Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών και Χημικών Αρχών και άλλες οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών Αρχών"
1.  
  Στην περιοχή της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής συνιστάται Τελωνείο Α΄ τάξης, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Τελωνείο Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος», τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 29 του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259), όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Στα Τελωνεία Αχαρνών (Ν. Αν. Αττικής), Σύρου (Ν. Κυκλάδων), Στ΄ Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων - Τ.Ε.Τ.Σ.(Ν. Θεσσαλονίκης) και Ζ΄ Τ.Ε.Τ.Σ. (Ν. Πειραιά) συνιστάται από ένα Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Δικαστικού» και μετονομάζονται το λοιπά Τμήματα αυτών, καθώς και τα Τμήματα των Τελωνείων Λαυρίου (Ν. Αν. Αττικής) και Χαλκίδας (Ν. Εύβοιας), για την άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων, όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα του παρόντος π. διατάγματος.
3.  
  Τα παρακάτω Τελωνεία Γ΄ τάξης και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (Τ.Τ.Γ.) αναβαθμίζονται σε Τελωνεία Β΄ τάξης, επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος:.
 1. Τα Τελωνεία Θήρας και Νάξου, στην περιοχή της Νομαρχίας Κυκλάδων, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 253 του π.δ. 551/1988, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος.
 2. Το Τ.Τ.Γ. Ραφήνας του Τελωνείου Λαυρίου στην περιοχή της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 29 του π.δ. 551/1988, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος.
 3. Το Τ.Τ.Γ. Ωρεών του Τελωνείου Χαλκίδας στην περιοχή της Νομαρχίας Εύβοιας, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 117 του π.δ. 551/1988, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος.
 4. Το Τ.Τ.Γ. Πόρου του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγής και Εφοδίων στην περιοχή της Νομαρχίας Πειραιά, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 325 του π.δ. 551/1988, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος.
4.  
  Η Υπηρεσία Έρευνας και Ελέγχου Τιμών (ΥΠ.Ε.Ε.Τ.) παύει να αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, στην οποία είχε υπαχθεί με το άρθρο 1 περ. δ 2 του π.δ. 37/1997 (Α΄ 37) και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 29 του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 29
  1.  
   Τα Τελωνεία στην περιοχή της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής.Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ .
  2.  
   Τελωνείο Αχαρνών Αχαρνές Α΄
  3.  
   Τελωνείο Λαυρίου Λαύριο Α΄
  4.  
   Τελωνείο Ραφήνας Ραφήνα Β΄
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 117 του Π.Δ. 551/1988 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 18 παρ. 1ι του Π.Δ. 504/1989 (Α΄ 216), το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 337/1992 (Α΄ 166) και τα άρθρα 3 παρ. 4 και 4 παρ. 2ε του Π.Δ. 248/1998 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: 117 1 Τα Τελωνεία της περιοχής του Νομού Εύβοιας διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1 Τελωνείο Χαλκίδας Χαλκίδα Α΄ 2 Τελωνείο Αλιβερίου Αλιβέρι Β΄ 3 Τελωνείο Ωρεών Ωρεοί Β΄ 2 Το Τελωνείο Χαλκίδας διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος, ως εξής Α . Τμήμα Α΄ - Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού Β. Τμήμα Β΄ - Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών Γ. Τμήμα Γ΄ - Ε.Φ.Κ. Δ . Τμήμα Δ΄- Τελωνισμού 3 Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων της περιοχής του Νομού Εύβοιας έχει ως εξής 1 Τελωνείο Χαλκίδας Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή του Νομού Εύβοιας, εκτός των περιοχών των παρακάτω Τελωνείων. 2 Τελωνείο Αλιβερίου Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνει τις περιοχές των Δήμων Ταμιναίων, Αμαρυνθίων, Αυλώνος και Δυστίων. 3 Τελωνείο Ωρεών Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνει τις περιοχές των Δήμων Ωρεών, Αρτεμισίου, Αιδηψού, Ελυμνίων, Ιστιαίας, Νηλέως και Κηρέως (εκτός του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαντουδίου, το οποίο ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Χαλκίδας) και της Κοινότητας Λιχάδος. 4 Στην Κύμη, Σκύρο, Αιδηψό και Κάρυστο συνιστώνται Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία, υπαγόμενα στο Τελωνείο Χαλκίδας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Τελωνείων Κύμης, Σκύρου, Αιδηψού και Καρύστου, τα οποία καταργούνται. 5 Το Τελωνοσταθμαρχείο Λίμνης καταργείται και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στο Τελωνείο Ωρεών.
Άρθρο 4
1.  
  Η περίπτωση VΙ της παραγράφου 3 του άρθρου 165 του Π.Δ. 551/1988 (Α΄ 259), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 248/1998 (Α΄186), αντικαθίσταται ως εξής : VΙ. ΣΤ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Α. Τμήμα Α΄ - Γενικών Θεμάτων Β. Τμήμα Β΄ - Δικαστικού Γ. Τμήμα Γ΄ - Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Δ. Τμήμα Δ΄ - Τελωνισμού Ε. Τμήμα Ε΄ - Τελωνισμού ΣΤ Τμήμα ΣΤ΄- Τελωνισμού .
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 253 του Π.Δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 17ζ και 18 (παρ. 2β) του Π.Δ. 504/1989 (Α΄ 216), το άρθρο 2 (παρ.1 και 2) του Π.Δ. 337/1992 (Α΄ 166) και τα άρθρα 1 (παρ. 6) και 4 (παρ. 1α και 2ι) του Π.Δ. 248/1998 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: 253 1 Στη περιοχή του Νομού Κυκλάδων οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επόμενης παραγράφου και τα Τοπικά Γραφεία, που συνιστώνται με το παρόν. 2 Τα Τελωνεία της περιοχής του Νομού Κυκλάδων διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1 Τελωνείο Σύρου Ερμούπολη Α΄ 2 Τελωνείο Θήρας Θήρα Β΄ 3 Τελωνείο Μήλου Μήλος Β΄ 4 Τελωνείο Μυκόνου Μύκονος Β΄ 5 Τελωνείο Νάξου Νάξος Β΄ 6 Τελωνείο Πάρου Πάρος (Παροικία) Β΄ 7 Τελωνείο Γαυρίου ΓαύριοΓ΄ Άνδρου 8 Τελωνείο Τήνου ΤήνοςΓ΄ 3 Το Τελωνείο Α΄ τάξης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, τα Β΄ τάξης σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος και τα Γ΄ τάξης σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου. 4 Το Τελωνείο Σύρου διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητες του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 6, ως εξής Α. Τμήμα Α΄ - Γενικών Θεμάτων Β. Τμήμα Β΄ - Δικαστικού Γ. Τμήμα Γ΄ - Τελωνειακών Διαδικασιών Δ. Τμήμα Δ΄ - Ε.Φ.Κ. Ε. Τμήμα Ε΄ - Δασμολογικών Διαδικασιών και Τελωνισμού 5 Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων της περιοχής του Νομού Κυκλάδων έχει ως εξής 1 Τελωνείο Σύρου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Κυκλάδων, εκτός των περιοχών της κατά τόπον αρμοδιότητας των παρακάτω Τελωνείων 2 Τελωνείο Θήρας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Θήρας και Ιητών και των Κοινοτήτων Ανάφης, Οίας, Σικίνου και Φολεγάνδρου 3 Τελωνείο Μήλου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Κύθνου, Μήλου, Σερίφου, Σίφνου και της Κοινότητας Κιμώλου 4 Τελωνείο Μυκόνου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή του Δήμου Μυκόνου 5 Τελωνείο Νάξου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Αμοργού, Δρυμαλίας, Νάξου και των Κοινοτήτων Δονούσας, Ηράκλειας, Κουφονησίων και Σχοινούσας 6 Τελωνείο Πάρου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές του ομώνυμου Δήμου και της Κοινότητας Αντίπαρου 7 Τελωνείο Γαυρίου Άνδρου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Άνδρου, Κορθίου και Υδρούσας. 8 Τελωνείο Τήνου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Εξωμβούργου και Τήνου και της Κοινότητας Πανόρμου. 6 Στα παρακάτω νησιά της περιοχής του Νομού Κυκλάδων συνιστώνται ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (Τ.Τ.Γ.), άρθρου 23 παρ.17 εδ. 4 Ν. 1735/1987 - Α΄195, υπαγόμενα στα εξής Τελωνεία αντίστοιχα 1 Τ.Τ.Γ. Κέας, με έδρα το ομώνυμο νησί, το οποίο υπάγεται στο Τελωνείο Σύρου. 2 Τ.Τ.Γ. Ίου και Φολεγάνδρου, με έδρα τα ομώνυμα νησιά αντίστοιχα, τα οποία υπάγονται στο Τελωνείο Θήρας. 3 Τ.Τ.Γ. Κιμώλου, Κύθνου, Σερίφου και Σίφνου, με έδρα τα ομώνυμα νησιά αντίστοιχα, τα οποία υπάγονται στο Τελωνείο Μήλου. 4 Τ.Τ.Γ. Αμοργού, με έδρα το ομώνυμο νησί, το οποίο υπάγεται στο Τελωνείο Νάξου.
Άρθρο 6
1.  
  Στο άρθρο 325 του Π.Δ. 551/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 248/1998, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1) Η παράγραφος 1 αυτού αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τα Τελωνεία της περιοχής της Νομαρχίας Πειραιά διακρίνονται σε Α΄ τάξης επιπέδου Διεύθυνσης και Β΄ τάξης επιπέδου Τμήματος και είναι τα εξής α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1 Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Πειραιάς Α΄ 2 Β΄ Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών Πειραιάς Α΄ 3 Γ΄ Τελωνείο Εξαγωγής και Μεταφοράς Πειραιάς Α΄ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 4 Δ΄ Τελωνείο Ταχυδρομικών Δεμάτων Πειραιάς Α΄ 5 Ε΄ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιάς Α΄ 6 ΣΤ΄ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιάς Α΄ 7 Ζ΄ Τελωνείο Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων Πειραιάς Α΄ 8 Τελωνείο Πόρου Πόρος Β΄» 2) Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση VΙΙ της παραγράφου 2 αυτού αντικαθίστανται ως εξής:« 2 Τα Τελωνεία Α΄ τάξης της περιοχής Νομαρχίας Πειραιά διαρθρώνονται στα πιο κάτω Τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 6, ως εξής:» «VΙΙ Ζ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Α. Τμήμα Α΄ - Γενικών Θεμάτων Β. Τμήμα Β΄ - Δικαστικού Γ. Τμήμα Γ΄ - Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών Δ. Τμήμα Δ΄ - Ε.Φ.Κ. και Αποταμίευσης Ε. Τμήμα Ε΄ - Τελωνισμού ΣΤ Τμήμα ΣΤ΄ - Τελωνισμού Ζ. Τμήμα Ζ΄ - Τελωνισμού Η. Τμήμα Η΄ - Τελωνισμού Θ. Τμήμα Θ΄ - Διαδικασιών και Τελωνισμού με έδρα τα ΕΛ.Δ.Α. » 3) Στην παράγραφο 3 αυτού προστίθεται περίπτωση (η) ως εξής:« 1 Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Πόρου περιλαμβάνονται οι Δήμοι Πόρου, Τροιζήνος, Ύδρας και Μεθάνων» 4) Η παράγραφος 4 αυτού αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 5 που έχουν ως εξής:« 4 Στις περιοχές Αγία Πελαγία, Αίγινα, Αμπελάκια, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Κύθηρα, Σαλαμίνα και Σπέτσες εδρεύουν Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρο 23 παρ. 17 εδ. 4 Ν. 1735/1987), τα οποία υπάγονται στο Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων. 5 Στην περιοχή Ύδρας εδρεύει Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρο 23 παρ. 17 εδ. 4 Ν. 1735/1987), το οποίο υπάγεται στο Τελωνείο Πόρου .
Άρθρο 7 "Προϊστάμενοι Τελωνειακών Αρχών"
1.  
  Στις υφιστάμενες θέσεις βαθμού Διευθυντή του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών προστίθενται τρεις (3) θέσεις για την κάλυψη των θέσεων Διευθυντή και Υποδιευθυντών του Τελωνείου Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, μειουμένων ανάλογα των θέσεων ενιαίων βαθμών Δ΄ - Α΄ του ίδιου κλάδου
2.  
  Των Τελωνείων Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, Αχαρνών, Λαυρίου, Χαλκίδας, ΣΤ΄ Τ.Ε.Τ.Σ. Θεσσαλονίκης, Σύρου και Ζ΄ Τ.Ε.Τ.Σ. Πειραιά, προΐστανται υπάλληλοι με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών.
3.  
  Των Τελωνείων Β΄ τάξης Θήρας, Νάξου, Ραφήνας, Πόρου και Ωρεών, καθώς και των Τμημάτων των Τελωνείων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, προΐστανται υπάλληλοι με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ ή εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ ή εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων.
Άρθρο 8 "Σύσταση και στελέχωση Χημικών Υπηρεσιών"
1.  
  Στην περιοχή της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής συνιστάται Χημική Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Χημική Υπηρεσία Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος» τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 31 του Π.Δ. 551/1988, όπως ειδικότερα ορίζεται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
2.  
  Οι παραγράφοι 1 και 2 του άρθρου 31 του Π.Δ. 551/1988 αντικαθίστανται ως ακολούθως και η παράγραφος 3 αυτού αριθμείται ως παράγραφος 4: 1 Στην περιοχή της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής οι αρμοδιότητες του άρθρου 8 ασκούνται από τις ακόλουθες Χημικές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης και τα Τοπικά Γραφεία αυτών. α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ 1 Χημική Υπηρεσία Αγ Παρασκευής Αγ Παρασκευή 2 Χημική Υπηρεσία Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος Σπάτα 2 Οι Χημικές Υπηρεσίες της περιοχής της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές τους ως εξής Ι) Χημική Υπηρεσία Αγίας Παρασκευής 1 Τμήμα Α΄ Εργαστηριακό 2 Τμήμα Β΄ Δασμολογικό Επιθεώρησης ΙΙ) Χημική Υπηρεσία Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος 1 Τμήμα Α΄ Για τη κατά το άρθρο 8 φυσική και χημική εξέταση των δειγμάτων εισαγωγών που αποστέλλονται από το Τελωνείο Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος 2 Τμήμα Β΄ Για τη κατά το άρθρο 8 φυσική και χημική εξέταση των δειγμάτων εξαγωγών που αποστέλλονται από το Τελωνείο Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος 3 Στην Χημική Υπηρεσία Αγίας Παρασκευής περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Λαυρίου, το οποίο καταργείται .
3.  
  Στις υφιστάμενες θέσεις βαθμού Διευθυντή του κλάδου ΠΕ Χημικών προστίθεται μία (1) θέση για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή της Χημικής Υπηρεσίας Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, μειουμένων ανάλογα των θέσεων ενιαίων βαθμών Δ΄ - Α΄ του ίδιου κλάδου
4.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 443 του Π.Δ. 551/ 1988 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά στο Τμήμα Α΄ Ναρκωτικών της Γ΄ Χημικής Υπηρεσίας της περιοχής Νομαρχίας Αθηνών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Χημικών ή του προσωρινού κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών
Άρθρο 9 "Τελικές και μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Η έναρξη λειτουργίας του Τελωνείου Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος και της Χημικής Υπηρεσίας Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 2443/1996. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107).
 • Του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 19).
 • Του άρθρου 26 παρ. 5 του ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).
 • Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 2), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 2443/1996 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265). 2.- Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 630). 3.- Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (4.600.000) δραχμών ή 13.499,63 Ευρώ για το οικονομικό έτος 2001, καθώς και ποσού πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (5.520.000) δραχμών ή 16.199,56 Ευρώ για κάθε επόμενο έτος, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέας 23110, Κ.Α.Ε. 0237). 4.- Τη 49/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/504 1989
Σύσταση, αναβάθμιση και κατάργηση Νομαρχιακών Τελωνειακών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 1992/337 1992
Οργάνωση - Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. 1997/37 1997
Ενοποίηση και κατάργηση Τελωνειακών Αρχών. 1998/248 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία