ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/402

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-12-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-12-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και καταβολής των εξόδων παράστασης των αιρετών οργάνων των υπηρεσιών αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και των εξόδων παράστασης των αιρετών οργάνων των εν λόγω υπηρεσιών, καταβάλλεται με μισθοδοτικές καταστάσεις μέσω των οικείων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και ειδικότερα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης όπου εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους, σε βάρος του ειδικού φορέα 07-120 και των οικείων ΚΑΕ σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού»
2.  
  Η πληρωμή διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Εκκαθαριστές αποδοχών ορίζονται οι Διευθυντές των Οικονομικών Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και σε περίπτωση απουσίας τους οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
3.  
  Υποχρεώσεις τακτικών αποδοχών που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων καταβάλλονται με χρηματικά εντάλματα σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού εξόδου του αναφερόμενου στην πρώτη παράγραφο του παρόντος ειδικού φορέα, κατά τις οριζόμενες για τους δημοσίους υπαλλήλους διατάξεις και διαδικασίες
Άρθρο 2
1.  
  Οι σχετικές πιστώσεις για την πλήρωση των νέων θέσεων προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, καθώς επίσης και των μετατάξεων που διενεργούνται στις υπηρεσίες αυτές, εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
2.  
  Η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας διενεργείται μόνο ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση ή εγγραφή των σχετικών προβλέψεων θέσεων και την παροχή βεβαίωσης της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (άρθρο 34 παρ. 5 του ν. 2768/1999).
3.  
  Στην πρώτη μισθοδοτική κατάσταση των διοριζομένων και μετατασσομένων υπαλλήλων, βεβαιώνεται απαραίτητα η ύπαρξη αντίστοιχης πρόβλεψης με υποχρέωση αναγραφής και του αριθμού πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης της ΥΔΕ στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Αν οι υπάλληλοι πληρώνονται μέσω Τραπεζικού συστήματος, η διαπίστωση της βεβαίωσης ανήκει στους αρμόδιους εκκαθαριστές αποδοχών.
Άρθρο 3
1.  
  Η αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού, για εργασία εξαιρεσίμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών θα βαρύνει τους οικείους προϋπολογισμούς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όπου θα εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι δαπάνες αυτές θα καλύπτονται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Ν.Α. ή από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.), χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, (άρθρο 34 παρ. 5 του ν. 2768/1999).
Άρθρο 4
1.  
  Καθορίζουμε ως χρόνο ενάρξεως εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος την 1.1.2002. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) της παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν. 2768/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)”, σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ - Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273/8.12.1999). β) του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
 • Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 (ΦΕΚ 1480/Β/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Σταύρο Μπένο και Λάμπρο Παπαδήμα».
 • Την αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485/Β/31.10.2001).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ αριθμ. 580, 645/2001 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.[...]" 1999/2768 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία