ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/64

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-03-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Αμίσθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Άμισθο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας με περιφέρεια δικαιοδοσίας τα γεωγραφικά διαμερίσματα Vastra Gοtaland (πρώην νομοί Gοtebοrg - Βοhus, Skarabοrg και Αlνsbοrg εκτός των δήμων Ηabο και Μullsjο), Vastergοtland, Οstergοtland, Varmland και Ηalland (εκτός της πόλης Ηalmstad). Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του Ν.2594/98 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 62).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, εδ. α του Ν.2469/97 (Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την με αριθμό 1039386/441/Α0006/21.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
  • Τη γνώμη της Πρεσβείας μας στη Στοκχόλμη, όπως διατυπώθηκε στα υπ αριθμ. 609.1/ΑΣ 716/15.7.98 και 609.2/ΑΣ 49/8.1.99 έγγραφα.
  • Την υπαριθμ. 26/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-03-22 Ίδρυση Αμίσθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/56
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία