ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/51

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-03-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ/ΔΕΗ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σύσταση - Έδρα 1.Ο Οργανισμός με την επωνυμία Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ - ΔΕΗ), που ιδρύθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2.Όπου στις επόμενες διατάξεις αναφέρονται οι όροι α) Οργανισμός, β) Εταιρεία, γ) Εργοδότης , νοούνται αντίστοιχα : 1)Ο Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ/ΔΕΗ). 2)Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), όπως αυτή υφίσταται κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος και οι θυγατρικές της εταιρείες, καθώς και τυχόν διάδοχοί της, ως προς την επιχειρηματική δραστηριότητα που αυτή ασκεί, σε περίπτωση μεταβολής με οποιοδήποτε τρόπο της νομικής της μορφής ή της σύνθεσης του μετοχικού της κεφαλαίου. 3)Οι Επιχειρήσεις που αναφέρονται παραπάνω υπό στοιχείο β, όπου απασχολούνται οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού και ο ίδιος ο Οργανισμός για το δικό του προσωπικό. 3.Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί στρογγυλή σφραγίδα που φέρει σε εσωτερική περίμετρο τις ενδείξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ και στο κέντρο την ένδειξη ΟΑΠ - ΔΕΗ. Άρθρο 2 Σκοπός 1.Σκοπός του Οργανισμού είναι η σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 2773/99 (ΦΕΚ Α 286) υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση α) του προσωπικού και των συνταξιούχων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), των θυγατρικών της Εταιρειών, καθώς και των τυχόν διαδόχων της ως προς την επιχειρηματική δραστηριότητα που αυτή ασκεί, σε περίπτωση μεταβολής με οποιονδήποτε τρόπο της νομικής της μορφής ή της σύνθεσης του μετοχικού της κεφαλαίου και β) του προσωπικού του ίδιου του Οργανισμού. 2.Η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση που παρέχει ο Οργανισμός στους κατά την προηγούμενη παράγραφο ασφαλισμένους του περιλαμβάνει την κύρια ασφάλιση, που καλύπτει τους Κλάδους Συντάξεων, Υγείας και Πρόνοιας, όπως αυτή προβλέπεται στις ισχύουσες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) διατάξεις του ν. 4491/1966 (ΦΕΚ Α 1) Περί ασφαλίσεως του προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) (Φ.Ε.Κ. Α 1) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 2,3,5,6 και 8 έως 30 αυτού και την επικουρική ασφάλιση, όπως αυτή προβλέπεται στις ισχύουσες, κατά την έναρξη ισχύος του ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), διατάξεις του π.δ. 245/1975 (ΦΕΚ Α 69). 3.Ο Οργανισμός, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) και ιδίως την διάταξη του άρθρου 5 της συμφωνίας που περιλαμβάνεται στην παρ.12 του άρθρου 34 του ιδίου νόμου, καλύπτει, εξασφαλίζει και προστατεύει εις το ακέραιο, όλες τις κάθε είδους ασφαλιστικές παροχές και υποχρεώσεις του Ασφαλιστικού Φορέα της ΔΕΗ, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 34 του ιδίου ως άνω Νόμου, καθώς και με το άρθρο 35 του Ν.4491/66 (ΦΕΚ Α 1), κατελάχιστο στο επίπεδο και την έκταση που προβλέπεται κατά την έναρξη ισχύος του Ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α 286). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Διοίκηση Άρθρο 3 Όργανα Διοίκησης Ο Οργανισμός διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 4 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι επταμελές (7μελές) και αποτελείται από: 1)Τον πρόεδρο 2)Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Α. 3)Έναν υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Α. 4)Έναν εκπρόσωπο της ΔΕΗ 5)Δύο εκπροσώπους των ασφαλισμένων 6)Έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων 2.Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης ή Κοινωνικής Πολιτικής. 3.Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους, πρέπει να έχουν τις ιδιότητες αυτών που αναπληρώνουν και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4.Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία β΄ και γ΄ και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τον οικείο Υπουργό. 5.Το μέλος που αναφέρεται στο στοιχείο δ και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από τον εποπτεύοντα τη ΔΕΗ Υπουργό Ανάπτυξης. 6.Οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές τους εκλέγονται μεταξύ των εργαζομένων στη ΔΕΗ ή των συνταξιούχων αντιστοίχως όπως προβλέπει ο Κανονισμός της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286). 7.Αποκλείεται ο διορισμός, ως προέδρου του Δ.Σ. προσώπου που έχει την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Τα κωλύματα διορισμού στο Δημόσιο ισχύουν και προκειμένου περί διορισμού Προέδρου ή μέλους του Δ.Σ. του Οργανισμού. 8.Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και σε περίπτωση λήξης της παρατείνεται αυτοδίκαια, μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από ένα τρίμηνο. 9.Σε περίπτωση έλλειψης τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. από τα αναφερόμενα στα στοιχεία ε΄ και στ΄ της παραγρ. 1, ορίζονται νέα μέλη, λαμβανόμενα κατά την σειρά επιτυχίας σύμφωνα με τα πρακτικά της εφορευτικής επιτροπής εκλογής των εκλεκτορικών σωμάτων των εργαζομένων ή των συνταξιούχων αντιστοίχως. 10.Σε περίπτωση έλλειψης μέλους του Δ.Σ. τακτικού ή αναπληρωματικού από τους ορισμένους από τον Υπουργό ή από τη ΔΕΗ θα ορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του ελλείποντος. 11.Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) (ΦΕΚ Α 45). Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και λειτουργία του Οργανισμού και στη διαχείριση των πόρων και γενικά της πέραν της αναφερόμενης στο άρθρο 1 της παραγρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) περιουσίας του και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού του. 2.Ειδικότερα το Δ.Σ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1)Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 9 του νόμου 4491/1966 (Φ.Ε.Κ. Α1) , όπως ισχύει και του άρθρου 32 του νόμου 1539/1985 (ΦΕΚ Α 64). Οι σχετικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ καταργούνται. 2)Καταρτίζει, δια των Υπηρεσιών του, τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό-Ισολογισμό, που εγκρίνονται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3)Μεριμνά, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του νόμου 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α286) και τα άρθρα 1 και 2 της συμφωνίας που κυρώθηκε με την παρ. 12 του ίδιου άρθρου και νόμου, για την κατ έτος επικαιροποίηση της περιουσίας που προσδιορίζεται στις διατάξεις αυτές και την απεικόνισή της στα λογιστικά βιβλία του Οργανισμού. 4)Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού και τον Κανονισμό Ασφάλισης και προτείνει την έκδοσή τους σύμφωνα με την παράγρ. 9 του άρθρου 34 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286). 3.Το Δ.Σ. με αποφάσεις του αναθέτει την άσκηση μέρους των υπό στοιχείο α΄ της προηγούμενης παραγράφου αρμοδιοτήτων του στον Γενικό Διευθυντή και σε υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού σύμφωνα με τον Ν. 861/1979 (ΦΕΚ Α 21) όπως ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 6 Συνεδριάσεις - Λειτουργία - Λήψη αποφάσεων Δ.Σ. 1.Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του. Τον Πρόεδρο, απόντα, ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 2.Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου . 3.Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συμμετέχει ο Γενικός Διευθυντής ως εισηγητής σε όλα τα θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 4.Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού οσάκις κληθεί από τον Πρόεδρο μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. 5.Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μέχρι τέσσερις (4) φορές το μήνα με αποζημίωση των μελών του και πέραν αυτών έκτακτα χωρίς αμοιβή όταν οι ανάγκες του ΟΑΠ ΔΕΗ το επιβάλλουν. 6.Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α 45). Άρθρο 7 Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: 1)Εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις δημόσιες αρχές, τα δικαστήρια και τους τρίτους 2)Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Αντιπρόεδρο 3.Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 4.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθεί η εκπροσώπηση του Οργανισμού και σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή υπάλληλους του Οργανισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Πόροι του Οργανισμού Άρθρο 8 Πόροι - Πρόσθετοι πόροι 1.Πόροι του Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), είναι : Α) Οι εισφορές του Εργοδότη, του Κράτους και των ασφαλισμένων, με την επιφύλαξη του άρθρ. 8 της συμφωνίας της παρ. 12 του άρθρ. 34 του ν. 2773/99 (ΦΕΚ Α 286), ως εξής : 1)για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 : •οι εισφορές ασφαλισμένων του άρθρου 46 παρ.2 εδ.β του ν.2084/1992 (ΦΕΚ Α 165). •η εισφορά της ΔΕΗ όπως αυτή προβλέπεται στο εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 46 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α 165). 2)για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 και μετά: •οι εισφορές της τριμερούς χρηματοδότησης του ν.2084/1992 (ΦΕΚ Α165) 3)οι εισφορές των συνταξιούχων όπως αυτές καθορίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία του άρθρου 7 παρ.1 εδ.β ν.4491/1966 (ΦΕΚ Α 1) και του άρθρου 60 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ Α 165). Β) τα έσοδα από εξαγορές χρόνου ασφάλισης. Γ) τα έσοδα από διαδοχική ασφάλιση και άλλες αποζημιώσεις Δ)Τα έσοδα από την πέραν της κατά το άρθρο 1 της κυρωθείσης με την παρ. 12 του άρθρου 34 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) συμφωνίας, περιουσίας του, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιουσιακά στοιχεία που ορίζει ο Ν 163/1975 (ΦΕΚ Α 199). Ε)Οι ετήσιες καταβολές από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (πάγιος πόρος) κατά την παρ. 6 του άρθ. 34 και τα άρθ. 2 και 6 της παρ.12 του ίδιου άρθρου 34, του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286). ΣΤ) Οι καταβολές από τον εργοδότη προς τον Οργανισμό λόγω εκτάκτων γεγονότων κατά το άρθ. 5 της κυρωθείσης με την παρ. 12 του άρθ. 34 του Ν. 2773/99 (ΦΕΚ Α 286) συμφωνίας. 2.Πρόσθετοι πόροι του Οργανισμού κατά το άρθρο 8 της συμφωνίας που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 34 του Ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), είναι: 1)Το προϊόν ειδικών τελών που θα θεσπιστούν υπέρ του Οργανισμού 2)Έσοδα από ανάκτηση ανενεργών επενδύσεων κατά το άρθρο 8 της παρ. 12 του άρθρ. 34 του Ν.2773/99 (ΦΕΚ Α 286). Άρθρο 9 Είσπραξη και Διαχείριση πόρων 1.Οι εισφορές των ασφαλισμένων παρακρατούνται από τις υποκείμενες σε εισφορές αποδοχές τους από τον Εργοδότη, τις οποίες ο τελευταίος οφείλει να καταβάλλει στον Οργανισμό μαζί με τις εισφορές που τον βαρύνουν, το βραδύτερο μέχρι το τέλος του επόμενου της πληρωμής των αποδοχών μηνός, άλλως επιβαρύνεται ο εργοδότης με πρόσθετα τέλη , που είναι ίσα με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπει η νομοθεσία του ΙΚΑ, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 2.Εάν ο Εργοδότης δεν προβεί στην παρακράτηση των εισφορών που βαρύνουν τους ασφαλισμένους εντός διμήνου από της πληρωμής των αποδοχών, ο Εργοδότης υποχρεούται να τις καταβάλει στον Οργανισμό. Η μη καταβολή, πάντως, των εισφορών αυτών από τον Εργοδότη στον Οργανισμό δεν συνεπάγεται για τον ασφαλισμένο στέρηση ή μείωση των δικαιωμάτων του επί των παροχών. 3.Ο Εργοδότης υποχρεούται να αποστέλλει στον Οργανισμό αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις της μισθοδοσίας του ασφαλισμένου στον Οργανισμό προσωπικού του, κατά κατηγορία και είδος των υποκείμενων σε εισφορές αποδοχών του. 4.Οι πόροι και πρόσθετοι πόροι του Οργανισμού όπως αυτοί αναφέρονται ειδικότερα στο άρθρο 9 του Παρόντος, θα καταχωρούνται ποσοτικά σε Λογαριασμό του Ισολογισμού του Οργανισμού που θα έχει τίτλο στο σκέλος της πιστώσεως , σε ετήσια βάση. Στο σκέλος της χρεώσεως του ιδίου, θα καταχωρούνται επίσης σε ετήσια βάση όλες οι πάσης φύσεως δαπάνες του Οργανισμού. Σε περίπτωση που η λογιστική διαφορά έσοδα μείον δαπάνες του εν λόγω λογαριασμού θα είναι χρεωστική ,θα καλύπτεται στο σύνολό της από αντίστοιχη καταβολή του Κράτους (πάγιος πόρος) κατά τα οριζόμενα από την παράγραφο 6 του άρθρου 34 του Ν. 2773/99 (ΦΕΚ Α 286). Σε περίπτωση που η προαναφερόμενη διαφορά είναι πιστωτική θα μεταφέρεται το εκάστοτε πιστωτικό υπόλοιπο στη χρήση του αμέσως επόμενου έτους, στον αυτό λογαριασμό. Η ετήσια καταβολή του Κράτους (πάγιος πόρος) θα αφαιρείται από την κατ άρθρο 1 της συμφωνίας που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 34 του Ν 2773/99 (ΦΕΚ Α 286) σε συνδυασμό με την παράγραφο 6 του αυτού Νόμου, περιουσία του Οργανισμού, κατά την ετήσία επικαιροποίησή της (ποσοτική εξέλιξη) όπως τούτο προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του Ν 2773/99 (ΦΕΚ Α 286). Η εν λόγω καταβολή θα προκαταβάλλεται τμηματικά, με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Οργανισμού, ανά δίμηνο μέσα στο πρώτο εργάσιμο πενθήμερο των αντιστοίχων μηνών, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο κάθε έτους. Άρθρο 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Προσωπικό 1. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ λειτουργούν σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. 2. Το σύνολο των οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ορίζεται σε χίλιες δέκα οκτώ (1018) θέσεις, η διάκριση των οποίων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ή κατανομή των θέσεων στις υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού και ο κανονισμός διάρθρωσης υπηρεσιών αυτού γίνεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ.9 του άρθρου 34 του Ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), που καθορίζει και τον Κανονισμό Διάρθρωσης Υπηρεσιών αυτού. Μία (1) από τις παραπάνω θέσεις ορίζεται στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή. Άρθρο 11 Μεταβατικές Ρυθμίσεις 1.Μέχρι την έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης της παρ.8 του άρθρου 34 του Ν.2773/99 (ΦΕΚ Α 286) και έως ότου οργανωθούν και στελεχωθούν όλες οι υπηρεσίες του Οργανισμού η διεκπεραίωση των εργασιών του Οργανισμού γίνεται από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφαλίσεως Προσωπικού ΔΕΗ, οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν με την οργανωτική μορφή που έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί δε να ισχύει και ο Κανονισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΦΕΚ Β 118), σύμφωνα με τον οποίο θα εκδοθεί ο Κανονισμός Ασφάλισης κατά την παρ. 9 του άρθρου 34 του ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α 286). 2.Όπου στις διατάξεις του ν.4491/1966 (ΦΕΚ Α 1) αναφέρεται η ΔΕΗ υπό την ιδιότητα του φορέα κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της ή Υπηρεσία Ασφαλίσεως ή Υπηρεσία νοείται εφεξής ο Οργανισμός. 3.Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την πράξη συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. 4.Ο ΟΑΠ θα παρέχει στον εργοδότη και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τις υγειονομικές του υπηρεσίες που αφορούν στον έλεγχο των ημερασθενειών του προσωπικού ΔΕΗ, την κρίση της ικανότητας προς πρόσληψη αυτού ως και την κρίση της ικανότητας μισθωτών που αφορά στις αλλαγές ειδικότητας ή μεταθέσεις ή μετατάξεις για λόγους υγείας, με συμφωνούμενο από το Δ.Σ του Οργανισμού και του Εργοδότη ετήσιο τίμημα. 5.Ο εργοδότης θα εξακολουθήσει να παρέχει στον ΟΑΠ τουλάχιστον μέχρι την 31.12.2002, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στην Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ όπως υπηρεσίες μηχανογραφικής και νομικής υποστήριξης τεχνικές υπηρεσίες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων, με συμφωνούμενο από το Δ.Σ. του ΟΑΠ και του εργοδότη ετήσιο τίμημα. 6.Μέχρι το άνοιγμα σχετικής πίστωσης του Κράτους, η οποία θα καλύπτει πλήρως τη διαφορά μεταξύ των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού η ΔΕΗ θα εξακολουθήσει να καταβάλλει τις δαπάνες ασφαλίσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Δημόσιο θα καταβάλει στη ΔΕΗ, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παραγρ. 12 του άρθρου 34 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), το ποσό της διαφοράς μεταξύ εσόδων και δαπανών, καθώς και των εν γένει υποχρεώσεων, από 1.01.2000 μέχρι το άνοιγμα της σχετικής πίστωσης του Κράτους. 7.Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το υπό στοιχείο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος μέλος του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από πίνακα προσώπων διπλάσιου αριθμού τουλάχιστο που υποδεικνύονται με συμφωνία του προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΗ και του προέδρου της πλέον αντιπροσωπευτικής ΑΣΟΠ. Άρθρο 12 1.Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος.Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΔΡΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (2)
  • Το άρθρο 34 του ν. 2773/1999 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις (Φ.Ε.Κ. Α 286).
  • Την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 1539/1985 (Φ.Ε.Κ. Α 64) Ενταξη επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες διατάξεις.
  • Το άρθρο 29Α παρ.2 εδ. α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Φ.Ε.Κ. Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 α) του Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α 38) και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Ο.Α.Π. ΔΕΗ.
  • Το Π.Δ.27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας- Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Α 19).
  • Την αριθμ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς.
  • Την με αριθμό 54/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1539 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008