ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/44

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-02-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-02-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-02-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χρήση του Όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΝΙΓΗΡΙΑΝΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
«Άρθρο μόνο» Επιτρέπεται η χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟ-ΝΙΓΗΡΙΑΝΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ». Στην Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγρ. 3 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό ..... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α΄).
  • Την από 28.4.1999 αίτηση του «ΕΛΛΗΝΟ - ΝΙΓΗΡΙΑΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ».
  • Το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α).
  • Την Κοινή Απόφαση αριθμ. 303/2000 Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη και Μαρία-Ελένη Αποστολάκη (ΦΕΚ 594/Β).
  • Την αριθμ. 535/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υφυπουργού Ανάπτυξης,