ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/67

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-03-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 97/1983 (ΦΕΚ Α.΄ 43 ) Οργανισμός Κέντρων Εκπαιδεύσεως Ναυτικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Όπου στο ΠΔ 97/1983 (ΦΕΚ Α΄ 43) Οργανισμός Κέντρων Εκπαιδεύσεως Ναυτικού όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα αναγράφονται οι λέξεις Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας ΔΝΕ (ΚΟΛ/ΔΝΕ) αντικαθίστανται με τις λέξεις Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας Κέντρων Εκπαιδεύσεως (ΚΟΛ/ΚΕ)
Άρθρο 2
1.  
  Το ΠΔ 97/1983, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, τροποποιείται ως ακολούθως: α. Οι παράγραφοι 1β, 1γ, 2β, και 2γ του άρθρου 2 καταργούνται και οι παράγραφοι 1δ και 2δ αναριθμούνται σε 1β και 2β αντίστοιχα. β. Στην παράγραφο 3α(6) του άρθρου 2 η Σχολή Νοσοκόμων (Νοσ) μετονομάζεται σε Σχολή Υγειονομικού (ΥΓ) και μετά την παράγραφο 3α(9) προστίθενται οι ακόλουθες υποπαράγραφοι: (10) Σχολή Ηλεκτρισμού - Ηλεκτρονικών (ΗΛ-ΗΝ) (11) Σχολή Ανθυποβρυχιακή - Υφάλων Όπλων (Α/Υ-Υ/Ο) (12) Σχολή Οδηγών Αυτοκινήτων - Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Ο/Α-ΧΑΜ) (13) Σχολή Ελέγχου Βλαβών (Ε/Β) (14) Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΔΥΛΣ) (15) Σχολή Μηχανικών (ΜΗΧ) (16) Σχολή Τεχνιτών (ΤΕΧ) γ. Οι παράγραφοι 3β και 3γ του άρθρου 2 καταργούνται και η παράγραφος 3δ αναριθμείται σε 3β. δ. Στην παράγραφο 5β του άρθρου 3 οι λέξεις Συντονιστή Εκπαίδευσης αντικαθίστανται με τις λέξεις Διευθυντή Συντονισμού Εκπαίδευσης ε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται με την ακόλουθη: 1. Τα βασικά Σχολεία που λειτουργούν στις Σχολές των Κέντρων Εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα: α.- Σχολεία υποχρεωτικά, σταδιοδρομικά και ειδίκευσης - εξειδίκευσης ανώτερου και κατώτερου μόνιμου και εθελοντικού στρατιωτικού προσωπικού καθώς και Σχολεία Στρατευμένου Θητείας Προσωπικού. β.- Σχολεία Πάγιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εσωτερικού (ΠΕΠΕ). γ.- Σχολεία Έφεδρων. στ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 συμπληρώνεται ως ακολούθως: Ειδικά για οποιαδήποτε μείωση της διάρκειας Σχολείου Στρατευμένου Θητείας Προσωπικού απαιτείται διαταγή του Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ). ζ. Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 συμπληρώνεται στο τέλος αυτής με τις λέξεις ή και σε άλλους χώρους, μετά από έγκριση του Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης ( ΔΝΕ). η. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 προστίθεται νέα υποπαράγραφος β ως εξής: β. Πρακτική εξέταση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε χειρισμό πλοίων, συσκευών ή προσομοιωτών αυτών. θ. Οι υποπαράγραφοι β, γ, δ, ε, στ, ζ και η της παραγράφου 2 του άρθρου 17 αναριθμούνται σε γ, δ, ε, στ, ζ, η, και θ αντίστοιχα. ι. Η παράγραφος 1α του άρθρου 20 συμπληρώνεται με την πρόταση: Τον Διοικητή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αντικαθιστά κατόπιν διαταγής του ανώτερος αξιωματικός του Κ. Ε, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των μελών της επιτροπής. ια. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 21 οι λέξεις ο πρόεδρος της επιτροπής αντικαθίστανται με τις λέξεις ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής. ιβ. Η παράγραφος 13 του άρθρου 21 συμπληρώνεται ως εξής: Σε περίπτωση που διενεργούνται γραπτές τελικές εξετάσεις σε περισσότερες από τρεις (3) αίθουσες ταυτόχρονα, η επιτροπή τελικών εξετάσεων συμπληρώνεται, με Διαταγή του Διοικητή του Κέντρου Εκπαιδεύσεως, με άλλον Αξιωματικό, ο οποίος βοηθά μόνον στην επιτήρηση των μαθητών. ιγ. Στις παραγράφους 6, 14 α(1), 14β(1) και 14γ(1) του Άρθρου 22 οι λέξεις μέσα σε είκοσι ημέρες αντικαθίστανται με τις λέξεις μέσα σε δέκα ημέρες.
Άρθρο 3
1.  
  Μεταβατικές Διατάξεις Όλοι οι μαθητές οι οποίοι μετά την κατάργηση των Κέντρων Εκπαιδεύσεως ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΑΚΙΠΗΣ συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε Σχολές των Κέντρων αυτών, θεωρούνται μαθητές, για όλες τις περιπτώσεις φοίτησης, των αντιστοίχων Σχολών που έχουν έδρα το Κέντρο Εκπαιδεύσεως ΠΑΛΑΣΚΑΣ
Άρθρο 4 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τα άρθρα 1, 3 και 5 του ΑΝ 428/1937 Περί της εν τω Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως (Α΄ 15).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Α΄ 35).
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικά υπ αριθμ 22/15-6-2000 και 32/25-9-2000).
 • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 1-11-2000.
 • Την γνωμοδότηση υπ αριθμ.59 από 20-2-01 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-03-26 Τροποποίηση του Π.Δ. 97/1983 (ΦΕΚ Α.΄ 43 ) Οργανισμός Κέντρων Εκπαιδεύσεως Ναυτικού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/57
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/97 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/97 1983
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία