  Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης φέρει το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
 1. Είναι υπεύθυνος έναντι του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης για τη λειτουργία της Υποδιεύθυνσης
 2. Εποπτεύει, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει τη δραστηριότητα των Υπηρεσιών της Υποδιεύθυνσης και εκδίδει τις, κατά την κρίση του, αναγκαίες διαταγές και οδηγίες για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής τους
 3. Αναφέρει άμεσα στον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας, για τα αξιόλογα περιστατικά που αφορούν στη δράση των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και τον ενημερώνει καθημερινά για την εν γένει δραστηριότητα και για τα αποτελέσματα των ενεργειών των εν λόγω Υπηρεσιών
 4. Επιθεωρεί τακτικά μία, τουλάχιστον, φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν κρίνει αυτό ως αναγκαίο, ή διαταχθεί σχετικά, τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων με σκοπό τη διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας αυτών, εκδίδει τις αναγκαίες διαταγές και οδηγίες και λαμβάνει ή προτείνει ανάλογα μέτρα
 5. Υποβάλλει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης, ανά δίμηνο λεπτομερή αναφορά για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της δράσης των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων
 6. Συνεργάζεται με τους Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας και τους διοικητές των υφισταμένων τους Υπηρεσιών, καθώς και με τις τοπικές, στρατιωτικές και λοιπές κρατικές αρχές, τους Ο.Τ.Α. και φορείς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 7. Καταρτίζει εμπιστευτικά τακτικά και έκτακτα σχέδια επιχειρησιακής δράσης και φροντίζει για την εφαρμογή τους από τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων
 8. Αναλαμβάνει προσωπικά το συντονισμό και τη διεύθυνση αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιπτώσεις μείζονος σπουδαιότητας ή εφόσον συμπράττουν κατ’ αυτές δυνάμεις και άλλων αστυνομικών Υπηρεσιών ή εξελίσσονται σε περιοχές δικαιοδοσίας περισσοτέρων του ενός Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, καθώς και σε κάθε περίπτωση που κρίνει τούτο αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά
 9. Συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης του Υποδιευθυντή της Υπηρεσίας και γνωματεύει σ΄αυτές που συντάσσει εκείνος
2.  
  Το Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Υποδιευθυντής της Υποδιεύθυνσης
3.  
  Ο Υποδιευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης φέρει το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ή του Αστυνόμου Α΄, είναι άμεσος βοηθός του Διευθυντή και εκτελεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ειδικότερα, ο Υποδιευθυντής:.
 1. Ευθύνεται έναντι του Διευθυντή για τη λειτουργία του Επιτελείου της Υποδιεύθυνσης
 2. Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και προσυπογράφει τα έγγραφα που υπογράφει ο Διευθυντής
 3. Υπογράφει τα φύλλα πορείας και αδείας του προσωπικού των Γραφείων του Επιτελείου
 4. Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Γραφείων του Επιτελείου και των Διοικητών των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και γνωματεύει σ΄αυτές που συντάσσουν οι τελευταίοι
 5. Ενεργεί τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις στα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διαταγές του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης
4.  
  Ο Διοικητής του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων φέρει το βαθμό του Αστυνόμου Α΄. Έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα του διοικητή Αστυνομικού Τμήματος και επιπλέον:.
 1. Συνεργάζεται με τους διοικητές των κατά τόπους αρμοδίων αστυνομικών Υπηρεσιών σε θέματα συντονισμού των ενεργειών για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους και την αποφυγή συγχύσεως και εμπλοκών κατά τη διάρκεια κοινής ή παράλληλης επιχειρησιακής δράσης
 2. Συμπράττει με τους διοικητές άλλων Υπηρεσιών της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης σε περίπτωση σοβαρών επιχειρήσεων, κατόπιν εγκρίσεως ή διαταγής του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης
 3. Σχεδιάζει την καθημερινή διάταξη της υπηρεσίας, συγκροτεί διμοιρίες ή ομάδες επιχειρησιακής δράσης του προσωπικού και καθοδηγεί αυτό επαρκώς για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής του
 4. Συντονίζει το επιχειρησιακό έργο και αναλαμβάνει ο ίδιος τη διεύθυνση επιχειρήσεων, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά.
 5. Επίσης, ασκεί διαρκή και αδιάλειπτο έλεγχο στη συμπεριφορά και τη δράση του προσωπικού και λαμβάνει ή προτείνει τα προσήκοντα μέτρα.
 6. Σχεδιάζει μέτρα και μεθόδους προστασίας του προσωπικού κατά τις επιχειρήσεις, μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις και διημερεύσεις αυτού
 7. Αναφέρει καθημερινά στο Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης για τη δράση και τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας του και τον ενημερώνει άμεσα για κάθε σοβαρό περιστατικό
 8. Καταρτίζει τον εμπιστευτικό τακτικό και έκτακτο σχεδιασμό δράσης του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων και τον κοινοποιεί στη προϊστάμενή του Υποδιεύθυνση.
 9. Ο σχεδιασμός αυτός δύναται να τροποποιείται σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή του σε απρόβλεπτες ή μεταβαλλόμενες συνθήκες και περιστάσεις.
 10. Σε κατεπείγουσες σημαντικές και έκτακτες περιπτώσεις αρκεί η προφορική ενημέρωση της οικείας Υποδιεύθυνσης.
 11. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδείκνυται ή επιβάλλεται και κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης, κοινοποιεί το σχεδιασμό αυτό και στα λοιπά Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων ή και σε άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες της αυτής ή όμορων Αστυνομικών Διευθύνσεων, διαδικασία η οποία σε έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις δύναται να υλοποιείται και προφορικά.
 12. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες, για την άρτια και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματός του, και φροντίζει για την ανάπτυξη και διατήρηση σε υψηλό βαθμό του ηθικού του, ώστε να είναι πάντοτε ικανό για την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής του
 13. Συνεργάζεται με τις τοπικές στρατιωτικές και λοιπές αρχές, Ο.Τ.Α. και φορείς στα πλαίσια της αποστολής του.
 14. Συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης του Υποδιοικητή του Τμήματος και γνωματεύει σ’ αυτές που συντάσσει εκείνος
5.  
  Το Διοικητή του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Υποδιοικητής
6.  
  Ο Υποδιοικητής του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων φέρει το βαθμό του Αστυνόμου Β΄, είναι άμεσος βοηθός του Διοικητή και εκτελεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και ανάλογα με τις διαταγές και τις οδηγίες του. Ειδικότερα, ο Υποδιοικητής:.
 1. Ενημερώνεται για τα προβλήματα του Τμήματος, αξιολογεί αυτά και συμμετέχει στο σχεδιασμό διάταξης της υπηρεσίας, για την αντιμετώπισή τους
 2. Επιβλέπει τη διεξαγωγή των διοικητικής φύσεως εργασιών και της επιχειρησιακής δράσης του Τμήματος και βεβαιώνεται προσωπικά κατά τις τακτικές συγκεντρώσεις και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο για την εμφάνιση και παράσταση του προσωπικού, καθώς και για την καθαριότητα και την εν γένει κατάσταση του οπλισμού και των λοιπών εφοδίων που αυτό κατέχει και διατάσσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται
 3. Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού του Τμήματος
7.  
  Οι προϊστάμενοι των Γραφείων του Επιτελείου της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης και του Γραφείου Γραμματείας των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων φέρουν το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή του Αρχιφύλακα που προέρχεται από παραγωγική σχολή ή προαγωγικές εξετάσεις και είναι υπεύθυνοι για την άρτια εκπλήρωση της αποστολής του Γραφείου τους
Άρθρο 4 "Ειδικά καθήκοντα Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή"
1.  
  Περιφέρειας Κρήτης. Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κρήτης, πέραν των άλλων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Αξιολογεί τη δραστηριότητα της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης, διαπιστώνει, καταλλήλως, το βαθμό επίτευξης των τεθέντων στόχων και εισηγείται αναλόγως. β. Υποβάλλει στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ανά δίμηνο, λεπτομερή αναφορά για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της δράσης της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης. γ. Επιθεωρεί τακτικά, μία τουλάχιστον, φορά ανά τετράμηνο και έκτακτα, όταν κρίνει αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης, με σκοπό τη διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας αυτών και εκδίδει τις αναγκαίες διαταγές και οδηγίες. δ. Αναθέτει, στο Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης το συντονισμό και την ευθύνη της διεξαγωγής επιχειρήσεων σε περιπτώσεις μείζονος σπουδαιότητας ή εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές εξελίσσονται σε περιοχές περισσοτέρων της μιας Αστυνομικών Διευθύνσεων δικαιοδοσίας του ή συμπράττουν κατ’ αυτές δυνάμεις και άλλων αστυνομικών Υπηρεσιών. ε. Διατάσσει ή εγκρίνει, ανάλογα, τη δραστηριοποίηση των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και σε εκτός της εδαφικής τους δικαιοδοσίας περιοχές, εφόσον ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν. στ. Εγκρίνει την παροχή συνδρομής ή ενίσχυσης Υπηρεσιών των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης από προσωπικό των οικείων Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, για την αντιμετώπιση σοβαρών ή έκτακτων καταστάσεων. ζ. Συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης και γνωματεύει σ’ αυτές που συντάσσει εκείνος.
Άρθρο 5
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄, β΄ και στ΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α΄- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (Α΄- 38).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
 • Την υπ’ αριθ. 1039386/441/Α-0006 από 21-4-2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄- 571).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 85.000.000 δραχμών, περίπου, για το έτος 2000, 78.000.000 δραχμών περίπου για καθένα των ετών 2001, 2002 και 2004, 83.000.000 δραχμών περίπου για το έτος 2003 και 80.000.000 δραχμών περίπου για το έτος 2005. Από τις δαπάνες αυτές, εκείνες του έτους 2000 θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», οι δαπάνες του έτους 2001 θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του αντίστοιχου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ οι δαπάνες του έτους 2002 και επομένων ετών θα προβλέπονται και θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στους αντίστοιχους Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
 • Την υπ΄αριθ. 3/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-02-20 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/29
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης. 2008/112 2008