ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/403

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-12-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-12-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων διαμονής στην Ελλάδα υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τροποποίηση των Π.Δ. 525/1983, 499/1987 και 278/1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 525/1983 (Α΄ 203), του στοιχείου (3) της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 499/1987 (Α΄ 238), καθώς και του εδαφίου γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 του Π.Δ. 278/1992 (Α΄ 144), που π [...]"
1.  
  Το στοιχείο (1) της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 499/1987 αντικαθίσταται ως εξής : Το υπό στοιχείο (1) της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου δικαιολογητικό
2.  
  Το εδάφιο α΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 278/1992 αντικαθίσταται ως εξής : Το αναφερόμενο στο εδάφιο α΄ της προηγούμενης παραγράφου έγγραφο
3.  
  Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 278/1992 αντικαθίσταται ως εξής : 1 Το αναφερόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 του παρόντος έγγραφο .
Άρθρο 3
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκαν το μεν πρώτο με το όρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), το δε δεύτερο με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70), 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του Ν. 2469/2000 (Α΄ 21).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την476/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2469 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/499 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/499 1987
Είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα υπηκόων κρατών μελών της ΕΟΚ, που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό βάσει άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή σπουδάζουν ή έχουν παύσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί εργαζόμενοι, σε συμμό[...]" 1992/278 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία