ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/400

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-12-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-12-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκρότηση του Μουσείου Μινωϊκού Πολιτισμού ως ειδικής περιφερειακής υπηρεσίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συγκρότηση Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας"
1.  
  Το αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου συγκροτείται ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, επιπέδου Διεύθυνσης και μετονομάζεται σε Μουσείο Μινωϊκού Πολιτισμού (Μ.Μ.Π.). Το Μουσείο Μινωϊκού Πολιτισμού έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και στεγάζεται στην οδό Ξανθουδίδου 2.
Άρθρο 2 "Σκοποί"
1.  
  Το Μουσείο Μινωϊκού Πολιτισμού είναι επιστημονικός οργανισμός ανοικτός στο κοινό, με ευρύτερο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, προστασία, διατήρηση, έκθεση, ανάδειξη, προβολή και μελέτη αρχαίων αντικειμένων που χρονολογούνται από τους απώτατους χρόνους της προϊστορικής έως την υπομινωϊκή περίοδο. Τα παραπάνω αρχαία εντάσσονται σε συλλογές και προέρχονται από τον γεωγραφικό χώρο της νήσου Κρήτης. Το Μουσείο Μινωϊκού Πολιτισμού στο πλαίσιο της πραγματοποίησης των σκοπών του, απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ενθαρρύνει με κατάλληλες δραστηριότητες την αύξηση της προσέλευσης των επισκεπτών στο Μουσείο, ευνοεί την ψυχαγωγική και παιδευτική επαφή του κοινού με τις συλλογές του και εγγυάται τον επιστημονικά τεκμηριωμένο και διεθνώς δόκιμο μουσειολογικά τρόπο παρουσίασής τους.
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Μουσείο Μινωϊκού Πολιτισμού για την εκπλήρωση των σκοπών του μεριμνά για:
 1. την οργάνωση και παρουσίαση στο κοινό των μονίμων εκθέσεων των συλλογών του
 2. Τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συνεργασία με Μουσεία της Επικράτειας, με τις Εφορείες Προϊστορικών - Κλασικών Αρχαιοτήτων και όλες γενικά τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και με έγκυρα Μουσεία του εξωτερικού ή με φορείς που διασφαλίζουν την υψηλού επιπέδου παρουσίαση των αντικειμένων σε ασφαλείς συνθήκες μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ
 3. Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται σε ομάδες εκπαιδευόμενων ή επιστημόνων, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με έγκυρους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την παρουσίαση, γνωριμία, ανάδειξη και προβολή του Μινωϊκού πολιτισμού
 4. Την ταξινόμηση του αρχαιολογικού υλικού του Μουσείου κατά κατηγορία αντικειμένου ή προέλευση
 5. Τη φύλαξη και συντήρηση των συλλογών σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειολογικές προδιαγραφές
 6. Την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση των συλλογών με επιστημονικά τεκμηριωμένο και διεθνώς δόκιμο μουσειολογικό τρόπο
 7. Την έρευνα και δημοσίευση μελετών, βιβλίων και καταλόγων σχετικών με τις συλλογές ή τις εκθέσεις
 8. Την περιοδική έκδοση Δελτίου του Μουσείου που απευθύνεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα
 9. Τον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου με αγορές νέων έργων και αντικειμένων και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο
 10. Τον συνεχή εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Μουσείου καθώς και τη διασύνδεσή της με διεθνή ηλεκτρονικά δίκτυα
 11. Την οργάνωση του κέντρου τεκμηρίωσης
2.  
  Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Μουσείο συνεργάζεται άμεσα με την ΚΓ΄ Εφορεία καθώς και με τις άλλες ΕΠΚΑ της Κρήτης ιδίως στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την πληρέστερη επιστημονικά και τεκμηριωμένη παρουσίαση των εκθέσεών του και τον εμπλουτισμό των συλλογών του. Το προσωπικό του Μουσείου αποτελείται από υπαλλήλους της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχ/των, που τοποθετούνται ύστερα από μεταφορά σ΄ αυτό των αναγκαίων θέσεων, καθώς και από υπαλλήλους του ΥΠΠΟ, που τοποθετούνται, αποσπώνται ή μετατίθενται στο Μουσείο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, μετά από κατανομή νέων θέσεων.
Άρθρο 4 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Τμημάτων"
1.  
  Το Μουσείο Μινωϊκού Πολιτισμού απαρτίζεται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Συλλογής Μινωϊκής Κεραμεικής και Τοιχογραφιών
 2. Τμήμα Συλλογής Μινωϊκής Μικροτεχνίας και Μικρογλυπτικής
 3. Τμήμα Συλλογής Σφραγιδογλυφίας
 4. Τμήμα Συλλογής Λιθίνων
 5. Τμήμα Μουσειογραφικών Μελετών, Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού Εκθέσεων και Τεχνικής Υποστήριξης
 6. Τμήμα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Εκδόσεων και Επικοινωνίας
 7. Τμήμα Συντήρησης
 8. Τμήμα Διοικητικού και Οικονομικών Υποθέσεων
2.  
  Οι υπάρχουσες Συλλογές της Ελληνικής και Ελληνορωμαϊκής Αρχαιότητας του Μουσείου Ηρακλείου παραμένουν προσωρινά στο Μουσείο Μινωϊκού Πολιτισμού, μέχρις ότου μεταστεγασθούν σε Μουσείο διαχρονικού χαρακτήρα της περιοχής
3.  
  Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων του ΜΜΠ κατανέμονται ως εξής:
 1. Στα Τμήματα των Συλλογών:
 2. (α) Μινωϊκής Κεραμεικής και Τοιχογραφιών, (β) Μινωϊκής Μικροτεχνίας και Μικρογλυπτικής, (γ) Σφραγιδογλυφίας και (δ) Λιθίνων, υπάγονται η διαφύλαξη, η προστασία, η διατήρηση, η έκθεση, η ανάδειξη, η προβολή και η μελέτη, καθώς και θέματα κατοχής, συλλογής, εμπορίας, εξαγωγής από την ελληνική επικράτεια και διακίνησης έργων και αντικειμένων του Μουσείου που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες και χρονολογούνται στην προανακτορική, παλαιοανακτορική, νεοανακτορική, μετανακτορική και υπομινωϊκή περίοδο.
 3. Τα τμήματα των Συλλογών συμμετέχουν στη σύνταξη της μουσειολογικής μελέτης των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου.
 4. Στο Τμήμα (ε) Μουσειογραφικών μελετών, Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού Εκθέσεων και Τεχνικής Υποστήριξης ανήκουν:
  • Ο καλλιτεχνικός σχεδιασμός, η σύνταξη και εφαρμογή της μουσειογραφικής μελέτης των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου σε συνεργασία, με τα Τμήματα Συλλογών Μινωϊκής Κεραμεικής και Τοιχογραφιών, Μινωϊκής Μικροτεχνίας και Μικρογλυπτικής, Σφραγιδογλυφίας και Λιθίνων τα οποία έχουν την ευθύνη του επιστημονικού και αρχαιολογικού μέρους της μελέτης
  • Ο καλλιτεχνικός σχεδιασμός και η τεχνική υποστήριξη των περιοδικών εκθέσεων που πρόκειται να παρουσιασθούν σε χώρους εκτός Μουσείου ή να περιοδεύσουν σε άλλες περιοχές
  • Η σήμανση των εκθέσεων και των χώρων του Μουσείου
  • Τα θέματα που αφορούν στην εξασφάλιση της καλής λειτουργίας, τη συντήρηση και την επισκευή των κάθε είδους εγκαταστάσεων του κτιρίου του Μουσείου, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού
 5. Στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Εκδόσεων και Επικοινωνίας ανήκουν:
  • Η διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Συλλογών του Μουσείου
  • Η οργάνωση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Μουσείου. γγ ) Οι κάθε φύσης επιστημονικές και άλλες εκδόσεις του Μουσείου.
  • Θέματα προβολής και επικοινωνίας του Μουσείου
  • Η οργάνωση και λειτουργία του πωλητηρίου του Μουσείου. στστ)Η εξυπηρέτηση των ειδικών μελετών μελετητών, οι φωτογραφήσεις, οι βιντεοσκοπήσεις και οι κινηματογραφήσεις εντός του Μουσείου.
  • Η διεθνής προβολή του Μουσείου μέσω των νέων τεχνολογιών
  • Οι δημόσιες σχέσεις του Μουσείου καθώς και η ευθύνη για την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού, την εύρυθμη λειτουργία του πωλητηρίου και των κάθε φύσεως θεμάτων που σχετίζονται μ΄ αυτό, την προώθηση δελτίων τύπου στα ΜΜΕ και την διεκπεραίωση της σχετικής εσωτερικής και διεθνούς αλληλογραφίας
 6. Στο Τμήμα Συντήρησης υπάγονται ο καθορισμός, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η αισθητική παρουσίαση των αρχαιολογικών αντικειμένων και κάθε φύσης εκθεμάτων σε συνεργασία κατά περίπτωση με τα Τμήματα Συλλογών του Μουσείου
 7. Στο Τμήμα Διοικητικού και Οικονομικών Υποθέσεων ανήκουν:
  • Τα θέματα του προσωπικού και η διοικητική εν γένει μέριμνα και υποστήριξη
  • Η διαχείριση και η διεκπεραίωση των οικονομικών θεμάτων
  • Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Μουσείου
  • Η σύνταξη του προγράμματος εργασίας του πάσης φύσεως φυλακτικού προσωπικού
  • Η φύλαξη και η παρακολούθηση της ομαλής εκτέλεσης του προγράμματος φύλαξης
  • Ο καθαρισμός των χώρων των Μουσείων
  • Ο ηλεκτρονικός έλεγχος του Μουσείου
Άρθρο 5 "Προϊστάμενοι"
1.  
  Του Μουσείου Μινωϊκού Πολιτισμού προϊσταται Αρχαιολόγος του Κλάδου ΠΕ2 του ΥΠΠΟ με βαθμό Διευθυντή και με εξειδίκευση στην Μινωϊκή Αρχαιολογία, κατά τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις. Ο Διευθυντής:.
 1. Προϊσταται του προσωπικού του Μουσείου και έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του
 2. Συντάσσει το πρόγραμμα έργων και δραστηριοτήτων του Μουσείου και τον ετήσιο προϋπολογισμό και παρακολουθεί την εκτέλεσή του
 3. Συγκροτεί ομάδες εργασίας από το προσωπικό του Μουσείου, για τη διοργάνωση ή τη συμμετοχή σε περιοδικές εκθέσεις και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
 4. Εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες του Μουσείου. ε)Παραπέμπει θέματα στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων (ΤΣΜ) ή το Κεντρικό Αρχ/κό Συμβούλιο (ΚΑΣ) υπογράφοντας τις σχετικές εισηγήσεις.
 5. Προωθεί και συντονίζει θέματα συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού
 6. Υποδέχεται και ξεναγεί επίσημες προσωπικότητες εσωτερικού και εξωτερικού
2.  
  Στις προβλεπόμενες θέσεις με βαθμό Διευθυντή του κλάδου ΠΕ2 Αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού προστίθεται μία (1) θέση με αντίστοιχη μείωση μίας (1) κενής θέσης των ενιαίων βαθμών Δ-Α του ιδίου κλάδου
3.  
  Των Τμημάτων Συλλογών και του Τμήματος Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Εκδόσεων και Επικοινωνίας προϊστανται Αρχαιολόγοι του Κλάδου ΠΕ2 με βαθμό Α΄ του ΥΠΠΟ. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων συλλογών:.
 1. Έχουν την επιστημονική ευθύνη των αντικειμένων και έργων των συλλογών
 2. Διασφαλίζουν την πρόσβαση των ειδικών μελετητών στις συλλογές ευθύνης τους
 3. Ενημερώνονται για την κίνηση των Μουσείων στον Ευρωπαϊκό ή διεθνή χώρο
 4. Συμμετέχουν σε επιτροπές διεθνών οργανισμών (π.χ. ΙCΟΜ) σχετικών με το αντικείμενό τους, διασφαλίζοντας και προωθώντας τη δυναμική παρουσία και προβολή του Μουσείου σε έγκυρες εκθέσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 5. Εισηγούνται κατά περίπτωση τον σχετικό κατάλογο έργων και αντικειμένων που πρόκειται να παρουσιασθούν στις εκθέσεις
 6. Συνεργάζονται απαραιτήτως με τα υπόλοιπα κατά περίπτωση τμήματα του Μουσείου
4.  
  Του Τμήματος Μουσειογραφικών Μελετών, Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού Εκθέσεων και Τεχνικής Υποστήριξης, προϊσταται αρχιτέκτων ή μουσειακός καλλιτέχνης του κλάδου ΠΕ3 Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ7 Καλλιτεχνών Συντηρητών
5.  
  Του Τμήματος Συντήρησης, προΐσταται συντηρητής του κλάδου ΠΕ10 Μουσειακών Γλυπτών ή ελλείψει αυτού κατά αρχαιότητα ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Συντηρητών ή ΤΕ0 Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης
6.  
  Του Τμήματος Διοικητικού και Οικονομικών Υποθέσεων, προϊσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 του ΥΠΠΟ. Στον Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 28 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 271) καθώς και του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 941/1977 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών» (ΦΕΚ Α΄ 320).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 195).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 1480).
 • Την αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1485).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη 1.800.000 δρχ. η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΥΠΠΟ (Τακτικό Προϋπολογισμό, Π.Δ.Ε., Αριθμολαχείων ΛΟΤΤΟ, επιχορηγήσεις ΤΑΠΑ κ.λπ.)
 • Τις αριθμ. 600/2001 και 638/2001 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, αποφασίζουμε.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/941 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/941 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία