Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των άλλων Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πολιτικό Γραφείου του Πρωθυπουργού και, συγκεκριμένα, στις εξής θέσεις:"
1.  
  Θέσεις Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού
2.  
  Θέσεις Προϊσταμένου Γραφείου Σχεδιασμού Στρατηγικής, Διπλωματικού Γραφείου Πρωθυπουργού, Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού, Γραφείου για θέματα Ποιότητας Ζωής, Γραφείου Κοινωνικού Διαλόγου και Επικοινωνίας και Γραφείου Οργάνωσης και Διοίκησης
3.  
  Θέσεις Ειδικών Συμβούλων -Συνεργατών Γραφείου Σχεδιασμού Στρατηγικής, Διπλωματικού Γραφείου Πρωθυπουργού, Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού, Γραφείου για θέματα Ποιότητας Ζωής, Γραφείου Κοινωνικού Διαλόγου και Επικοινωνίας και Γραφείου Οργάνωσης και Διοίκησης
4.  
  Θέσεις Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων Γραφείου Σχεδιασμού Στρατηγικής Διπλωματικού Γραφείου Πρωθυπουργού, Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού, Γραφείου για θέματα Ποιότητας Ζωής, Γραφείου Κοινωνικού Διαλόγου και Επικοινωνίας και Γραφείου Οργάνωσης και Διοίκησης
5.  
  Θέσεις Ιδιαιτέρου Γραμματέα και Ειδικών Γραμματέων Γραφείου Οργάνωσης και Διοίκησης
6.  
  Θέσεις διαχειριστή-επιστάτη, βοηθού διαχειριστή - επιστάτη, ηλεκτροτεχνιτών, υδραυλικού, ξυλουργού, μαγείρου, σερβιτόρων, καθαριστριών, επιμελητών, κηπουρού, εργατών, τηλεφωνητών και ελαιοχρωματιστή, στην υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ Α΄ 175).
 • Τις διατάξεις του Ν. 1299/1982 «Οργάνωση Υπηρεσιών Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄ 129) όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ 294/1993 «Σύσταση Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄ 131).
 • Το άρθρο 29 Α του ανωτέρω Ν. 1558/1985, «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Την κοινή απόφαση ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/22875/31.10.2001 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 630).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις γνωμοδοτήσεις 500 και 631/2001 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1299 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1299 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. 1993/294 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία