Ίδρυση Παιδοχειρουργικής κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Παιδοχειρουργική κλινική, η οποία εξυπηρετεί διδακτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
 1. Χειρουργική συγγενών ανωμαλιών, νεοπλασιών-κακώσεων και φλεγμονωδών παθήσεων που αφορούν τα όργανα του πεπτικού συστήματος, του ουροποιογεννητικού συστήματος, του θώρακα-πλην καρδιάς και μεγάλων αγγείων και του τραχήλου -πλην φάρυγγα και λάρυγγα- σε άτομα νεογνικής, βρεφικής και παιδικής ηλικίας
 2. Μεταμοσχεύσεις οργάνων σε άτομα βρεφικής και παιδικής ηλικίας
 3. Λαπαροενδροσκοπική χειρουργική όπως αυτή εφαρμόζεται σήμερα στην παιδοχειρουργική
 4. Μανομετρία πεπτικού και ουροποιητικού συστήματος
2.  
  Η κλινική εντάσσεται στον Τομέα Παιδιατρικής Μαιευτικής - Γυναικολογίας
3.  
  Οι σκοποί της κλινικής είναι οι ακόλουθοι:
 1. Η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στα θέματα με τα οποία ασχολείται, καθώς και η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε συναφή θέματα
 2. Η εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στα αντικείμενα της κλινικής
 3. Η ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 4. Η άσκηση προληπτικής ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας στην περιφέρεια που καλύπτει το Π. Π. Γ. Ν. Π. σαν τριτοβάθμιο κέντρο, σε ασθενείς με νοσήματα όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος.
 5. Η εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
 6. Η συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 7. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής
Άρθρο 2 "Προσωπικό"
1.  
  Η κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής και στο νοσοκομείο όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον διευθυντή και τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ Ε. Π.) του Τμήματος Ιατρικής, που η επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) νοσηλευτές και λοιπό παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών Δ. Ε. Π. των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/1992 και 13 παρ. 3(β) του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) των δε ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών με τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 1579/1985 και των υπολοίπων μελών με τη διαδικασία που ορίζεται στον οργανισμό του νοσοκομείου, στο οποίο εγκαθίσταται.
Άρθρο 3 "Διοίκηση-αρμοδιότητες"
1.  
  Η κλινική διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής και ορίζεται με τις διαδικασίες του άρθρου 28 του ν.2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12 του ν.2188/1994(Α΄ 18).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται. -Η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Παιδιατρικής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας της κλινικής και η μέριμνα για την εφαρμογή του. - Η μέριμνα νια την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικής Επιτροπής) του νοσοκομείου στο οποίο εγκαθίσταται και λειτουργεί η κλινική, σε θέματα που αφορούν την παροχή νοσηλευτικού έργου. - Η μέριμνα για τη στελέχωση της και την οικονομική διαχείριση των εσόδων της. - Η μέριμνα για την υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Παιδιατρικής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, της κλινικής. - Η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Παιδιατρικής Μαιευτικής -Γυναικολογίας, για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, και - Η υπογραφή κάθε εξερχόμενου της κλινικής εγγράφου.
Άρθρο 4 "Εγκατάσταση - λειτουργία"
1.  
  Η κλινική εγκαθίσταται με τη διαδικασία του άρθρου 13 του ν. 1397/1983, στο κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 411/1995 (Α΄ 237) Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο της κλινικής και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
2.  
  Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει ήδη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Παιδιατρικής, Μαιευτικής - Γυναικολογίας.
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων της κλινικής επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
Άρθρο 5 "Χώροι νοσηλείας ασθενών και ειδικών εξετάσεων"
1.  
  Ασθενείς νεογνικής ηλικίας, μετά την χειρουργική επέμβαση νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας, νεογέννητων και παρακολουθούνται από τους παιδοχειρουργούς σε συνεργασία με τους νεογνολόγους
2.  
  Ασθενείς βρεφικής και παιδικής ηλικίας νοσηλεύονται στην Παιδοχειρουργική κλινική. Για τις ανάγκες λειτουργίας της παιδοχειρουργικής κλινικής απαιτούνται δεκαπέντε (15) κλίνες (ενηλίκων και βρεφών).
3.  
  Αίθουσα μανομετρίας. Στο χώρο αυτό εγκαθίσταται ειδική συσκευή για την προεγχειρητική μελέτη και διάγνωση και τον μετεγχειρητικό έλεγχο ασθενών με συγγενείς και επίκτητες παθήσεις των συστημάτων πεπτικού, ουροποιητικού (γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, ακράτεια κοπράνων, νευρογενής ουροδόχος κύστη).
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του ν. 2083/1992 (Α΄ 159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο, για τους σκοπούς της κλινικής.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες της κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: -Βαθμολόγιο φοιτητών. -Αρχείο Χειρουργείου. -Αρχείο αρρώστων εξωτερικού Ιατρείου και εισαγωγών. -Αρχείο νοσηλευομένων εντατικής θεραπείας. -Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. -Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. -Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. -Βιβλίο καταγραφής όλων των οργάνων καθώς και του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου συντήρησης. -Βιβλίο καταγραφής αναλώσιμου υλικού και εξαρτημάτων μηχανημάτων και συσκευών της κλινικής. -Βιβλίο μεταβολών προσωπικού. -Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. -Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του ν. 1268/82 (Α 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/83 (Α΄ 173) και β) του άρθρου ΙΙ του π.δ. 55/1996 (Α΄ 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του- Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 355/18.10.99).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, (άρθρο 29Α του ν. 1588/1985 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις αριθ. 211/2000 και 463/2000 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1588 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
(1 ) Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου με την επωνυμία Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. 1995/411 1995
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία