ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/66

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-03-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Συνιστάται παγία προκαταβολή στο Γραφείο Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Ντουμπάϊ. για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών οργανώσεως και εξοπλισμού του Γραφείου, καθώς και των καθημερινών λειτουργικών δαπανών αυτού. Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν. 2362/27.11.1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ247 τ.Α/1995) β. Του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 154/τ.Α/1992), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 97 «Περιορισμοί και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α/ 1997) γ. Του άρθρου 1 παρ.4γ του Ν. 2297/95 «Οργάνωση και Λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 50/τ.Α/1995), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2000 «Περί συστάσεως Γραφείου Ακολούθου (ΟΕΥ) με έδρα το Ντουμπάϊ» (ΦΕΚ 8/τ.Α/ 2000).
  • Την αριθμ. 27081/ΔΙΟΕ 540/27.7.2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 970/τ.Β/2000.
  • Την αριθμ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/ τ.Β/ 2000) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών»
  • Την από 7.7.2000 εισήγηση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου.
  • Το γεγονός ότι από τη σύσταση πάγιας προκαταβολής του Γραφείου Ακολούθου (ΟΞΥ) στο Ντουμπάϊ προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί επί του παρόντος να προσδιορισθεί.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμ. 21/2001, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/27081/ΔΙΟΕ540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/27081_ΔΙΟΕ540 2000
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/4 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/4 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία