ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/56

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-03-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ"
1.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
 1. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ, του ίδιου ή άλλου Νομού.
 2. Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΚΔΑΥ, του ίδιου ή άλλου Νομού.
 3. Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΣΜΕΑ, του ίδιου ή άλλου Νομού.
 4. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΚΔΑΥ, του ίδιου ή άλλου Νομού.
 5. Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών.
 6. Αμοιβαίες μεταθέσεις.
2.  
  Οι μεταθέσεις του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) διακρίνονται σε
 1. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ, του ίδιου ή άλλου Νομού
 2. Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών
 3. Αμοιβαίες μεταθέσεις
Άρθρο 1 "ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ"
1.  
  Οι μεταθέσεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) και των κέντρων διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης (ΚΔΑΥ), διακρίνονται σε: α. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ του ίδιου ή άλλου Νομού ή Νομαρχίας. β. Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΚΔΑΥ, του ίδιου ή άλλου Νομού ή Νομαρχίας. γ. Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΣΜΕΑ, του ίδιου ή άλλου Νομού ή Νομαρχίας δ. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΚΔΑΥ, του ίδιου ή άλλου Νομού ή Νομαρχίας ε. Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στ. Μεταθέσεις αμοιβαίες.
Άρθρο 2 "ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ"
1.  
  Αρμόδιο όργανο για τις μεταθέσεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ)
2.  
  Οι μεταθέσεις αυτού του προεδρικού διατάγματος εκτελούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνωστοποιούνται στις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης και στα οικεία ΚΔΑΥ
3.  
  Όταν ικανοποιείται το αίτημα για μία κατηγορία μετάθεσης δεν εξετάζονται οι αιτήσεις που τυχόν ο υποψήφιος έχει υποβάλει για άλλες κατηγορίες μετάθεσης
4.  
  Η ανάληψη υπηρεσίας στις νέες θέσεις γίνεται με τη λήξη του διδακτικού έτους
Άρθρο 3 "ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΕΠ"
1.  
  Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων όλων των κατηγοριών των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καταρτίζονται μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά νομό και νομαρχία για κάθε κλάδο χωριστά κατά ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ.
Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων όλων των κατηγοριών των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, καταρτίζονται μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά νομό και νομαρχία για κάθε κλάδο χωριστά κατά ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ
2.  
  Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο πίνακες συντάσσονται από την αρμόδια διεύθυνση ειδικής αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ βάσει των εισηγήσεων του προϊσταμένου της διεύθυνσης Α/θμιας ή Β/θμιας εκπαίδευσης για τις ΣΜΕΑ ή του προϊσταμένου του ΚΔΑΥ για τα ΚΔΑΥ, λαμβάνοντας υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις των ΣΜΕΑ και των ΚΔΑΥ και αυτές που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης των μεταθέσεων με την αυτοδίκαιη αποχώρηση των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού από την Υπηρεσία.
3.  
  Οι παραπάνω εισηγήσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση Ειδικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ μέχρι 30 Ιανουαρίου.
4.  
  Οι πίνακες οργανικών θέσεων αποστέλλονται στους προϊσταμένους των οικείων διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στους προϊσταμένους των ΚΔΑΥ μέχρι 25 Φεβρουαρίου
Άρθρο 4 "ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ"
1.  
  Ο τύπος των αιτήσεων μετάθεσης καθορίζεται από τη διεύθυνση Ειδικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.
2.  
  Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε έτους.
Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε έτους
3.  
  Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης που προβλέπονται από το παρόν Π.Δ. πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
4.  
  Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων και δηλώσεων κατά τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. είναι ανατρεπτικές.
Άρθρο 5 "ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ"
1.  
  Για τη μετάθεση του προσωπικού αυτού του π.δ. απαιτείται υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
Για τη μετάθεση του προσωπικού αυτού του Π.Δ. απαιτεί την προϋπηρεσία τριών ετών στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 30 Μαρτίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
2.  
  Ο ανωτέρω χρόνος δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετάθεσης ειδικών κατηγοριών, του άρθρου 8 του παρόντος
Άρθρο 6 "ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ"
1.  
  Οι μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ γίνονται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου σε κενές θέσεις του πίνακα που συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 αυτού του Π.Δ.
2.  
  Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του π.δ. 56/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το παρόν.
Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έχουν τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 αυτού του Π.Δ.
3.  
  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης ή στον προϊστάμενο του ΚΔΑΥ μέσα στο μήνα Μάρτιο. Στην αίτηση αναγράφονται μέχρι 15 ΣΜΕΑ και 15 ΚΔΑΥ του ίδιου ή άλλου νομού κατά σειρά προτίμησης.
4.  
  Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των ΚΔΑΥ εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετάθεση, ελέγξουν και βεβαιώσουν την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών προσδιορίζουν τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους. Παράλληλα οι πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της διεύθυνσης εκπαίδευσης ή του ΚΔΑΥ. Φωτοαντίγραφα των αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά φυλάσσονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης ή στο ΚΔΑΥ.
5.  
  Το ΥΣΕΕΠ, στο οποίο διαβιβάζονται οι αιτήσεις για μετάθεση συνεδριάζει μέχρι 30 Απριλίου και αφού λάβει υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις, τις μονάδες μετάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 56/2001 και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων αποφασίζει για τις μεταθέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με την εξής σειρά.Α. Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών Β. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ Γ. Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΚΔΑΥ Δ. Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΣΜΕΑ Ε. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΚΔΑΥ ΣΤ. Αμοιβαίες μεταθέσεις .
Το ΥΣΕΕΠ, στο οποίο διαβιβάζονται οι αιτήσεις για μετάθεση συνεδριάζει μέχρι 30 Απριλίου και αφού λάβει υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις τις μονάδες μετάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 αυτού του Π.Δ. και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων αποφασίζει για τις μεταθέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με την εξής σειρά: - α. Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών - β. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ - γ. Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΚΔΑΥ - δ. Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΣΜΕΑ - ε. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΚΔΑΥ - στ. Αμοιβαίες μεταθέσεις.
Άρθρο 7 "ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ"
1.  
  Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις
 1. Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
 2. Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως τα οποία να έχουν διανυθεί στην οργανική τους θέση.
 3. Η διαφορά της συνολικής υπηρεσίας μεταξύ των αιτούντων την αμοιβαία μετάθεση να μην υπερβαίνει κατά την 31 Αυγούστου του έτους μετάθεσης τα δέκα (10) έτη.
Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι 30 Μαρτίου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις
Να έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια υπηρεσίας μέχρι 30 Μαρτίου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως εκ των οποίων τα τρία στην οργανική τους θέση
2.  
  Όσοι μετατίθενται αμοιβαία υπηρετούν υποχρεωτικά για τρία χρόνια στη θέση που τοποθετήθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.
Όσοι μετατίθενται αμοιβαία υπηρετούν υποχρεωτικά για πέντε χρόνια στη θέση που τοποθετήθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου αυτού
3.  
  Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλουν σχετική αίτηση στη διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή του ΚΔΑΥ που ανήκουν οργανικά μέσα σε δέκα μέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης των μεταθέσεων απ τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 8 "ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ"
1.  
  Κατά τις μεταθέσεις του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού μετατίθενται κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους. α) Τα μέλη του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδρομο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grοhn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας. β) Τα μέλη του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. γ) Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που τα ίδια ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνου σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grοhn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.
Άρθρο 9 "ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ"
1.  
  Κριτήρια για τις μεταθέσεις του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού είναι: - α) Η συνολική υπηρεσία - β) Η συνυπηρέτηση - γ) Οι οικογενειακοί λόγοι - δ) Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν και στις έδρες των ΚΔΑΥ. - ε) Η εντοπιότητα - στ) Η πρώτη προτίμηση.
2.  
  Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της Δημόσιας Εκπ/σης ή στα ΚΔΑΥ του ΥΠΕΠΘ, από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού τους μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης
3.  
  Κατά τα λοιπά ως προς τα κριτήρια εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το Εκπ/κό Προσωπικό Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Άρθρο 10 "ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ"
1.  
  Η προϋπόθεση που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος δεν απαιτείται για τα μέλη του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υπηρετούν με απόσπαση σε άλλα σχολεία και υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 περίπτωση Δ παραγρ. 2 του Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78/14.3.2000 «Εκπαίδευση των Ατόμων με Ειδικές Εκπ/κές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 57/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αποφασίζουμε:
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-03-15 Μεταθέσεις Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ).
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/47
2005-06-02 Τροποποίηση του π.δ. 56/2001 «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπ/ κού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ)».
Τροποποίηση Τύπος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Οι μεταθέσεις του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) και των κέντρων διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης (ΚΔΑΥ) διακρίνονται σε
 • Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ, του ίδιου ή άλλου Νομού.
 • Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΚΔΑΥ, του ίδιου ή άλλου Νομού.
 • Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΣΜΕΑ, του ίδιου ή άλλου Νομού.
 • Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΚΔΑΥ, του ίδιου ή άλλου Νομού.
 • Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών.
 • Αμοιβαίες μεταθέσεις.
 • Οι μεταθέσεις του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) διακρίνονται σε
 • Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ, του ίδιου ή άλλου Νομού
 • Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών
 • Αμοιβαίες μεταθέσεις
 • Αντικατάσταση
  Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων όλων των κατηγοριών των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καταρτίζονται μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά νομό και νομαρχία για κάθε κλάδο χωριστά κατά ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ.
  Αντικατάσταση
  Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε έτους.
  Αντικατάσταση
  Για τη μετάθεση του προσωπικού αυτού του π.δ. απαιτείται υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
  Αντικατάσταση
  Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του π.δ. 56/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το παρόν.
  Αντικατάσταση
  Το ΥΣΕΕΠ, στο οποίο διαβιβάζονται οι αιτήσεις για μετάθεση συνεδριάζει μέχρι 30 Απριλίου και αφού λάβει υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις, τις μονάδες μετάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 56/2001 και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων αποφασίζει για τις μεταθέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με την εξής σειρά.Α. Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών Β. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ Γ. Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΚΔΑΥ Δ. Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΣΜΕΑ Ε. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΚΔΑΥ ΣΤ.
  Αμοιβαίες μεταθέσεις .
  Αντικατάσταση
  Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις
 • Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
 • Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως τα οποία να έχουν διανυθεί στην οργανική τους θέση.
 • Η διαφορά της συνολικής υπηρεσίας μεταξύ των αιτούντων την αμοιβαία μετάθεση να μην υπερβαίνει κατά την 31 Αυγούστου του έτους μετάθεσης τα δέκα (10) έτη.
 • Αντικατάσταση
  Όσοι μετατίθενται αμοιβαία υπηρετούν υποχρεωτικά για τρία χρόνια στη θέση που τοποθετήθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.
  Αντικατάσταση
  Στη συνέχεια συντάσσουν πίνακες κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο του κάθε μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, τους οποίους υποβάλλουν μαζί με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων στην οικεία διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου .
  Αντικατάσταση
  A/2005/129
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
  Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
  ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/56 2001