ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/409

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-12-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-12-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Πρεσβεία της Ελλάδος στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 32 παρ. 3 εδ.α΄ του Ν.2594/98 ‘Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (Α΄ 62).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ.α του Ν.2469/1997 (Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη της τάξεως των 3.000.000 δρχ. ή 8.804,11 Ευρώ περίπου στον φορέα 120-ΚΑΕ 0715 καθώς επίσης και εθιμοτυπική δαπάνη της τάξεως των 5000 δολλαρίων ΗΠΑ κατ έτος στον φορέα 120-ΚΑΕ 0845, ήτοι 2.000.000 δρχ. ή 5.869,41 Ευρώ περίπου,
  • Την υπ αριθ. 1100383/1330/Α 0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών^ με θέμα Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών -Οικονομικών (Β΄ 1485).
  • Την υπ αριθ. 629/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία