ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/45

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-02-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-02-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 539/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α’ 159).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το άρθρο 6 του β.δ. 539/1971 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Η ονομασία προέλευσης «ΡΑΨΑΝΗ» αναγνωρίζεται ως απλή, για τον ερυθρό ξηρό οίνο, ο οποίος παρασκευάζεται από σταφύλια των ποικιλιών Κρασάτο, Σταυρωτό ή Αμπελακιώτικο και Ξυνόμαυρο, που προέρχονται από αμπελώνες των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ραψάνης και Πυργετού του Δήμου Κάτω Ολύμπου και του Κοινοτικού Διαμερίσματος Αμπελακίων της Κοινότητας Αμπελακίων του Νομού Λάρισας». Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4 και 5 παρ. 2, 8 και 9 του ν.δ. 243/1969 «περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α 144), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 3 και 4 παρ. 1. 3 και 4 του ν. 427/1976 «περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.Δ. 243/1969 «περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α 230). β) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/ 1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περιπτ. α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).
  • Την 64/2000 εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 8/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/427 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/427 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/243 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/243 1969
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/539 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία