Προσαρμογή του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 92/101/ΕΟΚ της 23ης Νοεμβρίου 1992 «για την τροποποίηση της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ όσον αφορά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της». (L 347/64/28.11.92)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/101/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1992 «για την τροποποίηση της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ όσον αφορά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της» (L. 347/64/28.11.92).
Άρθρο 2 "[άρθρο 24α παρ. 1, 4, 5 και 6 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ (άρθρο 1 της οδηγίας 92/101/ΕΟΚ)]"
1.  
  Στο άρθρο 17 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 21 του Π.Δ. 409/1986 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας Περί Ανωνύμων Εταιρειών (Κωδ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/1963), προς το Κοινοτικό Δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Πρώτης Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968, της Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 και μερικώς της ΄Εβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983» (Α΄ 191), προστίθενται παράγραφοι 3, 4, 5 και 6, που έχουν ως εξής: 3 Η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή μετοχών ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, στην οποία η ανώνυμη εταιρεία διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή στην οποία μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα δεσπόζουσα επιρροή, θεωρείται ότι έγιναν από την ίδια την ανώνυμη εταιρεία Το τεκμήριο αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η άλλη εταιρεία υπόκειται στο δίκαιο τρίτης χώρας και έχει νομική μορφή ανάλογη με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας. 4 Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του παρόντος, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για τις μετοχές της προηγούμενης παραγράφου. 5 Η παρ. 3 του παρόντος δεν εφαρμόζεται 1 όταν η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή γίνεται για λογαριασμό προσώπου διάφορου του αναλαμβάνοντος, αποκτώντος ή κατέχοντος και εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν είναι ούτε η ανώνυμη εταιρεία που αναφέρεται στην παρ. 3, ούτε άλλη εταιρεία στην οποία η ανώνυμη εταιρεία διαθέτει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή στην οποία μπορεί να ασκήσει άμεσα ή έμμεσα δεσπόζουσα επιρροή, 2 όταν η ανάληψη, απόκτηση ή κατοχή γίνεται από την άλλη εταιρεία ως κατ επάγγελμα διενεργούσα πράξεις επί τίτλων και υπό την ιδιότητά της αυτή, υπό τον όρο ότι είναι μέλος χρηματιστηρίου αξιών που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος μέλος ή ότι έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή υπόκειται στην εποπτεία αρχής κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την εποπτεία των κατ επάγγελμα διενεργούντων πράξεις επί τίτλων, στους οποίους, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύματα, 3 όταν η κατοχή μετοχών της ανώνυμης εταιρείας από την άλλη εταιρεία είναι αποτέλεσμα απόκτησης η οποία έλαβε χώρα σε χρόνο κατά τον οποίο η σχέση των δύο εταιρειών δεν πληρούσε τα κριτήρια της παρ. 3. 6 Τα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στις μετοχές της περίπτωσης γ της προηγουμένης παραγράφου, αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές λαμβάνονται υπόψη για να προσδιορισθεί κατά πόσο πληρούται ο όρος του άρθρου 16 παρ. 2 εδαφ. στ΄ περίπτωση πρώτη του παρόντος .
Άρθρο 3 "[άρθρο 24α παρ. 6 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ (άρθρο 1 της οδηγίας 92/101/ΕΟΚ)]"
1.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 προστίθενται νέα εδάφια με το εξής περιεχόμενο: «Η παρ. 2 εδαφ. στ΄ περίπτωση πρώτη καθώς και η παρ. 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση απόκτησης μετοχών ανώνυμης εταιρείας από την άλλη εταιρεία της παρ. 3 του άρθρου 17, για τις μετοχές αυτές όμως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Τα μέλη των οργάνων διοίκησης της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούνται να εξαγοράσουν από την άλλη εταιρεία τις μετοχές που αναφέρονται παραπάνω στην τιμή που τις είχε αποκτήσει αυτή ή άλλη εταιρεία. Η κύρωση αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση μόνο που τα εν λόγω μέλη αποδείξουν ότι ουδόλως ευθύνονται για την ανάληψη ή την απόκτηση των εν λόγω μετοχών».
Άρθρο 4 "(άρθρο 2 παρ. 1 της οδηγίας 92/101/ΕΟΚ)"
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται άρθρο 17α που έχει ως εξής: Τα άρθρα 16 παρ. 4 εδ. δεύτερο και τρίτο και 17 παρ. 3 έως 6 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που οι μετοχές αποκτήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Εν τούτοις τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές αυτές αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να καθορισθεί αν πληρούται ο όρος του άρθρου 16 παρ. 2 εδαφ. στ΄ περίπτωση πρώτη του παρόντος .
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) καθώς και άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 περ. 4 του Π.Δ/τος 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (Α΄ 185) και του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α΄ 19).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων, των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμό πρωτ. 479/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/409 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/409 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/397 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/174 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/174 1963
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία