ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/43

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-02-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-02-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-02-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση κλάδου και μεταφορά θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων, συνιστάται κλάδος ΠΕ Ιατρών (ελεγκτού-ειδικότητας παθολόγου) της κατηγορίας ΠΕ. Στον ανωτέρω κλάδο, μεταφέρεται μία (1) κενή θέση του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογισπκούτης κατηγορίας ΔΕ. Ο κλάδος ΠΕ Ιατρών, διαρθρώνεται ως εξής: Κλάδος ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας ελεγκτού-παθολόγου), θέση μία (1).
2.  
  Στον υπάρχοντα κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ της κατηγορίας ΔΕ, μεταφέρεται μία (1) κενή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
3.  
  Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων, ορίζονται τα αντίστοιχα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α), όπως ισχύει. Ειδικότερα για τη θέση του ελεγκτή ιατρού απαιτείται και πενταετής άσκηση του επαγγέλματος, αποδεικνυόμενη με ασφαλιστικό βιβλιάριο του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
4.  
  Η διάρθρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, της κατηγορίας ΔΕ, είναι η εξής: - Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις εννέα (9). - Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέσεις τρείς (3), ειδικότητας χειριστών Η/Υ. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του Ν.2503/97, άρθρο 20 (ΦΕΚ Α 107). β) του άρθ.29Α του Ν.1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38Α). γ) του Π.Δ/τος 372/14.9,95 (ΦΕΚ 201/Α) «Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το ΥΠ.Π.Κ.Α. στο Υπουργείο Εργασίας. δ) του Π.Δ/τος 373/14.9.95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201/Α).
 • Την αριθμ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 571/Β/21.4.2000).
 • Την αριθμ. 80027/8.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 610/Β/9.5.2000).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ 1/2/11187/12.5.2000 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λ.Τζανή και Κ.Καϊσερλή» (ΦΕΚ 630/Β/2000).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων για την επόμενη πενταετία 1.132.200 δρχ. κατ’ έτος. Για μεν έτος 2000 η δαπάνη θα καλυφθεί από το ειδικό αποθεματικό και για τα επόμενα έτη από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ταμείου από τους κωδικούς 0211,0221, 0224, 0225,0226,0238 και 0259.
 • Τις αριθ. 13/2000 και 441/2000 γνωμοδοτήσεις του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοιν.Α.σφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/80027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/80027 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2014/372 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/372 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία