Οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποστολή."
1.  
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α.) αποτελεί αυτοτελή κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό αυτής.
2.  
  Η Δ.Α.Ο.Α. έχει ως αποστολή τον επιτελικό σχεδιασμό των μέτρων ασφάλειας και τάξης που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και διεξαγωγής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων του 2004, καθώς και της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας,τη μέριμνα για την επιχειρησιακή εφαρμογή των σχεδίων ασφαλείας και ενεργειών γενικά, καθώς και το συντονισμό των Υπηρεσιών και λοιπών Φορέων που εμπλέκονται κατά οποιοδήποτε τρόπο στη λήψη των παραπάνω μέτρων, με σκοπό την ασφαλή και ομαλή τέλεση των αγώνων. Για την εκπλήρωση της αποστολής η Δ.Α.Ο.Α. :.
 1. Συνεργάζεται με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 (Ο.Ε.Ο.Α.) και τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς, για την κατάρτιση των σχεδίων ασφάλειας στα πλαίσια των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.).
 2. Μεριμνά για την πρόσληψη του αναγκαίου για την επίτευξη της αποστολής της επιστημονικού ή άλλου ειδικού προσωπικού
 3. Μεριμνά για την απόσπαση ή διάθεση σε αυτή του απαραίτητου προσωπικού από τις λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς
 4. Φροντίζει για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί, κατά οποιοδήποτε τρόπο, στη λήψη των ανωτέρω μέτρων, σε συνεργασία και με τους Φορείς από τους οποίους προέρχεται το προσωπικό αυτό.
 5. Φροντίζει επίσης για την εκπαίδευση των εθελοντών ασφάλειας σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
 6. Σχεδιάζει και πραγματοποιεί ασκήσεις ετοιμότητας και ελέγχους αξιοπιστίας, σε συνεργασία με τiς καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας, πληρότητας και αποτελεσματικότητας των σχεδιασθέντων κατά περίπτωση μέτρων
 7. Αναλαμβάνει, κατά την περίοδο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, το συντονισμό και εποπτεία των Υπηρεσιών και Φορέων, που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ανωτέρω σχεδίων
 8. Διατυπώνει αιτήματα για παροχή συνδρομής στις Αρχές Ασφάλειας, καθώς και σε όλες τις Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να τη συνδράμουν άμεσα και ουσιαστικά
 9. Συγκροτεί μικτές επιτροπές από προσωπικό της Υπηρεσίας της ως και των άλλων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και Φορέων, με σκοπό την κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων και τη διαμόρφωση σεναρίων για την εκτέλεση των ασκήσεων ετοιμότητας
 10. Εισηγείται ρυθμίσεις νομοθετικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της αποστολής της
Άρθρο 2 "Διάρθρωση Δ.Α.Ο.Α. Η Δ.Α.Ο.Α. διαρθρώνεται ως εξής :"
1.  
  Στο Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης
2.  
  Στην Υποδιεύθυνση Σχεδιασμού Επιχειρήσεων, η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Εκδηλώσεων
 2. Τμήμα Ασφάλειας Χώρων Υποδοχής και Διαμονής
 3. Τμήμα Ασφάλειας Επισήμων και Ολυμπιακής Οικογένειας
 4. Τμήμα Ασφάλειας Μεταφορών
 5. Τμήμα Ειδικών Επιχειρήσεων και Εκτάκτων Αναγκών
 6. Τμήμα Αντιμετώπισης Εγκληματικότητας
3.  
  Στην Υποδιεύθυνση Πληροφοριών, η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα :
 1. Τμήμα Συλλογής Πληροφοριών
 2. Τμήμα Επεξεργασίας και Εκμετάλλευσης Πληροφοριών
 3. Τμήμα Ελέγχου Διαπιστεύσεων
4.  
  Στην Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα :
 1. Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών
 2. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 3. Τμήμα Εκπαίδευσης
 4. Τμήμα Εξοπλισμών και Συστημάτων Ασφάλειας
 5. Τμήμα Οικονομικοτεχνικών Αναλύσεων
 6. Τμήμα Τύπου και Ενημέρωσης
Άρθρο 3
1.  
  Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου. Το Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου : α. Σχεδιάζει και οργανώνει τη λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου στη Δ.Α.Ο.Α., ως και επιμέρους Επιχειρησιακών Κέντρων που θα λειτουργήσουν σε Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και περιοχές και καθορίζει τη διαδικασία συντονισμού, συνεργασίας, ροής πληροφοριών και αναφορών μεταξύ αυτών. β. Καθορίζει τις διαδικασίες συνεργασίας και συντονισμού του Επιχειρησιακού Κέντρου της Δ.Α.Ο.Α. με τα υφιστάμενα Κέντρα Επιχειρήσεων άλλων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και Φορέων όπως των Ενόπλων Δυνάμεων, Λιμενικού Σώματος, Πυροσβεστικού Σώματος, Πολιτικής Προστασίας και ΕΚΑΒ, αλλά και με εκείνα που θα δημιουργηθούν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως της Ο.Ε.Ο.Α. και της Διαχείρισης Κυκλοφορίας. γ. Διαμορφώνει σενάρια και προγραμματίζει ειδικές ασκήσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης εξαιρετικά σοβαρών καταστάσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τους λοιπούς Φορείς. δ. Εκπονεί προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς. ε. Μεριμνά για την διαδικασία σύγκλησης του Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων του παρόντος, καθώς και για την υλοποίηση των αποφάσεών του. στ. Λειτουργεί ως επιχειρησιακό κέντρο για το συντονισμό και την καθοδήγηση των Υπηρεσιών και Φορέων που εμπλέκονται στη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες Τμημάτων Υποδιεύθυνσης Σχεδιασμού Επιχειρήσεων."
1.  
  Το Τμήμα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Εκδηλώσεων:
 1. Εκπονεί τα σχέδια λήψης των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας, τάξης και τροχαίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, που θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ή θα πραγματοποιηθούν προπονήσεις, χωριστά για κάθε μεμονωμένη εγκατάσταση ή σύνολο εγκαταστάσεων, οι οποίες ευρίσκονται στον ίδιο χώρο.
 2. Στα ως άνω σχέδια, καθορίζονται με ακρίβεια τα όρια ευθύνης και περιγράφονται λεπτομερώς οι συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες υποχρεούνται να προβαίνουν οι δυνάμεις που διατίθενται για τη λήψη των μέτρων.
 3. Καταρτίζει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σχέδια λήψης των ιδίων ως άνω μέτρων για τους χώρους και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ή καλύπτουν γενικότερα ανάγκες των Ολυμπιακών δραστηριοτήτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν αρμοδιότητες του Τμήματος Χώρων Υποδοχής και Διαμονής
 4. Εκπονεί τα σχέδια λήψης μέτρων ασφάλειας και τάξης στους χώρους πραγματοποίησης πάσης φύσεως εκδηλώσεων, ιδίως τελετών έναρξης και λήξης Αγώνων, επισκέψεων, περιηγήσεων, σε χώρους ή εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις λοιπές διατάξεις. του παρόντος άρθρου.
 5. Για την εκπλήρωση των ως άνω αρμοδιοτήτων του δύναται ιδίως να:
 6. (1) Διενεργεί αυτοψίες σε όλους τους προαναφερόμενους χώρους και εγκαταστάσεις, με σκοπό την αναγνώριση, αναζήτηση και καταγραφή ιδιαιτεροτήτων και ευαίσθητων σημείων, για τα οποία απαιτείται να δοθεί έμφαση στο σχεδιασμό και λήψη των μέτρων.
 7. (2) Συνεργάζεται με τις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες και λοιπούς Φορείς, για την πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων ασφάλειας και τάξης.
 8. (3) Αξιοποιεί τις πληροφορίες που σχετίζονται με το αντικείμενο αρμοδιότητάς του.
 9. (4) Υποβάλλει προτάσεις για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και συστημάτων ασφαλείας με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της Δ.Α.Ο.Α. (5) Εισηγείται τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των σχεδιασμένων μέτρων.
 10. Ασκεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται και σχετίζεται με την αποστολή του
2.  
  Το Τμήμα Ασφάλειας Χώρων Υποδοχής και Διαμονής: Εκπονεί τα σχέδια λήψης μέτρων ασφάλειας και τάξης στους χώρους υποδοχής, φιλοξενίας ή διαμονής των επισήμων προσώπων και των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας, ιδίως δε στα αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία και λοιπές εγκαταστάσεις και χώρους των Ολυμπιακών Πόλεων που έχουν σχέση με τους Αγώνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων, που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκδηλώσεων και Ασφάλειας Επισήμων και Ολυμπιακής Οικογένειας.
3.  
  Το Τμήμα Ασφάλειας Επισήμων και Ολυμπιακής Οικογένειας: Εκπονεί τα σχέδια λήψης μέτρων παροχής ασφάλειας για τους επίσημους, τις αθλητικές αποστολές και τα λοιπά πρόσωπα, για τα οποία απαιτείται η λήψη μέτρων προσωπικής προστασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Εκδηλώσεων και Ασφάλειας Μεταφορών. Επίσης, καταρτίζει ειδικό σχέδιο αστυνομικών μέτρων, που επιβάλλεται να ληφθούν για την προστασία των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας σε περιπτώσεις κινδύνων που προκύπτουν από έκτακτα περιστατικά, σε συνεργασία και με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς. Τα σχεδιαζόμενα μέτρα γενικής και ειδικής προστασίας πρέπει να είναι αντίστοιχα με την ιδιότητα και την αποστολή των προσώπων, καθώς και με τους κινδύνους που διατρέχουν ή απειλούν αυτά. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του εδαφ. δ΄ της παρ. 1 του παρόντος.
4.  
  Το Τμήμα Ασφάλειας Μεταφορών:
 1. Εκπονεί τα σχέδια λήψης μέτρων ασφάλειας, τάξης και τροχαίας, για την ταχεία, άνετη και ασφαλή μεταφορά των επισήμων προσώπων και λοιπών μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας στο οδικό, θαλάσσιο και εναέριο δίκτυο, που θα χρησιμοποιηθεί για τις πάσης φύσεως μετακινήσεις, καθορίζοντας κύρια, εναλλακτικά και εκτάκτων αναγκών δρομολόγια.
 2. Στην κατάρτιση των σχεδίων αυτών περιλαμβάνονται και τα μέτρα ασφάλειας και τάξης, που θα ληφθούν κατά την τέλεση ειδικών αγωνισμάτων (Μαραθώνιος, βάδην και ποδηλασία επί δημόσιας οδού), της αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και της Λαμπαδηδρομίας.
 3. Για την κατάρτιση των ανωτέρω σχεδίων εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στο εδάφ. δ΄ της παρ. 1 του παρόντος.
 4. Εισηγείται τη λήψη νομοθετικών μέτρων προς εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την αποτελεσματική υλοποίηση των σχεδίων
 5. Προτείνει τις στρατηγικές λειτουργικής διαχείρισης της κυκλοφορίας και διακίνησης των πάσης φύσεως συγκοινωνιακών μέσων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την κυκλοφορία και τις μεταφορές Υπηρεσίες και λοιπούς Φορείς
 6. Μεριμνά για την κατάρτιση προληπτικής φύσεως προγραμμάτων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και το δραστικό περιορισμό της τροχαίας παραβατικότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και λοιπούς Φορείς
5.  
  Το Τμήμα Ειδικών Επιχειρήσεων και Εκτάκτων Αναγκών:
 1. Προβαίνει στο σχεδιασμό λήψης μέτρων και διεξαγωγής ειδικών επιχειρήσεων, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή τρομοκρατικής ενέργειας σε βάρος των επισήμων ή άλλων προσώπων, εγκαταστάσεων ή πραγμάτων, που σχετίζονται με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων
 2. Εκπονεί σχέδια λήψης μέτρων προστασίας όλων των Υπηρεσιών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή ζωτικής σημασίας που σχετίζονται με την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων
 3. Εκπονεί σχέδια αστυνόμευσης των χερσαίων, εναερίων και θαλασσίων συνόρων της Χώρας, προ και κατά τη διάρκεια των Αγώνων, προς αποτροπή εισόδου ανεπιθύμητων προσώπων ή παράνομης εισαγωγής αντικειμένων τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν προβλήματα στην ασφάλεια των Αγώνων.
 4. Για το σκοπό αυτό η Δ.Α.Ο.Α. ζητά τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων και των λοιπών εμπλεκόμενων Φορέων, οι οποίοι υποχρεούνται να συνδράμουν αποτελεσματικά τις Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.
 5. Παρακολουθεί και αναλύει κάθε γεγονός, το οποίο είναι δυνατόν να προκαλέσει προβλήματα στον τομέα της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων και σχεδιάζει τον τρόπο αντιμετώπισής του
 6. Παρέχει κατευθύνσεις στις αρμόδιες Υπηρεσίες ως προς τα θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων ή συμβάντων, τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων
6.  
  Το Τμήμα Αντιμετώπισης Εγκληματικότητας:
 1. Μεριμνά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εγκλημάτων κατά της ζωής, της περιουσίας, της προσωπικής ελευθερίας και κάθε εγκλήματος που δύναται να δημιουργήσει αναταραχή και αίσθημα ανασφάλειας πριν και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και ιδίως όσων στρέφονται κατά των επισήμων προσώπων και των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας.
 2. Για το σκοπό αυτό ειδικότερα :
 3. (1) Εκπονεί σχέδιο ειδικών αστυνομικών μέτρων, διαδικασιών και χειρισμών, προς πρόληψη και καταστολή των ως άνω εγκλημάτων.
 4. (2) Κινητοποιεί όλες τις συναρμόδιες Αρχές για τη λήψη συνδυασμένων μέτρων, για την πρόληψη και καταστολή των ως άνω εγκλημάτων.
 5. (3) Μεριμνά για την ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας, σε συνεργασία και με το Τμήμα Τύπου και Ενημέρωσης.
 6. (4) Συντονίζει το έργο όλων των αρμοδίων Αρχών Ασφαλείας, με στόχο τη μείωση της εγκληματικότητας και την αύξηση της αποδοτικότητας των εν λόγω Υπηρεσιών.
 7. Φροντίζει για τη διασφάλιση και την αποτελεσματική προστασία των πνευματικών και εμπορικών δικαιωμάτων της Δ.Ο.Ε., της Ο.Ε.Ο.Α., των συνεργαζομένων με αυτές Οργανισμών και Χορηγών των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και για την πρόληψη και καταστολή του εν γένει οικονομικού εγκλήματος, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες των εν λόγω Φορέων και Χορηγών.
 8. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς, των οποίων το έργο συντονίζει.
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες Τμημάτων Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών."
1.  
  Το Τμήμα Συλλογής Πληροφοριών είναι αρμόδιο για:
 1. Τη συλλογή και συγκέντρωση πληροφοριών που σχετίζονται γενικά με την ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
 2. Για το σκοπό αυτό οι Υπηρεσίες Ασφάλειας και Πληροφοριών, αλλά και οι λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς υποχρεούνται να παρέχουν στην Δ.Α.Ο.Α. κάθε δυνατή συνδρομή.
 3. Τη συλλογή και συγκέντρωση πληροφοριών που σχετίζονται με τα υπό διαπίστευση άτομα, σε συνεργασία με το Τμήμα Ελέγχου Διαπιστεύσεων
 4. Την ανάπτυξη συστήματος συνεργασίας με Υπηρεσίες και Φορείς του Εσωτερικού και Εξωτερικού, που εμπλέκονται σε θέματα πληροφοριών και σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες
 5. Την άμεση διαβίβαση των συλλεγεισών πληροφοριών στο Τμήμα Επεξεργασίας και Εκμετάλλευσης Πληροφοριών
2.  
  Το Τμήμα Επεξεργασίας και Εκμετάλλευσης Πληροφοριών είναι αρμόδιο για:
 1. Την καταχώρηση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση και εκμετάλλευση των πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων που διαβιβάζονται σ αυτό από το Τμήμα Συλλογής Πληροφοριών
 2. Τη συγκρότηση αρχείου πληροφοριών και την κατάταξη αυτών ανάλογα με τη διαβάθμισή τους, την αξία και τη σημασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
 3. Τη μηχανοργάνωση του αρχείου και τη διασφάλιση του απόρρητου
 4. Τη διανομή επεξεργασμένων πληροφοριών και στοιχείων σε Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Φορείς, όπου αυτό απαιτείται
3.  
  Το Τμήμα Ελέγχου Διαπιστεύσεων είναι αρμόδιο για:
 1. Τον έλεγχο των πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη διαπίστευση προσώπων
 2. Τη γνωμοδότηση για τη διαπίστευση των αιτούντων.
 3. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαπίστευση μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη Δ.Ο.Ε.
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες Τμημάτων Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης."
1.  
  Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών είναι αρμόδιο για:
 1. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας
 2. Τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού
 3. Τη τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας των χώρων στέγασης της Δ.Α.Ο.Α. και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης.
 4. Τη μέριμνα για την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση των χώρων στέγασης της Δ.Α.Ο.Α.
 5. Την οργάνωση και εποπτεία κίνησης των οχημάτων
 6. Τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων.
 7. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση ως προς τα λοιπά θέματα του προσωπικού της Δ.Α.Ο.Α. γίνεται από το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
2.  
  Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο για:
 1. Την μέριμνα για την εξασφάλιση του αναγκαίου αστυνομικού ή μη προσωπικού από τους εμπλεκόμενους Φορείς, καθώς και του επιστημονικού ή άλλου ειδικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Α.Ο.Α.
 2. Την αξιολόγηση και επιλογή σε συνεργασία με την Ο.Ε.Ο.Α. του απαιτούμενου αριθμού εθελοντών για την εκπλήρωση των στόχων των σχεδίων ασφάλειας.
 3. Την κατανομή των εθελοντών ανάλογα με τα αιτήματα των εμπλεκόμενων στην ασφάλεια των αγώνων φορέων
 4. Τη χορήγηση του εξοπλισμού και των εφοδίων στους εθελοντές σε συνεργασία με την Ο.Ε.Ο.Α.
 5. Τη συγκέντρωση των προτάσεων από τους συναρμόδιους για την ασφάλεια των αγώνων φορείς για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε προσωπικό από μέρους αυτών
 6. Την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν σχετικά με τους εθελοντές και το προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
3.  
  Το Τμήμα Εξοπλισμών και Συστημάτων Ασφάλειας είναι αρμόδιο για:
 1. Τον τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό της Δ.Α.Ο.Α., καθώς και τη μέριμνα για τη συντήρηση και καλή λειτουργία αυτού, σε συνεργασία με το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών.
 2. Την ανάπτυξη επικοινωνιακού προτύπου και τεχνολογικών συστημάτων, τα οποία θα παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας επικοινωνιακής συνεργασίας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητας διαδικασιών, σύμφωνα με τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα λειτουργίας των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων
 3. Τη μέριμνα για την προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των προτάσεων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων για τον τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, χώρων φιλοξενίας - διαμονής κλπ., σε συνεργασία με την Ο.Ε.Ο.Α.
4.  
  Το Τμήμα Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: Το χειρισμό θεμάτων εκπαίδευσης όλων όσων διατεθούν για λήψη μέτρων Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με σκοπό την επιτυχή και ασφαλή διεξαγωγή των Αγώνων. Ειδικότερα:.
 1. Μεριμνά για την έκδοση ή προμήθεια έντυπου υλικού με οδηγίες, για τον εφοδιασμό των διατεθέντων στα ως άνω μέτρα
 2. Επιμελείται σε συνεργασία και με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς για την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και εξειδίκευση όλου του προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών και των ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, που θα εμπλακεί στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων
 3. Πραγματοποιεί σεμινάρια για θέματα Ολυμπιακών Αγώνων
 4. Φροντίζει για την αποστολή στο εξωτερικό στελεχών της Δ.Α.Ο.Α. για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σχετιζομένων με την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
 5. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων, που θα διατεθούν για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων
5.  
  Το Τμήμα Οικονομικοτεχνικών Αναλύσεων είναι αρμόδιο για : Τη σύνταξη τεκμηριωμένων οικονομικοτεχνικών μελετών των προγραμμάτων ασφάλειας, στις οποίες αναλύεται επακριβώς και ο σχετικός προϋπολογισμός, με βάση τα σχέδια ασφάλειας που θα εκπονηθούν από τα λοιπά Τμήματα της Δ.Α.Ο.Α., τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις απαιτήσεις ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων και τις πραγματικές ανάγκες των αρμοδίων Υπηρεσιών, Αρχών και Φορέων. Οι εν λόγω μελέτες πραγματοποιούνται μετά προηγουμένη συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Δ.Α.Ο.Α. και τις εμπλεκόμενες στην ασφάλεια των Αγώνων Υπηρεσίες και Φορείς και μετά την ολοκλήρωσή τους, υποβάλλονται στο Υπηρεσιακό και Πολιτικό Εποπτικό Όργανο, προς έγκριση και, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς προς υλοποίηση.
6.  
  Το Τμήμα Τύπου και Ενημέρωσης είναι αρμόδιο για:
 1. Την προβολή του έργου της Δ.Α.Ο.Α. και την ενημέρωση του κοινού, δια του Τύπου και των λοιπών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
 2. Την επικοινωνία με τους δημοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού, η οποία θα πραγματοποιείται από τον οριζόμενο από το Διευθυντή της Δ.Α.Ο.Α. εκπρόσωπο Τύπου.
 3. Την προετοιμασία των απαντήσεων σε δημοσιεύματα του Τύπου που αφορούν τη Δ.Α.Ο.Α.
 4. Τη μέριμνα για παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών σχετικών με την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων
 5. Τη μέριμνα εκπόνησης ενημερωτικών προγραμμάτων, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προσαρμογή του στις συνθήκες που θα διαμορφωθούν κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και τον τρόπο συνεργασίας του με τις Αρχές Ασφαλείας
 6. Την τήρηση αρχείου δημοσιευμάτων, φωτογραφικού και τηλεοπτικού υλικού
 7. Την κάλυψη των δραστηριοτήτων της Δ.Α.Ο.Α. σε θέματα δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας.
Άρθρο 7
1.  
  Αστυνομικά μέτρα ευρύτερων περιοχών. Μέτρα ασφάλειας και τάξης σχεδιάζονται και για τις ευρύτερες περιοχές, που περιβάλλουν τους χώρους όπου θα λάβουν χώρα Ολυμπιακές δραστηριότητες. Τα σχέδια αυτά εκπονούνται από τις εμπλεκόμενες Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις Νομών, καθώς και από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των άλλων εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Α.
Άρθρο 8 "Στελέχωση - Επιλογή Προσωπικού."
1.  
  Στην Δ.Α.Ο.Α. μετατίθεται ή αποσπάται αστυνομικό προσωπικό οποτεδήποτε, εφόσον κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου έχει όλα τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα για την εκπλήρωση της αποστολής που πρόκειται να του ανατεθεί, μη εφαρμοζομένων στην προκειμένη περίπτωση των σχετικών διατάξεων του κανονισμού μεταθέσεων ως προς τον αριθμό των μορίων, το χρόνο παραμονής του μετατιθεμένου στην ίδια περιοχή και των χρονικών ορίων της απόσπασης.
2.  
  Επίσης, στην Δ.Α.Ο.Α. αποσπάται ή διατίθεται προσωπικό από τους εμπλεκόμενους στην ασφάλεια των ολυμπιακών αγώνων φορείς, σύμφωνα με τις οργανικές τους διατάξεις, χωρίς περιορισμό ως προς τα χρονικά όρια απόσπασης.
3.  
  Το προσωπικό της Δ.Α.Ο.Α. πρέπει να διακρίνεται για τον εξαιρετικό ζήλο, το ήθος και το ενδιαφέρον του για την Υπηρεσία, την υπευθυνότητα, αποδοτικότητα, εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του.
4.  
  Μετάθεση από τη Δ.Α.Ο.Α. ή λήξη απόσπασης ή διάθεσης του προσωπικού μπορεί να γίνει, οποτεδήποτε κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου, μόνο με αίτησή του ή για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους που αφορούν τη συμπεριφορά και την υπηρεσιακή του απόδοση, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Δ.Α.Ο.Α.
5.  
  Για τη δίωξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων του προσωπικού που υπηρετεί στη Δ.Α.Ο.Α., εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του Φορέα από τον οποίο προέρχεται.
6.  
  Οι άδειες του προσωπικού προγραμματίζονται από τη Δ.Α.Ο.Α και χορηγούνται, για μεν τους Αστυνομικούς από την εν λόγω Υπηρεσία, για δε το λοιπό προσωπικό από το Φορέα του, μετά από πρόταση του Διευθυντή της Δ.Α.Ο.Α.
7.  
  Ο αριθμός του προσωπικού που αποσπάται ή διατίθεται στην Δ.Α.Ο.Α. από τις εμπλεκόμενες στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων Υπηρεσίες και Φορείς καθορίζεται από την Δ.Α.Ο.Α. Οι αποσπώμενοι ή διατιθέμενοι στην Δ.Α.Ο.Α. Αξιωματικοί δεν μπορεί να είναι αρχαιότεροι των Διευθυντών των Υποδιευθύνσεων της Υπηρεσίας αυτής.
8.  
  Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού που αποσπάται ή διατίθεται στην Δ.Α.Ο.Α. από Υπηρεσίες εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας συντάσσονται από τις Υπηρεσίες στις οποίες το προσωπικό αυτό ανήκει οργανικά. Για το προσωπικό αυτό αποστέλλονται από την Δ.Α.Ο.Α. στις Υπηρεσίες τους πληροφορίες για τα ουσιαστικά του προσόντα με το ειδικό έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 22 του Π.Δ.24/1997.
Άρθρο 9 "Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων.Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων είναι Ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:"
1.  
  Διευθύνει, εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, προΐσταται όλου του προσωπικού αυτής και παρέχει σ αυτό τις αναγκαίες οδηγίες για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του και την εκπλήρωση της αποστολής του
2.  
  Καθορίζει τις προτεραιότητες και οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών της Υπηρεσίας, κατανέμοντας το προσωπικό στις Υποδιευθύνσεις και στο Επιτελείο της Δ.Α.Ο.Α. ανάλογα με τις ανάγκες τους.
3.  
  Συνεργάζεται με τους αντίστοιχους προϊσταμένους των Διευθύνσεων των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό των Ολυμπιακών Αγώνων Υπηρεσιών και Φορέων, καθώς και της Ο.Ε.Ο.Α.
4.  
  Υποβάλλει τα συνταχθέντα σχέδια ασφάλειας στο Υπηρεσιακό Εποπτικό Όργανο για γνωμάτευση και ακολούθως στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για έγκριση
5.  
  Προτείνει το κρινόμενο ως κατάλληλο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για τη στελέχωση της Υπηρεσίας
6.  
  Εισηγείται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού και εξοπλισμού από τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων φορείς
7.  
  Υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας των Αγώνων, Έκθεση Πεπραγμένων προς αξιολόγηση από το Υπηρεσιακό Εποπτικό Όργανο
8.  
  Προτείνει το χαρακτηρισμό στελεχών της Ο.Ε.Ο.Α., ως χειριστών απορρήτων με την κατάλληλη διαβάθμιση.
9.  
  Παρακολουθεί την εκτέλεση του σχεδιασμού και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων περάτωσης και υποβολής των σχεδίων
10.  
  Συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης του Υποδ/ντού της Υπηρεσίας και γνωματεύει σ εκείνες που συντάσσει αυτός. Την έκθεση αξιολόγησης του ιδίου συντάσσει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 10 "Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων."
1.  
  Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων τοποθετείται ως Υποδιευθυντής, Ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή Αστυνομικός Διευθυντής
2.  
  Ο Υποδιευθυντής ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Διευθυντής, του οποίου είναι άμεσος βοηθός, και ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του για τον έλεγχο και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στο προσωπικό της Υπηρεσίας. Επίσης ο Υποδιευθυντής:.
 1. Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα τα οποία υπογράφει ο Διευθυντής
 2. Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των Διευθυντών των Υποδιευθύνσεων και του Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου της Δ.Α.Ο.Α. και γνωματεύει σ εκείνες που συντάσσουν αυτοί.
 3. Αναπληρώνει το Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή έλλειψης αυτού
Άρθρο 11 "Διευθυντές Υποδιευθύνσεων."
1.  
  Οι Διευθυντές των Υποδιευθύνσεων φέρουν βαθμό Ταξιάρχου ή Αστυνομικού Διευθυντή
2.  
  Οι ανωτέρω έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:
 1. Διευθύνουν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες της Υποδ/νσής τους, σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες του Διευθυντή της Δ.Α.Ο.Α.
 2. Κατευθύνουν το προσωπικό της Υποδιεύθυνσής τους και παρέχουν σ αυτό τις αναγκαίες οδηγίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθορίζοντας προτεραιότητες και οργανώνοντας τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών
 3. Κατανέμουν το προσωπικό στα Τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους
 4. Συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των Τμηματαρχών της Υποδιεύθυνσής τους και γνωματεύουν σ εκείνες που συντάσσουν αυτοί
Άρθρο 12 "Τμηματάρχες."
1.  
  Οι Τμηματάρχες των Τμημάτων των Υποδιευθύνσεων είναι Ανώτεροι Αξιωματικοί
2.  
  Οι ανωτέρω έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:
 1. Διευθύνουν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Τμήματός τους, σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες του Διευθυντή της Δ.Α.Ο.Α. η της Υποδ/νσής τους αντίστοιχα.
 2. Συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα ειδικά έντυπα πληροφοριών για τα ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού του Τμήματός τους
 3. Κατευθύνουν και ελέγχουν άμεσα την υπηρεσία του Τμήματός τους, ευθυνόμενοι προσωπικά για την κανονική και αποτελεσματική διεξαγωγή της
 4. Παρέχουν οδηγίες στο προσωπικό του Τμήματός τους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, κατανέμοντας αυτά ανάλογα με τις γνώσεις και τα ιδιαίτερα προσόντα καθενός
Άρθρο 13 "Εποπτεία Δ.Α.Ο.Α."
1.  
  ΄Δ.Α.Ο.Α.
 1. Το Υπηρεσιακό Εποπτικό ΄Οργανο και
 2. Το Πολιτικό Εποπτικό ΄Οργανο.
2.  
  Το Υπηρεσιακό Εποπτικό ΄Οργανο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και αποτελείται από τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, το Διευθύνοντα σύμβουλο της Ο.Ε.Ο.Α. ή εκπρόσωπό του, έναν Ανώτατο Αξιωματικό του Γ.Ε.Ε.Θ.Α., το Α΄ Υποδιοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και τους Γενικούς Διευθυντές ή εξομοιούμενους με αυτούς των εμπλεκόμενων στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων Φορέων. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αρχηγός του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, ο Α΄ Υποδιοικητής της Ε.Υ.Π. και ο ανώτατος αξιωματικός που εκπροσωπεί το Γ.Ε.ΕΘ.Α. αποτελούν μόνιμα μέλη του συλλογικού οργάνου, ενώ οι λοιποί αποτελούν μη μόνιμα μέλη. Τα μόνιμα μέλη συμμετέχουν σ΄ όλες τις συνεδριάσεις, ενώ τα μη μόνιμα μέλη καλούνται κατά την κρίση του προέδρου όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους. Στο ανωτέρω Όργανο προεδρεύει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ο οποίος και αποφασίζει για την σύγκλησή του τακτικά ή έκτακτα. Η αποστολή του Οργάνου αυτού είναι.
 1. Η επίβλεψη της πορείας και η έγκαιρη ολοκλήρωση του σχεδιασμού των μέτρων.
 2. Η διευθέτηση θεμάτων που ανακύπτουν μεταξύ των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό Φορέων.
 3. Η εισήγηση στο Πολιτικό Εποπτικό Όργανο για τη διάθεση στη Δ.Α.Ο.Α., του αναγκαίου προσωπικού και εξοπλισμού από τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων φορείς.
 4. Η αποτίμηση των ληφθέντων μέτρων, ύστερα από σχετική έκθεση πεπραγμένων που συντάσσει και υποβάλλει η Δ.Α.Ο.Α., μετά τη λήξη των Αγώνων.
3.  
  Το υπηρεσιακό Εποπτικό Όργανο με τα μόνιμα μέλη του και με τη συμμετοχή του Διευθυντή της Δ.Α.Ο.Α., του εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού και του Εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί και ως Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων για την αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, συμβάντων ή περιστατικών, τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
4.  
  Το Πολιτικό Εποπτικό Όργανο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και αποτελείται από τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς των εμπλεκομένων στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων Φορέων, τον Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς και τον Πρόεδρο της Ο.Ε.Ο.Α. ή εκπρόσωπό του. Του ανωτέρω Οργάνου προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ο οποίος και αποφασίζει για την σύγκλησή του τακτικά ή έκτακτα. Η αποστολή του οργάνου αυτού είναι .
 1. Η γενική εποπτεία του Προγράμματος Ασφάλειας και η παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος των σχεδίων ασφαλείας.
 2. Η μέριμνα για τη διάθεση στη Δ.Α.Ο.Α. του αναγκαίου προσωπικού και εξοπλισμού από τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων φορείς, μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού - Εποπτικού Οργάνου.
 3. Η λήψη απόφασης, για κάθε ειδικότερο θέμα που ανακύπτει κατά την εκτέλεση της αποστολής της Δ.Α.Ο.Α. μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού Εποπτικού Οργάνου.
5.  
  Στις αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού και του Πολιτικού Εποπτικού Οργάνου όπου απαιτείται η λήψη απόφασης, αυτή λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
6.  
  Καθήκοντα Γραμματέα των συλλογικών οργάνων εκτελούν αξιωματικοί της Δ.Α.Ο.Α. του παρόντος άρθρου .
Άρθρο 13 "Εποπτεία Δ.Α.Ο.Α."
1.  
  Η Δ.Α.Ο.Α. εποπτεύεται από :.
 1. Το Υπηρεσιακό Εποπτικό Όργανο και
 2. Το Πολιτικό Εποπτικό Όργανο
2.  
  Το Υπηρεσιακό Εποπτικό Όργανο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και αποτελείται από τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Ε.Ο.Α. ή εκπρόσωπό του, Ανώτατο Αξιωματικό εκπρόσωπο του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και τους Γενικούς Διευθυντές ή εξομοιούμενους με αυτούς των εμπλεκομένων στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων Φορέων. Του ανωτέρω Οργάνου προεδρεύει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και αποστολή αυτού είναι:.
 1. Η επίβλεψη της πορείας και η έγκαιρη ολοκλήρωση του σχεδιασμού των μέτρων
 2. Η διευθέτηση θεμάτων που ανακύπτουν μεταξύ των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό Φορέων
 3. Η γνωμάτευση επί των σχεδίων της Δ.Α.Ο.Α. πριν την τελική τους έγκριση από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.
 4. Η εισήγηση στο Πολιτικό Εποπτικό Όργανο για τη διάθεση στη Δ.Α.Ο.Α., του αναγκαίου προσωπικού και εξοπλισμού από τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων φορείς.
 5. Η αποτίμηση των ληφθέντων μέτρων, ύστερα από σχετική έκθεση πεπραγμένων που συντάσσει και υποβάλλει η Δ.Α.Ο.Α., μετά τη λήξη των Αγώνων.
3.  
  Το Υπηρεσιακό Εποπτικό ΄Οργανο της προηγουμένης παραγράφου λειτουργεί και ως Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων, για την αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, συμβάντων ή περιστατικών, τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύνθεση αυτού συμμετέχουν, αντί των Γενικών Διευθυντών ή εξομοιουμένων προς αυτούς των εμπλεκομένων στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων Φορέων, ο Διευθυντής της Δ.Α.Ο.Α. και εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η συμμετοχή προσώπων που δεν έχουν την ιδιότητα κρατικού οργάνου.
3.  
  Το υπηρεσιακό Εποπτικό Όργανο με τα μόνιμα μέλη του και με τη συμμετοχή του Διευθυντή της Δ.Α.Ο.Α., του εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού, του εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του διευθύνοντος συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004» ή εκπροσώπου του που ορίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, λειτουργεί και ως Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων για την αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, συμβάντων ή περιστατικών, τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
Το Υπηρεσιακό Εποπτικό ΄Οργανο της προηγουμένης παραγράφου λειτουργεί και ως Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων, για την αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, συμβάντων ή περιστατικών, τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύνθεση αυτού συμμετέχουν, αντί των Γενικών Διευθυντών ή εξομοιουμένων προς αυτούς των εμπλεκομένων στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων Φορέων, ο Διευθυντής της Δ.Α.Ο.Α. και εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η συμμετοχή προσώπων που δεν έχουν την ιδιότητα κρατικού οργάνου.
4.  
  Το Πολιτικό Εποπτικό Όργανο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και αποτελείται από τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς των εμπλεκομένων στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων Υπουργείων, εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς και τον Πρόεδρο της Ο.Ε.Ο.Α. ή εκπρόσωπό του. Του ανωτέρω Οργάνου προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και αποστολή αυτού είναι:.
 1. Η γενική εποπτεία του Προγράμματος Ασφάλειας και η παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος των σχεδίων ασφαλείας
 2. Η μέριμνα για τη διάθεση στη Δ.Α.Ο.Α. του αναγκαίου προσωπικού και εξοπλισμού από τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων φορείς, μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού Εποπτικού Οργάνου.
 3. Η λήψη απόφασης, για κάθε ειδικότερο θέμα που ανακύπτει κατά την εκτέλεση της αποστολής της Δ.Α.Ο.Α., μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού Εποπτικού Οργάνου.
5.  
  Καθήκοντα Γραμματέα των συλλογικών οργάνων του παρόντος εκτελούν Αξιωματικοί της Δ.Α.Ο.Α.
Άρθρο 14 "Σχέσεις Δ.Α.Ο.Α. με εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς"
1.  
  Η εμπλοκή όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών και Φορέων στο σχεδιασμό και λήψη των μέτρων, προ και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, γίνεται με ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2833/2000. Οι σχέσεις της Δ.Α.Ο.Α. με την Ο.Ε.Ο.Α. ρυθμίζονται από επιμέρους Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ Ο.Ε.Ο.Α. και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Στα πλαίσια του συντονισμού της ολυμπιακής προετοιμασίας, η Δ.Α.Ο.Α. ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με τις δράσεις της καθώς και σχετικά με τη συνεργασία της με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες.
2.  
  Η εμπλοκή των ως άνω Υπηρεσιών και Φορέων πραγματοποιείται με βάση την καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητά τους, όπως αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται από την ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων που απειλούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις απαιτήσεις ασφαλείας που δημιουργούνται. Το επίπεδο εμπλοκής κάθε Υπηρεσίας και Φορέα καθορίζεται από το Διευθυντή της Δ.Α.Ο.Α., κατόπιν εγκρίσεως του Υπηρεσιακού και του Πολιτικού Εποπτικού Οργάνου.
3.  
  Η Δ.Α.Ο.Α. διατηρεί τη δυνατότητα να σχεδιάζει διαδικασίες που θεωρεί απαραίτητες για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της.
Άρθρο 15 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν.2833/2000 Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις (Α΄- 150).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄, στ΄ και θ΄ του Ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα (Α΄- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄- 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 300.000.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θ’ αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ειδ. Φ. 43 - 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΕ 0721, 0517, 0535, 0723, 0873, 0845, 1123, 1131, 1141, 1723, 1725, 1743, 1749 και 1693). Η εν λόγω δαπάνη για τα έτη 2002, 2003 και 2004 ανέρχεται στο ποσό των 450.000.000 δρχ., 550.000.000 δρχ. και 255.000.000 δρχ. περίπου αντίστοιχα και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για το σκοπό αυτό.
 • Την υπ’ αριθμ. 50/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης, α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-03-19 Οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/54
2003-01-08 Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 63/2001 (Α΄ 54).
Τροποποίηση Τύπος
΄Δ.Α.Ο.Α.
Η Δ.Α.Ο.Α. εποπτεύεται από.
 • Το Υπηρεσιακό Εποπτικό ΄Οργανο και
 • Το Πολιτικό Εποπτικό ΄Οργανο.
 • Το Υπηρεσιακό Εποπτικό ΄Οργανο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και αποτελείται από τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, το Διευθύνοντα σύμβουλο της Ο.Ε.Ο.Α. ή εκπρόσωπό του, έναν Ανώτατο Αξιωματικό του Γ.Ε.Ε.Θ.Α., το Α΄ Υποδιοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και τους Γενικούς Διευθυντές ή εξομοιούμενους με αυτούς των εμπλεκόμενων στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων Φορέων.
  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αρχηγός του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, ο Α΄ Υποδιοικητής της Ε.Υ.Π. και ο ανώτατος αξιωματικός που εκπροσωπεί το Γ.Ε.ΕΘ.Α. αποτελούν μόνιμα μέλη του συλλογικού οργάνου, ενώ οι λοιποί αποτελούν μη μόνιμα μέλη.
  Τα μόνιμα μέλη συμμετέχουν σ΄ όλες τις συνεδριάσεις, ενώ τα μη μόνιμα μέλη καλούνται κατά την κρίση του προέδρου όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  Στο ανωτέρω Όργανο προεδρεύει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ο οποίος και αποφασίζει για την σύγκλησή του τακτικά ή έκτακτα.
  Η αποστολή του Οργάνου αυτού είναι.
 • Η επίβλεψη της πορείας και η έγκαιρη ολοκλήρωση του σχεδιασμού των μέτρων.
 • Η διευθέτηση θεμάτων που ανακύπτουν μεταξύ των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό Φορέων.
 • Η εισήγηση στο Πολιτικό Εποπτικό Όργανο για τη διάθεση στη Δ.Α.Ο.Α., του αναγκαίου προσωπικού και εξοπλισμού από τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων φορείς.
 • Η αποτίμηση των ληφθέντων μέτρων, ύστερα από σχετική έκθεση πεπραγμένων που συντάσσει και υποβάλλει η Δ.Α.Ο.Α., μετά τη λήξη των Αγώνων.
 • Το υπηρεσιακό Εποπτικό Όργανο με τα μόνιμα μέλη του και με τη συμμετοχή του Διευθυντή της Δ.Α.Ο.Α., του εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού και του Εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί και ως Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων για την αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, συμβάντων ή περιστατικών, τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
  Το Πολιτικό Εποπτικό Όργανο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και αποτελείται από τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς των εμπλεκομένων στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων Φορέων, τον Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς και τον Πρόεδρο της Ο.Ε.Ο.Α. ή εκπρόσωπό του.
  Του ανωτέρω Οργάνου προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ο οποίος και αποφασίζει για την σύγκλησή του τακτικά ή έκτακτα.
  Η αποστολή του οργάνου αυτού είναι .
 • Η γενική εποπτεία του Προγράμματος Ασφάλειας και η παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος των σχεδίων ασφαλείας.
 • Η μέριμνα για τη διάθεση στη Δ.Α.Ο.Α. του αναγκαίου προσωπικού και εξοπλισμού από τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων φορείς, μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού - Εποπτικού Οργάνου.
 • Η λήψη απόφασης, για κάθε ειδικότερο θέμα που ανακύπτει κατά την εκτέλεση της αποστολής της Δ.Α.Ο.Α. μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού Εποπτικού Οργάνου.
 • Στις αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού και του Πολιτικού Εποπτικού Οργάνου όπου απαιτείται η λήψη απόφασης, αυτή λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
  Καθήκοντα Γραμματέα των συλλογικών οργάνων εκτελούν αξιωματικοί της Δ.Α.Ο.Α. του παρόντος άρθρου .
  Αντικατάσταση
  A/2003/2
  2004-06-01 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Το υπηρεσιακό Εποπτικό Όργανο με τα μόνιμα μέλη του και με τη συμμετοχή του Διευθυντή της Δ.Α.Ο.Α., του εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού, του εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του διευθύνοντος συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004» ή εκπροσώπου του που ορίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, λειτουργεί και ως Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων για την αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, συμβάντων ή περιστατικών, τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
  Αντικατάσταση
  A/2004/103
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις. 2004/3243 2004
  Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 63/2001 (Α΄ 54). 2003/2 2003