Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του παρόντος και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των άρθρων 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) και 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α) όπως ισχύουν κάθε φορά, καθορίζονται στα επόμενα άρθρα του διατάγματος αυτού. Εφεξής άλλα ειδικά προσόντα διορισμού μπορεί, με τους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς, να καθορίζονται μόνο για τους κλάδους ή τις ειδικότητες των οποίων οι ανάγκες δεν καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού.
2.  
  Πλέον των προσόντων που προβλέπονται από το διάταγμα αυτό ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ (άρθρο 18 παρ. 7 Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2527/1997).
3.  
  Πρόσθετα προσόντα διορισμού σε θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων που προβλέπονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος στους οργανισμούς ή κανονισμούς συγκεκριμένων υπηρεσιών εξακολουθούν να ισχύουν
Άρθρο 2 "Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό"
1.  
  Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:
 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο
 2. Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της οικείας θέσης που αποδεικνύεται με:
 3. Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, ή
  • μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, ή ιιι) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μια τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης.
  • Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρμογή του παρόντος.
  • Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τη θέση χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων, ο οικείος φορέας μπορεί να δέχεται τα βασικά αυτά πτυχία ως τυπικό προσόν διορισμού στη θέση.
 4. Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
 5. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορεί να ορίζεται ότι σε περίπτωση που η πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων δεν καθίσταται δυνατή από υποψηφίους με άριστη γνώση της ξένης γλώσσας, μπορεί να καλύπτονται από υποψηφίους με πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας.
2.  
  Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ορίζονται τα σχετικά με την κάθε θέση αποδεκτά βασικά πτυχία ή διπλώματα. Μπορεί επίσης να ορίζεται η κατά περίπτωση απαιτούμενη ξένη γλώσσα ή και περισσότερες, το επίπεδο γλωσσομάθειας των τελευταίων, πρόσθετη εμπειρία για την περίπτωση που η εξειδίκευση αποδεικνύεται με διδακτορικό καθώς και για όλες ή μέρος των θέσεων να απαιτούνται επιλεκτικά ορισμένα μόνο από τα προσόντα ι, ιι, ιιι της παραγράφου 1β. ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ).
Άρθρο 3
1.  
  Για τους κλάδους ΠΕ μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ, προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
2.  
  Στην περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας για την οποία το οριζόμενο από την προηγούμενη παράγραφο πτυχίο ή δίπλωμα δεν παρέχεται από ΑΕΙ ημεδαπής, ως προσόν διορισμού γίνεται δεκτό το συναφούς ονομασίας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής, ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής
Άρθρο 4 "Κλάδος ΠΕ Διοικητικός και / ή Οικονομικός"
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται:
 1. Στην περίπτωση πλήρωσης των θέσεων με την διαδικασία διαγωνισμού, πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
 2. Στην περίπτωση πλήρωσης των θέσεων με την διαδικασία πινάκων προτεραιότητας (άρθρο 18 Ν 2190/1994 όπως ισχύει), πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής, μιας από τις παρακάτω ειδικότητες:
 3. - Νομικής - Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Δημόσιας Διοίκησης - Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας - Πολιτικών Επιστημών - Πολιτικής Επιστήμης - Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών - Οικονομικών Επιστημών - Οικονομικής Επιστήμης - Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών - Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών - Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Μarketing) - Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής - Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης - Στατιστικής - Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Κοινωνιολογίας - Κοινωνικής Διοίκησης - Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής - Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών - Μεσογειακών Σπουδών - Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Ναυτιλιακών Σπουδών - Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Επιχειρήσεων - Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
2.  
  Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου γίνεται παραπομπή όταν τα παραπάνω προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κλάδων διαφορετικής ονομασίας
3.  
  Όταν ο κλάδος είναι αμιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται με την προκήρυξη τα προσόντα διορισμού σε πτυχία ή διπλώματα διοικητικών ή νομικών μόνο σπουδών γενικώς ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που ο κλάδος είναι αμιγώς λογιστικός ή οικονομικός.
Άρθρο 5 "Κλάδος ΠΕ Μηχανικών (Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον οργανισμό ή κανονισμό της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου)."
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
2.  
  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ
Άρθρο 6
1.  
  Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής (Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: α) Επιστήμης των Υπολογιστών και β) Μηχανικών Η/Υ). Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Άρθρο 7
1.  
  Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών (Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: α) Γεωπονίας, β) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, γ) Κτηνιατρικής, δ) Γεωλογίας και ε) Ιχθυολογίας). Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: α) Για την ειδικότητα Γεωπονίας, το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. β) Για τις ειδικότητες Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Κτηνιατρικής ή Γεωλογίας, το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. γ) Για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας, το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων με τα παραπάνω προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Φυσικής ή Χημείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον πιστοποιητικό ειδίκευσης ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε πανεπιστήμια ή επιστημονικά εργαστήρια ή δημόσιους ερευνητικούς φορείς ή ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών σε θέματα Ιχθυολογίας ή Υδροβιολογίας ή Ιχθυοπαθολογίας ή Αλιείας ή δίπλωμα ή πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ιχθυοκαλλιέργειας ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Άρθρο 8 "Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος"
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα: - Μηχανικών Περιβάλλοντος - Περιβάλλοντος - Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων - Γεωγραφίας - Επιστήμης της Θάλασσας - Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Γεωλογίας - Βιολογίας - Φυσικής - Χημείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχής ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Με την προκήρυξη μπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας Περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχής ειδικότητας της αλλοδαπής. Ειδικά στην περίπτωση εξειδίκευσης θέσεων Μηχανικών Περιβάλλοντος, ως προσόν διορισμού για τις θέσεις αυτές απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος.
Άρθρο 9 "Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων (Περιλαμβάνονται μια ή περισσότερες ξένες γλώσσες)"
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο, κατά περίπτωση, πτυχίο ή δίπλωμα μετάφρασης και διερμηνείας ξένων γλωσσών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής
2.  
  Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται για μια πενταετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής και άριστη γνώση μιας ή περισσοτέρων, κατά περίπτωση, ξένων γλωσσών που ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων.
Άρθρο 10 "Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων"
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα αρχειονομίας και βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους με το παραπάνω προσόν, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βιβλιοθηκονομίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, που ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολής της αλλοδαπής και πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Άρθρο 11
1.  
  Κλάδος ΠΕ Ιατρών / Ιατρών ειδικοτήτων (ορίζονται κατά περίπτωση) Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται : (α) Για τους ιατρούς χωρίς ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής. (β) Για τους ιατρούς ειδικοτήτων, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας από την αρμόδια ελληνική αρχή. ΚΛΑΔΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ).
Άρθρο 12
1.  
  Για τους κλάδους ΤΕ μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων, των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος Τ.Ε.Ι. ή ναυτικών ακαδημιών, προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή ναυτικών ακαδημιών της ημεδαπής, ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Άρθρο 13 "Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός"
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα όλων των τμημάτων της «Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας» των ΤΕΙ, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2.  
  Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου γίνεται παραπομπή όταν τα παραπάνω προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κλάδων διαφορετικής ονομασίας
3.  
  Όταν ο κλάδος είναι αμιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται με την προκήρυξη τα προσόντα διορισμού σε πτυχία ή διπλώματα διοικητικών μόνο σπουδών γενικώς ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που ο κλάδος είναι αμιγώς λογιστικός.
Άρθρο 14
1.  
  Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής (περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: α) πληροφορικής (σχεδιασμού λογισμικού και εφαρμογών) και β) ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων) Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Άρθρο 15 "Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών εκτός από τις ειδικότητες Σχεδιασμού λογισμικού και εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων)"
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2.  
  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ
Άρθρο 16 "Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (περιλαμβάνονται οι ειδικότητες γραφιστικής, τεχνολογίας γραφικών τεχνών, φωτογραφίας, διακοσμητικής και συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης)"
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2.  
  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ. ΚΛΑΔΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ).
Άρθρο 17
1.  
  Για τους κλάδους ΔΕ μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία: - Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή - πτυχίου: - Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών τεχνικού / επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή - απολυτηρίου τίτλου: - ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή - τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή - τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή - σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή - άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παραπάνω σχολικών μονάδων.
2.  
  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με το ανωτέρω προσόν επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
Άρθρο 18 "Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων"
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: - Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή - Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή - Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων:.
 1. Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραμματέων
 2. Οικονομίας
 3. Βιβλιοθηκονομίας ή - Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων:
 4. Υπαλλήλων Διοίκησης,
 5. Εμπορικών Επιχειρήσεων ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον γνώση επεξεργασίας κειμένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
2.  
  Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να ορίζονται θέσεις αποκλειστικά ειδικότητας λογιστικής. Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω προσόντα μπορεί να περιορίζονται σε πτυχία ή διπλώματα ή απολυτήριους τίτλους, λογιστικών μόνο σπουδών γενικώς, ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών, μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.
3.  
  Στην περίπτωση που οι ανάγκες επιμέρους υπηρεσιών απαιτούν και γνώση Στενογραφίας, αυτό ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων
4.  
  Τα προσόντα διορισμού του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων υφισταμένων κλάδων ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων
Άρθρο 19 "Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ή ΔΕ Πληροφορικής) (περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: α) Προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, β) Χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών (περιλαμβάνονται και οι εργασίες εισαγωγής στοιχείων μέσω Η/Υ ή διατρητικών μηχανών)"
1.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 17.
2.  
  Ειδικώς για την ειδικότητα χειριστών Η/Υ, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιμου σχολείου και διετή αντίστοιχη εμπειρία
Άρθρο 20 "Κλάδος ΔΕ Τεχνικός"
1.  
  Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες:
 1. των τομέων:
 2. - Μηχανολογικού - Ηλεκτρονικού - Ηλεκτρολογικού - Κατασκευών, Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών των Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων,
 3. των κλάδων:
 4. - Δομικών έργων - Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων,
 5. των τομέων:
 6. - μηχανολογικού - ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού και - δομικού, των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων,
 7. των τμημάτων:
 8. - μηχανολογικού, - ηλεκτρολογικού, - ηλεκτρονικού και - δομικών κατασκευών, των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών.
 9. Περιλαμβάνονται, επίσης, αντίστοιχες ειδικότητες των τομέων Ι.Ε.Κ., αντίστοιχες ειδικότητες των σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α΄), ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και η ειδικότητα χειριστών χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων.
2.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα σχολικών μονάδων της προηγούμενης παραγράφου
3.  
  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
4.  
  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 3, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία. Στην τελευταία περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 21 "ΔΕ Οδηγών Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται:"
1.  
  Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 2.Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
3.  
  Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης η κατηγορία της οποίας ορίζεται με την προκήρυξη
4.  
  Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορεί να καθορίζεται προσθέτως και συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία
Άρθρο 22
1.  
  Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων (περιλαμβάνονται οι ειδικότητες μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών) Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται απολυτήριος τίτλος σχολών του άρθρου 18 του διατάγματος αυτού, άριστη γνώση μιας ή περισσοτέρων κατά περίπτωση, ξένων γλωσσών, που ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και επιπλέον γνώση επεξεργασίας κειμένων και πινάκων σε Η/Υ
Άρθρο 23 "Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών"
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Κάθε φορά που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με τα προσόντα του άρθρου 18 του παρόντος.
2.  
  Σε όσες περιπτώσεις θέσεις τηλεφωνητών εντάσσονται ως ειδικότητα σε άλλους κλάδους, προσόν διορισμού για τις θέσεις αυτές ορίζεται αποκλειστικά το προσόν της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 24
1.  
  Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας (περιλαμβάνονται οι ειδικότητες εκτυπώσεων, γραφικών τεχνών, φωτοσύνθεσης και άλλες συναφείς ειδικότητες τυπογραφίας) Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση ειδικότητας από το άρθρο 17 του παρόντος. ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ).
Άρθρο 25 "Προσόντα διορισμού σε κλάδους ΥΕ"
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 26
1.  
  Σε κάθε κλάδο ΠΕ ή ΤΕ που η ονομασία του είναι ίδια με την ονομασία σχολής ή τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της οικείας σχολής ή τμήματος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν διάταγμα ή στις οικείες οργανικές διατάξεις ή κανονισμούς.
2.  
  Όπου με το παρόν διάταγμα ως προσόν διορισμού ορίζεται «το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα», η έννοια του όρου αυτού είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το από την προκήρυξη ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο. Την περί αυτού βεβαίωση χορηγεί η εκδούσα το πτυχίο σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3.  
  Σε κάθε κλάδο ΔΕ που η ονομασία του είναι ίδια με την ονομασία τομέα κύκλων τεχνικού - επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή κλάδου ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τομέα τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου, περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες του οικείου κλάδου ή τομέα, καθώς και οι αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες των τομέων ΙΕΚ ή τμημάτων τεχνικών - επαγγελματικών σχολών ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλων ισότιμων σχολικών μονάδων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν διάταγμα ή στις οικείες οργανικές διατάξεις ή κανονισμούς.
4.  
  Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται είτε με τους οργανισμούς ή κανονισμούς, είτε με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων
5.  
  Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος
6.  
  Για όποιους κλάδους ή ειδικότητες ως προσόν διορισμού απαιτείται ορισμένη γνώση ή εμπειρία, αυτή αποδεικνύεται:
 1. Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της
 2. Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμοδίας, Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής
 3. Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997.
 4. Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα
 5. Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.
 6. Ειδικά η απαιτούμενη για οποιοδήποτε κλάδο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ γνώση επεξεργασίας ελληνικών ή και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων με χρήση Η/Υ, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σχετική προκήρυξη.
 7. Στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ο διορισμός ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου (παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2839/2000, ΦΕΚ 196).
7.  
  Εμπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται μόνο εφόσον η σχετική ειδικότητα έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψήφιου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά
8.  
  Για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος, απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή. Το επίπεδο ή η τάξη της κατά περίπτωση άδειας, εφόσον δεν καθορίζεται με τον οργανισμό ή κανονισμό, ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Αν η άδεια άσκησης του αυτού επαγγέλματος χορηγείται σε κατόχους διαφορετικών πτυχίων ή διπλωμάτων ή απολυτηρίων τίτλων της ημεδαπής, τότε αυτά αποτελούν τυπικό προσόν διορισμού στον οικείο κλάδο ή ειδικότητα με την προϋπόθεση όμως της ισοτιμίας των τίτλων αυτών.
9.  
  Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών που κατέχουν, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, με επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των επιστημών για τις οποίες απαιτούνται οι κατά περίπτωση βασικοί τίτλοι.
Άρθρο 27 "Πρόσθετα προσόντα διορισμού"
1.  
  Για όλες τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ και ΤΕ ως πρόσθετα προσόντα διορισμού εφεξής ορίζονται υποχρεωτικά:
 1. Η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση συγκεκριμένου προγράμματος σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη.
 2. Η άριστη ή η πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση εκ των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη
2.  
  Για τη διαπίστωση των πρόσθετων αυτών προσόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 6 και 28 αντίστοιχα.
3.  
  Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να ορίζεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους χωρίς τα προσόντα της παρ. 1 ή / και με γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο αυτού που καθορίζεται με την προκήρυξη.
Άρθρο 28 "Γνώση ξένης γλώσσας και απόδειξη αυτής"
1.  
  Η γνώση ξένης γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού, ορίζεται στα ακόλουθα επίπεδα:
 1. Άριστη γνώση (άριστα)
 2. Πολύ καλή γνώση (λίαν καλώς)
 3. Καλή γνώση (καλώς)
 4. Μέτρια γνώση (μετρίως) Η απαιτούμενη κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας ξένη γλώσσα και το επίπεδο της γνώσης αυτής καθορίζεται είτε με τους οργανισμούς είτε με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
2.  
  Όπου ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, για τη διαπίστωση της γνώσης αυτής απαιτείται κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α) ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ή πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό, κατά περίπτωση γλώσσας, ως εξής: Α~ Για την Αγγλική γλώσσα: 1) Πτυχίο τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 2) Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο τουλάχιστον ετών σε αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης Αγγλόφωνου ΑΕΙ ή 4) Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 5) Απολυτήριος τίτλος Αγγλόφωνων σχολών ισότιμων των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 6) Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε Αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ή 7) Πιστοποιητικό Ρrοficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Μichigan ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα. Β΄ Για τη Γαλλική γλώσσα: 1) Πτυχίο τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 2) Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα Γαλλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο ετών σε γαλλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 3) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης Γαλλόφωνου ΑΕΙ ή 4) Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 5) Απολυτήριος τίτλος Γαλλόφωνων σχολών ισότιμων των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 6) Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε Γαλλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ή 7) Δίπλωμα Σορβόννης (τουλάχιστον SΟRΒΟΝΝΕ ΙΙ LΕΤΤRΕS ΜΟDΕRΝΕS). 8) Δίπλωμα ΑLLΙΑΝCΕ FRΑΝCΑΙSΕ ή 9) Πιστοποιητικό D.Α.L.F. - ΟΡΤΙΟΝ LΕΤΤRΕS. Γ΄ Για τη Γερμανική γλώσσα: 1) Πτυχίο τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 2) Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα Γερμανόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο ετών σε γερμανόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 3) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης Γερμανόφωνου ΑΕΙ ή 4) Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 5) Απολυτήριος τίτλος Γερμανόφωνων σχολών ισότιμος των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 6) Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε Γερμανόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ή 7) Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Grοsses Deutsches Sprachdiplοm του Ινστιτούτου Γκαίτε. Δ΄ Για την Ιταλική γλώσσα: 1) Πτυχίο τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 2) Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα Ιταλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο ετών σε ιταλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 3) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης Ιταλόφωνου ΑΕΙ ή 4) Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 5) Απολυτήριος τίτλος Ιταλόφωνων σχολών ισότιμος των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 6) Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε Ιταλόφωνο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ή 7) Δίπλωμα Ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας σε ξένους του Πανεπιστημίου της Ρerugia ή 8) Δίπλωμα της Ανωτάτης βαθμίδας Ιταλικού Ινστιτούτου Αθήνας (Diplοma di linqua e cultura Ιtaliana - Cοrsο Superiοre). Ε΄ Για τις λοιπές γλώσσες: Το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας : 1) Πτυχίο Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 2) Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλοδαπής 3) Αναγνωρισμένο διδακτορικό τίτλο ΑΕΙ ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 4) Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 5) Απολυτήριος τίτλος ισότιμος των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 6) Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.
3.  
  Όπου ως τυπικό προσόν για το διορισμό προβλέπεται γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του αρίστου (πολύ καλή γνώση, ή καλή γνώση, ή μέτρια γνώση) ο τρόπος απόδειξης της γνώσης αυτής καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων
4.  
  Για τους πολίτες χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο της απαιτούμενης Ελληνομάθειας, προσδιορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων και διαπιστώνεται με πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον Ν. 2413/1996, ΦΕΚ 124Α΄, (άρθρο 10 παρ. 3), είτε από σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.
5.  
  Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2/Β2 και μέτρια Β1/Β1) αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου του Πανεπιστημίου «Αn-Νajah Νatiοnal Uniνersity της Νablus» ως εξής.Certificate οf the Αrabic Language Ρrοficient Leνel – C2 Certificate οf the Αrabic Language Αdνanced Leνel – C1 Certificate οf the Αrabic Language Εxperienced Leνel – Β2 Certificate οf the Αrabic Language Ιntermediate Leνel – Β1.
Άρθρο 29 "Αλλοδαποί τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις"
1.  
  Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για το διορισμό πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις
Άρθρο 30
1.  
  Για οποιονδήποτε κλάδο, είναι δυνατό με τη σχετική κάθε φορά προκήρυξη, να καθορίζεται η πλήρωση συγκεκριμένου αριθμού θέσεων, με προσωπικό ειδικοτήτων άλλων από εκείνη ή εκείνες του οικείου κατά περίπτωση κλάδου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με την προϋπόθεση ότι στον οικείο Οργανισμό δεν προβλέπεται αντίστοιχος κλάδος
2.  
  Ιδιαίτερες ρυθμίσεις που αναφέρονται στα Προεδρικά Διατάγματα 37α΄/1987 (ΦΕΚ 11/Α΄) και 22/1990 (ΦΕΚ 7/Α΄) και σχετίζονται με προσόντα διορισμού ειδικών κατηγοριών προσωπικού των Ο.Τ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 31
1.  
  Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων είναι δυνατό να ορίζονται ως προσόντα διορισμού και πτυχία ή διπλώματα αντίστοιχων ειδικοτήτων τμημάτων ή Σχολών ΑΕΙ ή Τ.Ε.Ι ή σχολών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΙΕΚ που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα. Για τη διαπίστωση της αντιστοιχίας ειδικοτήτων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26. Με την ίδια προκήρυξη μπορεί επίσης, ως προσόντα διορισμού να ορίζονται επικουρικώς και πτυχία ή διπλώματα συναφών ειδικοτήτων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη μόνο στην περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχία.
Άρθρο 32 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων σε κλάδους της υπηρεσίας τους, για τους οποίους απαιτείται ως πρόσθετο προσόν η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, η απόδειξη της γνώσης αυτής μπορεί να γίνεται με εξέταση από Επιτροπή που καθορίζει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εφόσον οι υπάλληλοι υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α).
2.  
  Προκηρύξεις προσλήψεων προσωπικού που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ολοκληρώνονται, όσον αφορά τα αναγκαία προσόντα, με βάση το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσής τους
Άρθρο 33 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος, καταργούνται τα π. δ/τα: α) Π.Δ. 194/1988, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23, β) Π.Δ. 172/92 (ΦΕΚ 81 Α), γ) Π.Δ. 368/92 (ΦΕΚ 186 Α).
2.  
  Παραπομπές ή αναφορές στις διατάξεις των καταργούμενων προεδρικών διαταγμάτων και του Ν. 1943/91, άρθρο 25 παρ. 2 (ΦΕΚ 50 Α), νοούνται εφεξής ως παραπομπές ή αναφορές στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 34
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 21 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄). β) Του άρθρου 29Α΄ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, με το οποίο καθορίζεται ο έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ 38/Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 541/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-03-05 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/39
2018-03-02 Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2/Β2 και μέτρια Β1/Β1) αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου του Πανεπιστημίου «Αn-Νajah Νatiοnal Uniνersity της Νablus» ως εξής.Certificate οf the Αrabic Language Ρrοficient Leνel – C2 Certificate οf the Αrabic Language Αdνanced Leνel – C1 Certificate οf the Αrabic Language Εxperienced Leνel – Β2 Certificate οf the Αrabic Language Ιntermediate Leνel – Β1.
Προσθήκη
A/2018/38
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/37Α΄ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/37Α΄ 1987
ΝΟΜΟΣ 1983/1346 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1346 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις. 1999/2740 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/580 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/580 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Αντικατάσταση διατάξεων Π.Δ. 172/1992 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.λπ.» (Α 81). 1992/368 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Τροποποίηση απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων». 1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος. 2. Την κατά την ΡΙΘ’ συνεδρίαση της 4.4.2008 ομόφωνη απόφαση της[...]" 2008/3640_2459 2008
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001
Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 2001/2955 2001
Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 2002/3029 2002
Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις 2002/3050 2002
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του. 2002/3086 2002
Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις 2003/3094 2003
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις 2003/3148 2003
Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 2003/3200 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. 2004/3227 2004
Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2004/3234 2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2006/3513 2006
Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις. 2007/3585 2007
Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις. 2007/3599 2007
Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις. 2007/3604 2007
Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχήςκαι άλλες διατάξεις. 2008/3631 2008
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2008/3648 2008
΄Ιδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις. 2008/3711 2008
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις. 2009/3762 2009
Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις. 2009/3766 2009
Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις. 2010/3818 2010
΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκό[...]" 2011/3907 2011
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
Για την ηλεκτρονική διακυβέρνησηκαι λοιπές διατάξεις. 2011/3979 2011
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 2011/4013 2011
Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις. 2012/4049 2012
Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 2013/4115 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις. 2013/4148 2013
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις. 2013/4205 2013
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.). 2015/4334 2015
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. 2016/4369 2016
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. 2016/4430 2016
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις 2016/4441 2016
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. 2017/4488 2017
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 2018/4521 2018
Οργανισμός Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς (ΤΠΔΠ). 2001/105 2001
Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.). 2001/109 2001
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου 2001/110 2001
Μεταφορά μιας (1) κενής θέσης του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε.). 2001/144 2001
Καθορισμός της διαρθρώσεως, των αρμοδιοτήτων ως και λοιπών λειτουργικών ρυθμίσεων αφορωσών την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΥΠ.Ε.ΔΥ.Φ.Κ.Α.) και την Υπηρεσία Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναπτύξεως Πληροφορικής της Γε[...]" 2001/275 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών. 2001/313 2001
Σύσταση θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2001/322 2001
Οργανισμός Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ). 2001/357 2001
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πειραιώς. 2001/58 2001
Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. 2002/175 2002
Προσόντα, κριτήρια επιλογής και διαδικασία πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού στη Διεύθυνση Ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α). 2002/189 2002
Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου. 2002/193 2002
Κατανομή θέσεων μόνιμου και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλασσίων Ενδομεταφορών (Ρ.Α.Θ.Ε.), κατά κλάδο και ειδικότητα. 2002/195 2002
Σύσταση θέσης στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2002/202 2002
Σύσταση θέσεων μόνιμου πολιτικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία. 2002/262 2002
Σύσταση θέσεων μόνιμου πολιτικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία. 2002/263 2002
Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 2002/265 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας 2002/354 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου. 2002/358 2002
Ίδρυση και οργάνωση Βρεφονηπιακού Σταθμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2002/361 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας. 2002/362 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας. 2002/363 2002
Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας. 2002/373 2002
Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις. 2002/387 2002
Προσόντα και καθήκοντα Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων. 2002/93 2002
Ανακατανομή θέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Νιγηρία και τροποποίηση του Π.Δ. 194/1998 Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών (Α΄ 144). 2003/102 2003
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) Του Υπουργείου Εξωτερικών 2003/122 2003
Οργανισμός του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ). 2003/128 2003
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πέλλας. 2003/134 2003
Σύσταση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΥΕ Καθαριότητας στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής (ειδικότητας Επιστήμης των Υπολογιστών) στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ). 2003/162 2003
Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 2003/165 2003
Οργανισμός της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 2003/169 2003
Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου. 2003/188 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 423/1991 Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειου και Αρεταίειου. 2003/19 2003
Σύσταση οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας. 2003/229 2003
Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 2003/238 2003
Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2003/25 2003
Σύσταση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ. 2003/300 2003
Οργανισμός του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ). 2003/326 2003
Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΤΕΑΗΕ). 2003/327 2003
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 2003/84 2003
Σύσταση κλάδου και θέσης στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2004/107 2004
Οργανισμός Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 2004/11 2004
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 151/2002 «Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 132 Α΄). 2004/110 2004
Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 2004/151 2004
Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). 2004/193 2004
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Ιονίου Πανεπιστημίου 2004/203 2004
Οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. 2004/22 2004
Μεταφορά τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας χειριστών Η/Υ) στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠ-ΟΣΕ). 2004/242 2004
Σύσταση Κλάδων - Μεταφορά θέσεων στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων. 2004/244 2004
Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ). 2004/261 2004
Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ)». 2004/263 2004
Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 2004/32 2004
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 2004/54 2004
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. 2004/85 2004
Οργανισμός του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ). 2004/87 2004
Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ν. Σάμου. 2004/96 2004
Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Μεσσηνίας. 2004/97 2004
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. 2005/11 2005
Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης 2005/167 2005
Μεταφορά δύο (2) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων στους κλάδους ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού. 2005/255 2005
Τροποποίηση του Π. Δ./τος 150/1989 «Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων» (71/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 197/1998 (146/Α). 2005/29 2005
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. 2005/35 2005
Σύσταση θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. 2005/36 2005
Εσωτερική διάρθρωση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις. 2005/40 2005
Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. 2005/44 2005
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας. 2005/50 2005
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 2005/51 2005
Οργανισμός του Ταμείου Νομικών. 2005/53 2005
Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2006/116 2006
Οργανισμός του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)». 2006/154 2006
Ίδρυση και οργάνωση Παιδικού Σταθμού του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας - Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ». 2006/186 2006
Οργανισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 2006/31 2006
Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση των άρθρων 3,7 και 8 του π.δ. 136/1997 περί Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 2006/53 2006
Οργανισμός του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικώνκαι Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ). 2006/62 2006
Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) 2006/9 2006
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2006/96 2006
Αναδιάρθρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.). 2007/104 2007
Σύσταση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Λάγος. 2007/109 2007
Σύσταση κλάδου ΤΕ Λογιστικού και ανακατανομή των υφιστάμενων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Κύμης. 2007/110 2007
Σύσταση κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Λέσβου. 2007/111 2007
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου 2007/145 2007
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. 2007/146 2007
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του ΛιμενικούΤαμείου Ν. Χανίων 2007/178 2007
Σύσταση κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας. 2007/179 2007
Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ). 2007/187 2007
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 121/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών» (ΦΕΚ 127/Α΄). 2007/25 2007
Οργανισμός του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. 2007/31 2007
Σύσταση τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς -Εθνική Χαρτοθήκη κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004. 2007/4 2007
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Λευκάδας. 2007/7 2007
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Φθιώτιδας. 2007/8 2007
Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. στο Διδυμότειχο, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του και σύσταση θέσεων προσωπικού Τ.Ε.Ι. 2007/86 2007
Μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΠΕ ιατρών Ειδικοτήτων, με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου από την Περιφερειακή Υπηρεσία (Διεύθυνση Θεσσαλονίκης) στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 2008/142 2008
Οργανισμός του Κέντρου Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας, Κε.Σ.Α.Α. Μαγνησίας. 2008/169 2008
΄Ιδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.). 2008/191 2008
Τροποποίηση του π.δ. 92/1991 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/1991) «Σύσταση Διεύθυνσης Επιθεώρησης, Τμημάτων, τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 320/1988 «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 149/Α΄)» 2008/46 2008
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότηταςτων Φύλων 2008/5 2008
Ίδρυση Τμήματος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας, σύσταση θέσεων προσωπικού. 2008/64 2008
Τροποποίηση του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ Α/28) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2008/73 2008
Οργανισμός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. 2008/8 2008
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης συνο-ρια­κών φυλάκων. 2008/84 2008
Τροποποίηση του π.δ. 265/8.10.2002 «Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» (ΦΕΚ 233/Α΄). 2008/9 2008
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. 2009/113 2009
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του ΛιμενικούΤαμείου Νομού Σάμου. 2009/118 2009
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Κλάδου ΔΕ2 Δακτυλογράφων-Στενοδακτυλογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών στους Κλάδους ΠΕ1 Διοικητικός, ΠΕ4 Μεταφραστών-Δι[...]" 2009/122 2009
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) 2009/126 2009
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψηςαγροφυλάκων. 2009/132 2009
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψηςαγρονόμων. 2009/133 2009
Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει 2009/148 2009
Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου (Θ.Χ.Π. Λασιθίου) 2009/153 2009
Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Χ.Π. Παιδιών Αθηνών) 2009/156 2009
Επιστημονικό βαθμολόγιο-προσοντολόγιο ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 2009/166 2009
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού. 2009/23 2009
Ίδρυση Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και Τμημάτων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) Σερρών και Καβάλας (Παράρτημα Δράμας), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση [...]" 2009/24 2009
Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2009/65 2009
Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. 2009/74 2009
Τροποποίηση του π.δ. 118/1997 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 106). 2009/90 2009
Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. 2010/134 2010
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Λακωνίας. 2010/70 2010
Συγκρότηση, διοικητική - οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.). 2010/72 2010
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2011/113 2011
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στη Ρουμανία. 2011/94 2011
Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 2012/123 2012
Τροποποίηση του π.δ. 33/2009 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. (Α΄ 50)». 2012/97 2012
Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 2013/149 2013
Τροποποίηση του Π.Δ. 123/2012 «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» (Α΄216) 2013/39 2013
Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης. 2013/64 2013
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής. 2014/102 2014
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 2014/103 2014
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2014/114 2014
Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2014/99 2014
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). 2017/1 2017
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. 2017/121 2017
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.). 2017/131 2017
Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 2017/133 2017
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 2017/147 2017
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ). 2017/78 2017
Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 2017/82 2017
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 2018/13 2018
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 2018/18 2018
Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 2018/85 2018