ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/61

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0023-09-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός Σχολής Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση - Έδρα"
1.  
  Για την κάλυψη μετεκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, ιδρύεται Σχολή Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας με έδρα τον Πειραιά
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η Σχολή Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (Σ.Ε.Θ.Κ.) έχει ως αποστολή την παροχή της κατάλληλης επαγγελματικής εκπαίδευσης στο προσωπικό του Λ.Σ., που προορίζεται να στελεχώσει τις Υπηρεσίες του Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (Vessel Τraffic Μanagement and Ιnfοrmatiοn System - VΤΜΙS), με βάση τα διεθνή πρότυπα και οδηγίες, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Άρθρο 3 "Διοίκηση"
1.  
  Η Σχολή Διοικείται από ανώτερο Αξιωματικό Λ.Σ. ο οποίος ορίζεται με Διαταγή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος. Με όμοια διαταγή ορίζεται Αξιωματικός Λ.Σ., ως Υποδιοικητής - Διευθυντής Σπουδών.
2.  
  Ο Διοικητής της Σχολής είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση της αποστολής της Σχολής όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος. Ειδικότερα ο Διοικητής:.
 1. Προΐσταται όλου του προσωπικού που υπηρετεί στη Σχολή και έχει αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες και ευθύνες προiσταμένου Υπηρεσίας, όπως καθορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις
 2. Παρέχει κατευθύνσεις για την οργάνωση και την διεξαγωγή της εκπαίδευσης στη Σχολή, βάσει του παρόντος Οργανισμού, του Κανονισμού Εκπαίδευσης και των διαταγών του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος.
 3. Καθορίζει και κατευθύνει τις απαιτούμενες μελέτες για την προαγωγή της παρεχόμενης Εκπαίδευσης.
 4. Υποβάλλει προτάσεις επί των ανωτέρω ζητημάτων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου θέματος, το οποίο έχει σχέση με την καλύτερη λειτουργία και απόδοση της Σχολής
 5. Παρακολουθεί την εν γένει απόδοση των σπουδαστών
3.  
  Τον Διοικητή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Υποδιοικητής - Διευθυντής Σπουδών και τον τελευταίο ο αρχαιότερος Αξιωματικός που υπηρετεί στη Σχολή
4.  
  Ο Υποδιοικητής - Διευθυντής Σπουδών της Σχολής, είναι ο άμεσος βοηθός του Διοικητού, απέναντι στον οποίο ευθύνεται για την άρτια λειτουργία της Σχολής. Ειδικότερα ο Υποδιοικητής - Διευθυντής Σπουδών:.
 1. Με βάση τις οδηγίες του Διοικητού, κατευθύνει και συντονίζει την οργάνωση, την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή της Εκπαίδευσης
 2. Κατευθύνει, ελέγχει και παρακολουθεί γενικά τις δραστηριότητες των Σπουδαστών
 3. Συντονίζει ζητήματα εκπαίδευσης του παρόντος Οργανισμού και του Κανονισμού Εκπαίδευσης, όπως εκπαιδευτικών ταξιδιών, επισκέψεων, διαλέξεων
Άρθρο 4 "Τμήματα Σχολής"
1.  
  Η Σχολή Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας αποτελείται από δύο αυτόνομα Τμήματα, τα οποία αντιστοιχούν στις δύο ειδικότητες που στελεχώνουν τις Υπηρεσίες του Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας: α. Το Τμήμα Χειριστών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (Βασική Εκπαίδευση) και β. Το Τμήμα Εποπτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (Προχωρημένη Εκπαίδευση).
Άρθρο 5 "Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Υποχρεώσεις"
1.  
  Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής δύναται να αποτελείται από:
 1. Στελέχη του Λιμενικού Σώματος
 2. Καθηγητές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), ή του Κέντρου Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)
 3. Ιδιώτες, με εξειδίκευση σε συναφή επιστημονικά ή τεχνικά γνωστικά αντικείμενα
2.  
  Το στρατιωτικό και πολιτικό διδακτικό προσωπικό της Σχολής, διορίζεται και αμείβεται για την παροχή διδακτικού έργου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
3.  
  Το εκπαιδευτικό προσωπικό οφείλει να:
 1. εκτελεί το διδακτικό του έργο σύμφωνα με το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα και τον Κανονισμό Εκπαίδευσης της Σχολής και να προσέρχεται ανελλιπώς και εγκαίρως στις παραδόσεις των μαθημάτων
 2. εισηγείται στην Διοίκηση της Σχολής τα διδακτικά βοηθήματα και τον απαραίτητο εξοπλισμό για το διδακτικό τους έργο
Άρθρο 6 "Διάρκεια Τμημάτων"
1.  
  Η διάρκεια του τμήματος Χειριστών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (Βασική Εκπαίδευση) είναι ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες εκπαίδευσης. Η διάρκεια του τμήματος Εποπτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας προσαυξάνεται της διάρκειας της Βασικής Εκπαίδευσης κατά τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες. Τα παραπάνω χρονικά διαστήματα είναι δυνατόν να αυξάνονται ή να μειώνονται με Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, ανάλογα με τις συνθήκες και τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στα διεθνή πρότυπα των σχετικών Οργανισμών για τα αντίστοιχα Συστήματα Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Πλοίων.
2.  
  Στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για την διάρκεια των εξετάσεων
3.  
  Σε περίπτωση που διατίθεται προσομοιωτής, το χρονικό διάστημα εκπαίδευσης των σπουδαστών σε ασκήσεις προσομοίωσης καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος
Άρθρο 7 "Μαθήματα"
1.  
  Τα διδασκόμενα μαθήματα στο Τμήμα Χειριστών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας είναι:
 1. Αγγλικά
 2. Διαχείριση Θαλάσσιας Κυκλοφορίας
 3. Εξοπλισμός Συστήματος Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (Μέρος Ι)
 4. Ναυτικές γνώσεις
 5. Συντονισμός Επικοινωνιών
 6. Επικοινωνίες VΗF
 7. Προσωπικές Δεξιότητες
 8. Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (Μέρος Ι)
2.  
  Στο Τμήμα Εποπτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας διδάσκονται τα μαθήματα του τμήματος Χειριστών και επιπλέον τα ακόλουθα:
 1. Συμπληρωματικές Ναυτικές Γνώσεις
 2. Εξοπλισμός Συστήματος Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (Μέρος ΙΙ)
 3. Πρόσθετες Προσωπικές Δεξιότητες
 4. Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (Μέρος ΙΙ)
 5. Διοικητικά Καθήκοντα
 6. Νομικές Γνώσεις
3.  
  Τα αναλυτικά προγράμματα των Τμημάτων Χειριστών και Εποπτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, η ύλη και οι διδακτικές ώρες κάθε μαθήματος, η εισαγωγή και διδασκαλία κάθε μαθήματος καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της εκπαίδευσης, καθορίζονται με Κανονισμό Εκπαίδευσης, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 8 "Επιλογή προσωπικού για φοίτηση"
1.  
  Οι υποψήφιοι για φοίτηση στο τμήμα Χειριστών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας είναι Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες.
2.  
  Οι Υποψήφιοι για φοίτηση στο τμήμα Εποπτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας είναι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές Λ.Σ.
3.  
  Οι υποψήφιοι των ανωτέρω παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου είναι κατά προτίμηση διπλωματούχοι Πλοίαρχοι προέλευσης Ακαδημιών ή Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ή κάτοχοι πτυχίου Σχολείου Κυβερνητών Περιπολικών Σκαφών (ΣΚΥΠΕΡΣ) του Λ.Σ. και υπόκεινται σε διαδικασία επιλογής η οποία περιλαμβάνει:.
 1. εξέταση ικανοτήτων και
 2. συνέντευξη
4.  
  Η εξέταση ικανοτήτων περιλαμβάνει κατάλληλες δοκιμασίες προκειμένου να διαπιστωθεί και να προσδιορισθεί η ικανότητα των υποψηφίων όπως να:
 1. ξεχωρίζουν συναφείς πληροφορίες από ένα σύνολο πληροφοριών
 2. συνδυάζουν ακουστικές και οπτικές πληροφορίες
 3. δρουν με ευστροφία και αποτελεσματικότητα σε καταστάσεις στις οποίες συμβαίνουν ταυτόχρονα πολλά γεγονότα
5.  
  Η διαδικασία επιλογής γίνεται από τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος
6.  
  Η εν λόγω Επιτροπή δύναται να επιλέξει για φοίτηση στο Τμήμα Εποπτών και Χειριστές. Στην περίπτωση αυτή, οι επιλεγόμενοι θα πρέπει να φοιτήσουν στα επιπλέον μαθήματα του Τμήματος Εποπτών της Σχολής της παρ. 2 του άρθρου 7.
Άρθρο 9 "Εξετάσεις"
1.  
  Κατά την διάρκεια λειτουργίας των Τμημάτων διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εξετάσεις, οι οποίες έχουν ως σκοπό να διαπιστώσουν την εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης από τους σπουδαστές
2.  
  Μετά το πέρας του συνολικού διαστήματος εκπαίδευσης κάθε Σχολείου, διενεργούνται Τελικές Εξετάσεις
3.  
  Ο τρόπος διενέργειας των τελικών εξετάσεων (γραπτά, προφορικά, πρακτικά ή με προσομοιωτή) καθορίζεται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης
4.  
  Τα θέματα των εξετάσεων κάθε μαθήματος, καθορίζονται από το διδάσκοντα, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της διδακτέας ύλης και αντιστοιχούν στην καθημερινή πραγματικότητα του εργασιακού περιβάλλοντος του προσωπικού Χειριστών και Εποπτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας
Άρθρο 10 "Βαθμολογία - Επίδοση - Αποτελέσματα"
1.  
  Η βαθμολογία των μαθημάτων των Τμημάτων, γίνεται σύμφωνα με την εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20), με βάση επιτυχίας το δώδεκα (12)
2.  
  Ο σπουδαστής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς την εκπαίδευση, εφόσον κατά τις εξετάσεις συγκεντρώνει σε κάθε μάθημα την βαθμολογική, τουλάχιστον βάση
3.  
  Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα, εντός δύο (2) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, να υποβάλλουν γραπτή ένσταση αναβαθμολόγησης προς τον Διοικητή της Σχολής. Ο Διοικητής παραπέμπει το γραπτό για αναβαθμολόγηση σε άλλο καθηγητή του ιδίου ή παρεμφερούς μαθήματος.
4.  
  Εάν και μετά την αναβαθμολόγηση, σπουδαστής δεν συγκεντρώνει την βαθμολογική βάση σε κάθε μάθημα, θεωρείται αποτυχών και δεν πιστοποιείται
5.  
  Μετά την παράδοση της βαθμολογίας εκάστου μαθήματος από τον καθηγητή, καταρτίζεται Πίνακας αποτελεσμάτων για κάθε μάθημα
6.  
  Μετά την συγκέντρωση των Πινάκων όλων των μαθημάτων, καταρτίζεται Πίνακας Τελικών Αποτελεσμάτων
Άρθρο 11 "Πιστοποίηση"
1.  
  Οι σπουδαστές που αποφοιτούν με επιτυχία από τα Τμήματα Χειριστών και Εποπτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, λαμβάνουν αντίστοιχα Πιστοποιητικά, ο τύπος των οποίων φαίνεται στα Παραρτήματα Α και Β΄ του παρόντος Διατάγματος τα οποία έχουν ως εξής:
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2636/53 «περί εκπαιδεύσεως εις το Λιμενικό Σώμα» ( ΦΕΚ Α΄ 293).
 • Την αριθ. 1039386/441/Α 0006/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95 (Α΄ 247).
 • Τις συστάσεις V-103, V-103/1 και V-103/2 του Διεθνούς Οργανισμού Υπηρεσιών Φάρων (Ιnternatiοnal Αssοciatiοn οf Lighthοuse Αuthοrities - ΙΑLΑ).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97. ε.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΕΝ, οικονομικού έτους 2001 ύψους 52.600.000 δρχ., η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΕΝ (ΕΦ. 41-110, ΚΑΕ 0517, 0535, 1111, 1121 & 1131). Για τα επόμενα πέντε έτη προβλέπεται ετήσια δαπάνη 2.600.000 δρχ., η οποία θα καλυφθεί από την εγγραφή των πιστώσεων στους ανωτέρω ΚΑΕ του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΕΝ.
 • Την υπ αρ. 511/2000 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-03-19 Οργανισμός Σχολής Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/52
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2636 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2636 1953
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 61/2001 περί Οργανισμού Σχολής Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας. 2002/107 2002